Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ιρλανδία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Στην Ιρλανδία, τα καθήκοντα των υπηρεσιών διαβίβασης ασκούν οι «county registrars», οι οποίοι είναι 26 σε αριθμό και υπηρετούν στο γραφείο του κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court office) κάθε κομητείας.

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Στην Ιρλανδία, τα καθήκοντα των υπηρεσιών παραλαβής ασκούν οι «county registrars», οι οποίοι είναι 26 σε αριθμό και υπηρετούν στο γραφείο του κομητειακού δικαστηρίου (Circuit Court office) κάθε κομητείας.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής: Τα έγγραφα μπορούν να διαβιβάζονται ταχυδρομικά, συμπεριλαμβανομένου από ιδιωτικό φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως από πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

Η επικοινωνία διοικητικού χαρακτήρα μπορεί επίσης να πραγματοποιείται μέσω φαξ και τηλεφώνου.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Το τυποποιημένο έντυπο μπορεί να συμπληρώνεται στην ιρλανδική ή την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Ιρλανδία

Επικοινωνία, στην αγγλική ή την ιρλανδική γλώσσα, μπορεί να διεξάγεται μέσω ταχυδρομείου ή μέσω φαξ προς το Central Office of the High Court, στον αριθμό (353-1) 872 56 69. Δυνατή είναι επίσης η τηλεφωνική επικοινωνία με το Central Office of the High Court, στον αριθμό (353-1) 888 60 00.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Η Ιρλανδία δέχεται το έντυπο της αίτησης (τυποποιημένο έντυπο) στην ιρλανδική ή την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται στο ιρλανδικό δίκαιο.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Η Ιρλανδία δέχεται το έντυπο της βεβαίωσης στην ιρλανδική ή την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Στην περίπτωση που ζητηθεί προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2, η εν λόγω επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται από οργανισμό παροχής υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών (law agency), ιδιωτικό ερευνητή ή δικηγόρο, έναντι αμοιβής που συμφωνείται μεταξύ των μερών και που κυμαίνεται κατά κανόνα μεταξύ 70 και 100 ευρώ.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Ιρλανδία δεν απαγορεύει την εν λόγω επίδοση ή κοινοποίηση.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Ιρλανδία δεν θα πραγματοποιεί απευθείας επιδόσεις ή κοινοποιήσεις.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, τα ιρλανδικά δικαστήρια μπορούν να εκδώσουν απόφαση ακόμη και εάν δεν έχει παραληφθεί βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Όσον αφορά το άρθρο 19 παράγραφος 4, εναπόκειται στο δικαστήριο να κρίνει εάν η αίτηση απαλλαγής του εναγομένου από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας ασκήθηκε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφότου ο εναγόμενος έλαβε γνώση της απόφασης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Ουδείς

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/04/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο