Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Σε περίπτωση που εμπλέκεστε σε δικαστική διαδικασία και πρέπει να αποστείλετε και/ή να παραλάβετε δικαστικές ή εξώδικες πράξεις, εδώ μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο με τις εθνικές πληροφορίες ως προς τις σχετικές περαιτέρω ενέργειες.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Συμβουλίου, της 13 Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις ρυθμίζει την επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπει μια διαδικασία για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων μέσω «υπηρεσιών διαβίβασης» και «υπηρεσιών παραλαβής» μεταξύ των χωρών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας.

Ο κανονισμός αναφέρεται, για παράδειγμα, σε δικαστικές πράξεις όπως εισαγωγικά της δίκης έγγραφα, ένδικα μέσα, αντικρούσεις και ασφαλιστικά μέτρα, καθώς και εξώδικες πράξεις όπως οι συμβολαιογραφικές πράξεις που πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από αυτή στην οποία κατοικείτε.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για να βρείτε αναλυτικές εθνικές πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/05/2019

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο