Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Семейна медиация

Испания
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Процедура по семейна медиация

В Испания семейната медиация е напълно доброволна и за да се улесни нейното провеждане в случаи, включващи inter alia трансгранична семейна медиация, общото законодателство в областта на медиацията изрично позволява тя да се извършва чрез видеконференция или други електронни средства, които дават възможност за предаване на глас или образ. Страните могат да прибегнат до медиация или преди началото на съдебното производство, или докато то е в ход, и дори след приключването му с цел да променят изхода от него или да улеснят изпълнението на съдебното решение. Ако медиацията се проведе преди производството и се постигне споразумение, съдебното производство се ускорява, тъй като страните преминават към опростено производство, при което и двете страни представят споразумението пред Съда по семейни въпроси (Juzgado de Familia), който одобрява споразумението, ако то не противоречи на правото или на интересите на малолетните или непълнолетните деца, или на децата с увреждания, които двойката може да има. Също така, ако двойката няма малолетни или непълнолетни деца, или деца с увреждания, страните могат да изберат да представят споразумението директно пред нотариус, който ще го впише в нотариален акт, с което то поражда същите правни последици като съдебно решение.

Ако съдебното производство е започнало, без страните да са прибегнали до медиация, съдията може, като вземе предвид всички обстоятелства по делото, да приеме, че страните следва да прибегнат до медиация, и Съдът по семейни въпроси ще ги насочи към безплатна информационна сесия. Ако те решат да прибегнат до медиация, производството не се спира, освен ако страните не поискат неговото спиране или ако крайна сметка не се постигне одобрено от съда споразумение. Ако обаче не бъде постигнато споразумение или ако страните не желаят да използват медиация, се постановява съдебно решение по всички точки, по които страните не са постигнали споразумение.

Семейна медиация не е възможна в случай на производство за основано на пола насилие между страните.

Информационната сесия е безплатна, но самата медиация включва разноски, които се поемат от страните, освен ако те не отговарят на изискванията за правна помощ. Цялата информация за съдържанието и изискванията за получаване на правна помощ можете да намерите на следния адрес:

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/asistencia-juridica-gratuita.

2 Професията семеен медиатор и достъп до медиатор

Медиаторът трябва да има висше образование или професионално обучение от по-висока степен и освен това, за да практикува медиация, трябва да е преминал специално обучение, което се предоставя в институции, акредитирани за тази цел.

За да може да практикува семейна медиация, не се изисква медиаторът да бъде вписан в определен регистър, но все пак регистри, в които медиаторите могат да се вписват, съществуват както на национално равнище (Регистър на медиаторите и институциите за медиация — Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación, чийто уебсайт е посочен по-долу), така и на равнището на автономните области (регионално равнище).

Почти всички автономни области са създали публична служба за медиация на регионално равнище. За информация относно това просто отидете на раздела за медиация на уебсайтовете на институциите, където с различна степен на подробност се обяснява как работи системата за медиация, представя се Регистърът на медиаторите, когато има такъв, и има връзка към него. Обикновено в уебсайтовете се съдържат също формуляри за искане за медиация, които препращат към специализираните агенции, създадени за извършването на медиация.

За да намерите семеен медиатор, трябва да направите разграничение между медиация, която се провежда, след като производството е образувано, и такава, която се провежда независимо от производството. Ако медиацията е поискана след започване на производството, съответният Съд по семейни въпроси ще насочи страните към свързаните с него него органи за семейна медиация, но ако медиацията се извършва преди или извън съдебното производство, страната ще трябва да потърси семеен медиатор. Полезни могат да бъдат следните източници на информация:

- посоченият по-горе Регистър на медиаторите и институциите за медиация на национално равнище: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/mediadores-instituciones,

- следните институции, посочени от Министерството на правосъдието: https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion,

- службите за медиация, към които препраща Генералният съвет на съдебната власт (Consejo General del Poder Judicial): http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Servicios-de-Mediacion-Intrajudicial/Mediacion-Familiar/,

- службите за медиация, създадени от различните автономни области. Обикновено на уебсайтовете на институциите на автономните области има информация за тях.

Освен посоченото по-горе, повече информация относно процедурата по семейна медиация, приложимото законодателство, съществуващите в различните автономни области служби за медиация и съответните формалности можете да намерите на уебсайта на Генералния съвет на съдебната власт: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion.

Последна актуализация: 04/09/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт