Izvorna jezična inačica ove stranice španjolski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Obiteljsko mirenje

Španjolska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1. Postupak obiteljskog mirenja

Obiteljsko je mirenje u Španjolskoj potpuno dobrovoljno, a kako bi se olakšala provedba među ostalim prekograničnog obiteljskog mirenja, u općem zakonodavstvu o mirenju izričito se dopušta njegovo provođenje videokonferencijskim sustavima ili drugim elektroničkim sredstvima koja omogućuju prijenos zvuka ili slike. Stranke mogu pristupiti mirenju prije početka sudskog postupka, tijekom postupka, a čak i nakon njegova završetka kako bi se promijenio ishod ili olakšala provedba sudske odluke. Ako to učine prije početka postupka i postignu dogovor, sudski se postupak skraćuje jer se tada pokreće pojednostavljeni postupak u kojem obje stranke izlažu dogovor pred obiteljskim sudom (Juzgado de Familia), koji dogovor odobrava ako nije u suprotnosti sa zakonom ili s interesima maloljetna djeteta ili djeteta s invaliditetom koje par ima. Ako par nema maloljetne djece ni djece s invaliditetom, stranke mogu otići izravno javnom bilježniku; on će na temelju dogovora sastaviti javnobilježnički akt, koji ima jednake učinke na dogovor kao i sudska odluka.

Ako stranke ne pristupe mirenju prije početka sudskog postupka, sudac može, uzimajući u obzir okolnosti predmeta, odlučiti da bi stranke trebale pristupiti mirenju; obiteljski će ih sud tada uputiti na besplatan informativni sastanak. Ako odluče pristupiti mirenju, sudski se postupak ne obustavlja, osim ako stranke zatraže prekid postupka. Ako se naposljetku postigne dogovor, sud ga odobrava. Međutim, ako stranke ne postignu odgovor ili odbiju pristupiti mirenju, sudac donosi odluke o svim pitanjima o kojima se stranke ne slažu.

Obiteljsko se mirenje ne primjenjuje ako je u tijeku sudski postupak zbog rodno uvjetovanog nasilja između stranaka.

Informativni je sastanak besplatan, no troškove mirenja snose stranke, osim ako ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Sve informacije o tome što pravna pomoć podrazumijeva i koje zahtjeve osobe moraju ispunjavati kako bi imale pravo na nju možete pronaći na:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita

2. Zanimanje obiteljskog miritelja i pristup miriteljima

Miritelji moraju imati sveučilišnu diplomu ili završeno više strukovno obrazovanje, a moraju proći i posebno osposobljavanje kako bi mogli provoditi postupak mirenja u za to ovlaštenim ustanovama.

Za provođenje postupka obiteljskog mirenja nije nužno biti upisan u registre, no postoje registri u koje se miritelji mogu upisati na nacionalnoj razini (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación – Registar miritelja i ustanova za mirenje, čije su internetske stranice navedene u nastavku) i na razini autonomnih zajednica.

Kad je riječ o potonjoj razini, gotovo su sve autonomne zajednice uspostavile javnu službu za mirenje. Informacije o tome možete pronaći u odjeljku posvećenom mirenju na njihovim institucijskim internetskim stranicama, gdje se uz manje ili više pojedinosti objašnjava kako sustav mirenja funkcionira te se regulira registar miritelja, ako postoji, i navodi se poveznica na njega. Na internetskim se stranicama obično nalaze i obrasci za podnošenje zahtjeva za mirenje, u kojima se upućuje na specijalizirane agencije osnovane radi provođenja postupka mirenja.

Pri pronalasku obiteljskog miritelja razlikuju se dvije situacije: održava li se mirenje nakon početka sudskog postupka ili neovisno o njemu. Ako se mirenje traži nakon što je sudski postupak već započeo, nadležni obiteljski sud uputit će stranke tijelima zaduženima za mirenje koja su mu pridružena. S druge strane, ako se mirenje primjenjuje prije sudskog postupka ili izvan njega, stranke će same morati pronaći obiteljskog miritelja. Za to bi mogli biti korisni sljedeći izvori informacija:

– prethodno spomenuti Registar miritelja i ustanova za mirenje na nacionalnoj razini: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/mediadores-instituciones,

– sljedeće ustanove koje predlaže Ministarstvo pravosuđa: https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion),

– službe za mirenje u pojedinačnim provincijama koje predlaže Državno sudbeno vijeće (Consejo General del Poder Judicial): http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/,

– službe za mirenje koje su osnovale autonomne zajednice; informacije o njima obično se mogu pronaći na institucijskim internetskim stranicama autonomnih zajednica.

Osim toga, više informacija o postupku obiteljskog mirenja, primjenjivom zakonodavstvu, službama za mirenje u raznim autonomnim zajednicama i o povezanim formalnostima može se pronaći na internetskim stranicama Državnog sudbenog vijeća: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion.

Posljednji put ažurirano: 04/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici