Dokumentų įteikimas

Lenkija

Turinį pateikė
Lenkija

2 straipsnio 1 dalis - Perduodančiosios agentūros

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 2 dalis - Gaunančiosios agentūros

Už rašto įteikimą apylinkėje atsakingas apylinkės teismas.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

2 straipsnio 4 dalies c punktas - Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentų originalai priimami tik paštu.

2 straipsnio 4 dalies d punktas - Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Tipinę formą galima pildyti lenkų, anglų arba vokiečių kalba.

3 straipsnis - Centrinė įstaiga

Teisingumo ministerija

Tarptautinio bendradarbiavimo ir Europos teisių departamentas

Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa

Tel. / faks.: +48 22 6280949

Kalbos: lenkų, anglų, vokiečių.

4 straipsnis - Dokumentų perdavimas

Kalbos, kuriomis galima pildyti reglamento I priede pateiktą formą: lenkų, anglų ir vokiečių.

8 straipsnio 3 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis - Pagal valstybės narės teisę nustatyti konkretūs laikotarpiai, per kuriuos turi būti įteikti dokumentai

Pagal Lenkijos teisę nereikalaujama, kad dokumentas būtų įteiktas per nustatytą terminą.

10 straipsnis - Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Kalbos, kuriomis galima pildyti reglamento I priede pateiktą formą: lenkų, anglų ir vokiečių.

11 straipsnis - Įteikimo išlaidos

Dokumentai įteikiami nemokamai.

13 straipsnis - Diplomatinių arba konsulinių darbuotojų įteikiami dokumentai

Lenkija nesutinka, kad dokumentus jos teritorijoje įteiktų diplomatinės arba konsulinės atstovybės, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentas turi būti įteiktas jį perduodančios valstybės narės piliečiui.

15 straipsnis - Tiesioginis įteikimas

Lenkija nesutinka savo teritorijoje taikyti šioje nuostatoje nustatyto dokumentų įteikimo būdo.

19 straipsnis - Atsakovo neatvykimas į teismą

Jei prašymas atleisti atsakovą nuo teismo sprendimo apskundimo termino pasibaigimo pasekmių pateikiamas praėjus metams nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, jis bus svarstomas tik išimtiniais atvejais.

20 straipsnis - Sutartys arba susitarimai, kurių šalimis yra valstybės narės ir kurie atitinka 20 straipsnio 2 dalies reikalavimus

netaikoma

Paskutinis naujinimas: 13/11/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.