Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Doručování právních dokumentů

Slovensko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

Pojem doručování písemností

Pod pojmem „doručování písemností“ se podle výkladu soudní praxe rozumí procesní úkon soudu, jímž tento informuje účastníka řízení nebo třetí osobu, jejíž součinnost je v řízení zapotřebí, o průběhu soudního řízení. Úplné a účinné informování účastníků řízení o jeho průběhu je nezbytným předpokladem řádného řízení a skončení řízení u soudu – soud totiž může jednat a rozhodovat jen za předpokladu, že účastníci obdrželi všechny písemnosti, jejichž přijetí a znalost je podmínkou dalšího postupu v řízení, použití opravného prostředku, prostředků procesní obrany a ochrany a dalších úkonů, které lze učinit pouze ve lhůtě stanovené zákonem nebo soudem. Zejména doručování soudních rozhodnutí ve věci samé je nezbytným předpokladem pravomocného skončení věci, resp. vykonatelnosti soudního rozhodnutí. Je důležité si uvědomit, že zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok) v §§ 45 vymezuje pouze procesněprávní rozměr doručování (soudních) písemností, doručování hmotněprávního úkonu, tj. i projevu vůle ve formě písemností, upravuje zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník (Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník) v § 45. Mezi doručováním podle hmotněprávních a procesněprávních předpisů je značný rozdíl, zejména co se týká účinnosti doručení, ukončení doručování a vzniku právních následků.

Existence zvláštních pravidel pro doručování písemností

Cílem zvláštní úpravy doručování v občanském soudním řádu je snaha zákonodárce o dodržení rovnosti zbraní a kontradiktornosti v soudním řízení. Nikdo nesmí být v soudním řízení znevýhodněn a každá strana musí být ve stejném rozsahu informována o průběhu soudního řízení. Strany musí mít možnost poskytnout potřebnou součinnost v řízení, seznámit se s tvrzeními a důkazy druhé strany a procesními úkony soudu v souvislosti s řízením a s podstatou projednávané věci. Zásada rovnosti zbraní a kontradiktornosti řízení je základním definičním prvkem práva na spravedlivý proces, které je ve Slovenské republice na základě článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod vymezeno jako ústavní právo (články 46–48 ústavy (Ústava Slovenskej republiky)).

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

V širším smyslu lze za formální doručení považovat každé doručení uskutečněné podle ustanovení občanského soudního řádu, tj. 1. běžné doručení (§ 46), 2. doručení do vlastních rukou (§ 47) a 3. doručení vyvěšením na úřední desce soudu (§ 47a). V užším smyslu je formálním resp. úředním doručením pouze doručení soudních písemností do vlastních rukou.

Stanovený postup pro běžné doručení použije soud v případě písemností, u nichž zákon nevyžaduje doručení do vlastních rukou.

Soud zvolí kvalifikovaný způsob doručení (doručení do vlastních rukou) v případě, vyžadují-li to příslušná ustanovení občanského soudního řádu nebo nařídí-li tento způsob soudce podle okolností daného případu; typickým příkladem je písemné předvolání k jednání – zákon sice nestanoví povinné doručení do vlastních rukou, soudce však zpravidla nařídí tuto formu doručení. Podle zákona je třeba do vlastních rukou doručit poučení o možnosti požádat o doručení písemností na jinou adresu (§ 49 odst. 5), návrh na zahájení řízení s přílohami (§ 79 odst. 4, § 114 odst. 2), usnesení o zahájení řízení bez návrhu (§ 81 odst. 3), pozměněný návrh (§ 95 odst. 1), usnesení o povinnosti odpůrce vyjádřit se k návrhu (§ 114 odst. 4), rozsudek (§ 158 odst. 2), platební rozkaz odpůrci (§ 173 odst. 1), evropský platební rozkaz odpůrci (§ 174a odst. 2), příkaz k plnění určený odpůrci (§ 174b odst. 4, § 173), směnkový (šekový) platební rozkaz odpůrci (§ 175 odst. 1), některé druhy usnesení v pozůstalostním řízení (§ 175a odst. 3), poučení o účincích odmítnutí dědictví (§ 175i odst. 2), usnesení v řízení o úschovách (§ 185a odst. 3), usnesení v řízení o umoření listin (§ 185j odst. 2), nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinnému a plátci mzdy (§ 282 odst. 2, § 294 odst. 3), nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu v bance a oznámení bance o platnosti tohoto nařízení (§ 306, § 307 odst. 1) a nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním jiných peněžních pohledávek dlužníkovi povinného (§ 313 odst. 2).

Doručení vyvěšením na úřední desce soud použije v případě, že tak stanoví zákon a účastníci řízení nejsou soudu známi nebo není známo jejich bydliště.

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Orgánem, který odpovídá za doručení soudních písemností, je samotný soud, který písemnosti doručuje přednostně sám (přímo na jednání nebo prostřednictvím soudních doručovatelů) nebo poštou. Zákon mu však umožňuje doručit písemnost rovněž prostřednictvím soudního exekutora, orgánu obce, příslušného útvaru Policejního sboru (Policajný zbor) a v případech stanovených zvláštním předpisem také prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) (v případě osob požívajících diplomatických výsad a imunit resp. osob, které se nacházejí v jejich bytech nebo kterým se má doručovat v budovách nebo v místnostech chráněných diplomatickou imunitou, se prostřednictvím ministerstva doručuje i do ciziny, pokud mezinárodní úmluva, dvoustranná smlouva o právní pomoci nebo nařízení (ES) nestanoví jiný právní režim).

Doručování osobám, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, se uskutečňuje prostřednictvím zařízení pro výkon trestu odnětí svobody a zařízení pro výkon vazby, v nichž jsou umístěny. Doručování osobám ve výkonu ústavního ochranného léčení a osobám umístěným v ústavu zdravotní péče se uskutečňuje prostřednictvím vedení příslušného zdravotnického zařízení, podobně se postupuje u chovanců domovů mládeže a jiných kolektivních zařízení pro mládež. Písemnosti určené příslušníkům ozbrojených sil Slovenské republiky, kteří vykonávají mimořádnou službu, a vojákům z povolání vykonávajícím státní službu, lze doručit prostřednictvím příslušných velitelů. Písemnosti určené příslušníkům ozbrojených sil, kteří nejsou ubytovaní v objektech ozbrojených sil, se doručují přímo.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Slovenské soudy se v těchto případech vždy aktivně snaží zjistit současné bydliště adresáta, a to zejména prostřednictvím registru obyvatel Slovenské republiky (Register obyvateľov Slovenskej republiky), který je elektronicky propojený s informačním systémem soudu. Soud dokáže zjistit adresu trvalého nebo přechodného bydliště zapsanou v tomto registru (pokud takováto adresa existuje) obratem. Rovněž Sociální pojišťovna (Sociálna poisťovňa) v současnosti prostřednictvím soudního rejstříku poskytuje slovenským soudům elektronicky součinnost a soudy si mohou obratem vyžádat některé údaje evidované Sociální pojišťovnou, a to především adresu účastníka řízení, která je evidována u Sociální pojišťovny, a jméno (název) současného či bývalého zaměstnavatele (jejichž prostřednictvím lze v určitých případech zjistit současné bydliště účastníka řízení resp. písemnost doručit přímo na pracoviště, umožňují-li to okolnosti případu). Soud v mezích zákonem stanoveného oprávnění požádat o součinnost orgány obcí, orgány místní samosprávy, policejní orgány a jiné orgány veřejné moci a právnické osoby, jakož i fyzické osoby oprávněné k podnikání využívá k zjištění současného bydliště účastníka řízení (adresáta) i tuto možnost. Soud se dotazuje také jiných osob, je-li to možné (například příbuzných), které by mohly mít povědomí o bydlišti adresáta.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Jak bylo uvedeno výše, slovenské soudy mají prostřednictvím soudního rejstříku přímý přístup k údajům zapsaným v registru obyvatel Slovenské republiky. Strany soudního řízení si mohou vyžádat údaje z registru obyvatel Slovenské republiky (vydání potvrzení nebo písemného oznámení o bydlišti dotyčné osoby) za správní poplatek ve výši 5 EUR.

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

Podle informací, které má k dispozici Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky, slovenské soudy tyto žádosti v zásadě akceptují a přijímají opatření s cílem zjistit současnou adresu dotyčné osoby a předmětnou žádost vyřídit. Přitom používají postupy popsané v předchozích bodech.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Jak již bylo uvedeno v bodě 3, soud doručuje písemnosti přednostně sám nebo poštou, zákon mu však umožňuje doručovat rovněž prostřednictvím soudního exekutora, orgánu obce, příslušného orgánu Policejního sboru a Ministerstva spravedlnosti. Písemnosti určené osobám, které se nacházejí v kolektivních zařízeních, lze doručovat prostřednictvím těchto zařízení, doručování prostřednictvím velitelů se uskutečňuje v případě příslušníků ozbrojených sil a vojáků z povolání.

Postup při doručování písemností určuje soud v závislosti na druhu písemnosti a skutečnosti, zda je znám adresát resp. jeho bydliště. Občanský soudní řád v této souvislosti rozlišuje běžné doručení, doručení do vlastních rukou a doručení vyvěšením na úřední desce. Nejvíce písemností doručuje soud prostřednictvím poštovní společnosti, a to ve formě doporučené zásilky (běžné doručení) nebo ve formě úřední zásilky (doručení do vlastních rukou).

V případě běžného doručení doručuje soud písemnost v bytě, v sídle (místě podnikání), na pracovišti nebo na kterémkoli místě, ve kterém lze adresáta zastihnout. Jak již bylo uvedeno v bodě 2, doručení do vlastních rukou zvolí soud tehdy, stanoví-li tuto formu doručení zákon (např. v případě rozsudku) nebo nařídil-li to soudce / předseda senátu (zpravidla v případě předvolání).

V případě doručení vyvěšením na úřední desce soudu je písemnost doručena patnáctým dnem vyvěšení. Občanský soudní řád ukládá soudu povinnost doručovat vyvěšením na desce soudu v pozůstalostním řízení, v případě výzvy věřitelům, aby v určité lhůtě přihlásili své pohledávky (§ 175n), v případě usnesení o nařízení likvidace dědictví (§ 175t odst. 2), v případě vydání majetku do ciziny (§ 175z odst. 2), v řízení o úschovách, jedná-li se o usnesení o tom, že předmět úschovy připadá státu (§ 185g odst. 1), v řízení o umoření listin, jestliže se jedná o usnesení obsahující výzvu, aby se držitel přihlásil, předložil listinu nebo podal námitky (§ 185m odst. 2) a v případě vrácení zásilky, která obsahuje rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření podle § 76 odst. 1 písm. g), z adresy, kterou uvedl účastník řízení, jenž byl vykázán ze společné domácnosti.

Jiné alternativní metody než náhradní doručení

Občanský soudní řád stanoví také zvláštní, výjimečné způsoby doručování písemností fyzickým osobám, a to:

1. doručení písemnosti uložením v soudním spise podle § 48 odst. 4

Pokud nelze písemnost doručit fyzické osobě, která není podnikatelem, na adresu jejího trvalého bydliště nebo přechodného bydliště, nelze zjistit místo, v němž přebírá písemnosti, a není možné, aby ji zastupoval ustanovený opatrovník, soud usnesením rozhodne, že se písemnosti určené této osobě budou doručovat uložením v soudním spise; po celou dobu musí trvat všechny uvedené důvody (soud může i bez návrhu usnesení o doručování v soudním spise zrušit). Usnesení se vyvěsí na úřední desce soudu až do pravomocného skončení řízení. Písemnosti doručované uložením v soudním spise se považují za doručené po uplynutí sedmi dnů od jejich vyhotovení.

2. doručení písemností uložením u soudu podle § 49 odst. 3

Soud je povinen (zpravidla na začátku řízení) poučit účastníka řízení o možnosti:

– požádat o doručování písemností na adresu jiného místa ve Slovenské republice, než je jeho evidované trvalé nebo přechodné bydliště,

– zvolit si zástupce pro doručování,

– ukládat u soudu písemnosti s účinky doručení, pokud se některá zásilka určená do vlastních rukou vrátí jako nepřevzatá z místa, které označil pro doručování, nebo z bydliště evidovaného v registru obyvatel Slovenské republiky, nebo od zvoleného zástupce pro doručování.

Pokud se po zákonném doručení výše uvedeného poučení (náhradní doručení je vyloučeno, v případě písemného poučení musí být toto doručeno do vlastních rukou) některá zásilka určená do vlastních rukou vrátí jako nepřevzatá z takto označeného místa nebo od takto zvoleného zástupce, může soud všechny následující písemnosti ukládat u soudu s účinky doručení s výjimkou listin, u nichž je náhradní doručení vyloučeno. V zájmu ochrany takovéhoto účastníka zákon vyžaduje, aby soud zaslal účastníkovi stejnopis každé zásilky společně s oznámením, že se tato písemnost považuje za doručenou uložením u soudu s účinky doručení k sedmému dni od jejího odeslání. Uvedený postup lze zvolit i tehdy, pokud se zásilka určená do vlastních rukou vrátí z místa trvalého nebo přechodného bydliště účastníka, které je evidováno v registru obyvatel Slovenské republiky – tento postup se však v praxi příliš nevyužívá s odkazem na hrozbu odepření možnosti jednat u soudu. Při tomto způsobu doručování totiž není z právního hlediska důležité, zda se účastník zdržoval v místě doručení, a při použití tohoto způsobu doručení může být tudíž sporné, zda by v zájmu ochrany práva účastníka být informován o průběhu řízení nebylo v případě vrácení zásilky vhodnější využít institut náhradního doručení (při němž je rozhodující otázka, zda se adresát zdržoval či nezdržoval v místě doručení). Obecně je použití tohoto institutu doručení možné v případě fyzických osob, které nejsou podnikateli, přičemž se nemůže jednat o osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, osoby ve vazbě, osoby umístěné v zařízeních pro výkon ústavní péče a ochranné výchovy. Vyloučeno je v případě osob, které požívají diplomatických výsad a imunit, nebo u osob, které se nacházejí v jejich bytě nebo kterým má být písemnost doručena v budově nebo místnosti chráněné diplomatickou imunitou.

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Písemnosti může soud doručovat i elektronickými prostředky, pokud o to účastník požádá a oznámí adresu pro zasílání písemností elektronickou cestou. Písemnost se považuje za doručenou pátý den od jejího odeslání, a to i v případě, že si ji adresát nepřečetl. Toto doručování je vyloučeno při doručování soudních rozhodnutí, předvolání k jednání a písemností, které se doručují do vlastních rukou. Tento způsob není tudíž omezen typem řízení nebo osobou adresáta, nýbrž druhem doručované písemnosti.

Zákon umožňuje účastníkům uskutečňovat podání soudu i elektronicky prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu (zákon č. 215/2002 Sb. o elektronickém podpisu a o změně a doplnění některých zákonů), tento spolehlivě identifikuje osobu, která zaručený elektronický podpis vyhotovila. Uvedený způsob doručování písemností soudu účastníky řízení je zpoplatněn (za každou stranu 0,10 EUR, nejméně 10 EUR za podání, které představuje návrh na zahájení řízení s přílohami, nejméně 3 EUR za ostatní podání s přílohami).

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Doručení vyvěšením na úřední desce soud použije (jak již bylo uvedeno v bodě 5) v případě, stanoví-li tak zákon a nejsou-li účastníci řízení soudu známi nebo není-li známo jejich bydliště. Písemnost je v tomto případě doručena patnáctým dnem vyvěšení.

Náhradní doručení u běžně doručovaných písemností

Pokud nebyl adresát zastižen v bytě, v sídle (místě podnikání), na pracovišti či na jiném místě, ačkoliv se zdržuje v místě doručení, písemnost lze doručit jiné dospělé osobě nacházející se v témže bytě nebo v témže domě nebo zaměstnané na témže pracovišti, je-li ochotna zařídit předání písemnosti a nemá-li ve věci (které se písemnost týká) protichůdný zájem. Nelze-li písemnost doručit ani tímto způsobem, uloží se písemnost na poště nebo u orgánu obce a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Písemnost se považuje za doručenou dnem, kdy byla vrácena soudu, a to i tehdy, pokud se o tom adresát nedozvěděl.

Náhradní doručení u písemností doručovaných do vlastních rukou

V případě doručování do vlastních rukou nelze písemnost doručit jiné osobě za účelem jejího předání adresátovi. Nebyl-li adresát písemnosti zastižen, ačkoliv se zdržuje v místě doručení, doručovatel ho vhodným způsobem upozorní, že mu bude zásilka znovu doručována v den a hodinu uvedenou v oznámení. Je-li i další pokus o doručení neúspěšný, uloží doručovatel písemnost na poště nebo u orgánu obce a adresáta o tom vhodným způsobem uvědomí. Jestliže si adresát zásilku během doby jejího uložení nevyzvedne, považuje se den, kdy byla zásilka vrácena soudu, za den doručení, a to i v případě, že se o tom adresát nedozvěděl.

Podmínkou účinného náhradního doručení je to, že se adresát zdržuje v místě doručení, přičemž tím se rozumí stav, který mu umožňuje zásilku bezprostředně po náhradním doručení převzít. Za zdržování se v místě doručení nelze pokládat nejen dlouhodobější nepřítomnost adresáta v místě doručení, nýbrž také přechodný stav, krátkodobý pobyt mimo bydliště, jako je například dovolená, služební cesta apod.

Občanský soudní řád stanoví zvláštní právní režim v případě doručování právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikatelům, kteří mají objektivní odpovědnost za adresu zapsanou ve zvláštním rejstříku, v tomto případě není podstatné, zda se adresát v době doručování zdržoval či nezdržoval v místě doručení. Nelze-li právnické osobě doručit písemnost na adresu sídla zapsanou v obchodním rejstříku (Obchodný register) či v jiném rejstříku, v němž je zapsána, a není-li soudu známa jiná adresa, písemnost se považuje po třech dnech od vrácení nedoručené zásilky soudu za doručenou, a to i tehdy, pokud se o tom adresát nedozvěděl. Stejný právní režim použije soud v případě fyzických osob – podnikatelů, kterým se doručuje písemnost na adresu místa podnikání uvedenou v obchodním nebo jiném rejstříku (nejčastěji živnostenském (Živnostenský register)), v němž je zapsána.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

Viz odpověď na otázku č. 7.1 a 5 – alternativní způsoby doručování.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Doručovatel o uložení zásilky na poště nebo u orgánu obce vyrozumí adresáta zvláštním písemným oznámením, které mu zanechá v (domovní) schránce.

Ako primatelj odbija prihvatiti dostavu pismena, koje su posljedice toga? Smatraju li se pismena propisno dostavljenima ako odbijanje nije bilo zakonito?

Pokud adresát bezdůvodně odmítne písemnost převzít, je písemnost doručena dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto; doručovatel musí o tomto adresáta poučit. Pokud se doručení neuskutečnilo legitimně (adresát nebyl např. doručovatelem poučen o důsledcích odmítnutí přijetí písemnosti), je právně neúčinné.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

Vyžaduje-li se potvrzení o doručení, doručí pošta (Slovenská pošta, a.s. jako tradiční poskytovatel poštovních služeb) zásilku pouze tehdy, pokud adresát nebo oprávněný příjemce (nelze-li zásilku předat adresátovi) prokáže při převzetí svou totožnost, umožní zaznamenat číslo dokladu totožnosti a potvrdí její převzetí. Oprávněným příjemcem zásilek adresovaných fyzické osobě jsou manžel/manželka adresáta a osoby, které dosáhly patnácti let věku a žijí s adresátem ve stejném rodinném domě / bytě. Těmto osobám však nelze doručit zásilky určené do vlastních rukou.

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

V takovém případě zanechá poštovní doručovatel adresátovi v (domovní) schránce písemné oznámení o uložení zásilky na poště. Adresát nebo oprávněný příjemce si mohou zásilku převzít po dobu lhůty pro vyzvednutí zásilky, která činí 18 kalendářních dnů. Tuto lhůtu lze na žádost adresáta prodloužit. Nebyla-li zásilka vyzvednuta ve lhůtě pro vyzvednutí, stává se nedoručitelnou. Nedoručitelnou zásilku vrátí poštovní služba odesílateli.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Lhůta činí 18 kalendářních dnů a na žádost adresáta ji lze prodloužit. Adresát je vyrozuměn písemným oznámením v (domovní) schránce.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Ano, doručenka, která má jako doklad o doručení soudní písemnosti povahu veřejné listiny. Údaje na doručence se považují za pravdivé, není-li prokázán opak. Účastník, který zpochybní platnost údajů na doručence (namítá, že nebyl dodržen zákonný postup doručování), je povinen navrhnout soudu důkazy k doložení svých tvrzení. Doručuje-li soud písemnost přímo na jednání, tuto skutečnost zaprotokoluje.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Možnosti alternativního doručení – viz body 5, 7.1 a 7.4. Uskutečnilo-li se doručení v rozporu se zákonem, je nutné opakované doručení písemnosti, slovenský právní řád nezná institut konvalidace neplatného doručení. Doručení soudních písemností, které se neuskutečnilo zákonným způsobem, není právně účinné a nevyvolává právní následky stanovené v zákoně.

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Doručování soudních písemností není přímo zpoplatněno. Výjimkou je případ, kdy soud na žádost účastníka řízení doručuje soudní písemnosti jinému účastníkovi prostřednictvím zvoleného soudního exekutora. Vzniklé náklady a odměnu exekutora hradí účastník, který o doručení exekutorem požádal, a to bez možnosti jejich náhrady podle výsledku řízení. Výdaje na doručení představují paušální částku ve výši 6,64 EUR za každou doručenou soudní písemnost.

Poslední aktualizace: 10/02/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.