Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Medling i familjemål

Estland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

Medling i familjemål eller medling i tvister i samband med äktenskapsskillnad är främst avsedd för föräldrar som genomgår en skilsmässa eller separation, och som behöver hjälp av en opartisk expert för att medla i deras meningsskiljaktigheter och underlätta kommunikation och samarbete mellan dem i frågor som rör framtida arrangemang för deras barn och för att ingå avtal i sådana frågor. Syftet med medlingsförfarandet är inte i första hand att åstadkomma en förlikning utan att komma fram till fungerande överenskommelser.

Tjänsten är tillgänglig sedan april 2015 och finansieras på följande sätt:

  1. Genom hänvisning till tjänsten av de kommunala myndigheterna i den kommun där barnet är bosatt och med delfinansiering från denna kommunala myndighet.
  2. Genom väckande av talan i domstol och hänvisning till tjänsten av domaren med finansiering från parterna eller, i tillämpliga fall, genom en ansökan om nationell rättshjälp.
  3. På initiativ av och med egen finansiering från en informerad förälder eller genom hänvisning direkt till tjänsten från Estlands medlarförening (med parternas egen finansiering).

Kostnaden för en medlingsprocess som parterna själva betalar varierar från region till region. Ett möte kostar 50–70 euro i Tallinn och andra större estniska städer och 35–50 euro på andra ställen i landet. Ett möte pågår i 90 minuter och parterna kan i genomsnitt förväntas delta i 5–6 möten.

Medling i familjemål får tillhandahållas av experter inom psykologi, den sociala sektorn (bl.a. skydd av barn och socialt arbete) eller juridik som har genomgått en särskild utbildning och innehar utbildningsbevis. Kontaktuppgifter till denna typ av experter finns på webbplatserna för Estlands medlarförening, distriktsdomstolar och kommunala myndigheter.

I Estland regleras genomförandet av medling i familjemål i följande lagstiftning:

I den estniska regeringens handlingsprogram för 2015–2016 är en av prioriteringarna att stärka systemet för skydd av barn, bl.a. utvecklingen av medling i familjemål. Socialministeriet och justitieministeriet samarbetar för närvarande för att utarbeta förslag för att komplettera och ändra de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som reglerar denna tjänst, i syfte att förbättra organisationen och finansieringen av tjänsten.

Det finns även internationellt kvalificerade medlare som arbetar i Estland och som har kompetens att hantera medling i gränsöverskridande mål där en förälder har fört barnet till ett land som varken är barnets hemland eller det land i vilket det har sin hemvist. Arbetsspråken är estniska, engelska, ryska och finska. Medlarna kan nås via föreningens funktionella brevlåda.

Senaste uppdatering: 03/04/2019

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats