Rodinná mediácia

Rakúsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

V rakúskych súdnych konaniach v rodinných veciach sa má súd usilovať o dosiahnutie konsenzuálneho riešenia. Na tento účel môže takisto nariadiť vstupný rozhovor o mediácii alebo odporučiť mediáciu (§ 107 ods. 3 bod 2 zákona o nesporových konaniach – Außerstreitgesetz). Binárodné tímy mediátorov síce spĺňajú požiadavky na mediáciu v manželských veciach v Rakúsku, ale musia byť zostavené ad hoc Spolkovým ministerstvom spravodlivosti (Bundesministerium für Justiz) ako ústredným orgánom a súkromnými združeniami mediátorov.

Posledná aktualizácia: 16/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom