Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Slowaaks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Betekening of kennisgeving van stukken: officiële indiening van documenten

Slowakije
Inhoud aangereikt door
European Judicial Network
Europees justitieel netwerk (in burgerlijke en handelszaken)

1 Wat is de praktische betekenis van de juridische term "betekening en kennisgeving van stukken"? Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de "betekening en kennisgeving van stukken"?

Betekening van stukken

"Betekening van stukken" is volgens de interpretatie in de rechtspraktijk de procedurehandeling waarbij een rechtbank een procespartij of een derde die medewerking moet verlenen in het kader van de procedure, informeert over het verloop van de gerechtelijke procedure. Partijen volledig en doeltreffend informeren over de procedure is een voorwaarde voor een goed verloop en een goede afsluiting van de gerechtelijke procedure – een rechtbank kan alleen handelen en uitspraken doen indien de partijen over alle documenten beschikken waarvan de ontvangst en de kennis van de inhoud noodzakelijk zijn voor het verdere vervolg van de procedure, het instellen van beroep, de inzet van middelen ter verdediging en bescherming in de procedure en andere handelingen die moeten worden verricht binnen de wettelijke of door de rechtbank vastgestelde termijnen. Met name de betekening van uitspraken van de rechtbank ten principale is essentieel om een zaak definitief te kunnen sluiten en de rechterlijke beslissing ten uitvoer te leggen. Er moet gewezen worden op het feit dat in artikel 45 en volgende van wet nr. 99/1963 Coll. inzake het wetboek van burgerlijke rechtsvordering uitsluitend de aspecten van de procedure van betekening van (gerechtelijke) stukken zijn gedefinieerd; de betekening van stukken betreffende het materieel recht, bijvoorbeeld een wilsuiting die is vastgelegd in een akte, wordt geregeld in artikel 45 van wet nr. 40/1964 Coll., inzake het burgerlijk wetboek. Er bestaat een groot verschil tussen de betekening volgens de bepalingen van materieel recht en de betekening volgens de bepalingen van het procesrecht, met name ten aanzien van het effect van de betekening, de sluiting van de betekeningsprocedure en de rechtsgevolgen die teweeg worden gebracht.

Specifieke regels voor de betekening van stukken

Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bevat een specifieke regeling voor de betekening van stukken, omdat de wetgever ervoor wil zorgen dat de beginselen van gelijke proceskansen (equality of arms) en van hoor en wederhoor in gerechtelijke procedures in acht worden genomen. In een gerechtelijke procedure mag niemand worden benadeeld en elk van de partijen dient op gelijke wijze te worden geïnformeerd over het verloop van de procedure. De partijen moet de mogelijkheid worden geboden aan de procedure mee te werken en kennis te nemen van de beweringen en de bewijsstukken van de wederpartij en van de door de rechter gegeven procedurele beslissingen en de beslissingen ten principale. De beginselen van gelijke proceskansen en van hoor en wederhoor zijn essentiële en bepalende elementen van het recht op een eerlijk proces, dat in Slowakije een grondrecht is (artikelen 46 tot en met 48 van de Grondwet) en is gebaseerd op artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

2 Welke stukken behoeven formele betekening of kennisgeving?

In brede zin kan worden gesteld dat elke betekening die is verricht conform de bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, namelijk 1) gewone betekening (artikel 46), 2) betekening in persoon (artikel 47) en 3) betekening door officiële publicatie bij de rechtbank (artikel 47a), als een formele betekening kan worden beschouwd. In strikte zin wordt alleen de betekening van gerechtelijke stukken in persoon als een formele betekening beschouwd.

Een rechtbank volgt de procedure voor gewone betekening voor stukken waarvan volgens de wet geen betekening in persoon is vereist.

De rechtbank kiest de gekwalificeerde wijze van betekening (betekening in persoon) in de gevallen waarin dat volgens het wetboek van burgerlijke rechtsvordering vereist is of indien deze wijze van betekening in concrete omstandigheden door de rechtbank is bevolen; een typisch voorbeeld is de dagvaarding om ter zitting te verschijnen – de wet stelt in dit geval de betekening in persoon niet verplicht, maar in de regel beveelt de rechtbank deze wijze van betekening wel. De volgende documenten en informatie moeten overeenkomstig de wet in persoon worden betekend: informatie over de mogelijkheid om de betekening van stukken op een ander adres te laten plaatsvinden (artikel 49, lid 5), een inleidend verzoekschrift met de bijlagen (artikel 79, lid 4, artikel 114, lid 2), een beslissing betreffende een procedure die ambtshalve wordt gestart (artikel 81, lid 3), een gewijzigd verzoekschrift (artikel 95, lid 1), een beslissing betreffende de verplichting van de verweerder om zijn standpunt in te dienen (artikel 114, lid 4), een vonnis (artikel 158, lid 2), een betalingsbevel aan de verweerder (artikel 173, lid 1), een Europees betalingsbevel aan de verweerder (artikel 174a, lid 2), een tenuitvoerleggingsbevel aan de verweerder (artikel 174b, lid 4, artikel 173), een betalingsbevel met betrekking tot een promesse (cheque) aan de verweerder (artikel 175, lid 1), bepaalde beslissingen die zijn gegeven in het kader van de afwikkeling van nalatenschappen (artikel 175a, lid 3), informatie over de gevolgen van de verwerping van een erfenis (artikel 175i, lid 2), een beslissing gegeven in procedures betreffende bewaarneming (artikel 185a, lid 3), een beslissing in een procedure inzake de ongeldigverklaring van waardepapieren (artikel 185j, lid 2), een beschikking tot de tenuitvoerlegging van een beslissing tot loonbeslag gericht aan de schuldenaar en de betaler van het loon (artikel 282, lid 2, artikel 294, lid 3), een beschikking tot de tenuitvoerlegging van een beslissing inzake beslaglegging/toewijzing naar een bankrekening en de betekening betreffende de geldigheid van die beschikking aan de bank (artikel 306 en artikel 307, lid 1) en een beschikking tot tenuitvoerlegging van een beslissing inzake de beslaglegging van andere schuldvorderingen aan de verweerder (artikel 313, lid 2).

De rechtbank gebruikt de betekening door officiële bekendmaking indien dat in de wet is bepaald en indien de identiteit van de procespartijen of hun adres niet bekend is bij de rechtbank.

3 Wie is verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

De rechtbank is zelf de verantwoordelijke autoriteit voor de betekening van gerechtelijke stukken, en zij verricht de betekening van de gerechtelijke stukken over het algemeen dan ook zelf (direct tijdens de zitting of door rechterlijk ambtenaren) of per post. Stukken mogen volgens de wet echter ook worden betekend door een gerechtsdeurwaarder, een gemeentelijke autoriteit, een ambtenaar van de bevoegde politiedienst en, in de gevallen bepaald in speciale regelgeving, door het ministerie van Justitie van de Republiek Slowakije (in het geval van personen die diplomatieke immuniteiten en privileges genieten, of andere personen die aanwezig zijn in de woning van deze personen of personen aan wie het stuk moet worden betekend in gebouwen of ruimtes die diplomatiek onschendbaar zijn; ook worden betekeningen in het buitenland via dit ministerie verricht wanneer in een internationale overeenkomst, een bilateraal rechtshulpverdrag of een verordening (EG) van de Raad, geen andere rechtsregeling is vastgesteld).

De betekening aan personen die een gevangenisstraf uitzitten of in hechtenis zijn genomen, wordt verricht aan de gevangenis of het huis van bewaring waar de betreffende persoon is geplaatst. De betekening aan personen die een medische behandeling ondergaan bij een instelling of aan personen die in een gezondheidsinstelling zijn geplaatst, wordt verricht aan het bestuur van de betreffende gezondheidsinstelling. Ditzelfde gebeurt in het geval van kinderen die in een jeugdopvangcentrum of een andere collectieve jeugdinstelling zijn geplaatst. Stukken gericht aan leden van het Slowaakse leger in buitengewone dienst en aan beroepsmilitairen in dienst van de staat, mogen worden betekend aan hun commandant. Stukken bestemd voor personen die in dienst zijn bij het leger en die niet in een gebouw van het leger verblijven, worden rechtstreeks aan de betrokkene betekend.

4 Vragen

4.1 Gaat de aangezochte autoriteit van deze lidstaat krachtens Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken, op eigen initiatief na welke de verblijfplaats is van de persoon voor wie het stuk is bestemd, wanneer deze laatste niet meer verblijft op het adres dat de verzoekende autoriteit bekend is?

In dat geval doen de Slowaakse rechtbanken altijd actief onderzoek naar het huidige adres van de geadresseerde, met name door in het bevolkingsregister van de Republiek Slowakije te zoeken waaraan hun eigen informatiesysteem elektronisch is gekoppeld. De rechtbank kan zodoende onmiddellijk het huidige of tijdelijke verblijfsadres vinden dat in dat register staat ingeschreven (indien een dergelijk adres bestaat). De socialezekerheidsinstelling werkt samen met de Slowaakse rechtbanken en levert elektronisch gegevens aan via het rechtbankregister. De rechtbanken kunnen direct bepaalde gegevens opvragen die door de socialezekerheidsinstelling zijn geregistreerd, met name het adres van de procespartij dat bij de socialezekerheidsinstelling is geregistreerd en de naam van zijn voormalige of huidige werkgever (met behulp van deze informatie kan in bepaalde gevallen het huidige adres van de procespartij worden achterhaald of kan een stuk direct op de werkplek worden betekend, afhankelijk van de omstandigheden in de zaak). De rechtbank kan in het kader van haar wettelijke bevoegdheid medewerking vragen aan gemeentelijke autoriteiten, lagere overheden, politiediensten en andere overheidsorganen, alsmede aan rechtspersonen en natuurlijke personen met een handelsvergunning, bij het zoeken naar het huidige adres van de procespartij (of geadresseerde). Indien mogelijk ondervraagt de rechtbank ook andere personen (bijvoorbeeld familieleden) die mogelijk op de hoogte zijn van het adres van de geadresseerde.

4.2 Hebben buitenlandse gerechtelijke autoriteiten en/of partijen bij rechtsgedingen toegang tot registers of diensten in deze lidstaat waarmee zij het actuele adres van de betrokken persoon kunnen vaststellen? Zo ja, over welke registers of diensten gaat het en welke procedures moeten worden gevolgd? Welke vergoeding moet worden betaald, in voorkomend geval?

Zoals al eerder aangegeven, hebben de rechtbanken via het rechtbankregister rechtstreeks toegang tot de gegevens in het bevolkingsregister van de Republiek Slowakije. De partijen bij een gerechtelijke procedure kunnen gegevens uit het Slowaakse bevolkingsregister opvragen (afgifte van een bewijs of schriftelijke verklaring betreffende de verblijfsplaats van een persoon) tegen betaling van de administratiekosten van vijf euro.

4.3 Hoe behandelen de autoriteiten in deze lidstaat een verzoek op grond van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken, dat als doel heeft het actuele adres van een persoon vast te stellen?

De Slowaakse rechtbanken gaan op basis van de gegevens waarover het ministerie van Justitie van de Republiek Slowakije beschikt, over het algemeen akkoord met een dergelijk verzoek en zij zullen de nodige stappen ondernemen om het huidige adres van de betreffende persoon te vinden, teneinde aan het verzoek te voldoen. In de bovenstaande punten is beschreven welke stappen zij daartoe ondernemen.

5 Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk? Kunnen er alternatieve methoden worden gebruikt (andere dan de vervangende betekening of kennisgeving als bedoeld in punt 7)?

Zoals aangegeven onder punt 3, betekenen de rechtbanken de stukken over het algemeen zelf of per post, maar de wet staat ook toe dat de betekening wordt verricht door een gerechtsdeurwaarder, een gemeentelijke autoriteit, de bevoegde politiedienst of het ministerie van Justitie. De betekening aan personen die zich in collectieve instellingen bevinden, kan worden verricht aan de betreffende instellingen; in het geval van personen in dienst bij het leger of beroepsmilitairen, kan de betekening worden verricht aan de betreffende commandant.

De rechtbank bepaalt welke procedure wordt gevolgd voor het betekenen van het stuk, afhankelijk van het soort document en van het feit of het adres van de betrokkene al dan niet bekend is. Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering onderscheidt in dat opzicht de gewone betekening, de betekening in persoon en de betekening door officiële bekendmaking. De rechtbank laat de betekening van de meerderheid van de stukken verrichten door een postdienst, per aangetekende post (gewone betekening) of per officiële post (betekening in persoon).

In het geval van gewone betekening, betekent de rechtbank het stuk aan het huisadres, de statutaire zetel (kantoor), de werkplaats of een ander adres waar de geadresseerde kan worden aangetroffen. Zoals aangegeven onder punt 2, kiest de rechtbank voor betekening in persoon wanneer deze wijze van betekening is voorgeschreven in de wet (bijvoorbeeld voor vonnissen) of indien de rechter/voorzitter van de kamer daartoe een bevel geeft (over het algemeen bij dagvaardingen).

In het geval van betekening door officiële bekendmaking bij de rechtbank, wordt het stuk geacht te zijn betekend op de vijftiende dag volgend op de bekendmaking. Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering verplicht de rechtbank de procedure van betekening door officiële bekendmaking te volgen bij: procedures in het kader van een nalatenschap wanneer schuldeisers wordt verzocht binnen de gestelde termijn opgave te doen van hun schuldvorderingen (artikel 175n), in het geval van een beslissing tot afwikkeling van een nalatenschap (artikel 175t, lid 2), indien er zaken naar het buitenland moeten worden overgebracht (artikel 175z, lid 2), bij procedures in het kader van een bewaarneming, indien het een beslissing betreft waardoor het voorwerp van de bewaarneming toevalt aan de staat (artikel 185g, lid 1), bij procedures in het kader van ongeldigverklaring van waardepapieren, indien er sprake is van een beslissing waarbij houders wordt verzocht zich te melden en hun waardepapieren te overleggen of bezwaren in te dienen (artikel 185m, lid 2) en in geval van terugzending van een poststuk dat een beslissing bevat betreffende een verzoek tot een voorlopige maatregel conform artikel 76, lid 1, letter g) afkomstig van het adres dat is opgegeven door de procespartij die uit een gemeenschappelijke woning is gezet.

Alternatieve wijzen van "indirecte" betekening

In het wetboek van burgerlijke rechtsvordering zijn tevens een aantal bijzondere en buitengewone wijzen van betekening van stukken aan natuurlijke personen vastgesteld:

1. betekening van stukken door toevoeging aan het zaaksdossier conform artikel 48, lid 4

Indien het niet mogelijk is de betekening van een stuk bestemd voor een natuurlijk persoon zonder handelsvergunning te verrichten aan zijn permanente of tijdelijke woonplaats, en er geen plaats wordt gevonden waar deze persoon documenten ontvangt en hij evenmin kan worden vertegenwoordigd door een curator, beslist de rechtbank dat de stukken aan deze persoon worden betekend door toevoeging ervan aan het zaaksdossier; alle genoemde redenen moeten gedurende de gehele procedure van toepassing blijven (de rechtbank kan een beslissing tot betekening door toevoeging aan het dossier ook ambtshalve vernietigen). Deze beslissing wordt officieel bekendgemaakt door aanplakking op het officiële publicatiebord van de rechtbank totdat de procedure definitief wordt gesloten. Stukken waarvan betekening is gedaan door toevoeging aan het zaaksdossier, worden geacht te zijn betekend na afloop van een termijn van zeven dagen nadat ze zijn opgesteld.

2. Betekening door stukken te deponeren bij de rechtbank conform artikel 49, lid 3

De rechtbank is verplicht (in de regel aan het begin van de procedure) de procespartij te informeren over de mogelijkheid om:

- een verzoek in te dienen om de betekening van stukken te laten verrichten aan een ander adres in de Republiek Slowakije dan zijn officiële, permanente of tijdelijke woonplaats;

- een vertegenwoordiger aan te wijzen ten behoeve van de betekeningen:

- de stukken bij de rechtbank te deponeren met dezelfde gevolgen als een betekening, indien het poststuk dat in persoon moet worden betekend als onbestelbaar is teruggezonden vanaf het adres dat de geadresseerde voor de betekening had opgegeven, vanaf zijn huisadres dat staat ingeschreven in het bevolkingsregister van de Republiek Slowakije, of vanaf het adres van zijn gemachtigd vertegenwoordiger voor betekeningen.

Indien na de rechtsgeldige betekening van deze informatie ("indirecte" betekening is uitgesloten, schriftelijke informatie moet in persoon worden betekend), een zending waarvan betekening in persoon moet worden verricht, wordt teruggestuurd als zijnde onbestelbaar aan dat adres of aan het adres van de daartoe aangewezen vertegenwoordiger, kan de rechtbank alle volgende stukken bij de rechtbank deponeren met dezelfde gevolgen als een betekening, met uitzondering van de stukken waarvoor "indirecte" betekening is uitgesloten. Teneinde de belangen van deze partij te beschermen, is de rechtbank volgens de wet verplicht om de betrokkene een duplicaat van elk poststuk te sturen, met vermelding dat het stuk door het te deponeren bij de rechtbank wordt geacht te zijn betekend, met dezelfde gevolgen als een betekening, op de zevende nadat het is verzonden. Deze procedure kan worden gevolgd zelfs wanneer het poststuk in persoon moet worden overhandigd en wordt geretourneerd vanaf het permanente of tijdelijke huisadres van de partij dat is ingeschreven in het bevolkingsregister van de Republiek Slowakije - deze procedure wordt in de praktijk echter niet vaak toegepast, aangezien het risico bestaat dat de partij de mogelijkheid wordt ontnomen om in rechte op te treden. Bij deze wijze van betekening is het juridisch niet van belang om te weten of de partij zich op het adres van betekening bevond. Wanneer voor deze optie wordt gekozen, kan de vraag worden gesteld of het in het belang van de bescherming van het recht van de partij om geïnformeerd te worden over het verloop van de procedure, niet beter zou zijn om over te gaan tot "indirecte" betekening wanneer een zending wordt geretourneerd (aangezien daarvoor het antwoord op de vraag of de geadresseerde al dan niet op het adres van betekening verblijft, bepalend is). Over het algemeen wordt deze wijze van betekening gebruikt voor natuurlijke personen zonder handelsvergunning, niet zijnde personen die een gevangenisstraf uitzitten, in hechtenis zijn genomen of in een gezondheids- of opvoedingsinstelling zijn geplaatst. Deze wijze van betekening is uitgesloten voor personen die diplomatieke immuniteiten en privileges genieten, voor personen die aanwezig zijn in de woning van deze personen, of voor personen aan wie het stuk moet worden betekend in gebouwen of ruimtes die diplomatiek onschendbaar zijn;

6 Is elektronische betekening of kennisgeving van stukken (betekening of kennisgeving van gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken door middel van elektronische communicatiemiddelen op afstand, zoals e-mail, beveiligde toepassingen op het internet, fax, SMS, enz.) toegestaan in civiele procedures? Zo ja, in welke soorten procedures kan deze methode worden gebruikt? Zijn er beperkingen met betrekking tot de beschikbaarheid/toegankelijkheid van deze methode van betekening of kennisgeving van stukken die afhankelijk zijn van de persoon voor wie het stuk is bestemd (beoefenaar van een juridisch beroep, rechtspersoon, vennootschap of andere economische actor, enz.)?

De rechtbank kan tevens gebruik maken van elektronische communicatiemiddelen voor het betekenen van stukken indien een partij daarom verzoekt en een elektronisch adres verstrekt waarnaar de stukken kunnen worden verzonden. De betekening van een stuk wordt geacht te zijn verricht op de vijfde dag na verzending, zelfs als de geadresseerde het stuk niet heeft gelezen. Een dergelijke wijze van betekening is uitgesloten voor uitspraken van de rechtbank, oproeping om ter zitting te verschijnen en in het geval van stukken waarvan betekening in persoon moet worden verricht. Er zijn aan deze wijze van betekening dus geen beperkingen gesteld ten aanzien van het soort procedure of de persoon van de geadresseerde, maar van belang is het type document dat moet worden betekend.

De wet staat de partijen ook toe om hun verzoekschriften op elektronische wijze in te dienen met gebruikmaking van een gekwalificeerde elektronische handtekening (wet nr. 215/2002 Coll. inzake de elektronische handtekening en tot wijziging van bepaalde wetten), waarmee de identiteit van de afzender op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. De procespartijen moeten een vergoeding betalen voor deze wijze van betekening van stukken aan de rechtbank (0,10 euro per pagina, met een minimum van 10 euro per inleidend verzoekschrift met bijlagen, en met een minimum van 3 euro voor andere verzoekschriften met bijlagen).

7 "Vervangende" betekening of kennisgeving

7.1 Voorziet het recht van deze lidstaat in andere mogelijke methoden van betekening of kennisgeving in gevallen waarin betekening of kennisgeving aan de persoon voor wie het stuk is bestemd, niet mogelijk is (bv. kennisgeving aan het adres, aan het kantoor van een deurwaarder, per post of door aanplakking)?

Zoals aangegeven onder punt 5 volgt de rechtbank de procedure van betekening door aanplakking op het officiële publicatiebord van de rechtbank indien dat in de wet is bepaald en en de identiteit van de procespartijen of hun adres niet bij de rechtbank bekend is. In dat geval wordt het stuk geacht te zijn betekend op de vijftiende dag volgend op de bekendmaking door aanplakking.

"Indirecte" betekening voor stukken die op gewone wijze moeten worden betekend

Indien de geadresseerde niet op zijn huisadres, statutaire zetel (kantoor), werkplek of een ander adres kan worden bereikt, hoewel hij wel op de plaats van betekening verblijft, kan het stuk worden overhandigd aan een andere meerderjarige persoon die in hetzelfde appartement of huis woont, of op dezelfde werkplek werkt, op voorwaarde dat deze persoon bereid is het stuk aan de geadresseerde te overhandigen en geen tegengesteld belang heeft in de zaak (en het stuk geen betrekking heeft op die persoon). Indien betekening op deze manier niet mogelijk is, wordt het stuk gedeponeerd bij het postkantoor of bij de gemeentelijke autoriteit en wordt de geadresseerde op de juiste wijze verzocht het stuk af te halen. Het stuk wordt geacht te zijn betekend op de dag dat het naar de rechtbank wordt teruggestuurd, zelfs als de geadresseerde er geen kennis van heeft genomen.

"Indirecte" betekening voor stukken die in persoon moeten worden betekend

In geval van betekening in persoon mag het stuk niet worden overhandigd aan een derde die het zou moeten doorgeven aan de geadresseerde. Indien de geadresseerde van het stuk niet kan worden bereikt, hoewel hij zich wel op de plaats van betekening bevindt, informeert de bezorger op passende wijze dat hij op een later tijdstip terugkomt om het stuk te overhandigen. De datum en het tijdstip worden vermeld in het bericht dat wordt achtergelaten. Indien ook deze nieuwe bezorgpoging mislukt, deponeert de bezorger het stuk bij het postkantoor of bij de gemeentelijke autoriteit en stelt hij de geadresseerde daarvan op passende wijze in kennis. Indien de geadresseerde het stuk niet binnen de afhaaltermijn afhaalt, wordt het stuk geacht te zijn betekend op de dag dat het naar de rechtbank is teruggestuurd, zelfs als de geadresseerde er geen kennis van heeft genomen.

"Indirecte" betekening is alleen doeltreffend wanneer de geadresseerde inderdaad op de plaats van betekening verblijft. Dat wil zeggen dat de geadresseerde in deze situatie de mogelijkheid heeft om het stuk onmiddellijk na de indirecte betekening in ontvangst te nemen. Er wordt niet aangenomen dat de geadresseerde op de plaats van betekening verblijft in het geval van langdurige afwezigheid van het adres van betekening of in geval van een tijdelijk, kort verblijf buiten de woonplaats, bijvoorbeeld vakanties, zakenreizen enzovoort.

Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering voorziet in een bijzondere wettelijke regeling voor de betekening van stukken aan rechtspersonen en natuurlijke personen met een handelsvergunning die feitelijk aansprakelijk zijn voor het adres dat is ingeschreven in het speciale register – in dat geval speelt het feit of de geadresseerde op het moment van betekening al dan niet op de plaats van betekening aanwezig is, geen enkele rol. Indien het niet mogelijk is de betekening van een stuk te verrichten aan een rechtspersoon op de statutaire zetel die staat ingeschreven in het handelsregister of in een ander register waarin hij staat ingeschreven, en de rechtbank geen ander adres kent, wordt het stuk geacht te zijn betekend drie dagen nadat het niet bezorgde stuk is teruggestuurd naar de rechtbank, zelfs als de geadresseerde er geen kennis van heeft genomen. De rechtbank past deze bijzondere wettelijke regeling toe in het geval van natuurlijke personen met een handelsvergunning aan wie betekening van stukken moet worden verricht op het bedrijfsadres dat staat ingeschreven in het handelsregister of in een ander register (meestal het register van zelfstandige professionals) waarin zij staan ingeschreven.

7.2 Indien andere methoden worden toegepast: wanneer wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht te hebben plaatsgevonden?

Zie het antwoord op de vragen 7.1 en 5 - alternatieve wijzen van betekening.

7.3 Indien een andere methode van betekening of kennisgeving inhoudt dat de stukken op een bepaalde plaats worden neergelegd (bv. op een postkantoor): hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, daarvan op de hoogte gebracht?

De bezorger informeert de geadresseerde dat het poststuk is gedeponeerd bij het postkantoor of de gemeentelijke autoriteit en laat een speciaal bericht aan hem achter in zijn brievenbus.

7.4 Wat zijn de gevolgen wanneer de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, de betekening of kennisgeving weigert? Wordt de betekening of kennisgeving van de stukken geacht effectief te hebben plaatsgevonden wanneer de weigering niet rechtmatig was?

Indien de geadresseerde weigert het stuk in ontvangst te nemen, wordt het stuk geacht te zijn betekend op de dag van de weigering; de bezorger dient de geadresseerde van dit feit op de hoogte te stellen. Indien de betekening niet op de juiste wijze is verricht (bijvoorbeeld als de geadresseerde niet door degene die de betekening verricht op de hoogte is gesteld van de gevolgen van de weigering van het stuk), heeft deze geen rechtsgevolgen.

8 Betekening of kennisgeving per post vanuit het buitenland (artikel 14 van de verordening inzake de betekening en de kennisgeving van stukken)

8.1 Indien de post een stuk moet afgeven dat in het buitenland is verzonden aan een persoon in deze lidstaat en waarvoor een ontvangstbevestiging is vereist (artikel 14 van de verordening), levert de post het stuk dan uitsluitend aan de persoon zelf voor wie het stuk is bestemd, of mag hij op grond van de nationale voorschriften inzake postbestelling het stuk ook aan een andere persoon afleveren op hetzelfde adres?

Indien een ontvangstbevestiging is vereist, overhandigt het Slowaakse postbedrijf (Slovenská pošta, de traditionele postdienst) het stuk uitsluitend als de geadresseerde of de gemachtigde persoon (indien het niet mogelijk is het poststuk aan de geadresseerde te overhandigen) bij de inontvangstneming zijn identiteit aantoont en als het nummer van zijn identiteitsbewijs kan worden genoteerd en hij de ontvangst bevestigt. Personen die zijn gemachtigd om poststukken bestemd voor een natuurlijk persoon in ontvangst te nemen, zijn de echtgenoot/echtgenote van de geadresseerde en personen van vijftien jaar en ouder die met de geadresseerde in hetzelfde huis/appartement wonen. Deze personen mogen echter geen stukken in ontvangst nemen waarvan betekening in persoon moet worden verricht.

8.2 Hoe kan de betekening of kennisgeving van stukken uit het buitenland in de zin van artikel 14 van Verordening nr. 1393/2007 krachtens de voorschriften inzake postbestelling van deze lidstaat, plaatsvinden wanneer noch de persoon voor wie het stuk is bestemd, noch een andere persoon (indien mogelijk volgens de nationale voorschriften inzake postbestelling — zie hierboven) op het afleveringsadres werd bereikt?

In dat geval laat de postbezorger een bericht achter aan de geadresseerde in zijn brievenbus, waarin hij wordt geïnformeerd dat het poststuk is gedeponeerd bij het postkantoor. De geadresseerde of de persoon die gemachtigd is post in ontvangst te nemen, kan het poststuk binnen een termijn van achttien kalenderdagen afhalen. De afhaaltermijn kan op verzoek van de geadresseerde worden verlengd. Indien het poststuk niet binnen de gestelde termijn wordt afgehaald, wordt het geacht onbestelbaar te zijn. De postdienst stuurt het onbestelbare poststuk terug naar de afzender.

8.3 Is er in een specifieke termijn voorzien voor afhaling van de stukken op het postkantoor alvorens de stukken als niet-afgeleverd worden teruggezonden? Zo ja, hoe wordt de persoon voor wie de stukken zijn bestemd, op de hoogte gebracht van het feit dat hij of zij post kan afhalen op het postkantoor?

De afhaaltermijn bedraagt achttien kalenderdagen en kan op verzoek van de geadresseerde worden verlengd. De geadresseerde wordt via een bericht dat wordt achtergelaten in zijn brievenbus op de hoogte gesteld.

9 Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of kennisgeving heeft plaatsgevonden?

Ja, de ontvangstbevestiging die geldt als een bewijs van betekening is een officieel stuk. De gegevens die op de ontvangstbevestiging staan vermeld, worden voor waar aangenomen, behoudens tegenbewijs. De partij die de betrouwbaarheid van de gegevens op de ontvangstbevestiging in twijfel trekt (die beweert dat de wettelijke procedure van betekening niet is nageleefd), dient zijn beweringen te ondersteunen door overlegging van bewijs aan de rechtbank. Indien de rechtbank het stuk direct tijdens de zitting betekent, wordt de betekening vastgelegd in het proces-verbaal.

10 Wat zijn de gevolgen indien er iets misloopt en de persoon voor wie het stuk is bestemd, het stuk niet ontvangt of indien de betekening of kennisgeving onrechtmatig plaatsvindt (bv. omdat de betekening of kennisgeving aan een derde werd verricht)? Kan de betekening of kennisgeving toch geldig zijn (bv. kan een onrechtmatigheid ongedaan worden gemaakt) of moet deze worden overgedaan?

Zie vragen 5, 7.1 en 7.4 voor de alternatieve wijzen van betekening. Indien de betekening niet overeenkomstig de wet is verricht, dient er opnieuw betekening van het stuk te worden gedaan, aangezien het Slowaakse recht niet de mogelijkheid kent waarbij een ongeldige betekening geldig wordt verklaard. De betekening van gerechtelijke stukken die op een andere manier dan de volgens de wettelijke procedure is verricht, is niet rechtsgeldig en sorteert niet de in de wet bepaalde rechtsgevolgen.

11 Moet er voor de betekening of kennisgeving worden betaald, en zo ja, hoeveel?

Er zijn geen kosten verbonden aan de betekening van gerechtelijke stukken. Een uitzondering hierop vormt het geval waarin de rechtbank, op verzoek van een procespartij, de betekening van gerechtelijke stukken aan de andere partij laat verrichten door een zelfgekozen gerechtsdeurwaarder. De hieraan verbonden kosten evenals de vergoeding voor de gerechtsdeurwaarder zijn voor rekening van de partij die heeft verzocht de betekening door de betreffende deurwaarder te laten verrichten. Deze kosten worden niet vergoed, ongeacht de uitkomst van de procedure. De kosten van betekening bedragen 6,64 euro per betekend gerechtelijk stuk.

Laatste update: 10/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website