Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κάτω Χώρες

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Όλοι οι δικαστικοί επιμελητές στις Κάτω Χώρες είναι υπηρεσίες διαβίβασης. Αναζητήστε υπηρεσία διαβίβασης μέσω: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Όλοι οι δικαστικοί επιμελητές και η κεντρική αρχή στις Κάτω Χώρες είναι υπηρεσίες παραλαβής. Αναζητήστε υπηρεσία παραλαβής μέσω: https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Οι δικαστικοί επιμελητές μπορούν να παραλαμβάνουν πράξεις ταχυδρομικά. Οι υπηρεσίες παραλαβής των οποίων ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνεται στο παράρτημα μπορούν επίσης να παραλαμβάνουν πράξεις με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού και στη βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού είναι τα αγγλικά και τα γερμανικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η κεντρική αρχή είναι ο Βασιλικός Επαγγελματικός Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών.

Διεύθυνση:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR DEN HAAG

Nederland

Τηλέφωνο: + 31 70 890 35 30

Ηλ. ταχυδρομείο: kbvg@kbvg.nl

Δικτυακός τόπος: http://www.kbvg.nl/

Η κεντρική αρχή μπορεί να παραλαμβάνει/κοινοποιεί πράξεις με ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικά, στα ολλανδικά ή τα αγγλικά.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού και στη βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού είναι τα αγγλικά και τα γερμανικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Στις Κάτω Χώρες, όταν μια πράξη πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εντός τακτής προθεσμίας, η ημερομηνία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όσον αφορά τον αιτούντα καθορίζεται σύμφωνα με το δίκαιο των Κάτω Χωρών.

Εάν σύμφωνα με το δίκαιο ενός κράτους μέλους της ΕΕ η διεκπεραίωση μιας πράξης πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τακτής προθεσμίας, η ημερομηνία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τον αιτούντα καθορίζεται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας αυτής.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού και στη βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού είναι τα αγγλικά και τα γερμανικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Το ποσό του πάγιου τέλους για τα έξοδα από την παρέμβαση δικαστικού λειτουργού ή αρμόδιου προσώπου κατά το δίκαιο του κράτους μέλους παραλαβής ορίζεται σε 65 ευρώ.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Οι Κάτω Χώρες δεν αντιτίθενται στη δυνατότητα των κρατών μελών να προβαίνουν απευθείας, χωρίς κανέναν καταναγκασμό, μέσω των διπλωματικών ή προξενικών τους υπαλλήλων, στις επιδόσεις ή κοινοποιήσεις δικαστικών πράξεων σε πρόσωπα που κατοικούν στις Κάτω Χώρες.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Επιτρέπεται η απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση βάσει του άρθρου 15 του κανονισμού από δικαστικό επιμελητή σε πρόσωπα που διαμένουν στις Κάτω Χώρες.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Οι δικαστές στις Κάτω Χώρες μπορούν, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 19 παράγραφος 1, να εκδώσουν απόφαση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Η αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού είναι παραδεκτή εφόσον υποβληθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο