Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Mediacija šeimos bylose

Prancūzija
Turinį pateikė
European Judicial Network
Europos teisminis tinklas (civilinėse ir komercinėse bylose)

Europos ir tarptautinėmis bendradarbiavimo priemonėmis skatinama kreiptis dėl tarpvalstybinio taikinamojo tarpininkavimo šeimos bylose, kad ginčus būtų galima išspręsti greitai ir lengvai. Prancūzija įkūrė centrinės administracijos skyrių, skirtą skatinti tarpvalstybines bylas spręsti tarpininkavimo būdu. Be to, yra svarbu pristatyti ir nacionalinę tarpininkavimo reguliavimo tvarką, kurią gali reikėti taikyti nagrinėjant tarpvalstybines bylas.

Nacionalinė norminė sistema:

1995 m. vasario 8 d. Įstatymu Nr. 95-125, po kurio priimtas 1996 m. liepos 22 d. dekretas Nr. 2012-66, Prancūzijoje buvo įgyvendinta teisminio tarpininkavimo sistema. Bet kuris ginčą sprendžiantis teisėjas gali, gavęs šalių pritarimą, paskirti tarpininką, kuris yra kvalifikuota, nešališka ir nepriklausoma trečioji šalis.

1995 m. vasario 8 d. įstatymas buvo iš dalies pakeistas 2011 m. lapkričio 16 d. Potvarkiu Nr. 2011-1540, kuriuo į nacionalinę teisę buvo perkelta 2008 m. gegužės 21 d. Direktyva 2008/52/EB. Šiuo įstatymu tarpininkavimas apibrėžiamas kaip struktūrinis procesas, kurio metu dvi ar daugiau šalių stengiasi pasiekti susitarimą, kad su trečiosios šalies pagalba taikiai išspręstų kilusį ginčą. Šiuo įstatymu nustatoma bendra įvairiems tarpininkavimo būdams taikoma sistema.

Šeimos taikinamojo tarpininkavimo veiklai vykdyti 2003 m. gruodžio 2 d. dekretu (Socialinės veiklos ir šeimos kodekso R.451-66 ir paskesni straipsniai) ir 2004 m. vasario 12 d. ir 2012 m. kovo 19 d. nutarimais buvo nustatytas valstybinis diplomas. Tačiau šiuo metu, norint verstis tarpininko šeimos klausimais profesija, šis diplomas nėra privalomas, ir šeimos taikinamasis tarpininkavimas nėra reglamentuojama profesija.

Tarpininkai dirba arba asociacijose, arba privačios praktikos įstaigose.

Šeimos taikinamasis tarpininkavimas gali būti vykdomas:

1) prieš pradedant teismo procesą, – tai vadinamasis įprastinis šeimos taikinamasis tarpininkavimas; šiuo atveju šalys kreipiasi į tarpininką tiesiogiai;

2) vykstant teismo procesui: Civilinio proceso kodekso 1071 straipsnis, Civilinio kodekso 255 straipsnis ir 373-2-10 straipsnis;

  • šeimos bylas nagrinėjantis teisėjas gali pasiūlyti šalims taikyti tarpininkavimo priemonę, ir, gavęs jų sutikimą, paskirti tarpininką šeimos klausimais. Jis ir suteiks tarpininkavimo paslaugas;
  • šeimos bylas nagrinėjantis teisėjas gali nurodyti šalims susitikti su tarpininku šeimos klausimais. Jis joms suteiks informacijos apie šeimos taikinamojo tarpininkavimo tikslą ir procesą.

Susitarimą, kuris bus pasiektas šeimos taikinamojo tarpininkavimo proceso pabaigoje, turės patvirtinti šeimos bylas nagrinėjantis teisėjas (Civilinio proceso kodekso 1534 ir 1565 bei tolesni straipsniai). Teisėjas patvirtina susitarimą, išskyrus atvejus, kai nustatoma, kad nebuvo atsižvelgta į visus vaiko interesus ir kad tėvų sutikimas nebuvo duotas laisva valia (Civilinio proceso kodekso 373-2-7 straipsnio 2 pastraipa) arba, vertinant bendrai, kad susitarimas gali kelti grėsmę viešajai tvarkai.

Išlaidos: pirmas informacinis pokalbis su tarpininku šeimos klausimais asmeniui, galinčiam pasinaudoti tokia teise, yra nemokamas. Tačiau šalys, kurioms teikiamos šeimos taikinamojo tarpininkavimo paslaugos, turi sumokėti tam tikrą mokestį, nustatytą pagal viešą tarifų skalę, taikomą tarpininkavimo paslaugoms; šis mokestis turi būti mokamas už kiekvieną susitikimą ir už kiekvieną asmenį, ir yra nustatomas atsižvelgiant į šalių pajamas. Kai asmeniui suteikiama teisinė pagalba, valstybė apmoka šeimos taikinamojo tarpininkavimo išlaidas, o pagal viešą tarifų skalę yra numatytas advokatų atlygio priedas, kuris sumokamas kiekvieną kartą, kai šeimos bylas nagrinėjantis teisėjas nurodo taikyti tarpininkavimo priemonę.

Tarptautinis šeimos taikinamasis tarpininkavimas

Tarptautinėmis bendradarbiavimo šeimos bylose priemonėmis skatinama kreiptis dėl tarptautinio taikinamojo tarpininkavimo šeimos bylose (1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencija ir reglamentas „Briuselis IIa“), kad būtų galima draugiškai susitarti dėl vaiko grąžinimo tarptautinio vaikų grobimo atveju arba susitarti dėl galimybės naudotis tėvų teise bendrauti su vaiku.

Suinteresuotieji asmenys gali:

1) kreiptis į asociacijose arba privačios praktikos įstaigose dirbančius tarpininkus (tarpininkų, galinčių dalyvauti nagrinėjant tarptautines šeimos bylas, sąrašas yra pateiktas interneto svetainėje šiuo adresu: http://www.justice.gouv.fr/26139 (arba spustelėkite čia).

2) dėl tarpininkavimo kreiptis į specialiai tam skirtą centrinės administracijos skyrių. Prancūzijos teisingumo ministerijoje yra įkurtas tarptautinio tarpininkavimo šeimos bylose skyrius (CMFI). Kiekvienos naujos tarpvalstybinės bylos atveju šis skyrius siūlo savo pagalbą prieš pradedant teismo procesą, vykstant teismo procesui ir (arba) pasibaigus teismo procesui, kaip papildomą priemonę. Apie pasiektus susitarimus, jei taikytina, po to, kai šalių teisiniai patarėjai juos patvirtins, bus pranešta atitinkamų valstybių teismams.

Centrinės valdžios institucija, gavusi vieno iš tėvų prašymą suteikti tarptautinio taikinamojo tarpininkavimo šeimos bylose paslaugas, pateikia pasiūlymą kitam iš tėvų. Šiomis paslaugomis šalys privalo naudotis savo noru: tarptautinio taikinamojo tarpininkavimo šeimos bylose procesas negali būti pradėtas priverstinai.

Specialus centrinės administracijos skyrius, teikdamas pagalbą, susijusią su tarptautiniu taikinamuoju tarpininkavimu šeimos bylose, kiekvieno iš tėvų atžvilgiu užtikrina nešališkumą ir visišką konfidencialumą.

Tarpininkavimo paslaugos, kurias teikia Teisingumo ministerijos tarptautinio taikinamojo tarpininkavimo šeimos bylose skyrius, yra nemokamos. Prašymas kartu su dokumentais, susijusiais su Prancūzijoje ar užsienyje šiuo metu vykstančiais ar anksčiau įvykusiais teismo procesais, turi būti siunčiamas paštu toliau nurodytu adresu:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Be to, prašymą galima siųsti ir el. paštu: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Prancūzijos teisingumo ministerijos (tarptautinio taikinamojo tarpininkavimo šeimos bylose skyriaus) interneto svetainės nuoroda: http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

Paskutinis naujinimas: 19/01/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos Europos teisminio tinklo kontaktinės įstaigos. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Nei Europos teisminis tinklas, nei Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šiame dokumente pateiktos arba nurodytos informacijos arba duomenų. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma