Forkyndelse og overførsel af dokumenter

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

Artikel 2, stk. 1 - Fremsendende instanser

De fremsendende instanser er distriktsdomstolene (käräjäoikeudet), konkurrence- og forbrugerdomstolen (markkinaoikeus), appelretterne (hovioikeudet), højesteret (korkein oikeus) og justitsministeriet.

Artikel 2, stk. 2 - Modtagende instanser

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 2, stk. 4, litra c) - måder, hvorpå instanserne kan modtage dokumenter

Dokumenter kan fremsendes pr. post, fax eller e-mail.

Artikel 2, stk. 4, litra d) - sprog, der kan benyttes ved udfyldelsen af formularen i bilag I

Standardformularen kan udfyldes på finsk, svensk og engelsk.

Artikel 3 - Central enhed

Den centrale enhed er justitsministeriet.

Oikeusministeriö

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Government]

Tlf.: (358-9) 16 06 76 28

Fax: (358-9) 16 06 75 24

E-mail: central.authority@om.fi

Dokumenter kan fremsendes pr. post, fax eller e-mail.

Sprog: finsk, svensk og engelsk.

Artikel 4 - Fremsendelse af dokumenter

Anmodningsformularen kan udfyldes på finsk, svensk eller engelsk.

Artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2 - særlige frister i national ret for forkyndelse af dokumenter

I medfør af artikel 9, stk. 3, meddeler Finland Kommissionen, at Finland ikke vil anvende bestemmelserne i artikel 9, stk. 1 og 2. Disse bestemmelser har i deres nuværende form ikke nogen klar betydning set i forhold til det finske retssystem og kan derfor ikke anvendes i praksis i Finland.

Artikel 10 - Forkyndelsesattest og kopi af det forkyndte dokument

Attestformularen kan udfyldes på finsk, svensk eller engelsk.

Artikel 11 - Omkostninger i forbindelse med forkyndelsen

Forkyndelse af dokumenter er gratis for udenlandske fremsendende instanser.

Artikel 13 - Forkyndelse ved diplomatiske eller konsulære repræsentanter

Finland modsætter sig ikke en sådan forkyndelse.

Artikel 15 - Direkte forkyndelse

Finland modsætter sig ikke en sådan forkyndelse.

Artikel 19 - Sagsøgte, der ikke giver møde

Da Finland ikke afgiver den i artikel 19, stk. 2, omhandlede meddelelse, kan finske domstole ikke afgøre sager i henhold til artikel 19, stk. 2. Af samme årsag vil der ikke være behov for den i artikel 19, stk. 4, omhandlede meddelelse.

Sidste opdatering: 02/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.