Doručovanie písomností

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Италия

Връчване на документи


*задължително поле

článok 2 ods. 1 - odosielajúce orgány

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 2 - prijímajúce agentúry

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 2 ods. 4 písm. c) - prostriedky, ktoré majú k dispozícii na prijímanie písomností

Dostupné prostriedky na prijímanie: pošta.

článok 2 ods. 4 písm. d) - jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplnenie vzorového tlačiva uvedeného v prílohe I

Tlačivo možno vyplniť v týchto jazykoch: taliančina, francúzština, angličtina

článok 3 - ústredný orgán

Centrálnym orgánom je Centrálny úrad súdnych vykonávateľov na Rímskom odvolacom súde.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tel.: (39)06.328361

Fax: (39)06.328367933

Dokumenty, ktoré treba úradne doručiť v Taliansku, musia byť zaslané poštou a vrátia sa zasielateľskej inštancii takým istým spôsobom.

Znalosť jazykov: taliančina, angličtina a francúzština.

článok 4 - odosielanie písomností

Taliansko bude prijímať štandardné tlačivá žiadosti, ktoré sú vyplnené taliansky, anglicky alebo francúzsky.

článok 8 ods. 3 a článok 9 ods. 2 - určité lehoty stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi pre doručovanie písomností

Neuplatňuje sa žiadna derogácia.

článok 10 - osvedčenie o doručení a vyhotovenie doručenej písomnosti

Taliansko bude prijímať potvrdenia vyplnené okrem taliančiny v angličtine alebo francúzštine.

článok 11 - náklady doručenia

Momentálne sa neuvažuje o účtovaní poplatkov za doručovanie písomností pochádzajúcich zo zahraničia.

článok 13 - doručovanie diplomatickými zástupcami alebo konzulárnymi úradníkmi

Taliansko je proti úradnému doručovaniu súdnych písomností osobám so sídlom v inom členskom štáte priamo diplomatickými alebo konzulárnymi zmocnencami (okrem prípadu, keď sa písomnosť doručuje štátnemu príslušníkovi Talianska s trvalým pobytom v inom členskom štáte).

Taliansko je proti úradnému doručovaniu súdnych písomností diplomatickými alebo konzulárnymi zmocnencami členského štátu osobám s trvalým pobytom v Taliansku, okrem prípadu, keď písomnosť treba doručiť štátnemu príslušníkovi príslušného členského štátu.

článok 15 - priame doručenie

Neexistuje nič, čo by bránilo akejkoľvek osobe zainteresovanej na súdnom konaní doručiť súdne písomnosti priamo prostredníctvom príslušných štátnych úradníkov členského štátu-prijímateľa.

článok 19 - neprítomnosť odporcu v konaní

Taliansko nemá v úmysle urobiť vyhlásenia ustanovené v odsekoch 2 a 4.

Posledná aktualizácia: 02/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт