Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Rodinná mediácia

Estónsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

Mediácia v manželských veciach alebo mediácia v rozvodových sporoch je určená predovšetkým pre rodičov, ktorí prechádzajú rozvodom alebo rozlukou a potrebujú pomoc nezávislého odborníka, aby im sprostredkoval ich odlišné stanoviská a uľahčil komunikáciu a spoluprácu, pokiaľ ide o budúce opatrenia v súvislosti s ich deťmi a uzavretie dohôd týkajúcich sa týchto záležitostí. Cieľom mediačného konania nie je ani tak dosiahnuť obnovenie manželského spolužitia ako skôr funkčné usporiadanie.

Táto služba je dostupná a financovaná týmito spôsobmi:

  1. odkázaním na službu miestnou samosprávou, v oblasti ktorej má dieťa bydlisko, s čiastočným financovaním touto miestnou samosprávou;
  2. začatím súdneho konania a odkázaním na službu sudcom s vlastným financovaním účastníkmi, prípadne podľa možnosti s využitím vnútroštátnej právnej pomoci;
  3. z podnetu informovaného rodiča a s jeho vlastným financovaním alebo odkázaním na službu prostredníctvom Estónskeho združenia mediátorov (s vlastným financovaním účastníkmi).

Cena za postup mediácie, ktorú hradia samotní účastníci, sa líši podľa regiónu. Jedno stretnutie stojí 60 – 80 EUR v Tallinne a iných väčších estónskych mestách a 40 – 50 EUR inde v krajine. Stretnutie trvá 90 minút a účastníci zvyčajne absolvujú priemerne 5 – 6 stretnutí.

Službu mediácie v manželských veciach môže poskytovať odborník v oblasti psychológie, sociálnych služieb (vrátane ochrany dieťaťa a sociálnej práce) alebo práva, ktorý absolvoval osobitnú odbornú prípravu a má príslušné odborné osvedčenie. Kontakty na týchto odborníkov sú dostupné na webových sídlach Estónskeho združenia mediátorov, okresných súdov a miestnych samospráv.

V Estónsku sa služba mediácie v manželských veciach upravuje v týchto právnych predpisoch:

V Estónsku pôsobia aj medzinárodne kvalifikovaní mediátori, ktorí sú oprávnení riešiť veci cezhraničnej mediácie, keď jeden rodič zobral dieťa do krajiny, ktorá nie je rodnou krajinou ani krajinou obvyklého pobytu dieťaťa. Pracovné jazyky sú estónčina, angličtina, ruština a fínčina. Mediátorov možno kontaktovať prostredníctvom funkčnej e-mailovej schránky združenia.

Posledná aktualizácia: 17/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom