Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Семейна медиация

Естония
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

Семейната медиация или медиацията по бракоразводни производства е предназначена главно за родители, които са в процес на развод или на раздяла и се нуждаят от помощта на безпристрастен специалист, който да посредничи при различия в мненията и да улесни общуването и сътрудничеството между тях по въпроси, засягащи бъдещи договорености относно техните деца, както и сключването на споразумения по тези въпроси. Целта на процедурата по медиация е не толкова да се постигне помирение, колкото да се постигнат приложими споразумения.

Услугата е достъпна и се финансира по следните начини:

  1. чрез насочване към услугата от органите на местното управление по местоживеене на детето и с частично финансиране от страна на тези органи;
  2. чрез образуване на съдебно производство и насочване към услугата от съдията, като финансирането се поема от страните или, когато е възможно, се кандидатства за национална правна помощ;
  3. по инициатива и с финансиране със собствени средства от страна на информиран родител или чрез насочване към услугата от Естонската асоциация на медиаторите (със собствени финансови средства на страните).

Цената на процедурата по медиация, която се заплаща от самите страни, се различава в различните региони. Цената на една сесия е между 60 и 80 евро в Талин и в големите градове в Естония и между 40 и 50 евро в малките градове. Една сесия е с продължителност 90 минути и може да се очаква средно да са необходими 5-6 срещи.

Услугата по семейна медиация може да се предоставя от специалисти в областта на психологията, социалния сектор (включително закрила на детето и социална дейност) или правото, които са преминали специално обучение и притежават съответното професионално удостоверение. Данните за връзка на тези специалисти могат да бъдат намерени на уебсайтовете на Естонската асоциация на медиаторите, окръжните съдилища и органите на местното управление.

Организацията на услугата по семейна медиация в Естония се урежда от следните законодателни актове:

В Естония работят и медиатори с квалификация на международно равнище, които са компетентни да водят трансгранична медиация по случаи, при които единият родител е отвел детето в държава, която не е нито родната държава на детето, нито неговата обичайна държава на пребиваване. Работните им езици са естонски, английски, руски и фински. Можете да се свържете с медиаторите чрез функционалната електронна пощенска кутия на Асоциацията.

Последна актуализация: 17/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.