Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβακία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Οι αρχές της Σλοβακίας αποδέχονται γραπτές αιτήσεις για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σε έντυπη μορφή.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4, για τη συμπλήρωση των εντύπων η Σλοβακική Δημοκρατία δέχεται τα τσεχικά, τα αγγλικά και τα σλοβακικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Τμήμα Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Župné nám. 13

813 11 Bratislava

Σλοβακική Δημοκρατία

Τηλ.: (421) 2 888 91 258

Φαξ: (421) 2 888 91 604

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: civil.inter.coop@justice.sk

Γλώσσες: σλοβακικά, τσεχικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Σύμφωνα με το άρθρο 4, για τη συμπλήρωση των εντύπων η Σλοβακική Δημοκρατία δέχεται τα τσεχικά, τα αγγλικά και τα σλοβακικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Η Σλοβακική Δημοκρατία δεν έχει να γνωστοποιήσει κάτι σχετικά με το άρθρο 8 παράγραφος 3 και με το άρθρο 9 παράγραφος 2, καθώς, σύμφωνα με το σλοβακικό δίκαιο, δεν απαιτείται η επίδοση ή κοινοποίηση ορισμένων εγγράφων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, όπως προβλέπεται από τα εν λόγω άρθρα.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Σύμφωνα με το άρθρο 10, για τη συμπλήρωση των εντύπων η Σλοβακική Δημοκρατία δέχεται τα τσεχικά, τα αγγλικά και τα σλοβακικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται κυρίως από το δικαστήριο που παραλαμβάνει την αίτηση. Υπό ορισμένες περιστάσεις, ωστόσο, το δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σε δικαστικό λειτουργό. Εάν ο λειτουργός στον οποίον ανατίθεται η επίδοση ή κοινοποίηση από το δικαστήριο είναι δικαστικός επιμελητής (súdny exekútor), επιβάλλεται τέλος 6,64 ευρώ για κάθε έγγραφο που επιδίδεται ή κοινοποιείται.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Σλοβακική Δημοκρατία απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους, εκτός εάν οι οικείες πράξεις πρόκειται να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε υπηκόους του κράτους μέλους προέλευσης των πράξεων αυτών.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Το σλοβακικό δίκαιο δεν επιτρέπει την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων από το εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον σε δίκη μέσω δικαστικών λειτουργών ή άλλων αρμοδίων προσώπων στη Σλοβακική Δημοκρατία.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2, η Σλοβακική Δημοκρατία δηλώνει ότι, παρά τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1, οι δικαστές μπορούν να εκδίδουν αποφάσεις ακόμη και αν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της εν λόγω διάταξης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/04/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο