Dokumentide kättetoimetamine

Malta

Sisu koostaja:
Malta

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Malta

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Nende käsutuses olevad dokumentide vastuvõtmise viisid: dokumentide originaalid koos määruse (EÜ) nr 1393/2007 1. lisaga ja panga tõendiga tuleks saata postiga. Koopiad võib edastada juba varem kas faksi või e-postiga.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Tüüpvormi täitmiseks võib kasutada inglise või malta keelt.

Artikkel 3 - Keskasutus

Attorney General’s Office

The Palace

St George’s Square

Valletta VLT1190

Telefon: (00356) 25683214 / (00356) 25683209 / (00356)  25683192 / (00356) 25683205

Faks: (00356) 21237281

Territoriaalne pädevus: Malta ja Gozo

Dokumentide vastuvõtmise ja edastamise viisid ning keeleoskus: inglise keel.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Inglise keel

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Malta kavatseb teha artikli 9 lõikest 2 erandi, sest see säte ei ole Malta menetlusõigusega kooskõlas.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Inglise keel

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Määruse artikli 11 lõikes 2 osutatud kulud iga kättetoimetatava dokumendi eest hõlmavad kindlasummalist tasu 50 eurot.

See tasu tuleb maksta enne dokumendi kättetoimetamist. Dokument saadetakse ilma menetlemata tagasi, kui teatamistaotlusele ei ole pärast eespool osutatud makse tegemist lisatud panga tõendit.  Tasu tuleb maksta pangaülekandega sellele isikule, kellele tuleb raha tagastada, kui dokumenti ei menetleta. Tasud tuleb maksta pangaülekandega peaprokuratuurile (Office of the Attorney General), kelle pangakonto andmed on järgmised:

Panga nimi: Central Bank of Malta

Konto omanik: AG Office – Receipt of Service Documents

Kontonumber: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT-kood: MALTMTMT

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Malta ei luba oma territooriumil sellist kättetoimetamist.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Otse kättetoimetamine on Maltal lubatud.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

See ei ole võimalik, sest nõutakse tõendit kättetoimetamise kohta. Ent juhul kui isiku suhtes on tehtud kohtuotsus, aga sellele isikule ei oldud enne nõuetekohast kohtukutset saadetud, võib see isik siiski kolme kuu jooksul pärast kohtuotsuse tegemist taotleda kohtuasjas uut ärakuulamist.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Puuduvad

Viimati uuendatud: 05/03/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta