Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων: επίσημη διαβίβαση νομικών εγγράφων

Βουλγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Τι σημαίνει στην πράξη ο νομικός όρος «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»; Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για την «επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων»;

Η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών είναι η μέθοδος που ορίζεται από τη νομοθεσία για την έγγραφη ειδοποίηση των μερών και άλλων συμμετεχόντων σε νομικές διαδικασίες σχετικά με δικαστικές πράξεις.

Με την επίδοση ή κοινοποίηση παρέχεται στους συμμετέχοντες σε νομική διαδικασία η δυνατότητα να λάβουν γνώση της εξέλιξής της εγκαίρως και σύμφωνα με τη νομοθεσία. Κατά αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι η διαδικασία είναι δίκαιη και ισότιμη.

Σκοπός της επίδοσης ή κοινοποίησης είναι ο παραλήπτης να ειδοποιηθεί σχετικά με την εκκρεμούσα διαδικασία ή τουλάχιστον να διασφαλιστεί ότι είχε κάθε ευκαιρία να ειδοποιηθεί. Συνεπώς, η ουσία της επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων είναι να παρασχεθεί στους παραλήπτες η δυνατότητα να λάβουν γνώση του περιεχόμενου των εγγράφων κατά πόσο αυτό πράγματι συμβαίνει εναπόκειται στην διακριτική τους ευχέρεια και στην προσωπική τους επιλογή.

Το βασικό χαρακτηριστικό της επίδοσης ή κοινοποίησης είναι ότι ο υπεύθυνος για την επίδοση ή κοινοποίηση θα πρέπει να πιστοποιήσει τον χρόνο και τον τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης, καθώς και την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο πραγματοποιείται η επίδοση ή κοινοποίηση, ώστε η επίδοση ή κοινοποίηση να μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εκτελεστεί δεόντως από άποψη ασφάλειας δικαίου.

2 Ποια έγγραφα πρέπει να επιδοθούν ή να κοινοποιηθούν επισήμως;

 1. κλητεύσεις για εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, οι οποίες επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε συμμετέχοντες στη διαδικασία
 2. δικαστικές αποφάσεις, αποφάσεις και εντολές, οι οποίες επιδίδονται ή κοινοποιούνται στα μέρη της διαδικασίας, στα τρίτα μέρη που συμμετέχουν στη δικαστική διαδικασία και σε οποιαδήποτε τρίτα μέρη τα οποία το δικαστήριο έχει διατάξει να εκτελέσουν την εντολή του
 3. αιτήσεις και προσφυγές από τα μέρη, οι οποίες επιδίδονται ή κοινοποιούνται στον αντίδικο
 4. ανακοινώσεις του δικαστηρίου προς τα μέρη της διαδικασίας
 5. όλα τα λοιπά έγγραφα που προβλέπονται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένης της επίδοσης ή κοινοποίησης σε κυβερνητικά όργανα και φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση ενός εγγράφου;

Τα ακόλουθα πρόσωπα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, είναι αρμόδια να επιδίδουν ή να κοινοποιούν ανακοινώσεις, κλητεύσεις και λοιπά έγγραφα:

 • δικαστικοί επιμελητές: δικαστικοί κλητήρες
 • ταχυδρομικοί υπάλληλοι: στις περιπτώσεις που τα έγγραφα επιδίδονται ή κοινοποιούνται με συστημένη αλληλογραφία με αποδεικτικό παραλαβής
 • οι δήμαρχοι των σχετικών δήμων, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δικαιοδοτικό όργανο στην περιοχή στην οποία πρέπει να εκτελεστεί η επίδοση ή κοινοποίηση
 • ιδιωτικοί δικαστικοί επιμελητές, με εντολή του δικαστηρίου κατόπιν ρητού αιτήματος μέρους, το οποίο σε αυτήν την περίπτωση επιβαρύνεται με το κόστος της επίδοσης ή κοινοποίησης.

4 Έρευνες σχετικά με τη διεύθυνση

4.1 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, προσπαθεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση στο εν λόγω κράτος μέλος, με δική της πρωτοβουλία, να διαπιστώσει το πού βρίσκεται ο παραλήπτης των προς επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων, εάν ο παραλήπτης δεν διαμένει πλέον στη διεύθυνση που είναι γνωστή στην αιτούσα αρχή;

Τα Βουλγαρικά δικαστήρια, παρότι δεν υποχρεούνται ρητώς από τη νομοθεσία, συνήθως καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να εντοπίσουν τη διεύθυνση ενός μέρους πραγματοποιώντας αναζήτηση στο Εμπορικό Μητρώο ή στην Εθνική Βάση Δεδομένων Πληθυσμού.

4.2 Οι αλλοδαπές δικαστικές αρχές ή/και οι διάδικοι έχουν πρόσβαση σε μητρώα ή υπηρεσίες σε αυτό το κράτος μέλος που επιτρέπουν τη διαπίστωση της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου; Εάν ναι, ποια μητρώα ή υπηρεσίες υπάρχουν και ποια διαδικασία ακολουθείται; Ποιο είναι το ύψος των τελών, εάν προβλέπονται, που πρέπει να καταβάλλονται;

Το Εμπορικό Μητρώο είναι δημόσιο. Κάθε άτομο δικαιούται να έχει ανοικτή και ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα (δηλ. στα στοιχεία που αφορούν εμπόρους) που είναι αποθηκευμένα στο Εμπορικό Μητρώο. Η διεύθυνση ενός εμπόρου μπορεί να εντοπιστεί με αναζήτηση στο μητρώο δωρεάν. Ο Οργανισμός Μητρώου παρέχει πρόσβαση βάσει καταχώρισης, έναντι καταβολής νόμιμου τέλους, στο αρχείο ενός εμπόρου και στα έγγραφα που αυτό περιέχει (π.χ. καταστατικά).

Βάσει του άρθρου 16d της κλίμακας νόμιμων τελών που εισπράττει ο Οργανισμός Μητρώου, για την πρόσβαση στην πλήρη βάση δεδομένων του Εμπορικού Μητρώου, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων, απαιτείται η καταβολή ετήσιου τέλους αξίας 100 λεβ.

Ο ιστότοπος του Εμπορικού Μητρώου είναι http://www.brra.bg

Η Εθνική Βάση Δεδομένων Πληθυσμού (National Population Database – NPD) είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα προσωπικά μητρώα όλων των Βούλγαρων πολιτών. Περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με αλλοδαπούς που είναι επί μακρόν διαμένοντες ή κατοικούν μόνιμα στη Βουλγαρία και άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα, ανθρωπιστικό καθεστώς ή άσυλο στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων της Βουλγαρίας, η οποία περιέχει τα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων [ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, προσωπικός αριθμός ταυτοποίησης (EGN) ή αριθμός ταυτοποίησης αλλοδαπού, τόπος γέννησης, καταχώριση γέννησης, οικογενειακή κατάσταση και συγγενείς, δελτίο ταυτότητας κ.λπ.]. Η Εθνική Βάση Δεδομένων Πληθυσμού διατηρείται από τη Γενική Διεύθυνση Ληξιαρχικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημόσιων Έργων.

Η Πράξη περί Ληξιαρχικών Καταχωρίσεων (ZGR) ρυθμίζει ειδικότερα τις περιπτώσεις όπου δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην Εθνική Βάση Δεδομένων Πληθυσμού μπορούν να καταστούν διαθέσιμα και ορίζει τα άτομα στα οποία μπορούν να παρασχεθούν αυτά τα δεδομένα.

1. Αυτά τα άτομα είναι κυρίως φυσικά πρόσωπα (Βούλγαροι και αλλοδαποί πολίτες στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα) και τρίτα μέρη (φυσικά πρόσωπα) για τα οποία τα εν λόγω δεδομένα είναι σημαντικά όσον αφορά τη δημιουργία, την ύπαρξη, την τροποποίηση ή τη λήξη έννομων δικαιωμάτων και συμφερόντων τους

2. Οι κυβερνητικές αρχές και φορείς έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές τους, δηλ. εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων τους

3. Πρόσβαση στη βάση δεδομένων μπορεί επίσης να χορηγηθεί σε νομικά πρόσωπα (Βουλγαρικά και αλλοδαπά) στις περιπτώσεις που προβλέπεται από συγκεκριμένο νόμο ή δικαστική πράξη (δικαστική εντολή) ή με έγκριση της Επιτροπής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

4.3 Με ποιον τρόπο οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους χειρίζονται παραγγελία που έχει διαβιβαστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, η οποία αποσκοπεί στην ανακάλυψη της τρέχουσας διεύθυνσης ενός προσώπου;

Εφαρμόζεται η τυπική διαδικασία για την εξέταση ενός αιτήματος για τη διεξαγωγή αποδείξεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (άρθρα 614 έως 618 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

5 Ποια είναι η κανονική μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου στην πράξη; Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (εκτός από τη μη αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση που αναφέρεται κατωτέρω στο σημείο 6);

Η πλειονότητα των κλητεύσεων και των ανακοινώσεων επιδίδεται ή κοινοποιείται συνήθως από δικαστικούς επιμελητές και ταχυδρομικούς υπαλλήλους της σχετικής υπηρεσίας παράδοσης.

Το άρθρο 43 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει τους ακόλουθους τρόπους επίδοσης ή κοινοποίησης:

 1. αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση
 2. επίδοση ή κοινοποίηση μέσω άλλου ατόμου
 3. επίδοση ή κοινοποίηση με επικόλληση ειδοποίησης στη μόνιμη ή τρέχουσα διεύθυνση του εναγομένου
 4. επίδοση ή κοινοποίηση με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα
 5. η επίδοση ή κοινοποίηση σε μάρτυρες, πραγματογνώμονες ή τρίτα μέρη που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία πραγματοποιείται με εναπόθεση ανακοίνωσης στο γραμματοκιβώτιο ή με επικόλληση ειδοποίησης.

Αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση: Η επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται στο πρόσωπο στη διεύθυνση επίδοσης που προσδιορίζεται για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν ο παραλήπτης δεν βρεθεί στη διεύθυνση που προσδιορίζεται, η ανακοίνωση επιδίδεται ή κοινοποιείται στην τρέχουσα διεύθυνση ή, άλλως, στη μόνιμη διεύθυνση (άρθρο 38 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η ανακοίνωση επιδίδεται ή κοινοποιείται αυτοπροσώπως στον παραλήπτη, με επίδοση ή κοινοποίηση σε εκπρόσωπο, διαδικασία που θεωρείται ισοδύναμη με την αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Επίδοση ή κοινοποίηση μέσω άλλου ατόμου: Αυτό γίνεται στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη επίδοση ή κοινοποίηση της ανακοίνωσης στον παραλήπτη και το άλλο άτομο συναινεί να την παραλάβει. Το άλλο άτομο μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ενήλικας που είναι μέλος της οικογενείας του παραλήπτη ή ζει στη συγκεκριμένη διεύθυνση ή ένας εργαζόμενος ή εργοδότης στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Το άτομο μέσω του οποίου πραγματοποιείται η επίδοση ή κοινοποίηση υπογράφει το αποδεικτικό παραλαβής και αναλαμβάνει να παραδώσει την κλήτευση στον παραλήπτη.

Το δικαστήριο αποκλείει από την ομάδα των λοιπών ατόμων που μπορούν να λάβουν την ανακοίνωση οποιονδήποτε έχει συμφέρον όσον αφορά την έκβαση της υπόθεσης ή αναφέρεται ρητώς σε έγγραφη δήλωση του παραλήπτη.

Βάσει του άρθρου 46 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η παραλαβή της ανακοίνωσης από άλλο άτομο θεωρείται ότι συνιστά επίδοση ή κοινοποίηση στον παραλήπτη.

6 Η ηλεκτρονική επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων (επίδοση ή κοινοποίηση δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων με μέσα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασφαλή εφαρμογή που βασίζεται στο Διαδίκτυο, φαξ, SMS κλπ.) επιτρέπεται σε αστικές υποθέσεις; Εάν ναι, για ποιους τύπους διαδικασίας προβλέπεται η μέθοδος αυτή; Υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα/πρόσβαση σε αυτή τη μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφων ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης (επαγγελματίας του νομικού κλάδου, νομικό πρόσωπο, εταιρεία ή άλλος επιχειρηματικός φορέας κλπ.);

Οι ανακοινώσεις μπορούν επίσης να επιδίδονται ή να κοινοποιούνται σε ένα μέρος σε ηλεκτρονική διεύθυνση που προσδιορίζεται από το συγκεκριμένο μέρος. Αυτές οι ανακοινώσεις θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μόλις παραληφθούν στο σύστημα πληροφοριών που προσδιορίζεται (άρθρο 42 παράγραφος 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Η επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονική διεύθυνση επιβεβαιώνεται με αντίγραφο του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου. Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τον τύπο της διαδικασίας ή την ικανότητα του μέρους. Ο μοναδικός περιορισμός είναι ότι τα μέρη πρέπει να έχουν παράσχει τα ίδια την ηλεκτρονική διεύθυνση. Κατ’  αυτόν τον τρόπο θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση για αυτόν τον τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης.

7 «Μη αυτοπρόσωπη» επίδοση

7.1 Η νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπει άλλες μεθόδους επίδοσης ή κοινοποίησης σε περιπτώσεις στις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση ή κοινοποίηση των εγγράφων στον παραλήπτη (π.χ. κοινοποίηση στη διεύθυνση κατοικίας, στο γραφείο δικαστικού επιμελητή, μέσω ταχυδρομείου ή με θυροκόλληση);

Επίδοση ή κοινοποίηση με επικόλληση ειδοποίησης: Βάσει του άρθρου 47 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εάν ο παραλήπτης δεν μπορεί να εντοπιστεί στη διεύθυνση που προσδιορίζεται για την υπόθεση και δεν μπορεί να εντοπιστεί κανένα άλλο άτομο που να επιθυμεί να παραλάβει την ανακοίνωση, ο υπεύθυνος για την επίδοση ή κοινοποίηση επικολλά μια ειδοποίηση στην πόρτα της οικίας ή στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη ή, εάν δεν είναι προσβάσιμα, στην κύρια είσοδο του κτιρίου ή σε ορατό σημείο κοντά σε αυτήν. Στην ειδοποίηση αναφέρεται ότι τα σχετικά έγγραφα μπορούν να παραληφθούν εντός δεκαπέντε ημερών από την επικόλληση αυτής της ειδοποίησης. Εάν ο παραλήπτης δεν εμφανιστεί για να παραλάβει τα έγγραφα, το δικαστήριο διατάζει τον αιτούντα να παράσχει αρχείο της έρευνας για την καταχωρισμένη διεύθυνση του παραλήπτη. Εάν η διεύθυνση που έχει δοθεί δεν είναι η μόνιμη, τρέχουσα διεύθυνση του μέρους, το δικαστήριο διατάζει την επίδοση ή κοινοποίηση στην τρέχουσα ή μόνιμη διεύθυνση σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Εάν το όργανο επίδοσης ή κοινοποίησης διαπιστώσει ότι ο παραλήπτης δεν διαμένει στη διεύθυνση που προσδιορίζεται για επίδοση ή κοινοποίηση, το δικαστήριο διατάζει τον αιτούντα να παράσχει αρχείο της έρευνας για την καταχωρισμένη διεύθυνση του παραλήπτη, ανεξάρτητα από το αν επικολλήθηκε ειδοποίηση ή όχι.

Η ανακοίνωση θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί εγκαίρως μετά τη εκπνοή της προθεσμίας για την παραλαβή της. Όταν ο δικαστής διαπιστώσει ότι η ανακοίνωση έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί δεόντως, διατάζει την προσθήκη της στη δικογραφία και διορίζει έναν ειδικό εκπρόσωπο του παραλήπτη με επιβάρυνση του αιτούντος.

Η επικόλληση ειδοποίησης είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται επίσης για την επίδοση ή κοινοποίηση ανακοινώσεων στα υπόλοιπα συμμετέχοντα μέρη.

Η επίδοση ή κοινοποίηση σε μάρτυρες, πραγματογνώμονες ή τρίτα μέρη που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία πραγματοποιείται με εναπόθεση ανακοίνωσης στο γραμματοκιβώτιο ή, εάν η πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο δεν είναι δυνατή, με επικόλληση ειδοποίησης.

Επίδοση ή κοινοποίηση με δημοσίευση: Η επίδοση ή κοινοποίηση με δημοσίευση διέπεται από το άρθρο 48 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Εάν, όταν η υπόθεση παραπεμφθεί στο δικαστήριο, ο παραλήπτης δεν έχει καταχωρισμένη μόνιμη ή τρέχουσα διεύθυνση, ο αιτών μπορεί να υποβάλει αίτηση ώστε η επίδοση ή κοινοποίηση να πραγματοποιηθεί με δημοσίευση σε μη επίσημο τμήμα της Επίσημης Εφημερίδας τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ακροαματική διαδικασία. Η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο μόνο αν ο αιτών πιστοποιήσει, με δήλωση έρευνας αρχείων, ότι ο παραλήπτης δεν έχει καταχωρισμένη διεύθυνση και επιβεβαιώσει μέσω δήλωσης ότι δεν γνωρίζει τη διεύθυνση του παραλήπτη στο εξωτερικό. Εάν, παρά τη δημοσίευση, ο παραλήπτης δεν εμφανιστεί στο δικαστήριο κατά την ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο διορίζει έναν ειδικό εκπρόσωπο για αυτόν με επιβάρυνση του αιτούντος.

7.2 Εάν χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι, πότε θεωρείται ότι τα έγγραφα έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί;

Όταν η επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται με επικόλληση ειδοποίησης, η ανακοίνωση θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί μετά την εκπνοή της προθεσμίας για την παραλαβή της.

7.3 Αν μια άλλη μέθοδος επίδοσης ή κοινοποίησης είναι η κατάθεση των εγγράφων σε συγκεκριμένο τόπο (π.χ. σε ταχυδρομικό γραφείο) πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης για την εν λόγω κατάθεση;

Όταν η επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται με επικόλληση ειδοποίησης, στην εν λόγω ειδοποίηση αναφέρεται ότι τα έγγραφα μπορούν να παραληφθούν εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία επικόλλησης της ειδοποίησης.

7.4 Εάν ο παραλήπτης αρνείται να δεχθεί την επίδοση ή την κοινοποίηση των εγγράφων, ποιες είναι οι συνέπειες; Τα έγγραφα λογίζονται ως επιδοθέντα ή κοινοποιηθέντα, αν η άρνηση δεν ήταν νόμιμη;

Τα έγγραφα θεωρείται ότι έχουν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί δεόντως αν έχει τηρηθεί η καθιερωμένη διαδικασία για την επικόλληση της ειδοποίησης και η προθεσμία για την παραλαβή των εγγράφων έχει παρέλθει. Τυχόν άρνηση αποδοχής της επίδοσης ή κοινοποίησης δεν θεωρείται ούτε νόμιμη ούτε παράνομη. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι η τήρηση της διαδικασίας επίδοσης ή κοινοποίησης και όχι οι λόγοι του συμβαλλόμενου μέρους για την αποδοχή ή μη της διαδικασίας. Εάν το συμβαλλόμενο μέρος δεν εμφανιστεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας για την αναζήτηση των εγγράφων και εάν ο δικαστής διαπιστώσει ότι η ανακοίνωση έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί δεόντως, διατάζει την προσθήκη της στη δικογραφία και διορίζει έναν ειδικό εκπρόσωπο για τον παραλήπτη με επιβάρυνση του αιτούντος.

8 Επίδοση ή κοινοποίηση ταχυδρομικώς από το εξωτερικό (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση)

8.1 Εάν η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει έγγραφο που έχει αποσταλεί από το εξωτερικό σε παραλήπτη σε αυτό το κράτος μέλος, σε περίπτωση όπου απαιτείται απόδειξη παραλαβής (άρθρο 14 του κανονισμού για την επίδοση ή κοινοποίηση), η ταχυδρομική υπηρεσία παραδίδει το έγγραφο μόνο στον παραλήπτη αυτοπροσώπως ή μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης, να παραδώσει το έγγραφο και σε άλλο πρόσωπο στην ίδια διεύθυνση;

Βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 1 των Κοινών Κανόνων για τις Συνθήκες Παράδοσης Ταχυδρομικών Αντικειμένων και Ταχυδρομικών Δεμάτων (που εγκρίθηκαν με την απόφαση αριθ. 581 της Ρυθμιστικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών της 27ης Μαΐου 2010), κατά την παράδοση αντικειμένων που αποστέλλονται με συστημένη αλληλογραφία απαιτείται η υπογραφή του παραλήπτη. Τα αντικείμενα που αποστέλλονται με συστημένη αλληλογραφία μπορούν να παραδίδονται σε άτομο που είναι μέλος της οικογενείας, έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών και διαμένει στη διεύθυνση παράδοσης που προσδιορίζεται. Κατά την παραλαβή απαιτείται υπογραφή, καθώς και η επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Το όνομα, το πατρώνυμο και το επώνυμο του ατόμου που παραλαμβάνει το αντικείμενο καταχωρίζονται στο επίσημο αρχείο.

8.2 Σύμφωνα με τους κανόνες ταχυδρομικής παράδοσης σε αυτό το κράτος μέλος, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων από το εξωτερικό, βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού αριθ. 1393/2007 για την επίδοση ή κοινοποίηση, εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή (εάν επιτρέπεται βάσει των εθνικών κανόνων ταχυδρομικής παράδοσης — βλ. παραπάνω) δεν βρίσκεται στη διεύθυνση όπου πρέπει να γίνει η παράδοση;

Εάν δεν είναι δυνατή η παράδοση ενός ταχυδρομικού αντικειμένου κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη διεύθυνση λόγω απουσίας του παραλήπτη ή άλλου ατόμου μέσω του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση, μια επίσημη έγγραφη ειδοποίηση θα εναποτεθεί στο γραμματοκιβώτιο, με την οποία θα ζητείται από τον παραλήπτη να εμφανιστεί στο ταχυδρομείο και να παραλάβει το αντικείμενο εντός προθεσμίας που προσδιορίζεται από τον πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 ημέρες ούτε μεγαλύτερη από 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής στο ταχυδρομείο για παράδοση. Ο αριθμός επίσημων ειδοποιήσεων και η προθεσμία παραλαβής καθορίζονται από τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της σύμβασής τους με τους χρήστες. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αποσταλούν τουλάχιστον δύο επίσημες ειδοποιήσεις.

8.3 Το ταχυδρομικό κατάστημα προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την παραλαβή των εγγράφων πριν επιστρέψει τα έγγραφα στον αποστολέα ως ανεπίδοτα; Εάν ναι, πώς ενημερώνεται ο παραλήπτης ότι υπάρχει αλληλογραφία για αυτόν προς παραλαβή από το ταχυδρομικό κατάστημα;

Βλ. απάντηση στην ερώτηση 8.2.

9 Υπάρχει έγγραφη απόδειξη της επίδοσης ή κοινοποίησης του εγγράφου;

Όταν η επίδοση ή κοινοποίηση έχει πραγματοποιηθεί, το αρμόδιο μέλος του προσωπικού συμπληρώνει αποδεικτικό παραλαβής. Αυτό το αποδεικτικό χρησιμεύει ως απόδειξη της ειδοποίησης. Στην απόδειξη παραλαβής πρέπει να αναγράφονται όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που αποδεικνύουν ότι η επίδοση ή κοινοποίηση έχει πραγματοποιηθεί δεόντως:

-          το ονοματεπώνυμο του ατόμου στο οποίο απευθύνεται η ανακοίνωση

-          το ονοματεπώνυμο του ατόμου στο οποίο επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε η ανακοίνωση

-          το άτομο που εκτελεί την επίδοση ή κοινοποίηση: δικαστικός επιμελητής, ταχυδρομικός υπάλληλος ή ταχυμεταφορέας, δήμαρχος ή ιδιωτικός δικαστικός επιμελητής.

Στην περίπτωση που η επίδοση ή κοινοποίηση πραγματοποιείται σε άτομο διαφορετικό από τον παραλήπτη, προσδιορίζεται πάντα ότι το άλλο άτομο υποχρεούται να παραδώσει την ανακοίνωση στον παραλήπτη.

Το άρθρο 44 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προσδιορίζει τις ακόλουθες μεθόδους για την πιστοποίηση της πραγματοποίησης της επίδοσης ή κοινοποίησης:

-          ο υπεύθυνος για την επίδοση ή κοινοποίηση πιστοποιεί με την υπογραφή του την ημερομηνία και τον τρόπο επίδοσης ή κοινοποίησης, καθώς και την ταυτότητα του ατόμου στο οποίο επιδόθηκε ή κοινοποιήθηκε η ανακοίνωση

-          τυχόν άρνηση παραλαβής της ανακοίνωσης πρέπει να σημειώνεται στο αποδεικτικό παραλαβής και να πιστοποιείται με την υπογραφή του υπευθύνου για την επίδοση ή κοινοποίηση ωστόσο, η επίδοση ή κοινοποίηση θα θεωρηθεί ότι έχει πραγματοποιηθεί δεόντως

-          η επίδοση ή κοινοποίηση μέσω τηλεφώνου ή φαξ πιστοποιείται εγγράφως από τον υπεύθυνο για την επίδοση ή κοινοποίηση

-          η επίδοση ή κοινοποίηση με τηλεγράφημα πιστοποιείται με ειδοποίηση παράδοσης

-          η επίδοση ή κοινοποίηση με τέλεξ πιστοποιείται με έγγραφη επιβεβαίωση της ανακοίνωσης που εστάλη

-          η επίδοση ή κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου πιστοποιείται με αποδεικτικό παραλαβής

-          η επίδοση ή κοινοποίηση σε ηλεκτρονική διεύθυνση πιστοποιείται με αντίγραφο του ηλεκτρονικού αρχείου επίδοσης ή κοινοποίησης.

Η απόδειξη για την πραγματοποίηση της επίδοσης ή κοινοποίησης πρέπει να προστεθεί στη δικογραφία μόλις καταρτιστεί.

10 Τι συμβαίνει αν για κάποιο λόγο ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο ή η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων (π.χ. η επίδοση ή η κοινοποίηση έγινε προς κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη (π.χ. μπορεί να θεραπευθεί παράβαση των διατάξεων του νόμου) ή πρέπει να επιχειρηθεί νέα επίδοση ή κοινοποίηση;

Εάν ο παραλήπτης δεν λάβει την ανακοίνωση ή η ανακοίνωση δεν επιδοθεί ή κοινοποιηθεί σε αυτόν με τον τρόπο που περιγράφεται στη νομοθεσία, η επίδοση ή κοινοποίηση δεν δημιουργεί έννομες συνέπειες. Στην περίπτωση που ένα μέρος δεν έχει κλητευτεί δεόντως στην ακροαματική διαδικασία, το άρθρο 46 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει την αναβολή της ακροαματικής διαδικασίας και την επίδοση ή κοινοποίηση νέας κλήτευσης. Ωστόσο, το μέρος μπορεί να εμφανιστεί αυτοπροσώπως και να υποβάλει αίτηση προφορικώς ή εγγράφως για να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου, δηλώνοντας ότι έχει ειδοποιηθεί για την ακροαματική διαδικασία και ότι επιθυμεί να γίνει ακρόαση της υπόθεσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η κλήτευση θεωρείται ότι έχει επιδοθεί ή κοινοποιηθεί δεόντως.

Στην περίπτωση που τα μέρη έχουν κλητευτεί δεόντως, αλλά η υπόθεση έχει αναβληθεί για λόγους αποδεικτικών στοιχείων, δεν απαιτείται η επίδοση ή κοινοποίηση νέας κλήτευσης.

11 Πρέπει να πληρώσω για την επίδοση ή κοινοποίηση ενός εγγράφου και, αν ναι, πόσο;

Τα νόμιμα τέλη που εισπράττουν τα δικαστήρια στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας για την εξέταση μιας υπόθεσης καλύπτουν όλο το κόστος της κλήτευσης, εφόσον πραγματοποιείται από δικαστικό επιμελητή, ταχυδρομικό υπάλληλο ή τον δήμαρχο του σχετικού δήμου.

Στην περίπτωση που ένα μέρος υποβάλει αίτηση ώστε το δικαστήριο να διατάξει την επίδοση ή κοινοποίηση της ανακοίνωσης από ιδιωτικό δικαστικό κλητήρα, το άρθρο 42 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει ότι το εν λόγω μέρος επιβαρύνεται με το κόστος της επίδοσης ή κοινοποίησης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/11/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο