Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Mediacja rodzinna

Estonia
Autor treści:
European Judicial Network
Europejska sieć sądowa (w sprawach cywilnych i handlowych)

Mediacja rodzinna lub mediacja w sprawach rozwodowych jest przeznaczona głównie dla rodziców, którzy wszczęli sprawę o rozwód lub o separację i potrzebują wsparcia bezstronnego specjalisty, aby dojść do porozumienia w spornych sprawach i usprawnić proces wzajemnej komunikacji i współpracy co do przyszłych ustaleń dotyczących ich dzieci oraz aby zawrzeć ugodę w tych sprawach. Celem postępowania mediacyjnego jest nie tyle nakłonienie do pojednania, co raczej wypracowanie ugody możliwej do zrealizowania w praktyce.

Usługa mediacji jest dostępna i finansowana w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem organów samorządu lokalnego w miejscu zamieszkania dziecka, przy częściowym współfinansowaniu przez samorząd terytorialny;
  2. po wszczęciu postępowania sądowego – na podstawie skierowania przez sędziego do mediacji, którą strony finansują samodzielnie lub ze środków otrzymanych z krajowej pomocy prawnej, o której przyznanie strony mogą w stosownych przypadkach wystąpić;
  3. na wniosek i koszt zainteresowanego rodzica lub na podstawie skierowania do mediacji za pośrednictwem Estońskiego Stowarzyszenia Mediatorów (na koszt stron).

Koszt postępowania mediacyjnego, który strony pokrywają samodzielnie, różni się w zależności do regionu. Koszt jednej sesji w Tallinnie i innych większych miastach w Estonii wynosi od 60 do 80 euro, a w pozostałych regionach kraju – od 40 do 50 euro. Każda sesja trwa 90 minut, przy czym strony uczestniczą zazwyczaj w 5–6 spotkaniach.

Usługę mediacji rodzinnej mogą świadczyć specjaliści z dziedziny psychologii pracujący w sektorze usług społecznych (w tym specjaliści w dziedzinie ochrony dzieci i pracy socjalnej) lub prawnych, którzy ukończyli specjalne szkolenie i dysponują odpowiednim certyfikatem zawodowym; dane kontaktowe tych specjalistów są dostępne na stronach internetowych Estońskiego Stowarzyszenia Mediatorów, sądów rejonowych i organów samorządu lokalnego.

W Estonii organizację usługi mediacji rodzinnej regulują następujące przepisy:

W Estonii pracują również mediatorzy z kwalifikacjami międzynarodowymi, specjalizujący się w mediacji w sprawach transgranicznych, w których jedno z rodziców zabrało dziecko do państwa, które ani nie jest państwem, w którym to dziecko się urodziło, ani państwem miejsca zwykłego pobytu tego dziecka. Językami roboczymi są języki: estoński, angielski, rosyjski i fiński. Z mediatorami można skontaktować się za pośrednictwem funkcyjnej skrzynki pocztowej Stowarzyszenia.

Ostatnia aktualizacja: 17/02/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Sądowej (EJN). Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. ESS ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane lub odniesienia zawarte w tym dokumencie. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony