Doručování písemností

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Италия

Връчване на документи


*задължително поле

Ustanovení čl. 2 odst. 1 - Odesílající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 2 - Přijímající subjekty

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. c) – Způsoby přijímání písemností

Dostupné způsoby doručování dokumentů: poštou.

Ustanovení čl. 2 odst. 4 písm. d) – Jazyky, které mohou být použity pro vyplnění jednotného formuláře uvedeného v příloze I

Formulář může být vyplněn v jakémkoliv z následujících jazyků: italsky, francouzsky, anglicky

Článek 3 - Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Ústřední kancelář soudních úředníků u Římského odvolacího soudu.

Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte di Appello di Roma

Viale Giulio Cesare N. 52

I-00192 Roma

Tel.: (39)06.328361

Fax: (39)06.328367933

Dokumenty, které budou doručovány v Itálii, musí být doručeny poštou a stejným způsobem budou vráceny odesílajícím orgánům.

Znalost jazyků: italština, angličtina a francouzština

Článek 4 - Zasílání písemností

Itálie přijímá standardní formuláře žádosti vyplněné i v angličtině a francouzštině kromě italského znění.

Ustanovení čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 – Lhůty pro doručování písemností stanovené vnitrostátními předpisy

O žádném odchýlení se neuvažuje.

Článek 10 - Potvrzení o doručení a kopie doručené písemnosti

Kromě italského znění Itálie přijímá osvědčení vyplněná v angličtině nebo francouzštině.

Článek 11 - Náklady na doručení

V současné době se dokumenty ze zahraničí doručují bezplatně.

Článek 13 - Doručování diplomatickými nebo konzulárními zástupci

Itálie je proti doručování soudních dokumentů osobám v jiném členském státě přímo diplomatickými či konzulárními zástupci (s výjimkou případů, kdy je dokument doručován italskému státnímu příslušníkovi žijícímu v jiném členském státě).

Itálie je proti doručování soudních dokumentů diplomatickými či konzulárními zástupci členského státu osobám žijícím v Itálii s výjimkou případů, kdy bude dokument doručen státnímu příslušníkovi dotčeného členského státu.

Článek 15 - Přímé doručení

Nic nebrání tomu, aby jakákoliv osoba zainteresovaná v soudním řízení uskutečnila doručení soudních dokumentů přímo prostřednictvím kompetentních úředníků dotčeného členského státu.

Článek 19 - Nedostavení se žalované strany k soudu

Itálie nemá v úmyslu vydávat prohlášení uvedená v odstavcích 2 a 4.

Poslední aktualizace: 25/02/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт