Връчване на документи

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Всички обикновени съдилища на Република Литва, които разглеждат граждански и търговски дела, са компетентни да предават документи на чужда държава в съответствие с Регламент (ЕО) № 1393/2007 и Хагската конвенция от 1965 г.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Органът, определен да получава искания от други държави членки за връчването на документи в съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1393/2007, е Литовската камара на съдебните изпълнители.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Съдебните и извънсъдебните документи могат да бъдат приети по пощата и по факс.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Литва приема формуляри, попълнени на литовски и английски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган, който изпълнява функциите, предвидени в член 3 от Регламент (ЕО) № 1393/2007, е Министерството на правосъдието на Република Литва.

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lithuania

Телефон: +370 5 2662984

Факс: +370 5 262 59 40, +370 5 2662854

Електронна поща: rastine@tm.lt

Член 4 - Предаване на документи

Езиците, които се приемат от Република Литва за попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I към Регламента, са литовски и английски.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Литовското законодателство не предвижда специални срокове за връчването на документи.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Езиците, които се приемат от Република Литва за попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I към Регламента, са литовски и английски.

Член 11 - Разноски по връчването

Република Литва събира такса от 110 EUR за услугите, посочени в член 11, параграф 2, буква а) от Регламента.

Тази такса следва да бъде преведена по сметката на получаващия орган — Литовската камара на съдебните изпълнители.

Lietuvos anstolių rūmai (Литовска камара на съдебните изпълнители)

Адрес: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lithuania

Банка: Luminor Bank AB, банков код: 40100, код SWIFT: AGBLLT2X, номер на банковата сметка: LT92 4010 0424 0031 5815, номер на юридическото лице: 126198978.

Телефон: +370 5 2750067, +370 5 2750068, електронна поща: info@antstoliurumai.lt, http://www.antstoliurumai.lt/

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Литовските органи заявяват, че се противопоставят на връчването на документи на своя територия по начина, описан в член 13, освен ако документите не трябва да бъдат връчени на гражданин на държавата, от която са били издадени.

Член 15 - Пряко връчване

Литовските органи заявяват, че връчването на документи по начина, описан в член 15, не се разрешава в Литва.

Член 19 - Неявяване на ответник

Литовските органи заявяват, че съдилищата в Литва могат да постановят решение дори и да няма получено удостоверение за връчване или за доставяне, при условие че са изпълнени всички условия на член 19, параграф 2 от Регламента.

Литовските органи заявяват, че молбите за възстановяване на срока за обжалване на решението, посочени в член 19, параграф 4 от Регламента, няма да бъдат разгледани, ако са подадени повече от една година след датата на съдебното решение.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Литва не е сключила споразумения или договорености с други държави членки за допълнително ускоряване или опростяване на процедурите за предаване на документи, както е предвидено в член 20, параграф 2.

Последна актуализация: 01/07/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт