Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Mediace v rodinných věcech

Francie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

Přeshraniční rodinnou mediaci podporují mezinárodní a evropské nástroje spolupráce s cílem umožnit klidné a rychlé urovnání sporů. Francie založila v rámci svého ústředního orgánu středisko zaměřené na podporu využívání mediace v přeshraničních věcech. Je třeba představit rovněž vnitrostátní předpisy týkající se mediace, které mohou v přeshraničních věcech také dojít uplatnění.

Vnitrostátní právní rámec:

Zákon č. 95-125 ze dne 8. února 1995 a dále výnos č. 2012-66 ze dne 22. července 1996 stanoví ve Francii možnost využití soudní mediace. Každý soudce projednávající nějaký spor může se souhlasem stran jmenovat mediátora, kvalifikovanou třetí osobu, která je nestranná a nezávislá.

Zákon ze dne 8. února 1995 byl novelizován usnesením č. 2011-1540 ze dne 16. listopadu 2011, kterým se provádí směrnice 2008/52/ES ze dne 21. května 2008. V tomto zákoně je mediace definována jako jakýkoli strukturovaný postup, jímž se dvě strany či více stran snaží dosáhnout dohody s cílem smírného narovnání svého sporu za pomoci třetí osoby. Zavádí pro všechny mediace společný režim.

Pro rodinné mediace existuje státní diplom, zavedený výnosem ze dne 2. prosince 2003 (článek R.451-66 a následující články zákona o sociální péči a o rodině (Code de l'Action Sociale et des Familles)) a vyhláškami ze dne 12. února 2004 a ze dne 19. března 2012. V současnosti však není k provádění funkce rodinného mediátora získání tohoto diplomu povinné, neboť rodinná mediace není regulovaným povoláním.

Mediátoři pracují v rámci sdružení či samostatně.

K rodinné mediaci může dojít:

1) před zapojením soudu: jedná se o tzv. běžnou rodinnou mediaci, v tomto případě mediátora kontaktují přímo strany sporu;

2) v průběhu soudního řízení: článek 1071 občanského soudního řádu, článek 255 a článek 373-2-10 občanského zákoníku;

  • soudce ve věcech rodinných může stranám navrhnout postup mediace, a poté co k němu strany dají souhlas, může za tímto účelem jmenovat rodinného mediátora;
  • soudce ve věcech rodinných může strany vyzvat ke schůzce s rodinným mediátorem, který jim poskytne informace o předmětu a průběhu rodinné mediace.

Souhlas s výsledkem rodinné mediace může být ještě předložen ke schválení soudci ve věcech rodinných (články 1534 a 1565 a následující občanského soudního řádu). Soudce dohodu schválí, pokud neshledá, že tato dohoda nechrání dostatečně zájmy dítěte či že souhlas rodičů nebyl dán dobrovolně (článek 373-2-7 druhý pododstavec občanského zákoníku), případně obecněji že může narušovat veřejný pořádek.

Náklady: první informativní rozhovor s rodinným mediátorem je pro zájemce zdarma. Rodinná mediace však poté obnáší finanční zapojení stran podle úředního sazebníku používaného na mediační služby, který vychází ze zásady platby za schůzku na osobu a stanoví se podle příjmu stran. Pokud daná osoba využívá právní pomoci, hradí poplatky za rodinnou mediaci stát, vnitrostátní sazebník stanoví zvýšení sazby pro advokáta v případech, kdy mediaci nařídil soudce ve věcech rodinných.

  • Odkaz na příslušná ustanovení občanského soudního řádu: zde ICON (56 Kb) fr
  • Odkaz na informace na stránkách ministerstva spravedlnosti o rodinné mediaci
  • Odkaz na seznam mediátorů: pro nalezení co nejbližší služby rodinné mediace lze do vyhledávání zadat: „médiation familiale“ (rodinná mediace) do políčka „catégories“ (kategorie) na internetové stránce Justice en région (soudy v regionech).

Přeshraniční rodinná mediace:

Přeshraniční rodinnou mediaci upravují nástroje mezinárodní spolupráce v rodinných záležitostech (Haagská úmluva ze dne 25. října 1980 a nařízení Brusel IIa) s cílem zprostředkovat smírné řešení v případě navrácení dítěte při mezinárodních únosech nebo souhlasu s výkonem práva styku rodiče s dítětem.

Zainteresované strany mohou:

1) Obrátit se na mediátory, kteří svoji činnost vykonávají samostatně či v rámci sdružení: seznam mediátorů, které lze využít v přeshraničních rodinných záležitostech, je k dispozici na internetu na níže uvedené adrese: http://www.justice.gouv.fr/26139 (nebo kliknutím sem).

2) Využít mediace prostřednictvím střediska zaměřeného na tuto oblast v rámci ústředního orgánu: Francie má v rámci ministerstva spravedlnosti středisko pro přeshraniční rodinnou mediaci (CMFI). Jako doplňující opatření nabízí toto středisko v každém novém přeshraničním případě pomoc v podobě zásahu před zahájením soudního řízení, souběžně s ním a/nebo po jeho skončení. Uzavřené dohody jsou po případném odsouhlasení poradci stran předány soudcům v příslušných zemích.

Ústřední orgán, k němuž jeden z rodičů podá žádost o přeshraniční rodinnou mediaci, tento návrh předloží druhému z rodičů. Postup musí být dobrovolný: zahájení postupu přeshraniční rodinné mediace nesmí být výsledkem nátlaku.

Příslušné středisko vystupuje v rámci svého výkonu přeshraniční rodinné mediace nestranně vůči oběma rodičům a informace udržuje v naprosté důvěrnosti.

Mediace vykonaná v rámci střediska pro přeshraniční rodinnou mediaci na ministerstvu spravedlnosti není zpoplatněna. Žádost spolu s dokumenty týkajícími se probíhajícího či již uskutečněného řízení ve Francii či v zahraničí je třeba zaslat na níže uvedenou adresu:

Ministère de la Justice

Direction des affaires civiles et du Sceau – BDIP

Cellule de médiation familiale internationale

13 place Vendôme

75 042 Paris Cedex 01

Případně ji lze zaslat elektronicky: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Odkaz na internetovou stránku francouzského ministerstva spravedlnosti (středisko pro přeshraniční rodinnou mediaci): http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/enlevement-parental-12063/la-mediation-21106.html

Poslední aktualizace: 19/01/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.