Връчване на документи

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Франция

Връчване на документи


*задължително поле

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Предаващите органи във Франция са съдебните изпълнители и секретариатите на съдилищата.

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Получаващите органи във Франция са единствено съдебните изпълнители.

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Налични начини за получаване: по пощата.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Освен на френски език Франция приема формулярът-образец на молбата от приложение I да бъде попълнен и на някой от следните езици: английски, немски, италиански, испански.

Член 3 - Централен орган

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Централният орган е Службата за съдебно сътрудничество по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (Bureau de l’entraide judiciaire civile et commerciale).

Адрес:

Ministère de la Justice (Министерство на правосъдието)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Тел.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Факс: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Електронна поща: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Езикови познания: френски и английски.

Член 4 - Предаване на документи

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Освен на френски език Франция приема формулярът-образец на молбата от приложение I да бъде попълнен и на някой от следните езици: английски, немски, италиански, испански.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

Съгласно френското законодателство документът трябва да се връчи в срока, определен съгласно посоченото в член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Освен на френски език Франция приема удостоверението за връчване или копието от връчения документ да бъдат попълнени и на някой от следните езици: английски, немски, италиански, испански.

Член 11 - Разноски по връчването

Фиксираната такса за връчване от съдебен изпълнител (huissier de justice) е 48,75 EUR (постановление (arrêté) от 26 февруари 2016 г.). Тази такса трябва да се плати при връчване на документите, освен ако заявителят не получава правна помощ.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Франция се противопоставя на връчването на съдебни документи от друга държава членка на френска територия по консулски или дипломатически път, освен ако лицето, на което следва да се връчи документът, не е гражданин на тази държава членка.

Член 15 - Пряко връчване

Франция не се противопоставя на прякото връчване, както е предвидено в член 15, параграф 1.

Член 19 - Неявяване на ответник

Независимо от разпоредбите на параграф 1, френски съд може да постанови решение, ако са изпълнени всички посочени в параграф 2 условия.

Молбата за възстановяване на срока, както е предвидено в параграф 4, трябва да бъде подадена в срок от една година, считано от постановяването на решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.

Информацията не е достъпна

Последна актуализация: 01/02/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт