Dokumentide kättetoimetamine

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Iirimaa

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Alates 15. aprillist 2019 on Iirimaa edastav asutus ühendatud kohtukantselei Castlebari linnas Mayo krahvkonnas.

Service of EU documents
Courts Service Centralised Office
Combined Court Office
The Courthouse
Castlebar
Co. Mayo

E-post: serviceofeudocuments@courts.ie

Kõik päringud enne 15. aprilli 2019 esitatud kättetoimetamistaotluste kohta tuleks saata sellele kantseleile, kust taotlus edastati.

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Alates 15. aprillist 2019 on Iirimaa vastuvõttev asutus ühendatud kohtukantselei Castlebari linnas Mayo krahvkonnas.

Service of EU documents
Courts Service Centralised Office
Combined Court Office
The Courthouse
Castlebar
Co. Mayo

E-post: serviceofeudocuments@courts.ie.

Kõik päringud enne 15. aprilli 2019 esitatud kättetoimetamistaotluste kohta tuleks saata sellele kantseleile, millele taotlus edastati.

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Dokumentide vastuvõtmise viisid: dokumente võib edastada posti teel või teenusepakkuja (nt kiirkuller) abil.

Haldusküsimusi võib lahendada ka e-posti teel.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Tüüpvormi võib täita iiri või inglise keeles.

Artikkel 3 - Keskasutus

The Master (Kõrgema kohtu juhtivametnik)

The High Court

Four Courts

Dublin 7

Ireland

Kõrgema kohtu kantseleiga võib võtta ühendust posti või faksi teel numbril (353-1) 872 56 69. Kõrgema kohtu kantseleiga võib võtta ühendust ka telefoni teel numbril (353-1) 888 60 00.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Iirimaa võtab vastu tüüpvormil taotlusi iiri või inglise keeles.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

See säte Iiri õiguses ei kehti

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Iirimaa võtab vastu tüüpvormil taotlusi iiri või inglise keeles.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Kui artikli 11 lõike 2 kohaselt taotletakse isiklikku kättetoimetamist, tegeleb kättetoimetamisega õigusbüroo, eradetektiiv või advokaat poolte kokkulepitud tasu eest, milleks selles piirkonnas on tavaliselt 70–100 eurot.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Iirimaa ei ole selle vastu.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Iirimaa ei tegele otse kättetoimetamisega.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata lõikest 1 võib Iirimaa kohus teha lahendi ka siis, kui kättetoimetamisteatis puudub, kuid lõike 2 tingimused on täidetud.

Artikli 19 lõike 4 kohaldamisel peab kohus ise veenduma, et kostja on esitanud taotluse mõistliku aja jooksul pärast kohtulahendist teadasaamist.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Puuduvad.

Viimati uuendatud: 15/06/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta