Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Μάλτα

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση μαλτέζικα αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Office of the State Advocate (Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους)

Διεύθυνση: Mainguard Building, St George's Square, Valletta

Ταχυδρομικός κώδικας: VLT1190

Tηλ: (+356) 25683105

Φαξ: +356 2123 7281

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση μαλτέζικα αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Office of the State Advocate (Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους)

Διεύθυνση: Mainguard Building, St George's Square, Valletta

Ταχυδρομικός κώδικας: VLT1190

Tηλ: (+356) 25683105

Φαξ: +356 21237281

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Μέσα με τα οποία γίνεται η παραλαβή εγγράφων: Τα πρωτότυπα έγγραφα συνοδευόμενα από το παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1393/2007 και την απόδειξη της τράπεζας πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς. Είναι δυνατό να αποστέλλονται αντίγραφα εκ των προτέρων με φαξ και/ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Οι γλώσσες που είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου είναι τα αγγλικά και τα μαλτέζικα.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση μαλτέζικα αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Office of the State Advocate (Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους)

Mainguard Building

St. George's Square

il-Belt Valletta VLT1190

Τηλ.: +356 2568 3105

Φαξ: +356 21237 7281

Γεωγραφικές ζώνες δικαιοδοσίας: Μάλτα και Γκόζο

Μέσα διαθέσιμα για την παραλαβή και την επικοινωνία και γλωσσικές δεξιότητες: Αγγλικά

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Αγγλικά

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Η Μάλτα προτίθεται να παρεκκλίνει από το άρθρο 9 παράγραφος 2 διότι δεν είναι συμβατό με το μαλτεζικό δικονομικό δίκαιο.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Αγγλικά

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση μαλτέζικα αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Τα έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού συνίστανται σε πάγιο τέλος ύψους 50 ευρώ για κάθε έγγραφο προς επίδοση ή κοινοποίηση.

Το εν λόγω τέλος πρέπει να καταβάλλεται πριν από την επίδοση ή την κοινοποίηση. Τα έγγραφα επιστρέφονται χωρίς διεκπεραίωση αν η αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης δεν συνοδεύεται από τραπεζική απόδειξη πληρωμής.  Τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται με τραπεζικό έμβασμα στο πρόσωπο στο οποίο πρέπει να επιστραφούν χωρίς διεκπεραίωση. Η καταβολή των τελών πρέπει να γίνεται με τραπεζικό έμβασμα υπέρ του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα με τα εξής στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:

Επωνυμία της τράπεζας: Bank Ċentrali ta’ Malta

Όνομα δικαιούχου του λογαριασμού: AG Office – Receipt of Service Documents

Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Κωδικός Swift: MALTMTMT

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Ναι, είμαστε αντίθετοι.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Καμία αντίρρηση

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Δεν είναι δυνατό διότι απαιτείται απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης. Εντούτοις, αν εκδοθεί απόφαση σε βάρος προσώπου το οποίο δεν είχε κλητευθεί δεόντως εκ των προτέρων, το εν λόγω πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει, εντός τριών μηνών από την έκδοση της απόφασης, την επανεξέταση της υπόθεσης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Καμία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο