Familiemægling

Tjekkiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

I Tjekkiet er mægling reguleret af lov nr. 202/2012 om mægling (herefter "loven"), der trådte i kraft den 1. september 2012 og gennemfører direktiv 2008/52/EF om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område.

Loven regulerer retlige ordninger om mægling i civilretlige sager (herunder familieretlige sager). For at blive optaget i mæglerregistret og have ret til at arbejde som mægler i overensstemmelse med loven skal mægleren bestå en fageksamen.

Hvor det er nyttigt og relevant, kan retten pålægge parterne at mødes med en registreret mægler i maksimalt tre timer og samtidig udsætte sagen. Hvis en part uden god grund nægter at deltage i et sådant møde med en mægler, kan retten lade det komme den pågældende til skade ved at undlade at pålægge den tabende part at betale en del af (eller under særlige omstændigheder) alle sagsomkostningerne, hvis den pågældende vinder sagen.

Link til tjekkisk websted med en liste over registrerede mæglere i familieretlige sager:

http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx

Link til tjekkisk websted med oplysninger om mægling i familieretlige sager eller mægling generelt:

Et sådant websted er ikke tilgængeligt.

Links til websteder med adgang til tjekkisk lovgivning om mægling i familieretlige sager:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6196

http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf (retsakten foreligger på engelsk)

Sidste opdatering: 25/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website