Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna is-Slovakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Servizz ta' dokumenti: trasmissjoni uffiċjali ta’ dokumenti legali

Slovakkja
Il-kontenut ipprovdut minn
European Judicial Network
Network Ġudizzjarju Ewropew (f'materji ċivili u kummerċjali)

1 F'termini prattiċi xi jfisser it-terminu legali "notifika ta’ dokumenti"? Għaliex hemm regoli speċifiċi dwar in-"notifika ta' dokumenti"?

Notifika ta’ dokumenti

Skont l-interpretazzjoni tal-prattika ġudizzjarja, in-"notifika ta' dokumenti" hija miftehma bħala pass proċedurali meħud mill-qorti biex jinnotifika parti fil-proċedimenti, jew terza persuna li l-kooperazzjoni tagħha fil-proċedimenti hija meħtieġa, bil-progress ta' dawn il-proċedimenti ġudizzjarji. Il-fatt li l-partijiet jinżammu informati pjenament u effettivament bil-progress tal-proċedimenti huwa prekundizzjoni essenzjali għall-andament u l-konklużjoni tajba tal-proċedimenti tal-qorti – qorti tista' taġixxi biss u tieħu deċiżjonijiet bil-kundizzjoni li l-partijiet ingħataw id-dokumenti kollha li l-irċevuta u l-għarfien tagħhom hija prekundizzjoni għall-pass li jmiss fil-proċedimenti, l-applikazzjoni ta' rimedju, id-difiżi jew protezzjoni proċedurali, u attijiet oħra li huma ammissibbli biss f'terminu preskrittiv stipulat mil-liġi jew mill-qorti. B'mod partikolari, in-notifika tad-deċiżjonijiet tal-qorti dwar il-merti hija prekundizzjoni essenzjali għall-konklużjoni tal-każ b'finalità u għall-eżegwibilità tad-deċiżjoni tal-qorti. Huwa importanti li jiġi mifhum li fl-Artikolu 45 et seq. tal-Att Nru 99/1963, il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili (Zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok), jiddefinixxi biss l-aspetti proċedurali tan-notifika ta' dokumenti (ġudizzjarji); in-notifika ta' att skont liġi sostantiva, jiġifieri inkluża espressjoni ta' volontà fil-forma ta' dokument, hija rregolata permezz tal-Artikolu 45 tal-Att Nru 40/1964, il-Kodiċi Ċivili (Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník). Hemm differenza sostanzjali bejn in-notifika skont ir-regolamentazzjoni sostantiva u proċedurali, speċjalment dwar l-effett ta' notifika, it-twettiq tal-proċess ta' notifika u l-inizjar tal-konsegwenzi ġuridiċi.

L-eżistenza ta' regoli speċifiċi għan-notifika ta' dokumenti

L-għan tar-regoli speċifiċi għan-notifika ta' dokumenti fil-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili huwa tentattiv mil-leġiżlatura li jitħares il-prinċipju ta' opportunitajiet ugwali għall-partijiet u l-prinċipju tal-kuntradittorju fil-proċedimenti ġudizzjarji. Ħadd fil-proċedimenti ġudizzjarji ma jista' jiġi żvantaġġat, u kull parti trid tkun informata ugwalment bil-progress tal-proċedimenti ġudizzjarji. Il-partijiet irid ikollhom opportunità li jipprovdu l-kooperazzjoni meħtieġa fil-proċedimenti, u biex jiffamiljarizzaw ruħhom mad-dikjarazzjonijiet u mal-evidenza tal-parti l-oħra, ma' kwalunkwe att proċedurali mill-qorti marbuta mal-proċedimenti, u mal-merti tal-każ. Il-prinċipju ta' opportunitajiet ugwali għall-partijiet u l-prinċipju tal-kuntradittorju fil-proċedimenti huwa element fundamentali u element li jiddefinixxi d-dritt għal proċess ġust, li fir-Repubblika Slovakka huwa dritt kostituzzjonali (Artikoli 46-48 tal-Kostituzzjoni jew Ústava Slovenskej republiky) ibbażat fuq l-Artikolu 6 tal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali.

2 Liema dokumenti jeħtieġ li jkunu notifikati b'mod formali?

B'mod ġenerali, in-notifiki kollha effettwati f'konformità mal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jistgħu jitqiesu bħala notifika uffiċjali, jiġifieri (1) notifika ordinarja (Artikolu 46, (2) notifika personali (Artikolu 47) u (3) notifika permezz ta' tqegħid fuq avviżiera tal-qorti (Artikolu 47a). Fis-sens iktar dejjaq, in-notifika formali jew uffiċjali tirreferi biss għan-notifika personali ta' dokumenti ġudizzjarji.

Il-qorti tuża l-proċedura stabbilita għal notifika ordinarja għal dokumenti li għaliha l-liġi ma teħtieġx notifika personali.

Il-qorti tuża' l-metodu kwalifikat għal notifika (jiġifieri notifika personali) jekk meħtieġ mid-dispożizzjonijiet rilevant tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, jew jekk abbażi taċ-ċirkustanzi speċifiċi l-imħallef jordna dan il-metodu – eżempju tipiku tkun taħrika bil-miktub għal seduta, meta l-liġi ma tgħidx li notifika personali hija obbligatorja, iżda mħallef ġeneralment jordna din il-forma ta' notifika. Bil-liġi, in-notifika personali hija meħtieġa għall-informazzjoni dwar il-possibbiltà li jintalab li d-dokumenti jiġu nnotifikati f'indirizz alternattiv (Artikolu 49(5)), mozzjoni għall-bidu ta' proċedimenti bl-annessi (Artikolu 79(4), Artikolu 114(2)), ordni dwar il-bidu ta' proċedimenti fuq l-inizjattiva stess tal-qorti (Artikolu 81(3)), mozzjoni ta' emenda (Artikolu 95(1)), ordni dwar l-obbligu tal-parti konvenuta li tipprovdi osservazzjonijiet dwar il-mozzjoni (Artikolu 114(4)), sentenza (Artikolu 158(2)), ordni għal ħlas innotifikat lill-parti konvenuta (Artikolu 173(1)), ordni Ewropew għal ħlas innotifikat lill-parti konvenuta (Artikolu 174a(2)), ordni għas-sodisfazzjon innotifikat lill-parti konvenuta (Artikolu 174b(4), Artikolu 173), ordni għall-ħlas ta' kont jew promissory note (ċekk) innotifikat lill-parti konvenuta (Artikolu 175(1)), xi tipi ta' ordnijiet fi proċedimenti dwar wirt (Artikolu 175a(3)), informazzjoni dwar il-konsegwenzi tar-rinunzja għal wirt (Artikolu 175i(2)), ordni fi proċedimenti dwar kustodja (Artikolu 185a(3)), ordni fi proċedimenti dwar it-tifdijiet tal-istrumenti (Artikolu 185j(2)), ordni biex jiġi eżegwit digriet billi jiġi ordnat il-ħlas minn kont bankarju, u notifika tal-finalità ta' dan l-ordni nnotifikat lill-bank (Artikolu 306, 307(1)), u ordni biex jiġi eżegwit digriet permezz ta' mandat ta' sekwestru fuq dejn ta' parti terza (Artikolu 313(2)).

Il-qorti tagħmel in-notifika billi tpoġġi fuq l-avviżiera tagħha jekk il-liġi hekk tipprevedi u jekk il-qorti ma għandhiex informazzjoni dwar il-partijiet fil-proċedimenti jew dwar fejn ikunu jinsabu.

3 Min hu responsabbli biex jinnotifika dokument?

L-awtorità responsabbli min-notifika ta' dokumenti ġudizzjarji hija l-qorti, li prinċipalment tinnotifika dokumenti ġudizzjarji hija stess (direttament fis-seduta ta' smigħ jew permezz ta' uffiċjali tal-qorti) jew bil-posta. Madankollu, il-liġi tippermetti wkoll lill-qorti sabiex tinnotifika dokumenti permezz ta' bailiff, awtorità muniċipali, id-dipartiment rilevanti tal-Forza tal-Pulizija (Policajný zbor) u, f'każijiet imsemmija fir-regolament rilevanti, il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) (għal persuni li jgawdu minn privileġġi diplomatiċi u immunità, jew oħrajn li jinsabu fil-postijiet ta' residenza ta' dawn il-persuni jew li għandhom jiġu nnotifikati b'dokumenti f'bini jew kmamar li jaqgħu taħt il-protezzjoni tal-immunità diplomatika; il-Ministeru huwa wkoll użat għan-notifika f'pajjiżi oħra sakemm ma jiġix stabbilit mod ieħor permezz ta' konvenzjoni internazzjonali, trattat bilaterali dwar l-assistenza legali jew regolament tal-Kunsill (KE)).

In-notifika lil persuni li qegħdin jiskontaw sentenzi ta' priġunerija jew li ġew arrestati ssir mill-istituzzjonijiet penali u karċerarji li jkunu tqegħdu fihom. In-notifika lil persuni f'kura medika protettiva istituzzjonali u lil persuni li huma taħt il-kura ta' istituzzjonijiet mediċi titwettaq mill-maniġment tal-facilità medika rilevanti; l-istess proċedura hija użata mutatis mutandis għar-residenti ta' djar għaż-żgħażagħ u faċilitajiet kollettivi oħra għaż-żgħażagħ. Id-dokumenti għal-membri tal-forzi armati tar-Repubblika Slovakka li jkunu qed jaqdu dmirijiethom f'servizzi straordinarji, u għal suldati professjonali li jkunu qed jaqdu dmirijiethom f'servizz statali, jistgħu jiġu nnotifikati mill-kmandanti rispettivi tagħhom. Id-dokumenti għal membri tal-forzi armati li ma għandhomx akkomodazzjoni f'bini tal-forzi armati jiġu nnotifikati direttament.

4 Tiftix tal-indirizz

4.1 Skont ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali, l-awtorità rikjesta f'dan l-Istat Membru tipprova u tistabbilixxi hi bl-inizjattiva tagħha fejn tinsab il-persuna li trid tiġi nnotifikata bid-dokumenti ladarba din ma tkunx għadha toqgħod fl-indirizz magħruf mill-awtorità rikjedenti?

Fit-tali każijiet, il-qrati Slovakki dejjem jipprovaw b'mod attiv li jistabbilixxu fejn jinsab preżentement id-destinatarju, primarjament billi jirreferu għar-Reġistru tar-Residenti tar-Repubblika Slovakka (Register obyvateľov Slovenskej republiky), li huwa konness b'mod elettroniku mas-sistemi ta' informazzjoni tal-qrati. Il-qorti tista' tistabbilixxi mill-ewwel il-post tar-residenza permanenti jew temporanju elenkat f'dan ir-reġistru (jekk it-tali indirizz ikun jeżisti). L-Aġenzija tal-Assigurazzjoni Soċjali (Sociálna poisťovňa) tikkopera wkoll b'mod elettroniku mal-qrati Slovakki permezz tar-reġistru tal-qorti, u qorti tista' titlob xi informazzjoni rreġistrata mill-Aġenzija tal-Assigurazzjoni Soċjali, b'mod partikolari l-indirizz ta' parti fil-proċedimenti kif elenkat fl-Aġenzija tal-Assigurazzjoni Soċjali u l-isem tal-impjegatur preżenti jew preċedenti tal-parti (li permezz tiegħu f'xi każijiet il-post fejn tkun tinsab il-parti jkun jista' jiġi stabbilit, jew dokument ikun jista' jiġi nnotifikat direttament fil-post tax-xogħol jekk iċ-ċirkustanzi tal-każ jippermettu dan). Jekk awtorizzata mil-liġi, qorti tista' titlob il-kooperazzjoni tal-awtoritajiet muniċipali, l-awtoritajiet lokali ta' amministrazzjoni statali, il-pulizija u awtoritajiet pubbliċi oħra u persuni ġuridiċi u persuni fiżiċi li għandhom liċenzji kummerċjali sabiex jistabbilixxu l-post attwali ta' fejn tinsab il-parti fil-proċedimenti (id-destinatarju). Jekk ikun possibbli, il-qorti tistaqsi wkoll persuni oħra (pereż. qraba) li jistgħu jkunu jafu bil-post ta' fejn jinsab id-destinatarju.

4.2 L-awtoritajiet ġudizzjarji barranin u / jew il-partijiet fil-proċedimenti ġudizzjarji għandhom aċċess għar-reġistri jew servizzi f'dan l-Istat Membru li jippermettu li jinstab l-indirizz attwali tal-persuna? Jekk iva, x'reġistri jew servizzi jeżistu u x'inhi l-proċedura li trid tiġi segwita? Xi ħlas irid isir, jekk hemm?

Kif intqal aktar 'il fuq, permezz tar-reġistru tal-qorti l-qrati Slovakki għandhom aċċess dirett għad-dejta elenkata fir-Reġistru tar-Residenti tar-Repubblika Slovakka. Il-partijiet għall-proċedimenti ġudizzjarji għandhom l-għażla li jitolbu d-dejta mir-Reġistru tar-Residenti tar-Repubblika Slovakka (l-għoti tal-konferma jew tan-notifika bil-miktub tal-post fejn il-persuna tkun tinsab) għal tariffa amministrattiva ta' ħames ewro.

4.3 L-awtoritajiet f'dan l-Istat Membru kif jittrattaw talba mibgħuta skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta' Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali bl-għan li jinstab l-indirizz attwali ta' persuna?

Skont l-informazzjoni disponibbli għall-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka, il-qrati Slovakki jaċċettaw ġeneralment it-tali talbiet u jieħdu passi sabiex jistabbilixxu l-indirizz attwali tat-tali persuna u b'dan il-mod jissodisfaw it-talba. Għal dan l-għan, huma jużaw il-proċeduri deskritti fil-punti preċedenti.

5 Fil-prattika, normalment kif jiġi notifikat id-dokument? Hemm metodi alternattivi li jistgħu jintużaw (ħlief in-notifika indiretta msemmija fil-punt 6 iktar 'l isfel)?

Kif intqal fil-punt 3, il-qorti tinnotifika prinċipalment dokumenti hija stess jew bil-posta, iżda l-liġi tippermetti wkoll lill-qorti sabiex tinnotifika dokumenti permezz ta' bailiff, awtorità muniċipali, id-dipartiment rilevanti tal-Forza tal-Pulizija jew il-Ministeru tal-Ġustizzja. In-notifika lil persuni f'faċilitajiet kollettivi tista' issir minn dawn il-faċilitajiet, filwaqt li n-notifika mill-kmandanti hija użata għal membri tal-forzi armati u s-suldati professjonali.

Il-qorti tiddeċiedi dwar il-proċedura għan-notifika ta' dokumenti skont it-tip ta' dokument u jekk id-destinatarju u l-post fejn jinsab id-destinatarju jkunux magħrufa. Hawn il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jiddistingwi bejn notifika ordinarja, notifika personali u notifika bit-tpoġġija fuq l-avviżiera tal-qorti. Il-qrati jinnotifikaw l-akbar kwantità ta' dokumenti bil-posta, permezz ta' ittri reġistrati (notifika ordinarja) jew ittri uffiċjali (notifika personali).

Fin-notifika ordinarja, il-qorti tinnotifika d-dokument fil-post tar-residenza, uffiċċju reġistrat (post tan-negozju), post tax-xogħol jew kull fejn jista' jinsab id-destinatarju. Kif intqal fil-punt 2, il-qorti tuża n-notifika personali jekk din il-forma ta' notifika hija stipulata bil-liġi (pereż għal sentenza) jew tkun ordnata mill-imħallef jew mill-imħallef presedenti (ġeneralment għal taħrika, eċċ.).

Għal notifika permezz tat-tpoġġija fuq l-avviżiera tal-qorti, dokument jitqies li jkun ġie nnotifikat fil-ħmistax il-jum tat-tpoġġija tiegħu. Il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jobbliga qorti sabiex tinnotifika permezz tat-tpoġġija fuq l-avviżiera tagħha fi proċedimenti dwar wirt jekk dawn jinvolvu sejħa għal kredituri biex jirreġistraw l-assi riċevibbli fit-terminu preskrittiv (Artikolu 175n) jew ordni dwar il-likwidazzjoni ta' wirt (Artikolu 175t(2)), jew jekk il-proprjetà trid tiġi kkonsenjata lil pajjiż ieħor (Artikolu 175z(2)), u fi proċedimenti dwar il-kustodja jekk dawn jinvolvu ordni li s-suġġett tal-kustodja jiġi mgħoddi lill-istat (Artikolu 185g(1)), u wkoll fi proċedimenti dwar it-tifdijiet tal-istrumenti jekk dawn jinvolvu ordni li fih taħrika għad-detentur biex jidher quddiem il-qorti u jressaq quddiemha l-istrument jew jagħmel l-oġġezzjonijiet tiegħu (Artikolu 185m(2)), u meta ittra li fiha deċiżjoni dwar mozzjoni għal konsenja ta' ordni għal miżuri provviżorji skont l-Artikolu 76(1)(g) tiġi rritornata mill-indirizz mogħti minn parti fil-proċedimenti li tkun ġiet imkeċċija minn akkomodazzjoni kondiviża.

Metodi alternattivi oħra għajr in-notifika alternattiva

Il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jiddefinixxi wkoll metodi speċifiċi straordinarji għan-notifika ta' dokumenti lil persuna fiżiċi, b'mod partikolari:

1. In-notifika ta' dokumenti bit-tpoġġija tagħhom fil-fajl tal-każ skont l-Artikolu 48(4)

Jekk dokument ma jistax jiġi nnotifikat lil persuna fiżika (li mhuwiex kummerċjant waħdieni) fl-indirizz tar-residenza permanenti jew temporanja ta' din il-persuna, u mhuwiex possibbli li jiġi stabbilit fejn din il-persuna tirċievi l-konsenja ta' dokumenti, u lanqas ma huwa possibbli għal gwardjan maħtur li jirrappreżenta l-persuna, il-qorti tiddeċiedi f'ordni li d-dokumenti indirizzati lil din il-persuna għandhom ikunu nnotifikati bit-tpoġġija tagħhom fil-fajl tal-każ; ir-raġunijiet elenkati kollha jridu japplikaw għad-durata tal-proċedimenti (il-qorti tista' tannulla l-ordni dwar in-notifika fil-fajl tal-każ fuq l-inizjattiva tagħha stess). L-ordni jitpoġġa fuq l-avviżiera tal-qorti sal-konklużjoni tal-proċedimenti b'finalità. Id-dokumenti nnotifikati bit-tpoġġija tagħhom fil-fajl tal-każ jitqiesu li jkunu ġew innotifikati meta jkunu għaddew sebat ijiem minn meta jkunu redatti.

2. In-notifika ta' dokumenti bit-tressiq tagħhom quddiem il-qorti skont l-Artikolu 49(3)

Il-qorti hija obbligata (ġeneralment fil-bidu tal-proċedimenti) li tinforma lil parti fil-proċedimenti bl-opzjonijiet:

- li titlob li d-dokumenti jiġu nnotifikati f'indirizz f'belt jew muniċipalità fir-Repubblika Slovakka barra minn dik elenkata bħala r-residenza permanenti jew temporanja tal-parti;

- li taħtar rappreżentant għan-notifika;

- li tressaq dokumenti quddiem il-qorti bl-effetti ta' notifika jekk l-avviż għal notifika personali jiġi rritornat bħala li ma ġiex ikkonsenjat mill-post li l-parti tkun indikat għan-notifika, jew mill-post ta' residenza tal-parti kif elenkat fir-Reġistru tar-Residenti tar-Repubblika Slovakka, jew mir-rappreżentant magħżul għan-notifika.

Jekk wara n-notifika legali ta' din l-informazzjoni (in-notifika alternattiva hija projbita; l-informazzjoni bil-miktub trid tiġi nnotifikata personalment), l-avviż għal notifika personali jiġi rritornat bħala li ma ġiex ikkonsenjat mill-post indikat jew mir-rappreżentant maħtur, il-qorti tista' tressaq id-dokument sussegwenti kollha quddiem il-qorti bl-effetti ta' notifika, barra minn dokumenti li għalihom in-notifika alternattiva hija projbita. Sabiex parti tiġi protetta, il-liġi teħtieġ li l-qorti tibgħat lill-parti duplikat ta' kull avviż flimkien man-notifika li d-dokument ikun meqjus li jkun ġie nnotifikat bit-tressiq tiegħu quddiem il-qorti bl-effetti ta' notifika fis-seba' jum minn meta din tkun intbagħtet. Din il-proċedura tista' tintuża wkoll jekk avviż għal notifika personali jiġi rritornat mill-post tar-residenza permanenti jew temporanju tal-parti kif elenkat fir-Reġistru tar-Residenti tar-Repubblika Slovakka; madankollu, fil-prattika din il-proċedura hija użata rarament minħabba r-riskju li l-parti tiġi mċaħħda mill-possibbiltà li tressaq il-każ tagħha fil-qorti - b'dan il-metodu ta' notifika mhuwa ta' ebda rilevanza legali jekk il-parti kinitx qegħdha tirrisjedi jew tuża' l-indirizz għan-notifika, u għalhekk meta dan il-metodu ta' notifika huwa użat, jista' ikun dibattibbli jekk, fl-interessi tas-salvagwardja tad-dritt tal-parti li jkun informat bil-progress tal-proċedimenti, ikun iktar xieraq, fil-każ li jiġi rritornat l-avviż, li tintuża l-faċilità tan-notifika alternattiva (li għaliha l-kwistjoni ta' jekk id-destinatarju kien jew ma kienx qiegħed jirrisjedi jew juża' l-indirizz għan-notifika hija rilevanti). Ġeneralment l-użu ta' din il-faċilità għan-notifika huwa possibbli għal persuni fiżiċi li mhumiex kummerċjanti waħdiena; huma ma jistgħux ikunu persuni li qegħdin jiskontaw sentenzi ta' ħabs jew ikunu arrestati, jew persuni mpoġġija f'faċilitajiet għal kura istituzzjonali u protettiva. Dan huwa pprojbit għal persuni li jgawdu minn privileġġi diplomatiċi u immunità, jew għal oħrajn li jinsabu fil-postijiet tar-residenza ta' dawn il-persuni jew li għandhom jiġu nnotifikati b'dokumenti f'bini jew kmamar li jaqgħu taħt il-protezzjoni tal-immunità diplomatika.

6 Hija permessa n-notifika elettronika ta' dokumenti (notifika ta' dokumenti ġudizzjarji jew extra-ġudizzjarji permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni elettroniċi mill-bogħod, bħall-email, applikazzjoni sikura bbażata fuq l-internet, faks, sms, eċċ.) fi proċedimenti ċivili? Jekk iva, għal liema tipi ta' proċedimenti huwa permess dan il-metodu? Hemm restrizzjonijiet fir-rigward tad-disponibilità / l-aċċess għal dan il-metodu ta' notifika ta' dokumenti skont min ikun id-destinatarju (professjonist tal-liġi, persuna ġuridika, kumpanija jew attur ieħor fin-negozju, eċċ.)?

Il-qorti tista' ukoll tinnotifika dokumenti b'mod elettroniku jekk jintalab hekk mill-parti, li trid tinforma lill-qorti bl-indirizz fejn għandhom jintbagħtu d-dokumenti b'mod elettroniku. Dokument jitqies li jkun ġie nnotifikat fil-ħames jum minn meta dan ikun intbagħat, anki jekk id-destinatarju ma jkunx qrah. It-tali notifika hija pprojbita għal deċiżjonijiet ġudizzjarji, taħrikiet, avviżi ta' rikorsi u taħrikiet għax-xhieda u dokumenti li huma nnotifikati personalment. Dan il-metodu mhuwiex għalhekk ristrett bit-tip ta' proċedimenti jew b'min id-destinatarju jista' ikun, iżda bit-tip ta' dokument innotifikat.

Il-liġi tippermetti wkoll lill-partijiet sabiex iressqu l-osservazzjonijiet lill-qorti b'mod elettroniku, iggarantit b' firma elettronika (L-Att Nru 215/2002 dwar il-firem elettroniċi, li jemenda xi liġijiet, kif emendat) li tidentifika b'mod affidabbli l-persuna li ħolqot din il-firma elettronika garantita. Hemm tariffa għal dan il-metodu ta' notifika ta' dokumenti lill-qorti mill-partijiet fil-proċedimenti (0,10 euro għal kull paġna, mill-inqas għaxar ewro għal mozzjoni għall-bidu ta' proċedimenti bl-annessi, u mill-inqas tliet ewro għal sottomissjonijiet oħra bl-annessi).

7 Notifika "indiretta"

7.1 Il-liġi ta' dan l-Istat Membru tippermetti metodi oħrajn ta' notifika fejn ma jkunx possibbli li d-dokumenti jkunu nnotifikati lid-destinatarju (pereż. notifika fl-indirizz tad-dar, fl-uffiċċju tal-marixxall, bil-posta jew b'reklamar)?

Kif intqal fil-punt 5, il-qorti tagħmel in-notifika billi tpoġġi fuq l-avviżiera tagħha jekk il-liġi hekk tipprevedi u jekk il-qorti ma għandhiex informazzjoni dwar il-partijiet fil-proċedimenti jew dwar fejn ikunu jinsabu. F'dan il-każ, id-dokument huwa nnotifikat fil-ħmistax il-jum tat-tpoġġija.

Notifika alternattiva għal dokumenti nnotifikati b'mod ordinarju

Jekk id-destinatarju ma setax jinsab fil-post tar-residenza, fl-uffiċċju reġistrat (post tan-negozju), fil-post tax-xogħol jew post ieħor, minkejja li jkun qiegħed jirrisjedi jew juża' l-indirizz għal notifika, id-dokument jista' jiġi nnotifikat lil adult ieħor li jgħix fl-istess appartament jew dar, jew li huwa impjegat fl-istess post tax-xogħol, sakemm din il-persuna hija lesta li tiżgura li d-dokument ħa jiġi trażmess u li hija ma għandha ebda interess kunfliġġenti fil-każ kkonċernat mid-dokument. Jekk id-dokument ma jistax jiġi nnotifikat b'dan il-mod, dan jiġi trażmess fl-uffiċċju postali jew l-awtorità muniċipali u d-destinatarju jkun mistieden b'mod adegwat li jiġbor id-dokument. Id-dokument jitqies li jkun ġie nnotifikat fil-jum li jkun ġie rritornat lill-qorti, anki jekk id-destinatarju ma kienx konxju ta' dan.

Notifika alternattiva għal dokumenti nnotifikati personalment

Id-dokument għal notifika personali ma jistax jiġi nnotifikat lil persuna oħra għall-iskopijiet ta' trażmissjoni lid-destinatarju. Jekk id-destinatarju tad-dokument ma setax jinsab minkejja li jkun qiegħed jirrisjedi jew juża' l-indirizz għal notifika, il-marixxall jinnotifika d-destinatarju b'mod adegwat li l-marixxall se jirritorna sabiex jinnotifika d-dokument għal darb'oħra f'ħin u data speċifikata fin-notifika. Jekk dan it-tentattiv ġdid li jiġi nnotifikat id-dokument ma jirnexxix, il-marixxall jittrażmetti d-dokument fl-uffiċċju postali jew fl-awtorità muniċipali u jinnotifika d-destinatarju b'dan b'mod xieraq. Jekk id-destinatarju ma jiġborx l-avviż meta jkun qiegħed jiġi trażmess, ikun meqjus li jkun ġie nnotifikat fil-jum li jkun ġie rritornat lill-qorti, anki jekk id-destinatarju ma kienx konxju ta' dan.

Prekundizzjoni għal notifika alternattiva effettiva hija li d-destinatarju jrid jirrisjedi jew juża' l-indirizz għal notifika; dan għandu jiġi mifhum bħala sitwazzjoni li tippermetti lid-destinatarju li jirċievi l-konsenja tal-avviż immedjatament wara li tkun saret in-notifika alternattiva. Id-destinatarju ma jistax jitqies li jkun qiegħed jirrisjedi jew juża' l-indirizz għal notifika fil-każ ta' assenza għal perjodu ta' żmien itwal mill-indirizz għan-notifika, jew anki kull residenza temporanja għal perjodu ta' żmien qasir barra mill-post tar-residenza, pereż. vaganzi, vjaġġi fuq xogħol, eċċ.

Il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jistabbilixxi sistema speċifika ġuridika għan-notifika lil persuni ġuridiċi u persuni fiżiċi li huma kummerċjanti waħdiena, li jġorru responsabbiltà oġġettiva għall-indirizz irreġistrat f'reġistru speċifiku: f'dan il-każ, huwa kompletament irrilevanti jekk id-destinatarju jirrisjedix fl-indirizz jew jużaħx għan-notifika fil-ħin tan-notifika. Jekk dokument ma jistax jiġi nnotifikat lil persuna ġuridika fl-indirizz elenkat bħala l-uffiċċju reġistrat tal-persuna ġuridika fir-Reġistru Kummerċjali (Obchodný register) jew reġistru ieħor li fih il-persuna hija elenkata, u ebda indirizz ieħor ma huwa magħruf lill-qorti, id-dokument jitqies li jkun ġie nnotifikat tliet ijiem wara li l-avviż li ma ġiex trażmess ikun ġie rritornat lill-qorti, anki jekk id-destinatarju ma jkunx konxju ta' dan. Il-qorti tapplika l-istess sistema ġuridika għal persuni fiżiċi li huma kummerċjanti waħdiena li lilhom hija tinnotifika d-dokumenti fl-indirizz elenkat bħala l-post tan-negozju tagħhom fir-Reġistru Kummerċjali jew reġistru ieħor (l-iktar spiss ir-Reġistru tan-Negozju, Živnostenský register) li fih il-persuna tkun elenkata.

7.2 Jekk japplikaw metodi oħrajn, id-dokumenti meta jitqiesu li ġew innotifikati?

Ara r-risposti għad-domandi 7.1 u 5 – metodi alternattivi ta' notifika.

7.3 Jekk metodu ieħor ta' notifika huwa d-depożitu tad-dokumenti f'post partikolari (pereż. fl-uffiċċju tal-posta), id-destinatarju kif ikun infurmat b'dak id-depożitu?

Il-marixxall jinforma d-destinatarju li l-avviż ġie trażmess fl-uffiċċju postali jew awtorità muniċipali bit-tħallija ta' notifika bil-miktub fil-kaxxa tal-ittri (id-dar) tad-destinatarju.

7.4 Jekk id-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta n-notifika tad-dokumenti, xi jkunu l-konsegwenzi? Id-dokumenti jitqiesu bħala effetivament innotifikati jekk ir-rifjut ma jkunx leġittimu?

Jekk id-destinatarju jirrifjuta li jaċċetta d-dokument mingħajr raġuni valida, id-dokument jitqies li jkun ġie nnotifikat fil-jum li fih l-aċċettazzjoni tiegħu ġiet irrifjutata; il-marixxall irid jinforma lid-destinatarju b'dan. Jekk in-notifika ma ġietx imwettqa leġittimament (pereż. il-marixxall ma informax lid-destinatarju bil-konsegwenzi tar-rifjut tal-aċċettazzjoni tad-dokument), din ma jkollha ebda effett legali.

8 Notifika postali minn barra l-pajjiż (l-Artikolu 14 tar-Regolament dwar in-Notifiki)

8.1 Jekk is-servizz postali jwassal dokument mibgħut minn barra lil destinatarju f'dan l-Istat Membru f'sitwazzjoni fejn ikun hemm bżonn tal-aċċettazzjoni tal-irċevuta (l-Artikolu 14 tar-Regolament dwar in-Notifiki), is-servizz postali jista' jħalli d-dokument biss mad-destinatarju stess jew jista', skont ir-regoli nazzjonali tal-posta, iħalli d-dokument ukoll ma' persuna oħra fl-istess indirizz?

Jekk hemm bżonn ta' konferma tar-riċevuta, l-uffiċċju postali (Slovenská pošta, a.s., bħala l-fornitur tas-servizzi postali tradizzjonali) jikkonsenja biss l-ittra jekk id-destinatarju jew riċevitur awtorizzat (jekk l-ittra ma tistax tiġi kkonsenjata lid-destinatarju) jippreżenta prova tal-identità meta jmur jiġbor il-konsenja, iħalli li n-numru tad-dokument tal-identità jiġi rreġistrat u jikkonferma r-riċevuta. Ir-riċevituri awtorizzati għal avviż indirizzat lil persuna fiżika huma l-konjuġi tad-destinatarju u kull persuna ta' 15-il sena jew fuqhom li tgħix mad-destinatarju fl-istess dar jew flett. Madankollu, avviż għal notifika personali ma jistax jiġi kkonsenjat lil dawn il-persuni.

8.2 Skont ir-regoli tal-posta f'dan l-Istat Membru kif tista' ssir in-notifika ta' dokumenti minn barra, skont l-Artikolu 14 tar-Regolament tan-Notifiki Nru 1393/2007, jekk la d-destinarju u lanqas ħaddieħor li jkun awtorizzat jirċievi n-notifika (jekk possibbli skont ir-regoli nazzjonali tal-posta – ara fuq) ma jkun instab fl-indirizz fejn tkun intbagħtet?

F'dan il-każ, il-pustier iħalli notifika bil-miktub fil-kaxxa tal-ittri (id-dar) tad-destinatarju li d-dokument ġie trażmess fl-uffiċċju postali. Id-destinatarju jew kull riċevitur awtorizzat jista' imur jiġbor id-dokument f'terminu preskrittiv ta' 18-il jum kalendarju. Dan it-terminu preskrittiv jista' jiġi estiż fuq it-talba tad-destinatarju. Jekk id-dokument ma jinġabarx fit-terminu preskrittiv dan ma jkunx jista' jiġi kkonsenjat, u s-servizz postali jirritorna d-dokument li ma jkunx jista' jiġi kkonsenjat lill-ispeditur.

8.3 L-uffiċċju tal-posta jippermetti perjodu speċifiku għall-ġbir tad-dokumenti qabel ma d-dokumenti jintbagħtu lura għax ma twasslux? Jekk iva, kif ikun infurmat id-destinatarju li għandu l-posta x'jiġbor mill-uffiċċju tal-posta?

It-terminu preskrittiv huwa ta' 18-il jum kalendarju u jista' jiġi estiż fuq it-talba tad-destinatarju. Id-destinatarju jiġi informat permezz ta' notifika bil-miktub fil-kaxxa tal-ittri (id-dar) tad-destinatarju.

9 Ikun hemm prova bil-miktub li d-dokument ikun ġie nnotifikat?

Iva, konferma tar-riċevuta, li bħala prova tan-notifika ta' dokument ġudizzjarju huwa att pubbliku. L-informazzjoni fil-konferma tar-riċevuta hija meqjusa bħala vera sakemm ma hemmx evidenza għal kuntrarju. Il-parti li tikkontesta l-preċiżjoni tal-informazzjoni fil-konferma tar-riċevuta (u targumenta li ma ġietx segwita l-proċedura legali għan-notifika) hija obbligata li tipprovdi evidenza lill-qorti biex tistabbilixxi dawn il-pretensjonijiet. Jekk il-qorti tinnotifika dokument f'seduta ta' smigħ, tittieħed nota ta' dan fit-traskrizzjoni tas-seduta ta' smigħ.

10 X’jiġri jekk xi ħaġa tmur ħażin u d-destinatarju tan-notifika ma jirċevix id-dokument jew jekk in-notifika ssir bi ksur tal-liġi (pereż. id-dokument jiġi notifikat lil terza persuna)? Minkejja dan, in-notifika tad-dokument tista’ titqies valida (pereż. hemm rimedju għall-ksur tal-liġi) jew trid issir notifika ġdida tad-dokument?

Ara l-punti 5, 7.1 u 7.4 għal opzjonijiet għal notifika alternattiva. Jekk in-notifika tkun ġiet imwettqa kuntrarjament mil-liġi, hija meħtieġa notifika ġdida tad-dokument: Il-liġi Slovakka ma tipprovdix għall-possibbiltà ta' validazzjoni ta' notifika invalida. Kull notifika ta' dokumenti ġudizzjarji mwettqa b'metodu ieħor li mhuwiex metodu legali ma għandhiex effett legali u ma tipproducix l-effetti legali statutorji.

11 Hemm xi ħlas għan-notifika ta’ dokument, u jekk hemm, kemm hu l-ħlas?

Mhemm ebda tariffa għan-notifika ta' dokumenti ġudizzjarji, barra minn każijiet li fihom il-qorti, fuq it-talba ta' parti waħda fil-proċedimenti, tinnotifika dokumenti ġudizzjarji lill-parti l-oħra billi tuża s-servizzi ta' bailiff li jkun ġie maħtur. L-ispejjeż imġarrba u r-remunerazzjoni għall-bailiff jitħallsu mill-parti li talbet in-notifika permezz tal-bailiff, u ma jista' jkun hemm ebda rimborż ibbażat fuq ir-riżultat tal-proċedimenti. L-ispejjeż tan-notifika jinkludu rata fissa ta' EUR 6,64 għal kull dokument ġudizzjarju nnotifikat.

L-aħħar aġġornament: 10/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali ta’ din il-paġna tinżamm mill-punt ta’ kuntatt tan-NĠE rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. La l-NĠE u lanqas il-Kummissjoni Ewropea ma jaċċettaw ebda responsabbiltà fir-rigward ta' kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna