Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βουλγαρία

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 2 παράγραφος 1 - Υπηρεσίες διαβίβασης

Η υπηρεσία διαβίβασης για την επίδοση ή κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών κοινοποιήσεων και κλήσεων είναι το δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση.

Η υπηρεσία διαβίβασης για την επίδοση ή κοινοποίηση στο εξωτερικό εξώδικων πράξεων είναι το περιφερειακό δικαστήριο (rayonen sad) στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η τρέχουσα ή η μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, ή η έδρα, του προσώπου ή της οντότητας που ζητεί την επίδοση ή κοινοποίηση όσον αφορά τα έγγραφα που έχουν πιστοποιηθεί από συμβολαιογράφο, αρμόδιο είναι το περιφερειακό δικαστήριο (rayonen sad) στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η έδρα του συμβολαιογράφου.

Άρθρο 2 παράγραφος 2 - Υπηρεσίες παραλαβής

Στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η υπηρεσία παραλαβής είναι το περιφερειακό δικαστήριο (rayonen sad) στην περιφέρεια της τοπικής αρμοδιότητας του οποίου πρόκειται να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν οι σχετικές πράξεις.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο γ)  - Μέσα παραλαβής πράξεων

Τα περιφερειακά δικαστήρια δέχονται την παραλαβή μέσω ταχυδρομείου των αιτήσεων επίδοσης ή κοινοποίησης και των συνημμένων πράξεων προς επίδοση ή κοινοποίηση.

Άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο δ)  - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι

Τα περιφερειακά δικαστήρια δέχονται τα τυποποιημένα έντυπα συμπληρωμένα στη βουλγαρική, την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 3 - Κεντρική Αρχή

Η κεντρική αρχή είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεύθυνση Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Τηλ.: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Φαξ: +3592 9809223

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: civil@justice.government.bg

1, Ulitsa Slavyanska

Τ.Θ. 1040, Σόφια

Άρθρο 4 - Διαβίβαση πράξεων

Το τυποποιημένο έντυπο αίτησης για τη διαβίβαση πράξεων μπορεί να συμπληρωθεί στη βουλγαρική, την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9 παράγραφος 2 - Τακτές προθεσμίες σύμφωνα με το δίκαιο κρατών μελών για επίδοση ή κοινοποίηση πράξης

Η βουλγαρική νομοθεσία δεν προβλέπει τακτή προθεσμία για την επίδοση ή την κοινοποίηση πράξεων.

Άρθρο 10 - Βεβαίωση επίδοσης ή κοινοποίησης και αντίγραφο της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας επιτρέπει την κατάρτιση της βεβαίωσης επίδοσης ή κοινοποίησης και του αντιγράφου της επιδοθείσας ή κοινοποιηθείσας πράξης στη βουλγαρική, την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 11 - Έξοδα επίδοσης ή κοινοποίησης

Η βουλγαρική νομοθεσία δεν προβλέπει την καταβολή τελών για την επίδοση ή την κοινοποίηση πράξεων με τη συνήθη διαδικασία. Σε περίπτωση ειδικού τύπου επίδοσης ή κοινοποίησης πράξης, επιβάλλεται τέλος το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με το τιμολόγιο τελών και εξόδων που επισυνάπτεται στον νόμο περί ιδιωτικών δικαστικών επιμελητών.

Άρθρο 13 - Επίδοση ή κοινοποίηση από διπλωματικούς ή προξενικούς υπαλλήλους

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δηλώνει ότι επιτρέπει τη διενέργεια στην επικράτειά της επιδόσεων ή κοινοποιήσεων πράξεων βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 μόνο εφόσον ο παραλήπτης της οικείας πράξης είναι υπήκοος του κράτους μέλους προέλευσης της πράξης (άρθρο 608 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 15 - Απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση

Η βουλγαρική νομοθεσία δεν επιτρέπει την απευθείας επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 15 (άρθρο 613 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Άρθρο 19 - Ερημοδικία εναγομένου

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δηλώνει ότι δεν θα κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2.

Αίτηση βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 4 μπορεί να υποβληθεί εντός ενός έτους από την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Άρθρο 20 - Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 20 παράγραφος 2

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δεν διατηρεί και δεν έχει συνάψει συμφωνίες, συνάδουσες με τον κανονισμό, για την περαιτέρω επιτάχυνση ή απλούστευση της διαβίβασης πράξεων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο