Dokumentide kättetoimetamine

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Prantsusmaa

Dokumentide kätteandmine


*kohustuslikud andmed

Artikli 2 lõige 1 - Saatvad asutused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Artikli 2 lõige 1 – Edastavad asutused

Prantsusmaal on edastavad asutused kohtutäiturid (huissiers de justice) ja kohtukantseleid (greffes des tribunaux).

Artikli 2 lõige 2 - Vastuvõtvad asutused

Artikli 2 lõige 2 – Vastuvõtvad asutused

Prantsusmaal on vastuvõtvad asutused ainult kohtutäiturid.

Artikli 2 lõike 4 punkt c - Dokumentide vastuvõtmise viisid

Dokumendid tuleb saata posti teel.

Artikli 2 lõike 4 punkt d - Keeled, mida võib kasutada I lisas esitatud tüüpvormi täitmiseks

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Prantsusmaa võtab vastu I lisas esitatud tüüpvormil taotlusi prantsuse keeles või ühes järgmistest keeltest: inglise, saksa, itaalia või hispaania.

Artikkel 3 - Keskasutus

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Keskasutus on tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava õigusalase koostöö büroo (Bureau de l’entraide judiciaire civile et commerciale).

Aadress:

Ministère de la Justice (justiitsministeerium)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Telefon: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Faks: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-post: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Keeled: prantsuse ja inglise.

Artikkel 4 - Dokumentide edastamine

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Prantsusmaa võtab vastu I lisas esitatud tüüpvormil taotlusi prantsuse keeles või ühes järgmistest keeltest: inglise, saksa, itaalia või hispaania.

Artikli 8 lõige 3 ja artikli 9 lõige 2 - Liikmesriigi õiguse kohaselt dokumentide kättetoimetamiseks määratud kindel tähtaeg

Prantsuse õiguse kohaselt tuleb dokument toimetada kätte kindla aja jooksul, nagu osutatud artikli 8 lõikes 3 ja artikli 9 lõikes 2.

Artikkel 10 - Kättetoimetamisteatis ja kättetoimetatud dokumendi koopia

Kättetoimetamisteatise või kätte toimetatava dokumendi koopia võib esitada prantsuse keeles või ühes järgmistest keeltest: inglise, saksa, itaalia või hispaania.

Artikkel 11 - Kättetoimetamiskulud

Kohtutäituri kindlaksmääratud tasu kättetoimetamise eest on 48,75 eurot (26. veebruari 2016. aasta määrus (arrêté)). See tasu tuleb maksta kättetoimetamise korral, v.a siis, kui taotleja saab õigusabi.

Artikkel 13 - Kättetoimetamine diplomaatiliste või konsulaaresindajate kaudu

Prantsusmaa lubab liikmesriigil toimetada oma territooriumil kätte kohtudokumente konsulaar- või diplomaatiliste kanalite kaudu ainult siis, kui dokument tuleb toimetada kätte asjaomase liikmesriigi kodanikule.

Artikkel 15 - Otse kättetoimetamine

Prantsusmaa lubab artikli 15 lõike 1 kohast otse kättetoimetamist.

Artikkel 19 - Kohtusse ilmumata jätnud kostja

Olenemata lõikest 1 võib Prantsuse kohtunik teha lahendi siis, kui kõik lõikes 2 esitatud tingimused on täidetud.

Lõike 4 kohane tähtaja ennistamise avaldus tuleb esitada aasta jooksul otsuse tegemisest.

Artikkel 20 - Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 20 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Teave ei ole kättesaadav

Viimati uuendatud: 01/02/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta