Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Mediācija ģimenes lietās

Spānija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

1. Mediācijas procedūra ģimenes lietās

Spānijā mediācija ģimenes lietās ir pilnībā brīvprātīga, un procedūras atvieglošanai lietās, kas cita starpā attiecas uz pārrobežu mediāciju ģimenes lietās, tiesību akti par vispārējo mediāciju skaidri paredz šādu iespēju, izmantojot videokonferenci vai citus elektroniskās saziņas līdzekļus, kas ļauj pārraidīt balsi vai attēlu. Puses var izmantot mediāciju vai nu pirms tiesvedības sākuma, vai tās laikā, kā arī pēc tiesvedības noslēgšanas, lai mainītu iznākumu vai atvieglotu tiesas lēmuma izpildi. Ja mediācija notiek pirms tiesvedības un tiek panākta vienošanās, tiesvedība tiek paātrināta, jo puses piemēro vienkāršotu procedūru, saskaņā ar kuru abas puses iesniedz ģimenes tiesai (Juzgado de Familia) nolīgumu, kas apstiprina vienošanos, ja tā nav pretrunā ar tiesību aktiem vai pāra nepilngadīgo bērnu vai bērnu ar invaliditāti interesēm. Līdzīgā kārtā, ja pārim nav nepilngadīgu bērnu vai bērnu ar invaliditāti, puses var izvēlēties iesniegt nolīgumu tieši notāram, kas to reģistrēs lietā, piešķirot tam tādu pašu spēku kā tiesas nolēmumam.

Ja tiesvedība ir sākta, pusēm neizmantojot mediāciju, tiesnesis, ņemot vērā lietas apstākļus, var paredzēt, ka pusēm būtu jāizmanto mediācija, un ģimenes tiesa pārim noteiks bezmaksas informatīvu sesiju. Ja pāris nolemj izmantot mediāciju, tiesvedība netiek apturēta, ja vien puses nepieprasa turpināt tiesvedību, un, ja tiek panākta vienošanās, to apstiprina tiesa. Tomēr, ja vienošanās netiek panākta vai puses nevēlas izmantot mediāciju, spriedums tiek taisīts visos jautājumos, par kuriem puses nav varējušas vienoties.

Mediācija ģimenes lietās nav iespējama, ja jautājums skar tiesvedību par vardarbību starp pusēm, kas saistīta ar dzimumu.

Informatīvā sesija ir bez maksas, bet pati mediācija ir par maksu, ko sedz puses, ja vien tām nepienākas juridiska palīdzība. Informācija par to, kādu juridisko palīdzību var iegūt un kādas ir attiecīgās prasības, pieejama šeit

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

2. Speciālists mediācijas jautājumos ģimenes lietās un piekļuve šāda speciālista pakalpojumiem

Mediatoram jābūt universitātes diplomam vai augstākās pakāpes profesionālās izglītības apliecībai, turklāt, lai praktizētu mediāciju, jāiziet speciāla apmācība šim nolūkam akreditētās mācību iestādēs.

Nav prasības būt reģistrētam, lai praktizētu mediāciju ģimenes lietās, tomēr ir izveidoti reģistri, kuros mediatori var reģistrēties gan valsts mērogā (mediācijas speciālistu un iestāžu reģistrs: Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, un tā tīmekļa vietnes adrese ir norādīta turpmāk), gan autonomo apgabalu mērogā.

Autonomo apgabalu mērogā visos autonomajos apgabalos ir izveidoti publiski mediācijas dienesti. Vajadzīgā informācija ir pieejama šo apgabalu iestāžu tīmekļa vietņu sadaļā par mediācijas pakalpojumiem, un tajā ir plašāk vai sīkāk skaidrota mediācijas sistēmas darbība, mediatoru reģistra, ja tāds ir, regulējums un norādīta attiecīgā saite piekļuvei. Tīmekļa vietnēs parasti ir pieprasījuma veidlapas mediācijas pakalpojumiem un norādīts, kādas specializētās aģentūras ir izveidotas šādu pakalpojumu sniegšanai.

Lai atrastu mediatoru ģimenes lietās, ir jānorāda, vai mediācija notiks pēc tiesvedības sākšanas vai arī neatkarīgi no tiesvedības. Ja mediācijas pakalpojums ir nepieciešams pēc tiesvedības sākšanas, attiecīgā ģimenes tiesa nosūtīs puses pie tiesai piesaistītā mediācijas dienesta ģimenes lietās, savukārt tad, ja mediācija tiek izmantota pirms tiesvedības sākšanas vai ārpus tās, pusei jāpiesaista mediators ģimenes lietās. Var būt noderīgas šādas saites:

- mediācijas speciālistu un iestāžu reģistrs valsts mērogā (minēts iepriekš) http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/mediadores-instituciones

- Tieslietu ministrija ieteikusi šādas iestādes https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion)

- mediācijas dienesti provincēs pēc tiesu iestāžu ģenerālpadomes (Consejo General del Poder Judicial) ieteikuma http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/

- mediācijas dienesti dažādos autonomajos apgabalos. Informācija parasti ir norādīta autonomo apgabalu iestāžu tīmekļa vietnēs.

Papildus iepriekš minētajam sīkāka informācija par mediācijas procedūru ģimenes lietās, piemērojamiem tiesību aktiem, mediācijas pakalpojumiem dažādos autonomajos apgabalos un attiecīgajām formalitātēm pieejama tiesu iestāžu ģenerālpadomes tīmekļa vietnē http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion

Lapa atjaunināta: 04/09/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu