Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Lepitamine perekonnaõiguslike vaidluste puhul

Saksamaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

Perelepituse lühitutvustus – Saksamaa

Väljavõte Föderaalse Justiits- ja Tarbijakaitseministeeriumi (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) avaldatud brošüürist „Perekonnaseadus“ („Eherecht“), lk 73:

6.2.5 Perelepitus

Paarid, kes taotlevad kooselu lõpetamist või abielu lahutamist, soovivad sageli lahendada oma peresuhted sõbralikul viisil. Sellisel juhul on vahendusmenetlus suurepärane alternatiiv kohtumenetlusele.

Vahendusmenetluse õigusraamistik loodi vahendusseadusega (Mediationsgesetz), mis jõustus 26. juulil 2012.

Vahendusmenetlus aitab pooltel saavutada erapooletu isiku (vahendaja) abil sõbraliku lahenduse oma konfliktile. Osalejad võtavad vastutuse lahenduse eest ja vahendajal puuduvad õigused otsuste tegemiseks.

See tähendab, et erinevalt kohtuasjast saab kindlaks määrata menetluses osalevate isikute tõelised huvid ja vajadused ning kasutada neid alusena konkreetse konfliktiga kohandatud lahenduse leidmiseks. Kohtuotsuste puhul on osapoolte huvide arvessevõtmine vähem tõenäoline. Pooled on seetõttu rohkem valmis selliseid lahendusi aktsepteerima ja need on pikas plaanis üldiselt tulemuslikumad. Vahendusmenetluse tulemusena võidakse sõlmida kokkuleppeid, mis käsitlevad näiteks ülalpidamiskohustust, varasid, kinnisvara, vanemlikku vastutust või külastusõigusi.

Kohus võib lahutusmenetluse osana teha abikaasadele korralduse osaleda kas eraldi või koos vahendust käsitleval tasuta teabeüritusel või asjaomaste küsimuste[1] kohtuvälisel lahendamisel muul kujul kohtu määratud isiku või asutuse abil ning nõuda neilt osalemise kohta teabe esitamist (menetlust perekonnaasjades ja hagita menetlust käsitleva seaduse artikkel 135 – Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG). Seda korraldust ei saa seaduslikult täitmisele pöörata. Kohus võib korralduse täitmata jätmist siiski arvesse võtta kohtukulude katmise otsustamisel (FamFG artikli 150 lõige 4).

Sama kehtib lapsi puudutavates küsimustes vastavalt FamFG artikli 156 lõike 1 kolmandale ja viiendale lausele ning artikli 81 lõike 2 punktile 5. Sellistel juhtudel võib kohus teha vanematele ka korralduse osaleda vahendust käsitleval teabeüritusel või küsimuste kohtuvälisel lahendamisel muul kujul. Seda korraldust ei saa seaduslikult täitmisele pöörata, kuid kohus võib korralduse täitmata jätmist arvesse võtta kohtukulude katmise otsustamisel.

Lingid Saksamaa veebisaitidele, mille kaudu võib leida vahendajaid perekonnaküsimustes

Mediation bei internationalen Kindschaftskonflikten (MiKK e. V.), Fasanenstraße 12, 10623 Berliin, Saksamaa (vahendamine lapsi puudutavates rahvusvahelistes asjades)

http://www.mikk-ev.de/

- Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Kindschaftskonflikte beim Internationalen Sozialdienst im Deutschen Verein (ZAnK), Michaelkirchstraße 17/18, 10179 Berliin, Saksamaa (vahendamine lapsi puudutavates piiriülestes asjades)

http://www.zank.de/

Lingid Saksamaa veebisaitidele, mille kaudu saab teavet perelepituse või üldise vahendusmenetluse kohta

- Bundesverband Mediation e.V. (BM), Wittestr. 30 K, 13509 Berliin

http://www.bmev.de/

- Bundes-Arbeitsgemeinsc haft für Familien-Mediation e.V. (BAFM), Spichernstraße 11, 10777 Berliin

http://www.bafm-mediation.de/

Lingid Saksamaa perelepitust käsitlevatele õigusaktidele

- Föderaalne Justiits- ja Tarbijakaitseministeerium, Mohrenstraße 37, 10117 Berliin

http://www.bmjv.de/

- Vahendusmenetluse ja muude kohtuväliste vaidluse lahendamise vormide edendamise seadus (Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung) (BGBl. (Bundesgesetzblatt) 2012, I osa, nr 35, 25. juuli 2012)

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Archiv/Gesetz_zur_Foerderung_der_Mediation_und_anderer_Verfahren_der_au%C3%9Fergerichtlichen_Konfliktbeilegung.html

 


[1] Seotud küsimused hõlmavad abieluvarakorra, pensioniõiguste korrigeerimise, ülalpidamismaksete, abikaasade kodu ja majapidamiskuludega seotud vaidlusi.

Viimati uuendatud: 13/11/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta