Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σουηδία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Δικαστήρια, αρχές εκτέλεσης και άλλες σουηδικές αρχές που επιδίδουν δικαστικά και εξωδικαστικά έγγραφα σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Τα έγγραφα μπορούν να παραλαμβάνονται με ταχυδρομείο, φαξ ή με άλλο τρόπο που έχει συμφωνηθεί σε συγκεκριμένη περίσταση. Δύναται να υπάρξει επικοινωνία και μέσω τηλεφώνου.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Τα τυποποιημένα έντυπα δύνανται να συμπληρώνονται στα σουηδικά ή στα αγγλικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Εκτός από τα σουηδικά, γίνονται δεκτά στα έντυπα και τα αγγλικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Α/Α

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Εκτός από τα σουηδικά, γίνονται δεκτά στα έντυπα βεβαίωσης και τα αγγλικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η Σουηδία δεν προτίθεται να επιβάλει χρέωση για προσφυγή σε δικαστικό επιμελητή ή άλλο αρμόδιο πρόσωπο.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Σουηδία κάνει δεκτή την επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σουηδικό δίκαιο επιτρέπει στους έχοντες έννομο συμφέρον σε μια δίκη να επιδώσουν ή να κοινοποιήσουν απευθείας δικαστικά και εξωδικαστικά έγγραφα μέσω δικαστικών επιμελητών, υπαλλήλων ή άλλων αρμοδίων προσώπων.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Τα σουηδικά δικαστήρια δεν απαιτείται να εκδίδουν απόφαση αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφος 2 αλλά όχι οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 παράγραφος 1. Η Σουηδία δεν προτίθεται να δώσει διευκρινίσεις δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 4.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Συμφωνία μεταξύ των Βορείων Κρατών, της 26ης Απριλίου 1974, για την αμοιβαία νομική συνδρομή όσον αφορά την επίδοση εγγράφων και τη διεξαγωγή αποδείξεων (SÖ 1975:42).

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο