Mediācija ģimenes lietās

Latvija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)

Lai veicinātu domstarpību alternatīvu risināšanas veidu izmantošanu, Latvijas Republikā pieņemts Mediācijas

likums (spēkā no 2014.gada 18.jūnija).

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā tiesas ieteiktas mediācijas modelis civilprocesā. Noteikts tiesneša pienākums vairākās procesa stadijās piedāvāt pusēm izmantot mediāciju strīda risināšanai (pēc lietas ierosināšanas; sagatavojot lietu iztiesāšanai un sagatavošanas sēdē; lietas iztiesāšanas gaitā, līdz tiek pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības).

Mediācijas kā strīdu risināšanas veida popularizēšanai tiek īstenoti vairāki projekti:

1. Sertificētu mediatoru padomes piedāvātās bezmaksas mediācijas konsultācijas tiesās jeb tā sauktie mediācijas galdi (attiecas arī uz ģimenes strīdiem, bet ne tikai)

No 2016.gada 15.septembra Tieslietu ministrija kopā ar Sertificētu mediatoru padomi īsteno pilotprojektu, kurā ikvienam, kas nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, ir iespēja saņemt sertificēta mediatora konsultāciju vienas stundas apjomā bez maksas. Tiesas ieteiktās sertificēta mediatora bezmaksas konsultācijas ir pieejamas vairākās tiesās Rīgā un visā Latvijā. Projekta ietvaros sertificēta mediatora konsultācijas laikā lietas dalībnieki tiek iepazīstināti ar mediācijas procesa būtību, norisi un noteikumiem, kā arī tiek izvērtēta iespēja konkrēto strīdu risināt mediācijas ceļā.

2. Projekts - Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos

No 2017. gada 1. janvāra valsts budžeta programmas ietvaros personām iespējams saņemt valsts nodrošinātu atbalstu - iespēju apmeklēt piecas bezmaksas sertificētu mediatoru sesijas, lai risinātu domstarpības starp vecākiem, kas skar arī bērnu intereses, un rastu iespēju uzlabot ģimenes locekļu savstarpējās attiecības. Projekta ietvaros valsts atbalsts nodrošina pirmās piecas mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vadījis sertificēts mediators, pusēm bez maksas. Ja strīds netiks atrisināts piecu sesiju laikā, tālākās pakalpojuma izmaksas būs jāsedz pusēm pašām. Lai izvērtētu personas iespējas saņemt pakalpojumu, jāvēršas pie sertificēta mediatora, vai Sertificētu mediatoru padomē. Informācija par projektu interesentiem pieejama tiesās, nodota pašvaldībām, sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, u.c.

Projektā plānots iesaistīt 300 pārus, lai vecāki ar bērniem varētu atrisināt jau tiesā uzsāktos, kā arī līdz tiesai vēl nenonākušos ģimenes strīdus un domstarpības.  Tai skaitā, cenšoties saglabāt laulību, vai vismaz risināt domstarpības veidā, kas ļauj saglabāt cieņas pilnas attiecības starp bērna vecākiem, un nodrošināt turpmāku spēju savstarpēji komunicēt, lai kopīgi vienotos par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar bērna ikdienas aprūpi, audzināšanu un izglītošanu.

Projektā iesaistīto sertificētu mediatoru saraksts pieejams: http://sertificetimediatori.lv/

Lapa atjaunināta: 03/12/2019

Šīs lapas versiju savā valodā uztur attiecīgais Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla kontaktpunkts. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Ne Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls, ne Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietverto vai minēto informāciju vai datiem. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.