Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Covid-19-epidemian vaikutukset oikeusalalla

Koronavirus on aiheuttanut kriisin, joka ei pysähdy rajoihin ja joka vaikuttaa kaikkiin elämänalueisiin. Euroopan oikeusala ei ole sen suhteen poikkeus.

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Tällä sivulla esitetään yleiskatsaus Euroopan unionissa toteutetuista covid-19-pandemiasta johtuvista toimista, jotka vaikuttavat oikeuslaitoksiin, kansallisiin viranomaisiin ja oikeusalan ammattilaisiin mutta myös yrityksiin ja kansalaisiin.

Koska tilanne ja tätä aihetta koskevat tiedot muuttuvat nopeasti, sivua päivitetään säännöllisesti.

Myös Euroopan neuvosto on luonut covid-19-pandemian vuoksi verkkosivuston, jonne on koottu tietoa oikeusalan kansallisista toimenpiteistä. Sivustolle pääsee tästä.

1. Siviilioikeus

Euroopan oikeudellinen verkosto (siviili- ja kauppaoikeus)

Kansalaiset ja yritykset saattavat joutua tilanteeseen, jossa olisi toteutettava prosessitoimia rajat ylittävässä asiassa, mutta se on mahdotonta EU:n jäsenvaltiossa covid-19-taudin leviämisen hillitsemiseksi toteutettujen hätätoimenpiteiden vuoksi. Tällaiset toimenpiteet voivat aiheuttaa seuraavia vaikutuksia:

 • kansalaisten ja yritysten mahdollisesti tarvitsemien tuomioistuinten ja viranomaisten toiminnan keskeytyminen kokonaan tai osittain
 • oikeusavun saannin väliaikainen keskeytyminen
 • vaikeudet saada toimivaltaisten viranomaisten tavallisesti toimittamia tietoja
 • muut käytännön ongelmat, kuten viiveet päätöksen täytäntöönpanossa rajat ylittävissä tapauksissa tai oikeudellisen asiakirjan tiedoksiannossa
 • väliaikaiset muutokset viestinnässä yleisön kanssa (sähköpostitse, puhelimitse tai postitse).

Seuraavassa taulukossa esitetään tiivistetysti Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaisten antamia tietoja EU:n jäsenvaltioissa toteutetuista väliaikaisista toimenpiteistä:

Vertailutaulukko covid-19-pandemian vaikutuksista siviilioikeudellisiin menettelyihin  PDF (903 KB) fi

Maakohtaisia lisätietoja saa jäsenvaltion oikeusministeriön verkkosivuilta.

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS MÄÄRÄAIKOIHIN

Jäsenvaltioiden toteuttamat erityistoimenpiteet eivät suoraan vaikuta siviili- ja kauppaoikeudellisia asioita koskevassa EU:n lainsäädännössä vahvistettuihin määräaikoihin.

Useimmilla EU:n lainsäädännössä säädetyillä määräajoilla ei ole päättyessään välittömiä seurauksia [1], eikä niiden päättyminen useimmissa tapauksissa aiheuta välittömiä seurauksia viranomaisille, tuomioistuimille tai kansalaisille, lukuun ottamatta mahdollisia viivästyksiä.

Useissa muissa tapauksissa EU:n säädöksissä, joissa vahvistetaan kiinteitä määräaikoja, saatetaan myös säätää poikkeuksista poikkeuksellisissa olosuhteissa [2]. Ne saattavat kattaa myös nykyisen poikkeustilanteen, esimerkiksi kun viranomaisten tai tuomioistuinten toiminta on vakavasti häiriintynyt tai jopa pysähtynyt.

Muiden EU:n säädöksissä säädettyjen määräaikojen umpeutuminen voi kuitenkin viedä kansalaisilta tai tuomioistuimilta mahdollisuuden toteuttaa prosessiin liittyviä toimia, kuten hakea muutosta päätökseen, millä voi olla peruuttamattomia seurauksia oikeusprosessissa [3], eikä kyseisessä säädöksessä välttämättä säädetä mahdollisuudesta määräajan pidennykseen tai siitä poikkeamiseen. Tällaisissa tapauksissa ei voida lähtökohtaisesti olettaa, että tästä kriisistä johtuvat olosuhteet oikeuttaisivat poikkeamaan sovellettavista unionin lainsäädännössä vahvistetuista määräajoista. Toisaalta on selvää, että covid-19-kriisi on johtanut poikkeukselliseen tilanteeseen, joka aiheuttaa merkittäviä haasteita sekä kansalaisille että viranomaisille ja saattaa aiheuttaa tilanteita, joissa unionin oikeudessa asetettujen velvoitteiden noudattaminen on tilapäisesti mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa.

Tästä syystä tehokkaan oikeussuojan saatavuuden olisi oltava tärkeä kriteeri, kun arvioidaan,

 • onko määräaika päättynyt
 • mitä menettelyllisiä seurauksia sen päättymisestä voi aiheutua.

Esimerkiksi yhteiskunnan toimintaan kohdistuvat yleiset rajoitukset, jotka vaikuttavat tuomioistuimiin mutta myös postipalveluihin sekä mahdollisuuteen kysyä neuvoja asianajajalta ja valmistella tuomioistuimelle esitettäviä asiakirjoja, voivat vaarantaa kansalaisten oikeussuojan saatavuuden. Tämän vuoksi voi olla olosuhteista riippuen perusteltua jättää kriisiaika laskematta mukaan menettelyjä koskeviin määräaikoihin. Tässä voi olla vaihtelua tilanteesta riippuen: jos tuomioistuimet toimivat normaalisti kiireellisissä perheoikeudellisissa asioissa, jotka katsotaan ensisijaisiksi, voidaan myös vaatia tavanomaisten määräaikojen noudattamista.

Arviointia tehtäessä hyvä vertailukohta voi olla jäsenvaltion päätös kansalliseen lainsäädäntöön perustuvien määräaikojen keskeyttämisestä (vaikka se ei vaikuttaisi suoraan EU:n lainsäädännössä säädettyihin määräaikoihin), jotta voidaan arvioida, estyykö tehokkaan oikeussuojan saatavuus siinä määrin, että määräaikojen keskeyttämistä voidaan pitää perusteltuna myös EU:n lainsäädännössä säädettyjen määräaikojen osalta.

[1] Varsinkaan viranomaisten tai tuomioistuinten yhteistyössä esimerkiksi asetuksen (EY) N:o 1393/2007 6 artiklassa (Todistus asiakirjojen vastaanottamisesta) tai oikeusapua koskevan direktiivin 2002/8 13 artiklan 4 kohdassa asetettujen määräaikojen osalta.
[2] Ks. Bryssel IIa -asetuksen 11 artiklan 3 kohta tai eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräystä koskevan asetuksen 18 artikla.
[3] Esimerkiksi Bryssel IIa -asetuksen 15 artiklan 5 kohdassa asetetaan toiselle tuomioistuimelle 6 viikon määräaika hyväksyä toimivalta tai muussa tapauksessa tuomioistuimen, jossa asia on ensin pantu vireille, on käytettävä edelleen toimivaltaansa; asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen 6 artiklassa asetetaan viikon määräaika, jossa vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjan; ja elatusapuasetuksen 19 artiklan 2 kohdassa asetetaan 45 päivän määräaika päätöksen uudelleentarkastelua koskevan pyynnön tekemiselle.

Maksukyvyttömyyslainsäädäntö

Covid-19-pandemia ja talouden sulkeminen suurelta osin ovat johtaneet yritysten kassavirran jyrkkään supistumiseen ja laajamittaiseen maksukyvyttömyyden uhkaan. Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tilanteen vuoksi ja estääkseen elinkelpoisten yritysten ajautumisen maksukyvyttömyyteen tämän tilapäisen häiriön vuoksi. Toimenpiteitä on kohdistettu muun muassa seuraaviin:

 • aineellisoikeudellinen maksukyvyttömyyslainsäädäntö, esimerkiksi poistamalla tilapäisesti velallisen velvollisuus ja velkojan mahdollisuus hakea maksukyvyttömyysmenettelyyn asettamista, tai keskeyttämällä vaateiden täytäntöönpano tai irtisanomalla sopimukset
 • menettelyllinen maksukyvyttömyyslainsäädäntö, joka koskee oikeudenkäyntimenettelyjen keskeyttämistä, määräaikoja ja erityyppisiä aikarajoituksia
 • lisätoimenpiteet, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti yritysten maksukyvyttömyystilanteisiin, mukaan lukien jäsenvaltioiden mahdollisesti ilmoittamat laajemmat toimenpiteet, joilla autetaan yrittäjiä selviytymään covid-19-pandemian aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista.

