Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Article 2, paragraphe 1 - Entités d’origine

De fremsendende instanser i Frankrig er stævningsmændene (huissiers de justice) og dommerkontoret ved de forskellige retter (greffes des tribunaux).

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Article 2, paragraphe 2 - Entités requises

De modtagende instanser i Frankrig er udelukkende stævningsmændene.

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Måde, hvorpå dokumenterne kan modtages: Fremsendelse med posten.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Frankrig accepterer, at standardformularen i bilag I udover på fransk kan udfyldes på et af følgende sprog: engelsk, tysk, italiensk eller spansk.

Artikel 3 - Central enhed

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Den centrale enhed er kontoret for gensidig bistand i civile sager og handelssager (Bureau de l'entraide judiciaire civile et commerciale).

Adresse:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Tlf.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Elektronisk post: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Sprog: Fransk og engelsk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Frankrig accepterer, at standardformularen til brug for anmodninger i bilag I udover på fransk kan udfyldes på et af følgende sprog: engelsk, tysk, italiensk eller spansk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

Det er i fransk lovgivning fastsat, at et dokument skal være forkyndt (signifié) eller meddelt (notifié) indenfor en bestemt frist som angivet i artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Frankrig accepterer, at forkyndelsesattesten eller kopien af det forkyndte eller meddelte dokument udover på fransk kan udfyldes på et af følgende sprog: engelsk, tysk, italiensk eller spansk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Det faste gebyr, der skal betales for at lade et dokument forkynde af stævningsmanden, er fastsat til 48,75 euros (jf. bekendtgørelse af 26.2.2016). Ved fremsendelse af dokumenterne skal bevis for betalingen vedlægges, medmindre sagsøgeren opfylder betingelserne for at få retshjælp.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Frankrig modsætter sig, at andre medlemslande lader dokumenter forkynde eller meddele ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter på fransk område, medmindre adressaten er statsborger i den relevante oprindelsesmedlemsstat.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Frankrig modsætter sig ikke direkte forkyndelse eller meddelelse af dokumenter som omhandlet i artikel 15, stk. 1.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Uagtet bestemmelserne i artikel 19, stk. 1, kan de franske domstole træffe afgørelse i sagen, såfremt betingelserne i stk. 2 er opfyldt.

En anmodning om adgang til appel som omhandlet i artikel 19, stk. 4, skal fremsættes inden et år efter, at afgørelsen blev truffet.

Artikel 20 - Aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 20, stk. 2

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.

Oplysningerne foreligger ikke

Sidste opdatering: 01/02/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.