Familiemægling

Nederlandene
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

Mægling er altid tilladt og anvendes især på det civilretlige og det offentligretlige område. Mæglingen foregår på frivillig basis. I Nederlandene er man i gang med at udarbejde lovgivning, der omfatter foranstaltninger til at fremme kvaliteten heraf.

I Nederlandene findes der forskellige registre over retsmæglere. MfN er en sammenslutning af de største foreninger for retsmæglere og fører et omfattende register over retsmæglere. MfN-registret godkender kun retsmæglere, der opfylder nøje overvejede kvalitetskriterier. Der findes f.eks. en adfærdskodes for retsmæglere. MfN's websted indeholder ligeledes uafhængige oplysninger om mægling og retsmæglere i Nederlandene.

Et andet register er det internationale register for alternativ konfliktløsning. På dette registers websted kan man finde frem til retsmæglere, og det omfatter oplysninger om mæglingsrelaterede emner.

I Nederlandene er der også mulighed for forligsmægling i retten (mediation in de rechtspraak). Det betyder, at den distrikts- eller appeldomstol, for hvilken der verserer en sag, informerer de berørte parter om muligheden for at vælge mægling. Appeldomstolen kan også henvise parterne til forældrerådgivning, hvor der ved hjælp af mægling kan søges en mulig løsning på tvisten.

Andre myndigheder, hvor der kan indhentes oplysninger om mægling, er Juridisch Loket (kontoret for retsinformation og -bistand) og Raad voor de Rechtsbijstand (rådet for retshjælp).

Under visse omstændigheder kan omkostningerne til mægling refunderes helt eller delvist.

Links

http://www.nmi-mediation.nl

http://www.adr-register.com/nl

http://www.rechtspraak.nl/hoe-werkt-het-recht/mediation-naast-rechtspraak

http://www.juridisch.nl

http://www.rechtsbijstand.nl

Sidste opdatering: 23/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website