Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων

Σύμφωνα με την ερμηνεία της δικαστικής πρακτικής, η «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων» νοείται ως μια διαδικαστική ενέργεια που αναλαμβάνεται από ένα δικαστήριο προκειμένου να ενημερώνεται ένας διάδικος, ή ένα τρίτο μέρος του οποίου η συνεργασία στη διαδικασία είναι απαραίτητη, σχετικά με την πρόοδο της δικαστικής διαδικασίας. Η πλήρης και αποτελεσματική ενημέρωση των διαδίκων σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ορθή διεξαγωγή και ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου —ένα δικαστήριο μπορεί να ενεργεί και να λαμβάνει αποφάσεις μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι διάδικοι έχουν λάβει όλα τα έγγραφα των οποίων η παραλαβή και η γνώση αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας, την εφαρμογή προσφυγής, δικονομικής άμυνας ή προστασίας, και άλλων ενεργειών που είναι επιτρεπτές μόνο εντός της προθεσμίας που ορίζει η νομοθεσία ή το δικαστήριο. Πιο συγκεκριμένα, η επίδοση ή κοινοποίηση μιας δικαστικής απόφασης επί της ουσίας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση μιας υπόθεσης με τελεσίδικη απόφαση και την εκτελεστότητα της απόφασης του δικαστηρίου. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι στο άρθρο 45 κ. επ. του νόμου 99/1963, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok), ορίζονται μόνο οι διαδικαστικές πτυχές της επίδοσης ή κοινοποίησης (δικαστικών) εγγράφων η επίδοση ή κοινοποίηση μιας πράξης ουσιαστικού δικαίου, η οποία δηλαδή περιλαμβάνει την έκφραση βούλησης υπό μορφή εγγράφου, διέπεται από το άρθρο 45 του νόμου 40/1964, του Αστικού Κώδικα (Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník). Υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στους ουσιαστικούς και τους διαδικαστικούς κανονισμούς, ιδίως όσον αφορά το αποτέλεσμα της επίδοσης ή της κοινοποίησης, την ολοκλήρωση της διαδικασίας της επίδοσης ή κοινοποίησης και την έναρξη των νομικών συνεπειών.

Ύπαρξη συγκεκριμένων κανόνων για την επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων

Σκοπός των συγκεκριμένων κανόνων για την επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι η προσπάθεια του νομοθέτη να προασπίσει την αρχή της ισότητας των διαδίκων και της εκατέρωθεν ακροάσεως στη δικαστική διαδικασία. Κανένας δεν πρέπει να περιέρχεται σε μειονεκτική θέση στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, και κάθε διάδικος πρέπει να ενημερώνεται εξίσου σχετικά με την πρόοδο της δικαστικής διαδικασίας. Οι διάδικοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν την απαραίτητη συνεργασία στη διαδικασία και να λαμβάνουν γνώση των επιχειρημάτων και των αποδείξεων του αντιδίκου, τυχόν διαδικαστικών πράξεων του δικαστηρίου σχετικά με τη διαδικασία και της ουσίας της υπόθεσης. Η αρχή της ισότητας των διαδίκων και της εκατέρωθεν ακροάσεως στη δικαστική διαδικασία αποτελεί ουσιαστικό και καθοριστικό στοιχείο του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, το οποίο στη Σλοβακική Δημοκρατία συνιστά συνταγματικό δικαίωμα (άρθρα 46-48 του Συντάγματος ή Ústava Slovenskej republiky) βάσει του άρθρου 6 της Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

Σε γενικές γραμμές, οι επιδόσεις ή κοινοποιήσεις εγγράφων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας θεωρούνται επίσημες, δηλαδή 1) η κοινή επίδοση ή κοινοποίηση (άρθρο 46), 2) η προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση (άρθρο 47) και 3) η ειδοποίηση ή κοινοποίηση με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων ενός δικαστηρίου (άρθρο 47α). Με τη στενότερη έννοια, η επίσημη επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων αναφέρεται μόνο στην προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων.

Ένα δικαστήριο χρησιμοποιεί τη διαδικασία κοινής επίδοσης ή κοινοποίησης στα έγγραφα για τα οποία η νομοθεσία δεν απαιτεί προσωπική επίδοση.

Ένα δικαστήριο χρησιμοποιεί την ειδική μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης (δηλαδή την προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση) εγγράφων αν απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή αν, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές περιστάσεις, ο δικαστής διατάξει αυτήν τη μέθοδο —χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η γραπτή κλήτευση σε ακροαματική διαδικασία όπου η νομοθεσία δεν προβλέπει την προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση ως υποχρεωτική, αλλά ο δικαστής ορίζει γενικά αυτήν τη μορφή επίδοσης ή κοινοποίησης. Εκ του νόμου, προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση προβλέπεται στις εξής περιπτώσεις: όταν απαιτείται ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα να ζητηθεί επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σε εναλλακτική διεύθυνση (άρθρο 49 παράγραφος 5), καθώς και για αίτημα κίνησης διαδικασίας με συνημμένα (άρθρο 79 παράγραφος 4, άρθρο 114 παράγραφος 2), αυτεπάγγελτη διαταγή για την κίνηση διαδικασίας (άρθρο 81 παράγραφος 3), αίτημα τροποποίησης (άρθρο 95 παράγραφος 1), διαταγή για την υποχρέωση του εναγόμενου να διατυπώνει παρατηρήσεις σχετικά με την αίτηση (άρθρο 114 παράγραφος 4), απόφαση (άρθρο 158 παράγραφος 2), διαταγή πληρωμής που επιδίδεται ή κοινοποιείται στον εναγόμενο (άρθρο 173 παράγραφος 1), ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής που επιδίδεται ή κοινοποιείται στον εναγόμενο (άρθρο 174α παράγραφος 2), διαταγή εκτέλεσης που επιδίδεται ή κοινοποιείται στον εναγόμενο (άρθρο 174β παράγραφος 4, άρθρο 173), διαταγή πληρωμής λογαριασμού ή υποσχετικής (επιταγής) που επιδίδεται ή κοινοποιείται στον εναγόμενο (άρθρο 175 παράγραφος 1), ορισμένους τύπους εντολών σε κληρονομικές διαδικασίες (άρθρο 175α παράγραφος 3), πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της αποποίησης κληρονομιάς (άρθρο 175θ παράγραφος 2), διαταγή δικαστηρίου περί φύλαξης (άρθρο 185α παράγραφος 3), διαταγή δικαστηρίου περί εξόφλησης μέσων (άρθρο 185ι παράγραφος 2), διαταγή για την εφαρμογή απόφασης μέσω κατάσχεσης μισθού (άρθρο 282 παράγραφος 2, άρθρο 294 παράγραφος 3), διαταγή για την εφαρμογή απόφασης καταβολής πληρωμής από τραπεζικό λογαριασμό, ειδοποίηση για τον οριστικό χαρακτήρα της εντολής που επιδίδεται ή κοινοποιείται στην τράπεζα (άρθρο 306, 307 παράγραφος 1), και εντολή για την εφαρμογή απόφασης μέσω διαταγής για οφειλή τρίτου (άρθρο 313 παράγραφος 2).

Ένα δικαστήριο χρησιμοποιεί την επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων με ανάρτηση αυτών στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο και το δικαστήριο δεν γνωρίζει τους διαδίκους ή τον τόπο όπου αυτοί βρίσκονται.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Η αρχή που είναι υπεύθυνη για την επίδοση ή την κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων είναι το δικαστήριο. Η επίδοση ή κοινοποίηση των δικαστικών εγγράφων πραγματοποιείται είτε κυρίως από το ίδιο το δικαστήριο (κατευθείαν στην ακρόαση ή μέσω δικαστικών υπαλλήλων) είτε μέσω ταχυδρομείου. Ωστόσο, η νομοθεσία επιτρέπει επίσης στο δικαστήριο να επιδίδει ή να κοινοποιεί ένα έγγραφο μέσω δικαστικού επιμελητή, μέσω των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω του οικείου αστυνομικού τμήματος (Policajný zbor) ή, σε περιπτώσεις που υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) (για πρόσωπα που απολαύουν διπλωματικών προνομίων και ασυλιών ή για άλλα άτομα που βρίσκονται στον τόπο διαμονής αυτών των προσώπων ή για πρόσωπα στα οποία η επίδοση ή η κοινοποίηση εγγράφων πραγματοποιείται σε κτίρια ή χώρους που προστατεύονται από διπλωματική ασυλία το υπουργείο χρησιμοποιείται επίσης για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σε άλλες χώρες εκτός αν μια διεθνής σύμβαση, μια διμερής συνθήκη για αμοιβαία δικαστική συνδρομή ή ένας κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου προβλέπει άλλο νομικό καθεστώς).

Η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σε πρόσωπα που εκτίουν ποινή φυλάκισης ή βρίσκονται υπό κράτηση πραγματοποιείται από τα αντίστοιχα σωφρονιστικά καταστήματα και τα καταστήματα κράτησης. Η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σε πρόσωπα που βρίσκονται σε δομές προστασίας και παροχής ιατρικής περίθαλψης και πρόσωπα που βρίσκονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα πραγματοποιείται από τη διοίκηση του οικείου ιδρύματος η ίδια διαδικασία, τηρουμένων των αναλογιών, ισχύει για τα πρόσωπα που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας νέων και άλλες συλλογικές εγκαταστάσεις για νέους. Η επίδοση ή η κοινοποίηση εγγράφων για τα μέλη των ένοπλων δυνάμεων της Σλοβακικής Δημοκρατίας που υπηρετούν τη θητεία τους, καθώς και για τους επαγγελματίες στρατιώτες που υπηρετούν το κράτος, μπορεί να πραγματοποιείται από τους αντίστοιχους διοικητές τους. Για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που δεν διαμένουν σε κτίρια ιδιοκτησίας των ενόπλων δυνάμεων, η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων πραγματοποιείται απευθείας στα ίδια.

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα σλοβακικά δικαστήρια καταβάλλουν πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσουν την τρέχουσα διεύθυνση του παραλήπτη. Για τον σκοπό αυτό συμβουλεύονται κυρίως το μητρώο κατοίκων της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Register obyvateľov Slovenskej republiky), το οποίο συνδέεται ηλεκτρονικά με τα συστήματα πληροφοριών των δικαστηρίων. Το δικαστήριο μπορεί να εντοπίσει αμέσως τον τόπο μόνιμης ή προσωρινής διαμονής που βρίσκεται καταχωρισμένος στο μητρώο (εφόσον υπάρχει αυτή η διεύθυνση). Ο Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης (Sociálna poisťovňa) συνεργάζεται επίσης ηλεκτρονικά με τα σλοβακικά δικαστήρια μέσω του μητρώου των δικαστηρίων, και ένα δικαστήριο μπορεί να ζητήσει ορισμένες πληροφορίες που βρίσκονται καταχωρισμένες από τον Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης, και συγκεκριμένα τη διεύθυνση ενός διαδίκου όπως αυτή είναι καταχωρισμένη στον Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και το όνομα του νυν ή τέως εργοδότη του διαδίκου (μέσω του οποίου ενίοτε επιτυγχάνεται ο εντοπισμός της τρέχουσας διεύθυνσης του διαδίκου ή καθίσταται δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου απευθείας στον τόπο εργασίας εφόσον οι περιστάσεις της υπόθεσης το επιτρέπουν). Εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ένα δικαστήριο μπορεί να ζητήσει τη συνεργασία των τοπικών αρχών αυτοδιοίκησης, των τοπικών αρχών δημόσιας διοίκησης, της αστυνομίας, καθώς και άλλων δημόσιων αρχών και νομικών και φυσικών προσώπων που είναι κάτοχοι άδειας άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμένου να εντοπίσει την τρέχουσα διεύθυνση ενός διαδίκου (του παραλήπτη). Αν είναι δυνατόν, το δικαστήριο ρωτά επίσης άλλα πρόσωπα (π.χ. συγγενείς) που ενδεχομένως γνωρίζουν την τρέχουσα διεύθυνση του παραλήπτη.

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, μέσω του μητρώου των δικαστηρίων τα σλοβακικά δικαστήρια έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που βρίσκονται καταχωρισμένα στο μητρώο κατοίκων της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Οι διάδικοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν στοιχεία από το μητρώο κατοίκων της Σλοβακικής Δημοκρατίας (έκδοση βεβαίωσης ή γραπτής ειδοποίησης σχετικά με τη διεύθυνση ενός προσώπου) έναντι διοικητικού τέλους 5 EUR.

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας, τα σλοβακικά δικαστήρια συνήθως αποδέχονται τέτοια αιτήματα και προβαίνουν στις ανάλογες ενέργειες προκειμένου να εντοπίσουν την τρέχουσα διεύθυνση ενός προσώπου και ως εκ τούτου να ικανοποιήσουν το αίτημα. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούν τις διαδικασίες που περιγράφονται ανωτέρω.

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Όπως αναφέρεται στο σημείο 3, η επίδοση ή η κοινοποίηση εγγράφων πραγματοποιείται είτε κυρίως από το ίδιο το δικαστήριο είτε μέσω ταχυδρομείου. Ωστόσο, η νομοθεσία δίνει ακόμη τη δυνατότητα στο δικαστήριο να επιδίδει ή να κοινοποιεί έγγραφα μέσω δικαστικού επιμελητή, μέσω των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέσω του οικείου αστυνομικού τμήματος ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σε πρόσωπα που βρίσκονται σε συλλογικές εγκαταστάσεις μπορεί να πραγματοποιείται από τις ίδιες τις συλλογικές δομές, ενώ για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και τους επαγγελματίες στρατιώτες χρησιμοποιείται η επίδοση ή κοινοποίηση μέσω των διοικητών τους.

Ένα δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τη διαδικασία επίδοσης ή κοινοποίησης των εγγράφων ανάλογα με το είδος του εγγράφου και το αν γνωρίζει τόσο τον παραλήπτη όσο και τη διεύθυνσή του. Σε αυτό το σημείο, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας κάνει διάκριση ανάμεσα στην κοινή επίδοση, στην προσωπική επίδοση και στην επίδοση ή κοινοποίηση μέσω ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου. Τα δικαστήρια επιδίδουν ή κοινοποιούν τον μεγαλύτερο όγκο των εγγράφων μέσω ταχυδρομείου, είτε με συστημένη επιστολή (κοινή επίδοση) είτε με επίσημη επιστολή (προσωπική επίδοση).

Στην κοινή επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, το δικαστήριο επιδίδει ή κοινοποιεί το έγγραφο στον τόπο κατοικίας, στην καταστατική έδρα (εμπορική έδρα), στον χώρο εργασίας του παραλήπτη ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο βρίσκεται αυτός. Όπως αναφέρεται στο σημείο 2, το δικαστήριο χρησιμοποιεί την προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση εφόσον αυτή η μορφή επίδοσης προβλέπεται από τη νομοθεσία (π.χ. για μια απόφαση) ή κατόπιν διάταξης εκδοθείσας από τον δικαστή ή τον προεδρεύοντα δικαστή (συνήθως για μια κλήτευση κ.λπ.).

Όσον αφορά την επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων μέσω ανάρτησής τους στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου, ένα έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί τη δέκατη πέμπτη ημέρα από την ανάρτηση. Σε κληρονομικές διαδικασίες, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας υποχρεώνει το δικαστήριο να επιδώσει ή να κοινοποιήσει ένα έγγραφο με ανάρτησή του στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου, εφόσον προβλέπεται πρόσκληση προς τους πιστωτές να εγγράψουν τις απαιτήσεις τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας (άρθρο 175ιδ) ή διάταξη για ρευστοποίηση κληρονομιάς (άρθρο 175κ παράγραφος 2), ή εφόσον η περιουσία πρόκειται να παραδοθεί σε άλλη χώρα (άρθρο 175κστ παράγραφος 2), καθώς και σε διαδικασίες φύλαξης εφόσον προβλέπεται διάταξη που ορίζει ότι το αντικείμενο της φύλαξης περιέρχεται στο κράτος (άρθρο 185ζ παράγραφος 1), σε διαδικασίες για την εξόφληση μέσων εφόσον προβλέπεται διάταξη που περιέχει κλήτευση προς τον κάτοχο να παραστεί στο δικαστήριο και να υποβάλλει το μέσο ή να καταθέσει ενστάσεις (άρθρο 185ιγ παράγραφος 2), και όταν μια επιστολή που περιέχει απόφαση σχετικά με ένα αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων βάσει του άρθρου 76 παράγραφος 1 στοιχείο ζ επιστρέφεται από τη διεύθυνση που έχει δώσει ένας διάδικος που έχει εκδιωχθεί από συλλογικό χώρο στέγασης.

Άλλες μέθοδοι εκτός της μη αυτοπρόσωπης επίδοσης ή κοινοποίησης

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ορίζει επίσης συγκεκριμένες έκτακτες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα:

1. Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων με περίληψή τους στη δικογραφία βάσει του άρθρου 48 παράγραφος 4

Αν ένα έγγραφο δεν μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σε ένα φυσικό πρόσωπο (που δεν διατηρεί ατομική επιχείρηση) στη διεύθυνση της μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του, και ο εντοπισμός του τόπου παραλαβής των εγγράφων είναι αδύνατος, όπως άλλωστε και η εκπροσώπηση του εν λόγω προσώπου από διορισμένο επίτροπο, το δικαστήριο αποφασίζει με διάταξή του η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων που απευθύνονται στο εν λόγω φυσικό πρόσωπο να πραγματοποιηθεί με περίληψή τους στη δικογραφία. Όλοι οι παραπάνω λόγοι πρέπει να ισχύουν καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας (το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως μπορεί να ανατρέψει την απόφαση περί επίδοσης στη δικογραφία). Η διάταξη αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου μέχρι την τελεσίδικη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τα έγγραφα που επιδίδονται ή κοινοποιούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο θεωρούνται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση επτά ημερών από τη σύνταξή τους.

2. Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων με κατάθεσή τους στο δικαστήριο βάσει του άρθρου 49 παράγραφος 3

Ένα δικαστήριο οφείλει (συνήθως κατά την έναρξη της διαδικασίας) να ενημερώσει έναν διάδικο σχετικά με τις επιλογές του:

- να ζητήσει την επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων σε μια διεύθυνση σε μια κωμόπολη ή πόλη της Σλοβακικής Δημοκρατίας διαφορετική από αυτή που αναφέρεται ως διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του

- να ορίσει εκπρόσωπο για την επίδοση ή την κοινοποίηση

- να υποβληθούν τα έγγραφα στο δικαστήριο με ισχύ επίδοσης ή κοινοποίησης εφόσον στο πλαίσιο της διαδικασίας προσωπικής επίδοσης επιστρέφονται ως ανεπίδοτα από τον τόπο όπου ο διάδικος έχει ορίσει ως τόπο επίδοσης ή κοινοποίησης, ή από τον τόπο κατοικίας του διαδίκου όπως αυτός είναι καταχωρισμένος στο μητρώο κατοίκων της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή από τον εκπρόσωπο που έχει επιλεγεί για την επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων.

Αν μετά τη νόμιμη επίδοση ή κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών (η μη αυτοπρόσωπη επίδοση δεν επιτρέπεται οι γραπτές πληροφορίες πρέπει να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται προσωπικά), ένα έγγραφο στο πλαίσιο της διαδικασίας προσωπικής επίδοσης ή κοινοποίησης επιστρέφεται ως ανεπίδοτο από τον οριζόμενο τόπο ή εκπρόσωπο, το δικαστήριο μπορεί να καταθέσει όλα τα μεταγενέστερα έγγραφα στο δικαστήριο με ισχύ επίδοσης ή κοινοποίησης, με εξαίρεση τα έγγραφα για τα οποία δεν επιτρέπεται η μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση. Για την προστασία του εν λόγω διαδίκου, η νομοθεσία ζητεί από το δικαστήριο να αποστείλει στον διάδικο ένα διπλότυπο κάθε διαδικασίας μαζί με μια ειδοποίηση ότι το έγγραφο θεωρείται ότι επιδίδεται με την κατάθεσή του στο δικαστήριο με ισχύ επίδοσης ή κοινοποίησης κατά την έβδομη ημέρα από την αποστολή του. Η εν λόγω διαδικασία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εφόσον ένα έγγραφο που προορίζεται για προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση επιστρέφεται από τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του διαδίκου όπως αυτή είναι καταχωρισμένη στο μητρώο κατοίκων της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, στην πράξη, αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται σπανίως επειδή εγκυμονεί τον κίνδυνο να στερήσει από τον διάδικο την ευκαιρία να αναπτύξει τα επιχειρήματά του στο δικαστήριο. Με αυτήν τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης δεν είναι νομικά κρίσιμο κατά πόσον ο διάδικος κατοικούσε ή χρησιμοποιούσε τη διεύθυνση επίδοσης, και, επομένως, όταν χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος επίδοσης είναι ενδεχομένως συζητήσιμο κατά πόσον, με γνώμονα το συμφέρον διαφύλαξης του δικαιώματος του διαδίκου στην ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας, θα ήταν σκόπιμο, στην περίπτωση επιστροφής εγγράφων, να χρησιμοποιείται ο θεσμός της μη αυτοπρόσωπης επίδοσης ή κοινοποίησης (για την οποία το ερώτημα αν ο παραλήπτης διέμενε ή χρησιμοποιούσε τη διεύθυνση για την επίδοση εγγράφων είναι καίριο). Γενικά, η εφαρμογή αυτού του θεσμού για την επίδοση ή την κοινοποίηση εγγράφων είναι δυνατή για τα φυσικά πρόσωπα που δεν διατηρούν ατομική επιχείρηση δεν μπορεί να αφορά πρόσωπα που εκτίουν ποινή φυλάκισης ή βρίσκονται υπό κράτηση ούτε πρόσωπα που λαμβάνουν φροντίδα σε δομές και ιδρύματα. Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πρόσωπα που απολαύουν διπλωματικών προνομίων και ασυλίας ή πρόσωπα που βρίσκονται στον τόπο κατοικίας αυτών ή των οποίων τα έγγραφα πρόκειται να επιδοθούν σε κτίριο ή χώρο προστατευόμενο από διπλωματική ασυλία.

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Ένα δικαστήριο μπορεί επίσης να προβεί σε ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση αν το ζητήσει ο διάδικος, ο οποίος πρέπει να ενημερώσει το δικαστήριο σχετικά με την ηλεκτρονική διεύθυνση όπου μπορούν να αποστέλλονται τα έγγραφα. Ένα έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί την πέμπτη μέρα από την αποστολή του, ακόμη κι αν ο παραλήπτης δεν το έχει διαβάσει. Αυτή η επίδοση ή κοινοποίηση δεν επιτρέπεται για δικαστικές αποφάσεις, κλητεύσεις, κοινοποιήσεις εφαρμογής και κλητεύσεις μαρτύρων καθώς και για τα έγγραφα που επιδίδονται ή κοινοποιούνται προσωπικά. Τουτέστιν αυτή η μέθοδος δεν περιορίζεται από το είδος της διαδικασίας ή από το ποιος είναι ο παραλήπτης, αλλά από τον τύπο του επιδιδόμενου εγγράφου.

Η νομοθεσία επιτρέπει επίσης στους διαδίκους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις παρατηρήσεις τους στο δικαστήριο, με την εγγύηση μιας ηλεκτρονικής υπογραφής (νόμος 215/2002 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και την τροποποίηση ορισμένων νόμων) που ταυτοποιεί με αξιόπιστο τρόπο το πρόσωπο που δημιούργησε αυτήν την εγγυημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Για αυτήν τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων στο δικαστήριο από τους διαδίκους προβλέπεται τέλος (0,1 EUR ανά σελίδα, τουλάχιστον 10 EUR για το αίτημα κίνησης διαδικασίας με συνημμένα και τουλάχιστον 3 EUR για άλλες προτάσεις με συνημμένα).

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Όπως αναφέρεται στο σημείο 5, ένα δικαστήριο χρησιμοποιεί για την επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεών του, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία και τους διαδίκους ή εφόσον το δικαστήριο δεν γνωρίζει τη διεύθυνσή τους. Σε αυτήν την περίπτωση το έγγραφο επιδίδεται ή κοινοποιείται κατά τη δέκατη πέμπτη ημέρα από την ανάρτησή του.

Μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση για έγγραφα με κοινή επίδοση ή κοινοποίηση

Αν ο παραλήπτης δεν δύναται να βρεθεί στον τόπο κατοικίας του, στην καταστατική έδρα (εμπορική έδρα), στον χώρο εργασίας ή άλλο τόπο, παρά το γεγονός ότι διαμένει ή χρησιμοποιεί τη διεύθυνση επίδοσης, το έγγραφο μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σε άλλο ενήλικο που διαμένει στο ίδιο διαμέρισμα ή στην ίδια οικία, ή εργάζεται στον ίδιο χώρο εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι διατεθειμένο να εξασφαλίσει τη διαβίβαση του εγγράφου και δεν έχει σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με την υπόθεση που πραγματεύεται το έγγραφο. Αν η επίδοση ή η κοινοποίηση του εγγράφου δεν είναι δυνατή κατ’ αυτόν τον τρόπο, το έγγραφο κατατίθεται στο οικείο ταχυδρομικό κατάστημα ή στην οικεία αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης και ο παραλήπτης καλείται να το παραλάβει δεόντως. Το έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί κατά την ημέρα επιστροφής του στο δικαστήριο, ακόμη κι αν ο παραλήπτης δεν έχει λάβει γνώση αυτού.

Μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση για έγγραφα με προσωπική επίδοση ή κοινοποίηση

Ένα έγγραφο για το οποίο προβλέπεται προσωπική επίδοση δεν μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σε άλλο πρόσωπο ώστε αυτό να διαβιβάσει το εν λόγω έγγραφο στον παραλήπτη. Αν ο παραλήπτης του εγγράφου δεν δύναται να βρεθεί, παρά το γεγονός ότι διαμένει ή χρησιμοποιεί τη διεύθυνση επίδοσης, ο επιδότης ενημερώνει δεόντως τον παραλήπτη ότι θα επιστρέψει προκειμένου να επιδώσει ή να κοινοποιήσει εκ νέου το έγγραφο σε ώρα και ημέρα που ορίζονται στην ειδοποίηση. Αν αυτή η νέα απόπειρα επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου αποβεί άκαρπη, ο επιδότης καταθέτει το έγγραφο στο οικείο ταχυδρομικό κατάστημα ή στην οικεία αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης και ενημερώνει δεόντως τον παραλήπτη σχετικά με αυτό. Αν ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ενώ αυτό βρίσκεται κατατεθειμένο, το έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί κατά την ημέρα επιστροφής του στο δικαστήριο, ακόμη κι αν ο παραλήπτης δεν έχει λάβει γνώση αυτού.

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση είναι ο παραλήπτης να διαμένει ή να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση επίδοσης πρόκειται, επομένως, για μια κατάσταση που επιτρέπει στον παραλήπτη να παραλαμβάνει το έγγραφο αμέσως μετά την πραγματοποίηση της μη αυτοπρόσωπης επίδοσης ή κοινοποίησης. Ο παραλήπτης δεν μπορεί να θεωρείται ότι διαμένει ή χρησιμοποιεί τη διεύθυνση επίδοσης σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας του από την εν λόγω διεύθυνση ή ακόμη και τυχόν προσωρινής, μικρής διάρκειας παραμονής εκτός του τόπου κατοικίας του, π.χ. διακοπές, επιχειρηματικό ταξίδι κ.λπ.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ορίζει ένα ειδικό νομικό καθεστώς για τα νομικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα που διατηρούν ατομική επιχείρηση και φέρουν την αντικειμενική ευθύνη για τη διεύθυνση που είναι καταχωρισμένη σε ένα συγκεκριμένο μητρώο: στην περίπτωση αυτή, δεν έχει καμία σημασία αν ο παραλήπτης διέμενε ή χρησιμοποιούσε τη διεύθυνση επίδοσης κατά τη στιγμή της επίδοσης ή της κοινοποίησης. Αν το έγγραφο είναι αδύνατον να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί σε ένα νομικό πρόσωπο στη διεύθυνση που είναι καταχωρισμένη ως καταστατική έδρα του νομικού προσώπου στο μητρώο επιχειρήσεων (Obchodný register) ή άλλο μητρώο όπου αυτό είναι εγγεγραμμένο, και ουδεμία άλλη διεύθυνση είναι γνωστή στο δικαστήριο, το έγγραφο θεωρείται ότι έχει επιδοθεί τρεις ημέρες μετά την επιστροφή του ανεπίδοτου εγγράφου στο δικαστήριο, ακόμη κι αν ο παραλήπτης δεν έχει λάβει γνώση αυτού. Το δικαστήριο εφαρμόζει το ίδιο νομικό καθεστώς για τα φυσικά πρόσωπα που διατηρούν ατομική επιχείρηση και στα οποία επιδίδει ή κοινοποιεί έγγραφα στη διεύθυνση που είναι καταχωρισμένη ως έδρα στο μητρώο επιχειρήσεων ή άλλο μητρώο (συνηθέστερα στο εμπορικό μητρώο, Živnostenský register) όπου αυτά είναι εγγεγραμμένα.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Βλέπε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 7.1 και 5 — εναλλακτικές μέθοδοι επίδοσης ή κοινοποίησης

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Ο επιδότης ενημερώνει τον παραλήπτη ότι το έγγραφο έχει κατατεθεί στο ταχυδρομικό κατάστημα ή στην αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω γραπτής ειδοποίησης στο γραμματοκιβώτιο της οικίας του παραλήπτη.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Αν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει το έγγραφο χωρίς εύλογη αιτία, το έγγραφο θεωρείται ότι επιδίδεται την ημέρα άρνησης της παραλαβής του ο επιδότης πρέπει να ενημερώσει τον παραλήπτη σχετικά. Η επίδοση ή η κοινοποίηση δεν έχει νομική ισχύ σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται με νόμιμο τρόπο (π.χ. αν ο επιδότης δεν ενημερώσει τον παραλήπτη σχετικά με τις συνέπειες της άρνησής του να δεχθεί το έγγραφο).

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Αν απαιτείται βεβαίωση παραλαβής, το ταχυδρομικό κατάστημα (Slovenská pošta, a.s., ο πάροχος των παραδοσιακών ταχυδρομικών υπηρεσιών της χώρας) παραδίδει την επιστολή μόνο εφόσον ο παραλήπτης ή ένας εξουσιοδοτημένος αποδέκτης (αν η επιστολή δεν μπορεί να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί στον παραλήπτη) παρουσιάζει απόδειξη της ταυτότητάς του κατά την παραλαβή της επιστολής, επιτρέπει την καταγραφή του αριθμού του εγγράφου ταυτότητάς του και βεβαιώνει την παραλαβή. Οι εξουσιοδοτημένοι αποδέκτες ενός εγγράφου που προορίζεται για ένα φυσικό πρόσωπο είναι ο/η σύζυγος του παραλήπτη και κάθε άτομο ηλικίας άνω των 15 ετών που ζει στην ίδια κατοικία ή στο ίδιο διαμέρισμα με τον παραλήπτη. Ωστόσο, ένα έγγραφο που προορίζεται για προσωπική επίδοση δεν δύναται να παραδοθεί στα εν λόγω πρόσωπα.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Σε αυτήν την περίπτωση, ο ταχυδρόμος αφήνει μια γραπτή ειδοποίηση στο γραμματοκιβώτιο της οικίας του παραλήπτη με την οποία τον ενημερώνει ότι το έγγραφο βρίσκεται κατατεθειμένο στο οικείο ταχυδρομικό κατάστημα. Ο παραλήπτης ή ένας εξουσιοδοτημένος αποδέκτης μπορούν να παραλάβουν το έγγραφο εντός 18 ημερολογιακών ημερών. Αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήματος του παραλήπτη. Αν δεν παραληφθεί εντός της προθεσμίας, το έγγραφο καθίσταται ανεπίδοτο, και η ταχυδρομική υπηρεσία επιστρέφει το ανεπίδοτο έγγραφο στον αποστολέα.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Η προθεσμία είναι 18 ημερολογιακές ημέρες και επιδέχεται παράταση κατόπιν αιτήματος του παραλήπτη. Ο παραλήπτης ενημερώνεται μέσω γραπτής ειδοποίησης στο γραμματοκιβώτιο της οικίας του.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Ναι, η βεβαίωση παραλαβής, η οποία ως απόδειξη της επίδοσης ενός δικαστικού εγγράφου αποτελεί δημόσιο μέσο. Οι πληροφορίες στη βεβαίωση παραλαβής θεωρούνται αληθείς εκτός αν υπάρχουν αποδείξεις περί του αντιθέτου. Ένας διάδικος που αμφισβητεί την ακρίβεια των πληροφοριών στη βεβαίωση παραλαβής (που ισχυρίζεται ότι δεν έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία επίδοσης) είναι υποχρεωμένος να παράσχει αποδείξεις ώστε το δικαστήριο να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς του. Αν το δικαστήριο επιδίδει ή κοινοποιεί ένα έγγραφο σε μια ακροαματική διαδικασία, γίνεται μνεία για αυτό στα πρακτικά της ακρόασης.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Βλέπε τα σημεία 5, 7.1 και 7.4 σχετικά με τις επιλογές της εναλλακτικής επίδοσης ή κοινοποίησης. Αν η επίδοση ή η κοινοποίηση πραγματοποιείται κατά παράβαση της νομοθεσίας, απαιτείται νέα επίδοση ή κοινοποίηση του εγγράφου: η σλοβακική νομοθεσία δεν προβλέπει τη δυνατότητα επικύρωσης μιας άκυρης επίδοσης. Τυχόν επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων που επιχειρείται με μέθοδο διαφορετική από τις νόμιμες μεθόδους δεν έχει νομική ισχύ και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Δεν υπάρχει επιβάρυνση για την επίδοση ή την κοινοποίηση δικαστικών εγγράφων, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος ενός διαδίκου, επιδίδει ή κοινοποιεί δικαστικά έγγραφα στον άλλο διάδικο χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ενός διορισμένου δικαστικού επιμελητή. Το κόστος που προκύπτει και η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή βαρύνουν τον διάδικο που ζήτησε τις υπηρεσίες του δικαστικού επιμελητή και δεν προβλέπεται επιστροφή των δαπανών βάσει της έκβασης της διαδικασίας. Το κόστος της επίδοσης ή της κοινοποίησης περιλαμβάνει ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 6,64 EUR για κάθε επιδιδόμενο δικαστικό έγγραφο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο