Връчване на документи

Член 2, параграф 1 - Предаващи органи

Υπουργειο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Λεωφόρος Αθαλάσσας (Athalassas Avenue 125)

CY-1461 Λευκωσία (Lefkosia/Nicosia)

Κύπρος (Cyprus)/Кипър

Тел.: (357) 22 805928

Факс: (357) 22 518328

Ел. поща: registry@mjpo.gov.cy

Член 2, параграф 2 - Получаващи органи

Υπουργειο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Λεωφόρος Αθαλάσσας (Athalassas Avenue 125)

CY-1461 Λευκωσία (Lefkosia/Nicosia)

Κύπρος (Cyprus)/Кипър

Тел.: (357) 22 805928

Факс: (357) 22 518328

Ел. поща: registry@mjpo.gov.cy

Член 2, параграф 4, буква в)  – Начини за получаване на документи

Поща, факс, електронна поща.

Член 2, параграф 4, буква г)  — Езици, които могат да се използват при попълване на формуляр-образеца, съдържащ се в приложение I

Гръцки и английски език.

Член 3 - Централен орган

Υπουργειο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Λεωφόρος Αθαλάσσας (Athalassas Avenue 125)

CY-1461 Λευκωσία (Lefkosia/Nicosia)

Κύπρος (Cyprus)/Кипър

Тел.: (357) 22 805928

Факс: (357) 22 518328

Ел. поща: registry@mjpo.gov.cy

Член 4 - Предаване на документи

За целите на националната процедура по връчване предаващият орган следва да подаде формуляра в приложение I в два екземпляра, означени с „ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ“ („ЗА ВРЪЧВАНЕ“) и „ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ“ („ЗА ВРЪЩАНЕ“).

Член 8, параграф 3 и член 9, параграф 2 — Специфични срокове, определени от националното законодателство за връчване на документи

В кипърското законодателство не се предвижда определен срок, в който документите трябва да бъдат връчени.

Член 10 - Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Английски език.

Член 11 - Разноски по връчването

21,00 EUR за всеки документ.

Плащането на таксата следва да се извърши чрез банков превод по следната банкова сметка на Министерството на правосъдието и обществения ред:

Сметка: 6001017 — Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

Swift код: CΒCΥCΥ2Ν

Всички молби за връчване на документи трябва да се подават по гореописания начин. Ако молбите не са придружени от плащане на таксата и съответния банков документ за извършено плащане, те се връщат и по тях не се предприемат действия.

Член 13 - Връчване от служители на дипломатически или консулски представителства

Няма противопоставяне на такова връчване.

Член 15 - Пряко връчване

Прякото връчване се допуска от кипърското законодателство.

Член 19 - Неявяване на ответник

По искане на заявителите съдът може да постанови решение по собствена преценка, ако са изпълнени всички предвидени в този член условия.

Молбите за възстановяване на срока трябва да бъдат подавани в срок от една година, но също така в разумен срок, след като ответникът е узнал за решението.

Член 20 - Споразумения или договорености, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 20, параграф 2

Не се прилага.

Последна актуализация: 08/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт