Връчване на документи

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Румънските предаващи органи са всички румънски съдилища, които имат право да връчват съдебни актове пряко на получаващите органи в държавите — членки на ЕС: съдилища от първа инстанция, трибунали, апелативни съдилища, Висшият касационен съд.

Нотариуси, съдебни изпълнители и други органи, чиято сфера на компетентност включва връчване на документи в чужбина, предават молби чрез съдилищата от първа инстанция, в чиято юрисдикция се намира тяхното седалище (член 32, параграф 1, букви а) и б) от Закон №189/2003 относно международната правна помощ по граждански и търговски дела).

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Румънският получаващ орган за молби за връчване на съдебни и извънсъдебни актове от държави — членки на ЕС, е съдът от първа инстанция, в чиято юрисдикция е местоживеенето или седалището на получателя (член 32, параграф 1, буква в) от Закон №189/2003 относно международната правна помощ по граждански и търговски дела).

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Техническите средства за получаване на молби и приложните към тях документи са поща или факс.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Освен формулярите, попълнени на румънски език, Румъния приема и формуляри-образци на молбата, попълнени на английски или френски език.

Член 3 - Централен орган

Централният румънски орган е Министерството на правосъдието.

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Телефон: +40372041077; Факс: +40372041079

Service for international judicial cooperation in civil and commercial matters

Телефон: +40372041083; Телефон: +40372041218; Факс: +40372041079, +40372041084

Член 4 - Предаване на документи

Освен формуляри, попълнени на румънски език, Румъния приема и формуляри-образци на молбата, попълнени на английски или френски език.

Техническите средства за получаване на молби и приложните към тях документи са поща или факс.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен удостоверения за връчване, попълнени на румънски език, Румъния приема и удостоверения за връчване, предадени на английски или френски език.

Член 11 - Разноски по връчването

Връчването на процесуални документи се извършва безплатно, служебно, от съда, чрез процесуални представители на съда или друг негов служител. Ако това не е възможно, те се връчват по пощата, като препоръчано писмо с обявено съдържание и обратна разписка, в запечатан плик, към който се прилага доказателство за получаване/съобщение и известие. По искане и за сметка на заинтересованата страна процесуалните актове могат да бъдат връчени от съда чрез съдебни изпълнители или чрез експресна доставка (член 154, параграфи 1, 4 и 5 от Гражданския процесуален кодекс). Таксите за съдебните изпълнители са между 20 RON и 400 RON. Вж. Наредба № 2550 от 14 ноември 2006 г. на Министерството на правосъдието за одобрение на минималните и максималните възнаграждения за услугите, предоставяни от съдебни изпълнители.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Румъния заявява, че дипломатическите представители и чуждестранни консули могат да връчват съдебни и извънсъдебни документи на румънска територия само на граждани на държавата, която представляват.

Член 15 - Пряко връчване

Румъния се противопоставя на прякото връчване, определено в член 15, параграф 1.

Член 19 - Неявяване на ответник

Без да засягат член 19, параграф 1 от регламента, румънските съдилища могат да постановят решение само ако са изпълнени всички условия, определени в параграф 2.

Молба за възстановяване, определена в член 19, параграф 4 от регламента, може да се подаде в рамките на една година от постановяване на решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 07/03/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.