Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Gezinsbemiddeling

Spanje
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1. Procedure voor gezinsbemiddeling

Gezinsbemiddeling is in Spanje een volledig vrijwillige procedure. Om redenen van vereenvoudiging en met name in het geval van internationale gezinsbemiddeling, is in de algemene wetgeving inzake bemiddeling uitdrukkelijk bepaald dat deze kan plaatsvinden via videoconferentie of andere elektronische middelen die de overbrenging van geluid of beelden mogelijk maken. De partijen kunnen gebruik maken van bemiddeling vóór maar ook tijdens een gerechtelijke procedure. Er kan zelfs een beroep worden gedaan op bemiddeling nadat de procedure is beëindigd, en zulks met het oog op de wijziging van het resultaat ervan en ten behoeve van de vlotte uitvoering van de rechterlijke beslissing. Indien de partijen voor aanvang van de procedure een beroep doen op bemiddeling en een overeenkomst bereiken, wordt de procesgang versneld omdat zij dan toegang krijgen tot een vereenvoudigde procedure: zij leggen de overeenkomst voor aan de familierechter (Juzgado de Familia), die de overeenkomst valideert mits zij niet in strijd is met de wet of, in voorkomend geval, met de belangen van de minderjarige of gehandicapte kinderen van het echtpaar. Conform dit beginsel en indien er geen minderjarige of gehandicapte kinderen zijn, kunnen de partijen er ook voor kiezen de overeenkomst rechtstreeks aan een notaris voor te leggen. De notaris stelt dan een notariële akte op, die geldt als rechterlijke beslissing.

Indien de gerechtelijke procedure is gestart zonder bemiddeling, kan de rechter, rekening houdend met de bijzondere omstandigheden van de zaak, ten aanzien van de partijen een bemiddelingsmaatregel nemen. In dat geval stelt de familierechter aan de partijen voor deel te nemen aan een kosteloze informatiebijeenkomst. Indien de partijen beslissen een beroep te doen op bemiddeling, wordt de gerechtelijke procedure niet geschorst, tenzij de partijen hebben verzocht om een schorsing. Wanneer er een overeenkomst wordt bereikt, wordt die ter validatie voorgelegd aan de familierechter. Indien de partijen geen overeenstemming bereiken of indien zij geen gebruik wensen te maken van bemiddeling, wordt er uitspraak gedaan over alle punten waarover de partijen het oneens zijn.

Bij gendergerelateerd geweld is er geen gezinsbemiddeling mogelijk.

De informatiebijeenkomst bij de bemiddelaar is kosteloos. De kosten van de bemiddelingsprocedure zelf moeten echter worden gedragen door de partijen, tenzij de partijen in aanmerking komen voor rechtsbijstand. Alle informatie over de regels en de criteria voor het verkrijgen van rechtsbijstand is te vinden op de volgende website: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

2. Het beroep van gezinsbemiddelaar en toegang tot een gezinsbemiddelaar

De bemiddelaar moet een universitair diploma hebben of een hogere beroepskwalificatie. Voorts moet hij met succes een specifieke opleiding op het gebied van bemiddeling hebben doorlopen, die wordt georganiseerd door een daartoe erkende instelling.

Voorafgaande inschrijving in een register is niet vereist om als gezinsbemiddelaar te kunnen optreden. Het is echter wel mogelijk om zich te laten inschrijven in een register, zowel op nationaal (register van bemiddelaars en bemiddelingsinstanties; zie de hieronder vermelde website) als op regionaal niveau.

In dit verband moet worden opgemerkt dat er in alle autonome regio's een openbare bemiddelingsinstantie bestaat. Informatie over deze dienst vindt u op de website van elke afzonderlijke regio (de rubriek "mediación"). Deze rubriek bevat nadere gegevens over de werking van het stelsel inzake bemiddeling, het register van bemiddelaars met, in voorkomend geval, de link naar dat register, en doorgaans een formulier voor de aanvraag van bemiddeling waarin wordt verwezen naar gespecialiseerde bemiddelingsinstanties.

Vooraleer een gezinsbemiddelaar te zoeken, moet worden nagegaan of de bemiddeling moet plaatsvinden na de aanvang van de gerechtelijke procedure of los van die procedure. Indien het verzoek om bemiddeling wordt gedaan na de aanvang van de procedure, verwijst de familierechter die het verzoek ontvangt de partijen naar de onder hem ressorterende gezinsbemiddelingsinstanties. Indien de bemiddeling daarentegen plaatsvindt voor aanvang van de procedure of los van de procedure, moeten de partijen zelf een gezinsbemiddelaar zoeken; zij kunnen daartoe de volgende informatiebronnen gebruiken:

- het nationale register van bemiddelaars en bovenbedoelde bemiddelingsinstanties: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/mediadores-instituciones

- de volgende door het ministerie van Justitie opgegeven instanties: https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion)

- de bemiddelingsinstanties waarnaar wordt verwezen door de Algemene Raad voor de rechterlijke macht (Consejo General del Poder Judicial), per provincie: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/

- de bemiddelingsinstanties die door de verschillende autonome regio's zijn opgericht en waarvan de contactgegevens gewoonlijk beschikbaar zijn op de desbetreffende websites.

Naast de reeds vermelde elementen, vindt u meer informatie over de gezinsbemiddelingsprocedure, de toepasselijke wetgeving, de bemiddelingsinstanties in de verschillende autonome regio's en de bijbehorende protocollen op de website van de Algemene Raad voor de rechterlijke macht: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion

Laatste update: 04/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.