Οικογενειακή διαμεσολάβηση

Βέλγιο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

Η διαμεσολάβηση ρυθμίζεται με τον νόμο της 21ης Φεβρουαρίου 2005. Η διαμεσολάβηση για οικογενειακές υποθέσεις, όπως κάθε άλλου είδους διαμεσολάβηση, μπορεί να λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας (δικαστική διαμεσολάβηση) ή εκτός δικαστικής διαδικασίας (εθελοντική διαμεσολάβηση).

Η διαμεσολάβηση που διενεργείται κατόπιν αίτησης ενός από τα μέρη ή που προτείνεται από το δικαστήριο αποτελεί διαδικασία για την οποία απαιτείται συμφωνία των μερών.

Τα μέρη συμφωνούν στον διορισμό διαμεσολαβητή (άρθρο 1734 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας) αναγνωρισμένο από την ομοσπονδιακή επιτροπή διαμεσολάβησης. Κάθε μέρος μπορεί να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή τη διαμεσολάβηση (άρθρο 1729 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Η διαμεσολάβηση μπορεί να αφορά την αντιδικία εν όλω ή εν μέρει (άρθρο 1735 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Για όλες τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου οικογενειακών υποθέσεων, μόλις κατατεθεί σχετική αίτηση, ο γραμματέας ενημερώνει τα μέρη σχετικά με τη δυνατότητα να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση και τους παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες (άρθρο 1253β/1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Όσον αφορά τα διαζύγια λόγω ισχυρού κλονισμού, ο δικαστής μπορεί να αναστείλει τη διαδικασία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, ώστε τα μέρη να μπορέσουν να ενημερωθούν σχετικά με τη διαμεσολάβηση (άρθρο 1255 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Τα τμήματα φιλικού διακανονισμού του δικαστηρίου οικογενειακών υποθέσεων εμπίπτουν ωστόσο στο πεδίο της συμφιλίωσης (άρθρο 731 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας): καλούνται να συμφιλιώσουν τα μέρη οι δικαστές, έστω και αν δεν εκδικάσουν οριστικά την υπόθεση. Η διαμεσολάβηση βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν επιτρέπει στους δικαστές να παίξουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή.

Η διαμεσολάβηση έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και ο διαμεσολαβητής δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο (άρθρο 1728 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης αποτελείται από τρία στάδια:

- τον διορισμό του διαμεσολαβητή από το δικαστήριο

- την αναβολή της υπόθεσης από το δικαστήριο που καθορίζει την προκαταβολή επί της προβλεπόμενης αμοιβής

- την ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης: εάν η διαμεσολάβηση ολοκληρωθεί με την επίτευξη συμφωνίας, οι όροι της καταγράφονται σε γραπτή σύμβαση μεταξύ των μερών (σύμβαση διαμεσολάβησης) που εγκρίνεται από το δικαστήριο. Εάν η διαμεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία, τα μέρη μπορούν να κινήσουν (ή να συνεχίσουν) τη δικαστική διαδικασία ή να ζητήσουν, με κοινή συμφωνία, τον διορισμό νέου διαμεσολαβητή.

Το ύψος της αμοιβής, των δαπανών καθώς και ο τρόπος καταβολής τους καθορίζονται εκ των προτέρων από τα μέρη και τον διαμεσολαβητή.

Εθνικός ιστοχώρος με κατάλογο διαμεσολαβητών για οικογενειακές υποθέσεις: http://www.fbc-cfm.be/fr/trouver-un-mediateur

Εθνικός ιστοχώρος με πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση για οικογενειακές υποθέσεις ή γενικότερα για τη διαμεσολάβηση: http://www.fbc-cfm.be/fr/mediation

Ιστοχώρος της εθνικής νομοθεσίας για τη διαμεσολάβηση σχετικά με οικογενειακές υποθέσεις: http://www.fbc-cfm.be/fr/content/national-0

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/01/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο