Asiakirjojen tiedoksianto

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

ETSI TOIMIVALTAISIA TUOMIOISTUIMIA

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ranska

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

2 artiklan 1 kohta - Lähettävät viranomaiset

Lähettäviä viranomaisia ovat Ranskassa haastemiehet (huissier de justice) ja tuomioistuinten kirjaamot (greffe).

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat elimet

2 artiklan 2 kohta - Vastaanottavat viranomaiset

Vastaanottavia viranomaisia ovat Ranskassa ainoastaan haastemiehet.

2 artiklan 4 kohdan c alakohta - Asiakirjojen vastaanottotavat

Asiakirjoja voidaan vastaanottaa postitse.

2 artiklan 4 kohdan d alakohta - Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Liitteessä I oleva lomake voidaan täyttää ranskan lisäksi myös jollakin seuraavista kielistä: englanti, espanja, italia, saksa.

3 artikla - Keskusyksikkö

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Keskusyksikkö on keskinäisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa vastaava yksikkö (Bureau de l'entraide judiciaire civile et commerciale internationale).

Osoite:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Puhelin: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Faksi: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Sähköposti: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Kielitaito: ranska ja englanti.

4 artikla - Asiakirjojen lähettäminen

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Liitteessä I oleva lomake voidaan täyttää ranskan lisäksi myös jollakin seuraavista kielistä: englanti, saksa, italia, espanja.

8 artiklan 3 kohta ja 9 artiklan 2 kohta - Jäsenvaltion lainsäädännön mukainen tiedoksiantoaika

Ranskan lainsäädännön mukaan asiakirja on annettava tiedoksi asetuksen 8 artiklan 3 kohdan ja 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti tietyn ajan kuluessa.

10 artikla - Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Todistus tiedoksiannosta tai tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös voidaan täyttää ranskan lisäksi myös jollakin seuraavista kielistä: englanti, espanja, italia, saksa.

11 artikla - Tiedoksiantokulut

Tiedoksiantamisesta perittävä kiinteämääräinen maksu on 48,75 euroa (26. helmikuuta 2016 annettu Ranskan asetus). Maksu on liitettävä toimitettaviin asiakirjoihin, paitsi jos hakija saa oikeusapua.

13 artikla - Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksiantaminen

Ranska vastustaa sitä, että muiden jäsenvaltioiden diplomaattiset edustajat tai konsuliviranomaiset antavat asiakirjoja tiedoksi sen alueella, paitsi jos asiakirja annetaan tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaiselle, josta asiakirja on peräisin.

15 artikla - Suora tiedoksiantopyyntö

Ranska ei vastusta mahdollisuutta käyttää 15 artiklan 1 kohdassa mainittua asiakirjojen suoraa tiedoksiantoa.

19 artikla - Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, ranskalainen tuomioistuin voi ratkaista asian, jos kaikki 2 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät.

Artiklan 4 kohdassa mainittu hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi on esitettävä vuoden kuluessa päätöksen antamispäivästä.

20 artikla - 20 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.

Tietoja ei ole saatavilla

Päivitetty viimeksi: 01/02/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme