Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση μαλτέζικα αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση μαλτέζικα αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Μέσα με τα οποία γίνεται η παραλαβή εγγράφων: Τα πρωτότυπα έγγραφα συνοδευόμενα από το παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1393/2007 και την απόδειξη της τράπεζας πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς. Είναι δυνατό να αποστέλλονται αντίγραφα εκ των προτέρων με φαξ και/ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Οι γλώσσες που είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του τυποποιημένου εντύπου είναι τα αγγλικά και τα μαλτέζικα.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση μαλτέζικα αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Uffiċċju ta' l-Avukat Ġenerali (Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα)

Il-Palazz

Pjazza San Ġorġ

il-Belt Valletta VLT1190

Τηλ: (00356) 25683214 / (00356) 25683209 / (00356)  25683192 / (00356) 25683205

Φαξ: (00356) 21237281

Γεωγραφικές περιοχές αρμοδιότητας: Μάλτα και Γκόζο

Διαθέσιμα μέσα για την παραλαβή και επικοινωνία και γλωσσικές δεξιότητες: Αγγλικά

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Αγγλικά

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Η Μάλτα προτίθεται να παρεκκλίνει από το άρθρο 9 παράγραφος 2 διότι δεν είναι συμβατό με το μαλτεζικό δικονομικό δίκαιο.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Αγγλικά

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Τα έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού συνίστανται σε πάγιο τέλος ύψους 50 ευρώ για κάθε έγγραφο προς επίδοση ή κοινοποίηση.

Το εν λόγω τέλος πρέπει να καταβάλλεται πριν από την επίδοση ή την κοινοποίηση. Τα έγγραφα επιστρέφονται χωρίς διεκπεραίωση αν η αίτηση επίδοσης ή κοινοποίησης δεν συνοδεύεται από τραπεζική απόδειξη πληρωμής.  Τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται με τραπεζικό έμβασμα στο πρόσωπο στο οποίο πρέπει να επιστραφούν χωρίς διεκπεραίωση. Η καταβολή των τελών πρέπει να γίνεται με τραπεζικό έμβασμα υπέρ του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα με τα εξής στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:

Επωνυμία της τράπεζας: Bank Ċentrali ta’ Malta

Όνομα δικαιούχου του λογαριασμού: AG Office – Receipt of Service Documents

Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

Κωδικός Swift: MALTMTMT

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Ναι, είμαστε αντίθετοι.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Καμία αντίρρηση

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Δεν είναι δυνατό διότι απαιτείται απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης. Εντούτοις, αν εκδοθεί απόφαση σε βάρος προσώπου το οποίο δεν είχε κλητευθεί δεόντως εκ των προτέρων, το εν λόγω πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει, εντός τριών μηνών από την έκδοση της απόφασης, την επανεξέταση της υπόθεσης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Καμία.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/03/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.