Jäsenvaltioissa hyväksyttyjen ja suunniteltujen maksukyvyttömyyteen liittyvien toimenpiteiden vertailutaulukko  PDF (993 KB) fi

2. Rikosoikeus

Euroopan oikeudellinen verkosto (rikosasiat)

Monet jäsenvaltiot ovat asettaneet tiukkoja rajoituksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tämä vaikuttaa myös rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön ja EU:n välineiden soveltamiseen.

Euroopan oikeudellisen verkoston sihteeristö kerää tietoja kansainvälisestä yhteistyöstä rikosasioissa ja asettaa ne saataville Euroopan oikeudellisen verkoston erityiselle covid-19-sivustolle. Rajoitetusti saatavilla olevia tietoja voi pyytää kansalliselta yhteysviranomaiselta tai Euroopan oikeudellisen verkoston sihteeristöltä.

Eurooppalaisen pidätysmääräyksen koordinointiryhmä

Covid-19-kriisillä on välitön vaikutus rikosasioissa tehtävään oikeudelliseen yhteistyöhön, kuten eurooppalaista pidätysmääräystä koskeviin menettelyihin.

Tämänhetkisen kriisin aikana luovuttamismenettelyissä tarvitaan jäsenvaltioiden nopeaa ja tehokasta vuorovaikutusta. Tätä varten komissio on perustanut tiiviissä yhteistyössä Eurojustin, rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston ja neuvoston pääsihteeristön kanssa eurooppalaisen pidätysmääräyksen koordinointiryhmän. Ryhmä voi olla hyödyllinen myös muissa tilanteissa, joissa jäsenvaltioiden välillä tarvitaan esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion seurauksena nopeaa yhteydenpitoa, jolla on suora vaikutus eurooppalaisen pidätysmääräyksen moitteettomaan toimintaan.

Epäiltyjen ja syytettyjen prosessuaaliset oikeudet

Covid-19-pandemia vaikuttaa myös epäiltyjen ja syytettyjen prosessuaalisten oikeuksien käyttöön. Suora yhteydenpito asianajajien, tulkkien tai kolmansien henkilöiden kanssa on vaikeampaa (kun epäilty tai syytetty on menettänyt vapautensa).

Audio- ja videoneuvottelujen ja muiden etätyökalujen käyttöön kannustetaan. Lisäksi olisi toteutettava turvatoimia, kuten lasiseinämiä poliisiasemilla tai säilöönottotiloissa, jotta oikeutta asianajajaan tai tulkkaukseen olisi mahdollista käyttää.

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistamiseksi epäiltyjen ja syytettyjen prosessuaalisia oikeuksia on kunnioitettava myös covid-19-kriisin aikana. Toimivaltaisten viranomaisten olisi tulkittava direktiiveissä säädettyjä, tilanteen vaatiessa sallittuja rajoitettuja poikkeuksia suppeasti, eikä niitä saisi käyttää laajamittaisesti.

Rikoksen uhrien tuki ja suojelu covid-19-pandemian aikana

Uhrien oikeuksia koskevan direktiivin nojalla jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla rikoksen uhreilla on mahdollisuus käyttää yleisiä ja erikoistuneita tukipalveluja, jotka ovat luottamuksellisia ja maksuttomia ja vastaavat uhrien henkilökohtaisia tarpeita. Uhrien erityistarpeita vastaavaa tukea ja suojelua pitäisi olla saatavilla kaikissa olosuhteissa, myös covid-19-pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Perheväkivallan uhrit

Perheväkivallan uhrien tilannetta pahentaa erityisesti sosiaalisen kanssakäymisen vähentäminen ja eristyneisyys liikkumisrajoitusten aikana. Väkivaltaisten henkilöiden puolisot ja lapset ovat alttiimpia painostavalle kontrolloinnille, väkivallalle ja laiminlyönneille, ja lisäksi heidän mahdollisuutensa saada tukea ja suojelua ovat vähäisemmät.

Jäsenvaltioita kannustetaan toteuttamaan erityistoimenpiteitä perheväkivallan uhrien tukemiseksi ja suojelemiseksi covid-19-kriisiin liittyvissä kansallisissa poikkeusjärjestelyissään. On erityisesti tärkeää varmistaa, että tukipalveluita, kuten psykologista tukea ja muita sosiaalipalveluja, on tosiasiallisesti saatavilla sekä verkossa että sen ulkopuolella. Perheväkivallan uhreille pitäisi olla tarjolla etenkin turvakoteja, psykologista tukea, traumaterapiaa ja keskusteluapua. Kansallisten lainvalvontaviranomaisten olisi myös kiinnitettävä erityistä huomiota aiemmin ilmoitettuihin ja uusiin perheväkivaltatapauksiin. Lisäksi on erittäin tärkeää huolehtia uhrien fyysisestä suojelusta.

Tätä aihetta koskevilla Euroopan oikeusportaalin maakohtaisilla sivuilla on yleistä tietoa siitä, miten uhrien tuki ja suojelu on järjestetty eri jäsenvaltioissa.

Monenlaiset toimijat (mukaan lukien EU:n virastot ja tukijärjestöt) antavat käytännön tietoa uhrien tukemisesta ja suojelemisesta covid-19-pandemian aikana:

 • Tietoa lähimmistä tukipalveluista perheväkivallan uhreille on saatavilla täällä (Women against Violence Europe).
 • Tietoa kansallisista naisten hätäpuhelimista on saatavilla täällä (Euroopan tasa-arvoinstituutti).
 • Tietoa siitä, miten perheväkivallan uhreille voidaan järjestää etätukea ja -neuvontaa, on saatavilla Victim Support Europe -järjestön verkkosivustolla.
 • Perusoikeusvirasto on julkaissut tiedotteen covid-19-pandemian vaikutuksista perusoikeuksiin. Se sisältää esimerkkejä useiden jäsenvaltioiden hyvistä käytännöistä perheväkivallan uhrien tukemiseksi ja suojelemiseksi.
 • Maailman terveysjärjestö antaa myös vinkkejä siitä, miten perheväkivallan uhreja voidaan tukea ja suojella pandemiatilanteessa.

Kyberrikollisuuden uhrit

Europolin mukaan covid-19-pandemia tarjoaa rikollisille uudenlaisia mahdollisuuksia käyttää hyväkseen kansalaisten pelkoja ja työskentelyoloja. Kyberhyökkäysten määrä on huomattava, ja sen odotetaan kasvavan edelleen. Koska monet ihmiset tekevät etätyötä kotoa käsin, kyberrikollisten mahdollisuudet käyttää hyväkseen haavoittuvuuksia ovat moninkertaistuneet.

Europol on laatinut yleisölle ennaltaehkäisyvinkkejä ja valistusmateriaalia tietoverkkoturvallisuuden tueksi. Koska riskit ovat nyt tavallista suuremmat, on erityisen tärkeää valvoa lasten toimintaa verkossa, suojata laitteet salasanoin, tunnusluvuin tai biometrisin tunnistein ja tehdä ostoksia vain luotettavilta verkkomyyjiltä (yritysten turvaluokituksen perusteella).

Lisätietoa turvallisesta käyttäytymisestä verkossa saa täältä.

Viharikosten uhrit

Perusoikeusvirasto raportoi, että rasismi, muukalaisviha ja suvaitsemattomuus tiettyjä kansallisia tai etnisiä ryhmiä kohtaan on lisääntynyt useimmissa EU:n jäsenvaltioissa covid-19-pandemian yhteydessä.

Viharikosten uhreja koskevilla jäsenvaltioiden toimilla olisi pyrittävä edistämään viharikoksista ilmoittamista, parantamaan vihamotiivien tarkkaa tutkintaa ja tarjoamaan uhreille tukea.

Tilanne vankiloissa

Covid-19-pandemia aiheuttaa vankilaviranomaisille paineita rajoittaa viruksen vaikutusta suljetussa ja tartunnoille alttiissa vankilaympäristössä. Toimenpiteitä viruksen leviämisen estämiseksi ovat perhevierailujen ja kaiken ulkopuolisten henkilöiden kanssa toteutettavan toiminnan, kuten urheilun tai ammatillisen koulutuksen, keskeyttäminen tilapäisesti.

Sekä henkilöstö että vangit ovat huolissaan terveydestään. Vangit kärsivät toiminnan ja vierailujen puutteesta, minkä vuoksi on haasteellista pitää henkilöstö motivoituneena ja ehkäistä vankien mellakoita.

Erityisesti niiden jäsenvaltioiden, joiden vankiloissa on tilanahtautta, on pakko tehdä vaikeita päätöksiä mahdollisesta ennenaikaisesta vapauttamisesta.

Useimmat jäsenvaltiot ovat myös lykänneet kaikkia 27. marraskuuta 2008 hyväksyttyyn neuvoston puitepäätökseen 2008/909/YOS perustuvia vankien siirtoja.

Komissio pyrkii tukemaan jäsenvaltioita niiden toimissa vankiloiden tilanteen parantamiseksi helpottamalla tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Tätä varten on laadittu seuraava luettelo hyödyllisistä verkkosivustoista, joilla on tietoa vankiloiden covid-19-tilanteesta EU:n eri jäsenvaltioissa:

EuroPris-järjestö (European Organisation of Prison and Correctional Services), joka saa osan rahoituksestaan Euroopan komission oikeusalan ohjelmasta, on koonnut verkkosivustolleen tietoa covid-19-kriisin vuoksi Euroopan vankiloissa toteutetuista toimista.

EuroPris perusti maaliskuun 2020 lopussa asiantuntijoille postitusryhmän (tällä hetkellä yhteensä 84 asiantuntijaa), jossa jaetaan päivittäin tietoa kysymysten ja vastausten muodossa.

Päivitykset ovat nähtävissä myös järjestön verkkosivustolla.

Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea (CPT) on julkaissut periaatteet, jotka koskevat vapautensa menettäneiden henkilöiden kohtelua covid-19-pandemian yhteydessä.

Euroopan neuvoston rikosopillisen yhteistyön työryhmä on julkaissut covid-19-aiheisen lausunnon englanniksi ja ranskaksi.

Lisätietoa covid-19-tilanteesta vankiloiden ja valvontarangaistusten yhteydessä on Euroopan neuvoston verkkosivustolla, joka sisältää myös vuoden 2019 SPACE-tilastot (Statistiques Penales Annuelles du Conseil de l’Europe).

IPS Innovative Prison Systems on julkaissut päättäjille tarkoitetun oppaan Basic Guide for Decision-Makers on Worldwide Practices and Recommendations, COVID-19 Pandemic Response Fighting the invisible threat in prisons, Joana Apóstolo, Rita Martins and Pedro das Neves

YK:n kidutuksen vastaisen komitean alakomitea:

Alakomitea antoi helmikuun istunnossaan aiheesta neuvoja kansallisille valvontaelimille.

Alakomitea antoi 30. maaliskuuta 2020 yksityiskohtaisia neuvoja toimista, joita hallitusten ja riippumattomien valvontaelinten olisi toteutettava vapautensa menettäneiden henkilöiden suojelemiseksi covid-19-pandemian aikana.

Kidutuksen vastainen järjestö Association for the Prevention of Torture on perustanut tietosivuston, jolle kootaan jäsennellysti tietoja vapaudenmenetykseen liittyvistä covid-19-asioista.

Penal Reform International (PRI) on julkaissut tiedotteen Coronavirus: Healthcare and human rights of people in prison

European Prison Observatory , eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen verkosto, jota Antigone-järjestö on koordinoinut vuodesta 2012, on kerännyt tietoa siitä, miten Euroopan maat ovat hoitaneet virustilannetta vankiloissa, ja tuottanut esimerkiksi raportin ”COVID-19: what is happening in European prisons?” sekä interaktiivisen kartan, jossa esitetään lyhyesti tietoja eri jäsenvaltioista.

WHO:n Euroopan aluetoimisto on julkaissut väliaikaiset ohjeet covid-19-taudin torjumiseksi vankiloissa ja muissa säilöönottotiloissa.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on antanut julkilausuman COVID-19 pandemic: Urgent steps are needed to protect the rights of prisoners in Europe.

Valvontarangaistus

Covid-19-pandemia vaikuttaa myös valvontarangaistuksia koskevaan työhön EU:ssa.  Valvontaorganisaatiot luovat uusia työskentelytapoja ja antavat henkilöstölle lisäohjeita työn ja vastuualueiden hallintaan. Euroopan komission oikeusalan ohjelmasta rahoitusta saava eurooppalainen yhdyskuntaseuraamusjärjestö (CEP) julkaisee tietoa, toimenpiteitä ja käytänteitä, jotka koskevat covid-19-pandemian käsittelyä rikosseuraamuslaitoksissa eri puolilla Eurooppaa.

Se on kartoittanut covid-19-tilannetta koskevia yhteisiä käytäntöjä ja laatinut suosituksia valvontarangaistusten alalle:

 • Rikosseuraamuslaitokset kaikkialla EU:ssa seuraavat ja noudattavat kansallisten viranomaisten neuvoja ja ohjeita valvojien ja valvottavien sekä muun yhteisön pitämiseksi turvassa.
 • Henkilöstön keskinäinen viestintä sekä yhteydenpito muiden sidosryhmien kanssa hoidetaan etäyhteyksin puhelimitse, postitse tai videoneuvotteluna. Rikosseuraamuslaitokset, joilla on jo valmiina digitaalinen infrastruktuuri, ovat etulyöntiasemassa.
 • Valvojien ja valvottavien henkilökohtaiset tapaamiset korvataan etäyhteyksillä postitse, puhelimitse tai videoneuvotteluna.
 • Suuren riskin rikoksentekijöiden valvonta on yksi EU:n rikosseuraamuslaitosten ensisijaisista kohteista. Suuren riskin rikoksentekijät ja etenkin aiemmin perheväkivaltaan syyllistyneet tunnistetaan ja asetetaan etusijalle valvonnassa ja hoidossa.
 • Useimmissa maissa yhdyskuntapalvelu on keskeytetty tai sen aloittamista on lykätty.
 • Sähköinen seuranta jatkuu tavalliseen tapaan. Fyysiset tapaamiset korvataan puheluilla tai muilla verkkovälineillä.
 • Valvontarangaistusten käytön lisääminen ei saa koskaan johtaa järjestelmän ylikuormitukseen ja valvojien kohtuuttomaan työtaakkaan. Vaihtoehtoisten seuraamusten on oltava mielekkäitä, ja niitä on käytettävä asianmukaisesti laajamittaisen valvonnan välttämiseksi.
 • Koska tuomioistuinten istuntoja lykätään, on odotettavissa, että ennen tuomiota laadittavien raporttien laatimiseen ja toimittamiseen kohdistuu covid-19-pandemian jälkeen entistä suurempia paineita, mikä vaikuttaa suoraan valvojien päivittäiseen työhön.
 • Kaikki EU:n rikosseuraamuslaitokset ovat huolissaan perheväkivaltatapausten erittäin todennäköisestä lisääntymisestä ja kehottavat kiinnittämään siihen huomiota.

3. Digitaalisten välineiden käyttö oikeuslaitoksessa

Useat jäsenvaltiot ovat tehostaneet digitaalisten välineiden käyttöä oikeuslaitoksessa koronaviruskriisin vuoksi.

Seuraavassa taulukossa on tietoja jäsenvaltioissa toteutetuista väliaikaisista toimenpiteistä:

Oikeuslaitoksen käyttämät digitaaliset välineet PDF  (194 KB) fi

Päivitetty viimeksi: 14/01/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.