Dostava pismena

Članak 2. stavak 1. - Agencije pošiljateljice

Tijelo za dostavu sudskih poziva u inozemstvo je sud pred kojim se odvija postupak.

Tijelo za dostavu izvansudskih pismena u inozemstvo je okružni sud (районен съд) na čijem je području nadležnosti trenutačna ili stalna adresa ili registrirano sjedište osobe ili subjekta koji traži dostavu, a za pismena koje je ovjerio javni bilježnik okružni sud u čijem je području nadležnosti sjedište javnog bilježnika.

Članak 2. stavak 2. - Agencije primateljice

Tijelo za zaprimanje u Republici Bugarskoj je okružni sud u čijem se području nadležnosti pismena trebaju dostaviti.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 2. stavak 4. točka (c) - Načini zaprimanja pismena

Okružni sudovi prihvaćaju zahtjeve za dostavu i priložena pismena poštom.

Članak 2. stavak 4. točka (d) - Jezici koji se mogu koristiti za ispunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Okružni sudovi prihvaćaju standardne obrasce ispunjene na bugarskom, engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 3. - Središnje tijelo

Središnje je tijelo Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodnu pravnu suradnju i europske poslove

Tel.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Faks: +3592 9809223

E-pošta: civil@justice.government.bg

1, Ulitsa Slavyanska

PO Box 1040, Sofija

Članak 4. - Slanje pismena

Standardni obrazac za prijenos pismena može se ispuniti na bugarskom, engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 8. stavak 3. i članak 9. stavak 2. - Rokovi za dostavu pismena utvrđeni nacionalnim pravom

Bugarskim zakonodavstvom nije određen rok za dostavu pismena.

Članak 10. - Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena: jezici

Republika Bularska prihvaća da se potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena ispunjavaju na bugarskom, engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 11. - Troškovi dostave

Bugarskim zakonodavstvom nije predviđena naknada za dostavu pismena redovnim putem. Naknada utvrđena u skladu s Popisom naknada i troškova u skladu sa Zakonom o privatnim sudskim izvršiteljima naplaćuje se za dostavu pismena na temelju posebne metode.

Članak 13. - Dostava putem diplomatskih ili konzularnih predstavnika

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Republika Bugarska prihvaća da se dostava pismena na temelju članka 13. stavka 1. obavlja na njezinom državnom području samo ako je adresat državljanim države članice u kojoj je sastavljeno pismeno (članak 608. Zakona o parničnom postupku).

Članak 15. - Izravna dostava

Bugarskim zakodavstvom nije predviđena izravna dostava na temelju članka 15. (članak 613. Zakona o parničnom postupku).

Članak 19. - Tuženik koji se nije upustio u postupak

Republika Bugarska izjavljuje da se neće koristiti mogućnošću predviđenom u članku 19. stavku 2.

Zahtjev na temelju članka 19. stavka 4. može se podnijeti u roku od godine dana nakon što sud donese odluku.

Članak 20. - Sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 20. stavka 2.

Republika Bugarska nema te nije sklopila sporazume, u skladu s Uredbom, na temelju kojih bi se prijenos pismena mogao dodatno ubrzati ili pojednostavniti.

Posljednji put ažurirano: 11/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.