Връчване на документи

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

За получаване на документи са възможни следните начини за комуникация: поща, факс и средства за предаване на данни по електронен път в съответствие с условията, определени в Гражданския процесуален кодекс.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Може да се използва естонски или английски език.

Член 3 - Централен орган

Централният орган е Министерството на правосъдието.

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Телефон: +372 620 8183

Факс: +372 620 8109

Електронна поща: central.authority@just.ee

http://www.just.ee

Член 4 - Предаване на документи

Съгласно член 4, параграф 3 и член 10, параграф 2 от регламента в Естония се приемат формуляр-образци, попълнени на естонски или английски език.

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

В естонското право не е определен такъв срок.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Съгласно член 4, параграф 3 и член 10, параграф 2 от регламента в Естония се приемат формуляр-образци, попълнени на естонски или английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

По принцип документите се връчват, без да се начислява такса.

Ако процесуалните документи се връчват чрез съдебен изпълнител, таксата, която трябва да се плати за връчване, е 30 EUR, когато документите са могли да бъдат връчени на получателя или на негов законен представител:

1) чрез използване на адреса или на телекомуникационни данни, вписани в регистъра на населението, или по електронна поща на адрес: personal ID code@eesti.ee;

2) на адрес, вписан в регистъра на самостоятелно заетите лица и юридическите лица, поддържан в Естония, или чрез използване на данни за осъществяване на телекомуникации, регистрирани в информационната система на този регистър.

В случаите извън посочените по-горе, таксата, която трябва да бъде платена на съдебния изпълнител за връчване на процесуалните документи, е 60 EUR. Ако лицето, на което трябва да се връчат документите, е правно задължено да регистрира адреса или телекомуникационните си данни в регистъра на населението или в регистъра на самостоятелно заетите лица и юридическите лица, поддържан в Естония, и лицето не е изпълнило това задължение, включително, ако вписаните в регистъра данни не са актуални или са неточни поради друга причина, и поради това процесуалните документи не са могли да бъдат връчени чрез използване на тези данни, тогава от посочената по-горе такса от 60 EUR, в съответствие с решението относно таксата на съдебния изпълнител, 30 EUR трябва да бъдат заплатени от лицето, поискало професионални услуги, и 30 EUR — от лицето, на което се връчват документите.

Ако процесуален документ не е могъл да бъде връчен, въпреки че съдебният изпълнител е направил всичко необходимо и възможно, за да връчи документа в съответствие с предвидената по закон процедура, съдебният изпълнител има правото да поиска такса от 30 EUR като издаде решение относно таксата за съдебния изпълнител и акт относно връчването, в който се описват действията, които съдебният изпълнител е извършил за връчването на документа.

Съдебният изпълнител не може да иска такса, ако не е направил всичко необходимо и възможно, за да връчи документите в съответствие с предвидената по закон процедура в рамките на определения от съда срок и не е успял да връчи процесуалните документи.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

В съответствие с член 13, параграф 2 от регламента документите могат да бъдат връчени от служители на дипломатически или консулски представителства на друга държава членка, които се намират в Естония, само ако те се връчват на гражданин на държавата членка, в която са издадени.

Член 15 - Пряко връчване

В Естония документите не могат да се връчват по начина, посочен в член 15 от регламента.

Член 19 - Неявяване на ответник

Естонски съд може също да постанови решение по дело съгласно условията, предвидени в член 19, параграф 2 от регламента, ако не е получено удостоверение относно връчването на процесуалния документ на ответника. В съответствие с член 19, параграф 4, трето изречение от регламента, молба за възстановяване на срок се допуска за разглеждане в съда до една година от постановяване на решението, с което се прекратява производството по делото.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Споразумение между Естония и Полша за оказване на правно сътрудничество и за правни отношения по граждански, трудови и наказателни дела;

Споразумение между Република Естония, Република Латвия и Република Литва за правно сътрудничество и правни отношения.

Последна актуализация: 31/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.