Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Οι ρουμανικές αρχές διαβίβασης είναι όλα τα ρουμανικά δικαστήρια που μπορούν να επιδίδουν απευθείας δικαστικές πράξεις στις αρχές παραλαβής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ειρηνοδικεία, πρωτοδικεία, εφετεία, ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.

Συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές και άλλες αρχές, στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει η επίδοση πράξεων στο εξωτερικό, πραγματοποιούν τη διαβίβαση των αιτήσεων μέσω των ειρηνοδικείων στην περιφέρεια των οποίων έχουν την επαγγελματική έδρα τους [άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του νόμου υπ’ αριθ. 189/2003 σχετικά με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις].

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Αρμόδια ρουμανική αρχή για την παραλαβή των αιτήσεων επίδοσης ή κοινοποίησης δικαστικών και εξωδίκων πράξεων είναι το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία ή η έδρα του παραλήπτη [άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του νόμου υπ’ αριθ. 189/2003 σχετικά με τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις].

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Το ταχυδρομείο και η τηλεομοιοτυπία είναι τα τεχνικά μέσα παραλαβής των αιτήσεων και των συνημμένων σ’ αυτές πράξεων.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Επιπλέον των εντύπων που είναι συμπληρωμένα στη ρουμανική γλώσσα, η Ρουμανία δέχεται και τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η ρουμανική κεντρική αρχή.

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Τηλ.: +40372041077 Αριθ. τηλεομ.: +40372041079

Υπηρεσία διεθνούς δικαστικής συνεργασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Τηλ.: +40372041083 Τηλ.: +40372041218 Αριθ. τηλεομ.: +40372041079, +40372041084

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Επιπλέον των εντύπων που είναι συμπληρωμένα στη ρουμανική γλώσσα, η Ρουμανία δέχεται και τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Το ταχυδρομείο και η τηλεομοιοτυπία είναι τα μέσα διαβίβασης των αιτήσεων και των συνημμένων σ’ αυτές πράξεων.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Επιπλέον της βεβαίωσης της επίδοσης στη ρουμανική γλώσσα, η Ρουμανία δέχεται τη διαβίβασή της στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η επίδοση διαδικαστικών πράξεων γίνεται κατ’ αρχήν δωρεάν, από τους δικαστικούς κλητήρες ή από άλλους υπαλλήλους του δικαστηρίου και, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, με το ταχυδρομείο, με συστημένη επιστολή, με βεβαίωση περιεχομένου και απόδειξη παραλαβής, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο συνάπτεται η απόδειξη παραλαβής/τα πρακτικά και η κοινοποίηση που προβλέπεται από τον νόμο. Κατόπιν αιτήματος και με δαπάνες των ενδιαφερόμενων μερών, η επίδοση των διαδικαστικών πράξεων μπορεί να γίνει από το δικαστήριο μέσω δικαστικών επιμελητών είτε μέσω υπηρεσίας κατεπείγουσας παράδοσης (άρθρο 154 παράγραφοι 1, 4 και 5 του κώδικα πολιτικής δικονομίας). Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών κυμαίνονται μεταξύ 20 και 400 ρουμανικών λέι. Ο/η ενδιαφερόμενος/-η παραπέμπεται στο διάταγμα του υπουργού Δικαιοσύνης αριθ. 2550/14.11.2006 σχετικά με την έγκριση των ελάχιστων και μέγιστων αμοιβών για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δικαστικοί επίμελητές.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Ρουμανία δηλώνει ότι διπλωματικοί ή προξενικοί υπάλληλοι άλλου κράτους δεν δικαιούνται να κοινοποιούν ή να επιδίδουν δικαστικές ή εξώδικες πράξεις στην επικράτειά της παρά μόνον σε πολίτες του κράτους που εκπροσωπούν.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Ρουμανία αντιτίθεται στη δυνατότητα απευθείας επίδοσης ή κοινοποίησης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Τα δικαστήρια της Ρουμανίας, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του κανονισμού, μπορούν να εκδώσουν απόφαση μόνον όταν ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Η αίτηση απαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού μπορεί να υποβληθεί εντός ενός έτους από την έκδοση της απόφασης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Άνευ αντικειμένου.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/03/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.