Mediace v rodinných věcech

Slovensko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1. Obecné informace o mediaci

Ve Slovenské republice probíhá mediace v oblasti rodinného práva pouze na základě dobrovolné účasti; provádějí ji mediátoři, kteří se nespecializují na rodinné právo. Soud nemá povinnost nařídit nebo doporučit mediaci v zájmu urovnání sporu. Soud může stranám pouze poradit, aby se pokusily urovnat spor mediací.

2. Odkaz na seznam mediátorů na Slovensku

Odkaz na slovenské internetové stránky se seznamem mediátorů je k dispozici na adrese http://www.komoramediatorov.sk/, kde jsou evidováni členové Slovenské komory mediátorů (Slovenská komora mediátorov), a rovněž na adrese http://www.najpravo.sk/, kde jsou uvedeni mediátoři podle kraje nebo okresu, v němž působí. Úplný seznam mediátorů, kteří absolvovali odbornou přípravu pro výkon činnosti mediátora, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) http://www.justice.gov.sk/

3. Odkaz na internetové stránky o mediaci v oblasti rodinného práva a mediaci obecně

Obecné informace o mediaci jsou k dispozici na internetových stránkách Slovenské komory mediátorů: http://www.komoramediatorov.sk/ a na také na adrese http://www.najpravo.sk/

4. Odkaz na slovenské právní předpisy

Zvláštní vnitrostátní právní předpisy o mediaci v oblasti rodinného práva nebyly dosud přijaty. Mediační řízení v této oblasti (stejně jako ve všech ostatních oblastech, v nichž je jako alternativní řešení sporů přípustná mediace) se uskutečňuje podle zákona č.  420/2004 o mediaci a o doplnění některých zákonů

Poslední aktualizace: 29/06/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.