Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γαλλία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Οι υπηρεσίες διαβίβασης της Γαλλίας είναι οι δικαστικοί επιμελητές και οι γραμματείες των δικαστηρίων.

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Οι υπηρεσίες παραλαβής της Γαλλίας είναι αποκλειστικά οι δικαστικοί επιμελητές.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Διαθέσιμα μέσα παραλαβής: ταχυδρομείο.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι, η Γαλλία δέχεται, εκτός από τα γαλλικά, τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Η κεντρική αρχή είναι το Γραφείο δικαστικής συνδρομής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Bureau de l'entraide judiciaire civile et commerciale).

Διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministère de la Justice)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Τηλ.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Φαξ: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Γλώσσες: γαλλικά και αγγλικά.

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι, η Γαλλία δέχεται, εκτός από τα γαλλικά, τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Η Γαλλία αναφέρει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της, ένα έγγραφο πρέπει να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί εντός τακτής προθεσμίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 2.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Για τη συμπλήρωση της βεβαίωσης επίδοσης ή κοινοποίησης και του αντιγράφου της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης, η Γαλλία δέχεται, εκτός από τα γαλλικά, τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Το πάγιο τέλος που καταβάλλεται για παρέμβαση δικαστικού επιμελητή ορίζεται σε 48,75 ευρώ (σύμφωνα με την απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 2016). Η καταβολή αυτή είναι υποχρεωτική για τη διαβίβαση των πράξεων, εκτός από τις περιπτώσεις που ο αιτών είναι δικαιούχος του ευεργετήματος της πενίας.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Η Γαλλία απαγορεύει την επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών πράξεων στη γαλλική επικράτεια από άλλα κράτη μέλη μέσω της διπλωματικής ή προξενικής οδού, εκτός εάν ο αποδέκτης της πράξης είναι υπήκοος του εν λόγω κράτους μέλους καταγωγής.

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η Γαλλία δεν διατύπωσε αντιρρήσεις στη δυνατότητα απευθείας επίδοσης ή κοινοποίησης του άρθρου 15 παράγραφος 1.

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, το γαλλικό δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Η αίτηση απαλλαγής από τα αποτελέσματα της παρόδου της προθεσμίας, που προβλέπεται στην παράγραφο 4, πρέπει να υποβληθεί εντός προθεσμίας ενός έτους από την έκδοση της απόφασης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/02/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο