Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Doručování právních dokumentů

Maďarsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Co znamená právní pojem „doručování písemností“ v praxi? Proč pro „doručování písemností“ platí zvláštní pravidla?

Podle zákona III z roku 1952 o občanském soudním řádu (dále jen „zákon III z roku 1952“), který upravuje občanskoprávní řízení a stanoví obecná pravidla mimosoudních řízení, se soudní písemnosti doručují zpravidla poštou.

Doručováním úředních písemností se má zajistit, že adresát bude seznámen s jejich obsahem, avšak doručení má být provedeno takovou formou, aby odesilatel mohl prokázat, že písemnosti byly adresátovi předány. O průběhu, době a výsledku doručování musí být pořízen záznam. Úřední písemnosti lze zasílat doporučeně se zvláštním potvrzením o přijetí.

2 Které písemnosti musí být doručovány formálně?

Podle zákona CLIX z roku 2012 o poštovních službách (dále jen „zákon CLIX z roku 2012“) se úředně musí doručovat písemnosti, u nichž odesláním či doručením (nebo pokusem o doručení) nebo dnem odeslání, doručení či pokusu o doručení vznikají právní účinky stanovené zákonem, dále písemnosti, na jejichž základě se provádí výpočet zákonných lhůt, nebo písemnosti, které zákon klasifikuje jako písemnosti úřední.

Podle zákona III z roku 1952 se při občanskoprávních řízeních vždy vyžaduje úřední doručení:

a) rozsudků stranám řízení;

b) usnesení přijatých během jednání straně, která nebyla řádně předvolána k soudu;

c) usnesení přijatých během jednání ohledně stanovení nové lhůty nebo, proti nimž je možné podat zvláštní opravný prostředek, straně, která se nedostavila na jednání soudu;

d) usnesení přijatých bez jednání dotčené straně;

e) veškerých rozhodnutí, jež byla vydána během řízení, osobě, v jejímž zájmu zahájil řízení státní zástupce nebo osoba či organizace pověřené k tomuto úkonu zvláštním právním předpisem.

3 Kdo odpovídá za doručení písemnosti?

Za doručení písemností odpovídají podle příslušných právních předpisů soud a poskytovatel poštovních služeb.

4 Zjišťování adresy

4.1 Pokouší se dožádaný orgán v tomto členském státě z vlastního podnětu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních zjistit, kde se nachází adresát písemností, které mají být doručeny, pokud adresát již nebydlí na adrese známé dožadujícímu orgánu?

Neexistuje žádná taková povinnost. Není však například vyloučeno, aby soud ověřil současnou adresu společnosti uvedenou v obchodním rejstříku a na základě zjištěných skutečností doručení zajistil.

4.2 Mají zahraniční justiční orgány a/nebo strany soudního řízení v tomto členském státě přístup k rejstříkům nebo službám umožňujícím zjistit současnou adresu určité osoby? Pokud ano, jaké rejstříky nebo služby existují a jaký postup je nutno dodržet? Je nutné zaplatit nějaký poplatek?

Adresa místa pobytu fyzických osob:

V Maďarsku spravuje ústřední registr adres bydliště fyzických osob Centrální úřad pro správní a elektronické veřejné služby (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, „KEKKH“) se sídlem na adrese H–1450 Budapest, Pf.: 81., tel.: 36-1-452-3622, fax: 36-1-455-6875, e-mail: nyilvantarto.hivatal@mail.ahiv.hu, internetové stránky: http://www.kekkh.gov.hu/hu/adatszolgaltatas_szemelyi. Z tohoto registru lze získat adresu bydliště fyzických osob. Potřebnou žádost mohou podat fyzické osoby, právnické osoby nebo subjekty bez právní subjektivity za předpokladu, že doloží důvody a  právní základ pro použití požadovaných údajů.

Písemnou žádost lze podat osobně na okresním pracovišti úřadu, pod něž spadá trvalé bydliště nebo místo pobytu (sídlo nebo místo podnikání) subjektu žádajícího o údaje nebo místo pobytu dotčené osoby, na oddělení zákaznických služeb KEKKH (poštovní adresa: H–1553 Budapest, Pf. 78.), pokud okresní pracoviště z technických důvodů nemůže údaje poskytnout vhodnou formou nebo vůbec, nebo v zahraničí na maďarském zastupitelském úřadě, pod nějž spadá odpovídající adresa místa pobytu v zahraničí (seznam těchto úřadů je k nahlédnutí zde).

Žádost musí obsahovat tyto informace:

• osobní údaje žadatele, tj. jméno, adresa, sídlo nebo místo podnikání žadatele nebo jeho zástupce;

• přesný výčet požadovaných údajů;

• účel použití těchto údajů

• identifikační údaje o fyzické osobě, které mohou být použity k určení totožnosti osoby uvedené v žádosti (jméno, místo a datum narození, jméno matky), nebo příslušné jméno a adresa bydliště známá žadateli (název obce, jméno ulice, číslo domu).

K žádosti se přiloží tyto dokumenty:

• dokument dokládající právní základ použití požadovaných údajů;

• potvrzení plné moci žadatele k zastupování jiného subjektu, pokud jedná jménem jiného subjektu (originál nebo ověřená kopie písemného prohlášení o plné moci). Plné moci vydané v zahraničí musí mít formu úřední písemnosti nebo ověřené soukromé písemnosti opatřené apostilou, nestanoví-li mezinárodní dohoda jinak. Písemnosti vydané v jiném jazyce než v maďarštině jsou zpravidla přípustné pouze tehdy, pokud je k nim přiložen ověřený překlad.

Za vyřízení žádosti je následně účtován administrativní poplatek ve výši:

• 3 500 HUF za poskytnutí údajů o 1 až 5 osobách;

• 730 HUF za položku násobeno příslušným počtem osob za poskytnutí údajů o více než 5 osobách.

U žádostí podaných ze zahraničí nebo prostřednictvím maďarského zastoupení v cizí zemi, pod něž spadá místo pobytu žadatele, se poplatek musí uhradit následně jako konzulární poplatek na příslušném maďarském zastupitelském úřadě.

Společnosti:

V případě společností jsou nejdůležitější údaje z obchodního rejstříku včetně adresy sídla bezplatně dostupné v maďarštině na internetových stránkách https://www.e-cegjegyzek.hu/

4.3 Jakým způsobem nakládají orgány v tomto členském státě se žádostí zaslanou podle nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech, jejímž účelem je zjistit současnou adresu určité osoby?

Z ustanovení nařízení jasně nevyplývá, zda žádosti, jejichž účelem je zjištění adresy bydliště, spadají do oblasti jeho působnosti. Je proto na uvážení daného soudu, zda těmto žádostem vyhoví. Maďarské soudy si nicméně mohou bezplatně vyžádat adresy od KEKKH, a proto v praxi není vyloučeno, že takové žádosti o právní pomoc bude vyhověno.

5 Jaká je běžná praxe při doručování písemností? Existují nějaké alternativní metody, které lze použít (jiné než náhradní doručení uvedené v bodě 7 níže)?

Podle nařízení vlády č. 335/2012 ze dne 4. prosince 2012, kterým se stanoví podrobná pravidla pro poštovní služby a doručování úředních písemností (dále jen „nařízení vlády č. 335/2012“), doručuje poskytovatel poštovních služeb úřední písemnosti odeslané s potvrzením o přijetí osobně adresátovi nebo jinému oprávněnému příjemci.

Pokud je adresátem fyzická osoba a v době doručování není na dané adrese zastižena, předá se úřední písemnost přítomné oprávněné osobě. Není-li zastižena ani ta, může být písemnost předána také přítomnému náhradnímu příjemci (příbuznému adresáta staršímu 14 let).

V případě organizace je osobou oprávněnou přebírat písemnosti zástupce organizace zastávající jednu z těchto funkcí: pracovník na vedoucí pozici (výkonný ředitel, manažer, výkonný vedoucí nebo jiná osoba s podpisovým právem nebo oprávněná zastupovat organizaci v běžných jednáních), zástupce pro doručování, zmocněnec pro doručování, likvidátor, správce nebo fyzická osoba, která pracuje v podatelně organizace (má-li ji organizace).

Poskytovatel doručovatelských služeb může zásilku doručit také prostřednictvím organizace provozující činnost na dané adrese (nepřímé doručení), pokud je adresátovým trvalým bydlištěm, místem pobytu nebo místem výkonu zaměstnání objekt ozbrojené složky, zdravotnické zařízení nebo zařízení sociálních služeb, vězení, hotel, studentská ubytovna, dělnická ubytovna nebo rekreační zařízení. Subjekt, jehož prostřednictvím je prováděno nepřímé doručení, je povinen zásilku přijmout a zajistit její doručení adresátovi.

Poskytovatel doručovatelských služeb musí podle nařízení vlády č. 335/2012 při doručování zásilky odeslané jako úřední písemnost učinit dva pokusy o doručení. Pokud je první pokus neúspěšný z toho důvodu, že na dané adrese není zastižen adresát ani oprávněný příjemce, poskytovatel doručovatelských služeb na místě zanechá oznámení, na němž uvede zákonem stanovené informace, připraví úřední písemnost k vyzvednutí na výdejním místě uvedeném na oznámení a pátý pracovní den po neúspěšném doručení se písemnost pokusí doručit znovu. Pokud se druhý pokus o doručení nezdaří, poskytovatel doručovatelských služeb opět adresátovi na místě zanechá oznámení (s informacemi stanovenými zákonem) a uloží úřední písemnost na pět pracovních dnů ode dne druhého pokusu o doručení k vyzvednutí na výdejním místě uvedeném na oznámení. Do uplynutí doby trvání druhého pokusu o doručení je možné úřední písemnost vyzvednout na uvedeném výdejním místě po předložení průkazu totožnosti. Jestliže k doručení úřední písemnosti nedojde ve lhůtě uvedené na druhém oznámení, vrátí ji poskytovatel doručovatelských služeb následující pracovní den po uplynutí lhůty společně s potvrzením o přijetí a s označením „Zásilka nevyzvednuta“.

V takovém případě je ve smyslu příslušných ustanovení zákona III z roku 1952 třeba písemnost považovat za doručenou pátý pracovní den ode dne druhého pokusu o doručení, není-li prokázán opak (netýká se situace, kdy písemnost byla předána náhradnímu příjemci a tento náhradní příjemce je protistranou). V případě doručování písemnosti zahajující řízení nebo rozhodnutí ve věci samé, kterým se řízení uzavírá, vyrozumí soud strany o existenci fikce doručení, a k tomuto vyrozumění přiloží úřední písemnost, na níž svou fikci doručení zakládá.

Adresát si rovněž může písemnost po předložení průkazu totožnosti vyzvednout v kanceláři soudu.

Zákon LIII z roku 1994 o exekuci soudních rozhodnutí (dále jen „zákon LIII z roku 1994“) stanoví, že alternativním způsobem doručování přípustným v případě rozhodnutí ve věci samé představujících základ pro exekuci rozhodnutí je doručování soudním exekutorem, pokud nabyla účinnosti fikce doručení a strana oprávněná podat návrh na exekuci rozhodnutí si ho výslovně vyžádala a předem uhradila část nákladů. Písemnosti týkající se exekuce rozhodnutí může soudní exekutor podle zákona LIII z roku 1994 doručovat rovněž osobně. V takových případech musí být o doručení vypracována zpráva. Pokud se doručení tímto způsobem nezdaří, musí být písemnosti doručeny v souladu s obecnými pravidly doručování úředních písemností.

Kromě výše uvedených možností mohou v případech stanovených zákonem provádět doručování také zvláštní doručovatelé, např. pracovníci soudu (např. doručování předvolání k občanskoprávnímu řízení v naléhavých případech).

6 Je doručování písemností elektronickou cestou (doručování soudních nebo mimosoudních písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jako je e-mail, zabezpečené internetové aplikace, fax, SMS atd.) povoleno v občanskoprávním řízení? Pokud ano, u jakých typů řízení lze tuto metodu použít? Existují nějaká omezení, pokud jde o dostupnost tohoto způsobu doručování písemností, podle toho, kdo je adresátem (právník, právnická osoba, korporace nebo jiný obchodní subjekt atd.)?

Podle kapitoly „Elektronická komunikace v občanskoprávních řízeních“ zákona III z roku 1952 může se souhlasem daného účastníka řízení probíhat elektronickou cestou v řízeních o všech občanskoprávních žalobách a v občanskoprávních řízeních stanovených zákonem (např. řízeních o exekuci rozhodnutí či likvidaci), a to bez ohledu na osobu adresáta. Při elektronické komunikaci se písemnosti doručují elektronickými prostředky za použití počítačového systému určeného k elektronickému doručování.

Účastníkovi řízení je na poskytnutou e-mailovou adresu přes doručovací systém zasláno oznámení o doručení písemnosti, v tomto případě tedy o jejím uložení do elektronické schránky.

Účastník řízení získá k písemnosti přístup kliknutím na internetový odkaz, který ho k písemnosti přesměruje. Tento úkon je potvrzen automatickým odesláním elektronického potvrzení o přijetí odesilateli a účastníkovi řízení. Před otevřením internetového odkazu musí doručovací systém účastníkovi řízení zobrazit přinejmenším jméno odesilatele, datum doručení písemnosti a číslo věci.

Jestliže si účastník řízení příchozí písemnost nevyzvedne do pěti pracovních dnů od jejího umístění do elektronické schránky, považuje se písemnost následující pracovní den za doručenou (fikce doručení). Jsou-li splněny podmínky vzniku fikce doručení, je o tom odesilateli a účastníkovi řízení doručovacím systémem zasláno automatické oznámení.

V naléhavých případech lze elektronickou poštou doručovat předvolání k občanskoprávnímu řízení, a to i tehdy, kdy ostatní komunikace elektronickou cestou neprobíhá.

7 „Náhradní“ doručení

7.1 Umožňuje právo tohoto členského státu jiné způsoby doručování v případech, kdy nebylo možné písemnosti adresátovi doručit (např. prostřednictvím doručení do místa pobytu, úřadu soudního vykonavatele, poštovní službou nebo na vývěsce)?

Není-li známo místo pobytu účastníka řízení nebo nachází-li se ve státě, který v oblasti doručování neposkytuje právní pomoc, existují-li jiné nepřekonatelné překážky bránící doručení, má-li se ještě před uskutečněním pokusu o doručení za to, že bude neúspěšný, neurčí-li účastník řízení, přestože mu to zákon ukládá, zmocněnce pro doručování nebo není-li možné písemnost této osobě doručit, musí být podle zákona III z roku 1952 doručení provedeno prostřednictvím vyvěšení výzvy na vývěsce. Soud zpravidla může nařídit doručení prostřednictvím vývěsky pouze na návrh dotčené strany a pouze tehdy, je-li pro to uveden řádný důvod.

Výzva k převzetí písemnosti musí být po dobu patnácti dnů vyvěšena na úřední desce soudu a na úřední desce radnice v místě posledního známého pobytu účastníka řízení. Kromě toho musí být uveřejněna na centrálních internetových stránkách soudů.

Jestliže je třeba prostřednictvím vývěsky doručit odpůrci písemnost zahajující řízení, určí soud odpůrci zmocněnce a tato písemnost je doručena také jemu.

7.2 Pokud byly použity jiné způsoby doručení, kdy se písemnosti považují za doručené?

V případě doručení prostřednictvím vývěsky se písemnosti považují za doručené patnáctý den ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce soudu.

7.3 Pokud je jiným způsobem doručení uložení písemností na určitém místě (např. na poště), jak je adresát o tomto uložení informován?

Podle zákona CLIX z roku 2012 si poskytovatel doručovatelských služeb s adresátem mohou smluvit, že příchozí zásilky adresované adresátovi budou doručeny na jinou adresu (nejčastěji na adresu dosílky, do poštovní přihrádky, tzv. P.O. Boxu, nebo na jiné místo dodání), a nikoli na adresu uvedenou na zásilce. Poskytovatel poštovních služeb oznámí ve smyslu nařízení vlády č. 335/2012 přijetí úřední písemnosti, jež má být doručena do P.O. Boxu, vhozením oznámení do této přihrádky, a to i v případě, že je v adrese na úřední písemnosti uveden tento P.O. Box, avšak adresát není jeho pronajímatelem.

7.4 Pokud adresát odmítne přijmout doručení písemností, jaké z toho vyplývají důsledky? Považují se dokumenty za účinně doručené, pokud odmítnutí bylo neoprávněné?

Pokud adresát výslovně odmítne přijmout doručení písemností, považují se podle zákona III z roku 1952 soudní písemnosti odeslané poštou za doručené dne, kdy se uskutečnil pokus o jejich doručení.

8 Poštovní služba ze zahraničí (článek 14 nařízení o doručování)

8.1 Pokud poštovní služba doručí písemnost zaslanou ze zahraničí adresátovi v tomto členském státě v situaci, kdy se vyžaduje potvrzení o přijetí (článek 14 nařízení o doručování), vydá poštovní služba písemnost pouze příjemci do vlastních rukou, nebo může v souladu s vnitrostátními pravidly poštovního doručování vydat písemnost rovněž jiné osobě na stejné adrese?

V případě doručování podle článku 14 nařízení nemůže být maďarskému poskytovateli poštovních služeb známo, zda je zásilka ze zahraničí úřední písemností. Proto se řídí pouze obecnými vnitrostátními pravidly platnými pro doručování na dobírku (s potvrzením o přijetí), a nikoli zvláštními pravidly platnými pro doručování úředních písemností.

Pro osoby oprávněné přebírat písemnosti při doručování úředních písemností platí kromě toho, co bylo uvedeno v bodě 5, i následující pravidla. Je-li adresátem fyzická osoba, může být náhradním příjemcem za předpokladu, že se jedná o fyzickou osobu, také pronajímatel nemovitosti na předmětné adrese nebo osoba poskytující adresátovi ubytování. U právnických osob jsou osobami, které jsou oprávněny přebírat písemnosti při doručování v prostorách právnické osoby nebo v jiných prostorách, které jsou přístupné zákazníkům, zaměstnanci a členové právnické osoby a fyzické osoby pracující na recepci, pakliže se v prostorách právnické recepce nachází. Písemnosti je však možné vydávat i dalším zaměstnancům právnické osoby (jako příležitostným příjemcům).

8.2 Jak může být podle pravidel poštovního doručování v tomto členském státě doručení písemností ze zahraničí podle článku 14 nařízení č. 1393/2007 provedeno, jestliže ani adresát, ani žádná jiná osoba oprávněná přijmout zásilku (pokud to umožňují vnitrostátní pravidla poštovního doručování – viz výše) nebyla na adrese dodání zastižena?

Jestliže v době pokusu o doručení na dané adrese není zastižen ani adresát, ani jiný oprávněný příjemce, zanechá na místě poskytovatel doručovatelských služeb adresátovi oznámení o tom, že si písemnost může vyzvednout na výdejním místě poskytovatele. Písemnost si zde může vyzvednout adresát, jeho oprávněný zástupce nebo náhradní příjemce, který má na předmětné adrese trvalé bydliště nebo místo pobytu. Jestliže adresát ani jiný oprávněný příjemce zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení, vrátí poskytovatel doručovatelských služeb písemnost jako nedoručenou.

8.3 Poskytuje pošta určitou lhůtu pro vyzvednutí písemností před odesláním písemností zpět jako nedoručených? Pokud ano, jakým způsobem je adresát informován, že si má na poště vyzvednout dopis?

Dobu, po kterou je zásilka připravena k vyzvednutí, určuje poskytovatel poštovních služeb. V případě Maďarské pošty (Magyar Posta Zrt.) je to deset pracovních dnů ode dne pokusu o doručení. Jak je tato informace adresátovi sdělena, je popsáno v předchozím bodě.

9 Existuje nějaký písemný doklad skutečnosti, že písemnost byla doručena?

Jako písemný doklad o doručení slouží potvrzení o přijetí, na němž je uveden výsledek doručování, tj. příjemce, postavení příjemce, nejedná-li se o adresáta (např. oprávněný zástupce), datum přijetí zásilky, příp. překážka, která zabránila doručení (např. odmítnutí převzetí zásilky či „zásilka nevyzvednuta“). Poskytovatel doručovatelských služeb ve všech případech vrátí potvrzení o přijetí odesilateli.

10 Jak se postupuje v případě, když dojde k chybě a adresát písemnost nepřevezme nebo když doručení proběhne v rozporu se zákonem (např. pokud je písemnost doručena třetí osobě)? Může se písemnost i v tomto případě považovat za řádně doručenou (např. je možné zhojit právní vady u doručování), nebo je nutné nové doručení?

Vznikla-li fikce doručení (adresát odmítl písemnost převzít nebo se mu písemnost nepodařilo doručit ani při jednom ze dvou pokusů), může podle zákona III z roku 1952 adresát do patnácti dnů od obdržení informace o tom, že vznikla fikce doručení, podat návrh na vyvrácení fikce doručení k soudu, který zahájil řízení, v jehož rámci bylo doručení provedeno. Lhůta pro podání návrhu je obecně šest měsíců od okamžiku, kdy vnikla fikce doručení. Týká-li se fikce doručení písemnosti zahajující řízení, může dotčená strana podat návrh v rámci řízení, a to do patnácti dnů od obdržení informace o tom, že vznikla fikce doručení.

Návrh na vyvrácení fikce doručení lze podat na základě skutečnosti, že navrhovatel nemohl úřední písemnost převzít, aniž se tak stalo v důsledku jeho vlastního zavinění, neboť:

a) doručení proběhlo v rozporu s právními předpisy platnými pro doručování úředních písemností nebo neproběhlo řádně z jiných důvodů; nebo

b) neměl možnost písemnost převzít z jiných důvodů, které nejsou uvedeny v písm. a) (například nebyl vyrozuměn o doručení bez svého zavinění).

Navrhuje-li účastník řízení vyvrácení fikce doručení na základě písm. a) výše a soud návrhu vyhoví, pozbývají právní důsledky vyplývající z fikce doručení účinku a doručení nebo veškerá procesní opatření a úkony je nutné v nezbytném rozsahu zopakovat, v souladu s návrhem účastníka řízení. Pokud návrh předloží jiný navrhovatel a soud návrhu vyhoví, pak právní důsledky vyplývající z doručení jsou ve vztahu k navrhovateli neplatné.

Pokud je fikce doručení vyvrácena na základě písm. b) výše, je nutno doručení zopakovat. Platí obecné pravidlo, že ustanovení vztahující se na odůvodnění nedoručení se musí uplatnit mutatis mutandis na podání a posouzení návrhu.

Fikci doručení lze rovněž vyvrátit během řízení o exekuci soudního rozhodnutí. V okamžiku, kdy se rozhodnutí o platnosti fikce doručení stane pravomocným, může adresát jakožto navrhovatel – pokud i nadále existují výše uvedené důvody – podat během řízení o exekuci rozhodnutí návrh na vyvrácení fikce doručení k soudu prvního stupně, a to do patnácti dnů od obdržení informace o skutečnosti, že bylo zahájeno řízení o exekuci soudního rozhodnutí. Po zahájení řízení o exekuci soudního rozhodnutí lze návrh na vyvrácení fikce doručení podat pouze podle tohoto odstavce.

Soud může nařídit doručení vyvěšením výzvy na vývěsce pouze na žádost dotčené strany a pouze tehdy, existuje-li pro to řádný důvod. Pokud se prokáže nepravdivost předložených skutečností a dotčená strana si jí byla vědoma nebo měla být vědoma, doručení vyvěšením výzvy na vývěsce a následné úkony pozbývají účinku a dotčené straně se uloží uhradit vzniklé náklady a k tomu i pokutu. Pokud však protistrana (které byla písemnost prostřednictvím vývěsky doručena) vysloví byť jen tacitní souhlas s úkony následujícími po vyvěšení výzvy na vývěsce, účinky těchto úkonů se zachovají. I v takovém případě se však pokuta vyměří a dotčené straně se uloží uhradit vzniklé dodatečné náklady.

Pravomocný rozsudek lze přezkoumat, byla-li dotčené straně doručena písemnost zahajující řízení nebo jiná písemnost prostřednictvím vývěsky v rozporu s pravidly platnými pro doručování vyvěšením výzvy na vývěsce.

Nenastala-li fikce doručení nebo nebylo-li doručeno vyvěšením výzvy na vývěsce, mohou být důsledky právních vad doručení napraveny pomocí obecných právních prostředků, které nabízí občanskoprávní řízení.

11 Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Náklady na doručení písemnosti jsou zpravidla pokryty soudními poplatky. Dotčená strana proto náklady na doručení při soudním řízení hradit nemusí. Jedinou výjimku představuje doručování prostřednictvím soudního exekutora podle zákona LIII z roku 1994, kdy musí související náklady předem uhradit osoba žádající o exekuci rozhodnutí.

Za doručení prostřednictvím soudního exekutora může být účtován poplatek ve výši 6 000 HUF stanovený vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 14/1994 ze dne 8. září 1994 o tarifech soudních exekutorů. Soudní exekutor má kromě toho právo požadovat úhradu paušální sazby za zvláštní doručení ve výši 3 000 HUF za jeden pokus o doručení písemnosti v případě, že místem doručení je adresátovo trvalé bydliště, místo pobytu nebo místo výkonu zaměstnání, a ve výši 6 000 HUF, pokud je místem doručení adresa jiného místa pobytu používaná adresátem nebo místo, kde se adresát zdržuje pouze příležitostně.

Pokud se na základě doručované písemnosti zahajuje řízení o exekuci soudního rozhodnutí, nese tyto náklady povinný. Náklady spojené s doručením písemnosti vyvěšením výzvy na vývěsce musí předem uhradit osoba, která tento způsob doručení požaduje.

Poslední aktualizace: 16/10/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.