Costs

If a citizen envisages going to court or wishes to enforce a court judgment information must be available on the costs of proceedings in the relevant Member State.

Litigation costs in civil and commercial matters are governed by national legislation and costs are not harmonised at EU level. Thus, costs vary from one Member State to another.

To obtain detailed information on costs of proceedings in the Member States, as well as on several case studies carried out on behalf of the European Commission, please select one of the flags listed on the right hand side.

If you do not have sufficient financial resources to meet the costs of a court case you can apply for legal aid.

Additional information can be obtained from the attached study (available in English and French only) undertaken to identify the sources of costs of civil judicial proceedings in each Member State by:

 • defining the proportion of each identified source of cost on the overall cost of civil judicial proceedings,
 • comparing the costs incurred by litigants in different Member States,
 • identifying variations in sources of costs and costs amounts,
 • identifying how transparency of the costs of judicial proceedings and the limitation of differences in sources of costs and costs amounts can foster greater access to justice,
 • making recommendations for possible actions at the EU level, possibly through the establishment of minimum standards, to facilitate access to justice by improving the transparency of costs of civil justice,
 • generally, identifying links, where appropriate and relevant, between costs of justice and access to justice for the citizens, and
 • identifying specific issues pertaining to cross-border disputes.

The study provides a snapshot of the situation in the European Union at a precise moment in time - December 2007.

Related Attachments

Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the EU PDF (2615 Kb) en – English version

Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the EU PDF (2665 Kb) fr – French version

Annex 1: Results of the public questionnaire PDF (1700 Kb) en

National report - Belgium PDF (829 Kb) en

National report - Bulgaria PDF (566 Kb) en

National report - Czech Republic PDF (703 Kb) en

National report - Denmark PDF (560 Kb) en

National report - Germany PDF (565 Kb) en

National report - Estonia PDF (872 Kb) en

National report - Ireland PDF (400 Kb) en

National report - Greece PDF (849 Kb) en

National report - Spain PDF (640 Kb) en

National report - France PDF (1312 Kb) en

National report - Italy PDF (772 Kb) en

National report - Cyprus PDF (555 Kb) en

National report - Latvia PDF (742 Kb) en

National report - Lithuania PDF (950 Kb) en

National report - Luxembourg PDF (551 Kb) en

National report - Hungary PDF (533 Kb) en

National report - Malta PDF (742 Kb) en

National report - Netherlands PDF (702 Kb) en

National report - Austria PDF (829 Kb) en

National report - Poland PDF (396 Kb) en

National report - Portugal PDF (781 Kb) en

National report - Romania PDF (544 Kb) en

National report - Slovenia PDF (723 Kb) en

National report - Slovakia PDF (872 Kb) en

National report - Finland PDF (504 Kb) en

National report - Sweden PDF (457 Kb) en

Last update: 01/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Kostnader för förfaranden - Belgien

Detta avsnitt ger information om kostnader för rättsliga förfaranden i Belgien. Om du vill ha närmare uppgifter, gå in på någon av följande länkar:

Länken öppnas i ett nytt fönsterFamiljerätt – äktenskapsskillnad

Länken öppnas i ett nytt fönsterFamiljerätt – vårdnad om barn

Länken öppnas i ett nytt fönsterFamiljerätt – underhållsskyldighet

Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelsrätt – avtalsförhållanden

Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelsrätt – ersättningsansvar

Regler om advokatarvoden och liknande

Stämningsman (huissier de justice/gerechtsdeurwaarder)

Tvistemål

Reglerna om arvoden till stämningsmän inom ramen för tvistemål och handelsrättsliga ärenden finns i en kunglig förordning av den 30 november 1976. Taxorna för 2009 offentliggjordes i Moniteur belge/Belgische Staatsblad den 31 december 2008.

Dessa texter och taxor finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterstämningsmannaförbundets webbplats (under rubriken ”Tarifs et taux d’intérêt/Tarieven en intrestvoeten” – ”Toutes affaires/Alle zaken”) och på det belgiska Länken öppnas i ett nytt fönsterrättsväsendets webbportal (under rubriken ”Législation/Wetgeving”).

Brottmål

Reglerna om arvoden till stämningsmän inom ramen för brottmål finns i en kunglig förordning av den 28 december 1950 och ett cirkulär från ministeriet av den 22 januari 2009. Taxorna för 2009 offentliggjordes i Moniteur belge/Belgische Staatsblad den 12 januari 2009.

Dessa texter och taxor finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterstämningsmannaförbundets webbplats (under rubriken ”Tarifs et taux d’intérêt/Tarieven en intrestvoeten” – ”Affaires penales/Strafzaken) och på det belgiska Länken öppnas i ett nytt fönsterrättsväsendets webbportal (under rubriken ”Législation/Wetgeving”).

Advokater

Advokatarvodena är inte reglerade i lag. Advokaten fastställer själv sitt arvode och det kan också förhandlas fram mellan klienten och advokaten. Arvoden ska dock fastställas inom rimliga gränser. Advokatsamfundet kan kontrollera att advokaten inte överskrider dessa gränser.

Arvodet kan beräknas på olika sätt: Det kan exempelvis beräknas som timpenning, som ett fast pris per tjänst eller som del av ärendets värde (procent av det omtvistade beloppet). Enligt artikel 446ter i den belgiska rättegångslagen (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) är det inte tillåtet att bestämma arvodet enbart på grundval av utgången av rättstvisten. Advokaten ska i förväg informera sin klient om hur arvodet beräknas. Advokatarvoden är inte momsbelagda i Belgien.

Fasta rättegångskostnader

Fasta rättegångskostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parterna i tvistemål

Domstolsavgifterna är fasta i Belgien. Kostnaderna varierar dock beroende på vid vilken domstol talan väcks och beroende på vilken instans det rör sig om (första instans eller överklagande).

Rättegångskostnaderna (dépens/kosten) regleras i artiklarna 1017 och följande i rättegångslagen. I artikel 1018 specificeras vilka kostnader som ingår i dessa rättegångskostnader. De omfattar följande:

 • Stämpelavgift, domstols- och registreringsavgift. Domstolsavgiften inbegriper inskrivningsavgift och expeditionsavgift och beskrivs närmare i artiklarna 268 och följande i lagen om registreringsavgifter, hypoteksavgifter och kansliavgifter.
 • Kostnader, arvoden och löner i samband med domstolshandlingarna.
 • Kostnader för expediering av domen.
 • Kostnader för förundersökningsåtgärder, bland annat arvode till vittnen och sakkunniga. Regler om arvode och ersättning till vittnen fastställs i en kunglig förordning av den 27 juli 1972.
 • Resekostnader och traktamenten för jurister, justitiesekreterare och parter i de fall domaren beslutar om förflyttning, samt kostnader för handlingar om dessa upprättas enbart för rättegången.
 • Den rättegångsersättning som avses i artikel 1022.
 • Honorar, arvoden och kostnader för en medlare som utsetts enligt artikel 1734.

I artikel 1019 föreskrivs att de registreringsavgifter som ingår i rättegångskostnaderna omfattar följande:

 • Den fasta allmänna kostnaden.
 • De fasta specifika kostnaderna.
 • Avgifter för domar som omfattar fällande dom, likvidation eller rangordning av belopp eller fasta tillgångar.

I vissa fall, då käranden eller intervenienten i ett mål inte är belgisk medborgare och svaranden är belgisk medborgare, kan den sistnämnde begära att käranden eller intervenienten lämnar en säkerhet för att kunna garantera betalning av eventuella skadestånd som kan följa av rättegången. Detta gäller under förutsättning att det inte finns en internationell konvention som föreskriver dispens och med undantag för vissa specialfall. Regler om detta finns i artikel 851 i rättegångslagen.

Man måste också räkna med arvoden till stämningsmän, advokat (se ovan) samt i förekommande fall översättare och tolkar.

När ska en part i ett tvistemål betala de fasta kostnaderna?

Vissa avgifter ska betalas innan talan väcks. Det gäller t.ex. kansliavgiften (droit de greffe/griffierechten) som betalas vid inskrivningen.

De kostnader som uppstår under förfarandet upptas vanligtvis under förfarandets gång.

För vissa kostnader kan ställande av en säkerhet krävas. Sakkunniga betalas exempelvis ur den säkerhet som ställts av den part som begärt att den sakkunnige ska höras. Likaså föreskrivs i artikel 953 att den part som begär att ett vittne ska höras ska lämna en säkerhet till justitiesekreteraren motsvarande vittnesarvode och ersättning för vittnets kostnader (för resor m.m.) innan vittnet hörs.

Det förekommer att advokaten lägger ut för rättegångskostnaderna och sedan inkluderar dessa i sin räkning för omkostnader och arvode.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader som ska betalas av alla parter i ett brottmål

Reglerna om fasta kostnader i brottmål finns i artiklarna 91 och följande i en kunglig förordning av den 28 december 1950.

När ska en part i ett brottmål betala de fasta kostnaderna?

Reglerna om fasta kostnader i brottmål finns i artiklarna 91 och följande i en kunglig förordning av den 28 december 1950.

Rättegångskostnader i konstitutionella mål

Fasta kostnader för parterna i konstitutionella mål

De enda kostnader som parterna i konstitutionella mål ska betala är portokostnader för rekommenderade försändelser.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Information om parternas rättigheter och skyldigheter

Enligt de yrkesetiska reglerna är advokaterna skyldiga att ge sina klienter information och rådgivning. Det innebär att advokaten ska ge klienten upplysningar om dennes rättigheter och skyldigheter.

Bland annat ska advokaten informera sina klienter om hur advokatens arvode beräknas.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Var hittar jag information om rättegångskostnader i Belgien?

Information om rättegångskostnader finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets webbplats, på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för kommissionen för modernisering av rättssystemet (under rubriken ”Info juridique/Juridische info”) och på de olika juristyrkeskårernas webbplatser.

Samma information finns också i lagtexterna, och man kan fråga efter den vid ett domstolskansli eller hos en advokat.

På vilka språk hittar jag information om rättegångskostnader i Belgien?

Informationen finns på nederländska och franska.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Information om medling finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets webbplats (under rubriken ”publications/publikaties”) och på den Länken öppnas i ett nytt fönsterfederala medlingsbyråns webbplats.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Se ovan.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

En advokat kan ge upplysningar om hur lång tid ett förfarande kan tänkas ta. Detta beror på vilken typ av förfarande det rör sig om och vid vilken domstol talan ska väckas.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

En advokat kan ge upplysningar om de ungefärliga kostnaderna för ett förfarande. Detta beror på vilken typ av förfarande det rör sig om och vid vilken domstol talan ska väckas.

Moms

Var hittar jag information om moms i samband med kostnader för rättsliga förfaranden? Vilka mervärdesskattesatser tillämpas?

I de fall information om kostnader ges är mervärdesskatten inte inkluderad. Mervärdesskattesatsen uppgår till 21 procent.

Rättshjälp

Vad är inkomstgränsen för att få rättshjälp i tvistemål?

Detta regleras i artiklarna 508/1 och följande i den belgiska rättegångslagen.

Grundläggande rättslig rådgivning (aide juridique de première ligne/juridische eerstelijnsbijstand) är gratis för alla. Den kan bestå av

 • praktiska upplysningar,
 • juridisk information,
 • ett första juridiskt utlåtande eller en hänvisning till en specialiserad organisation.

Denna grundläggande rättsliga rådgivning ges av yrkesjurister och är helt gratis, oavsett den sökandes inkomst.

Utvidgad rättslig rådgivning (aide juridique de deuxième ligne/juridische tweedelijnsbijstand) gör det möjligt för den som inte har tillräckliga inkomster för att täcka advokatkostnaderna att få helt eller delvis gratis advokathjälp. Personen får då hjälp av advokaten med rådgivning och försvar. I en kunglig förordning av den 18 december 2003 fastställs villkoren för utvidgad rättslig rådgivning och rättshjälp helt eller delvis utan kostnad.

Följande personer har rätt till utvidgad rättslig rådgivning helt utan kostnad på grund av sin sociala situation:

 • Ensamstående med en nettoinkomst på mindre än 944 euro i månaden.
 • Ensamstående med försörjningsansvar och en nettoinkomst på mindre än 1 213 euro i månaden (+ 163,47 euro per underhållsberättigad person).
 • Alla personer i ett hushåll (gifta eller sammanboende) där hushållets sammanlagda nettoinkomst är mindre än 1 213 euro i månaden (+ 163,47 euro per underhållsberättigad person).
 • Personer med försörjningsbidrag (revenu d’intégration sociale/leefloon) eller socialbidrag.
 • Personer med rätt till inkomstgaranti för äldre (GRAPA/IGO).
 • Personer som har rätt till inkomstersättning för funktionsnedsättning men som inte beviljats integrationsbidrag.
 • Personer med försörjningsansvar för ett barn som får garanterade familjeförmåner.
 • Hyresgäster i offentligt subventionerade bostäder, som i Flandern och Bryssel betalar en hyra som uppgår till hälften av bashyran eller som i Vallonien betalar en minimihyra.
 • Minderåriga.
 • Utlänningar vid ansökan om legalisering av vistelse eller överklagande av ett beslut om tillämpningen av lagarna om inresa i landet, vistelse, etablering och utvisning.
 • Asylsökande eller personer som har ansökt om status som flykting eller fördriven person.
 • Personer som inlett ett förfarande för skuldsanering eller som vill lämna en ansökan om skuldsanering.

Följande har rätt till kostnadsfri rådgivning på grund av antagande om otillräckliga inkomster (antagandet kan omprövas):

 • Frihetsberövade och personer som avses i lagen om omedelbar rättsprövning som, om inte annat kan styrkas, antas ha otillräckliga tillgångar.
 • Personer med psykisk ohälsa som omfattas av en åtgärd enligt lagen av den 26 juni 1990 om skydd av psykisk sjuka och som, om inte annat kan styrkas, antas ha otillräckliga tillgångar.
 • Den tilltalade som avses i lagen om omedelbar rättslig prövning.

Följande har rätt till utvidgad rådgivning delvis utan kostnad (advokaten kan i dessa fall begära att hans eller hennes arvode delvis täcks):

 • Ensamstående med en nettoinkomst på mellan 944 och 1 213 euro i månaden.
 • Ensamstående med försörjningsansvar och en nettoinkomst på mellan 1 213 och 1 480 euro i månaden (+ 163,47 euro per underhållsberättigad person).
 • Alla personer i ett hushåll (gifta eller sammanboende) där hushållets sammanlagda nettoinkomst är mellan 1 213 och 1 480 euro per månad (+ 163,47 euro per underhållsberättigad person)

De belopp som anges ovan anpassas varje år till konsumentprisindex.

Med rättshjälp (assistance judiciaire/procesbijstand) avses hjälp att betala rättegångskostnaderna. Om en person inte har tillräckliga tillgångar för att täcka rättegångskostnaderna kan han eller hon – själv eller med hjälp av sin advokat – göra en ansökan till rättshjälpsbyrån (bureau d’assistance judiciaire/bureau voor rechtsbijstand). Beroende på den sökandes tillgångar kan han eller hon helt eller delvis befrias från avgifter för stämningsman, sakkunniga osv. Detta regleras i artiklarna 664 och följande i rättegångslagen.

Vad krävs för att få rättshjälp om man är tilltalad i ett brottmål eller brottsoffer?

Villkoren för utvidgad rättslig rådgivning och rättshjälp som tilltalad i ett brottmål eller som brottsoffer är de som presenterats ovan.

Finns det rättsliga förfaranden som är kostnadsfria?

Ja, exempelvis är förfarandet för ansökan om skuldsanering och förfarandet för ansökan om processbehörighet kostnadsfria.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Tvistemål och handelsrättsliga mål

Enligt artiklarna 1017 och följande, ska de kostnader som utgör rättegångskostnader (kostnader för stämningsman, sakkunniga, domstolsavgift osv.) i princip betalas av den förlorande parten, när dom avkunnats.

Den förlorande parten ska betala ett schablonbelopp för den vinnande partens kostnader och advokatarvode. Denna rättegångsersättning kallas indemnité de procédure/rechtsplegingsvergoeding och det rör sig om ett schablonbelopp som beräknas enligt en skala som baseras på det belopp som tvisten gäller. Ersättningen täcker inte nödvändigtvis alla arvodeskostnader. I en kunglig förordning av den 26 oktober 2007 fastställs beloppen för rättegångsersättningen. Det finns en övre och en nedre beloppsgräns och det är domstolens sak att avgöra ersättningsbeloppet inom dessa gränser.

I vissa fall döms inte den förlorade parten att betala rättegångskostnaderna utan domstolen beslutar i stället att detta ska regleras på annat sätt (kostnaderna delas osv.).

Brottmål

Om den tilltalade eller en civilrättsligt ansvarig part döms ska denne i princip betala kostnaderna för förfarandet samt en rättegångsersättning (schablonersättning för den vinnande partens kostnader och advokatarvode – se ovan under tvistemål och civilrättsliga ärenden). Om den tilltalade eller svarande inte döms och den målsägande eller kärande förlorar målet kan denne dömas att betala alla eller en del av kostnaderna till staten och till den tilltalade eller svarande, samt en rättegångsersättning. I vissa fall ska staten betala kostnaderna för förfarandet. Regler kring detta finns i brottmålslagen (Code d’instruction criminelle/Wetboek van Strafvordering).

Arvoden för sakkunniga

Tvistemål och handelsrättsliga mål

Arvoden för sakkunniga regleras inte i lag utan dessa kan själva fritt fastställa sina arvoden. Domstolen kontrollerar marginellt dessa arvoden (och kan ingripa vid oenighet mellan parterna och den sakkunnige) men det finns inga bestämmelser som fastställer arvodesbeloppen till sakkunniga. Denna fråga regleras i artiklarna 987 och följande i rättegångslagen och i en kunglig förordning av den 24 maj 1933.

I en kunglig förordning av den 14 november 2003 fastställs dock en arvodestaxa för sakkunniga som utses av arbetsdomstolarna inom ramen för medicinsk expertis i ärenden som rör

 • tvister om ersättning för funktionsnedsättning,
 • familjeförmåner för löntagare och egenföretagare,
 • arbetslöshetsförsäkring,
 • obligatorisk sjukförsäkring.

Brottmål

Reglerna om arvoden till sakkunniga inom ramen för brottmål finns i en kunglig förordning av den 28 december 1950 och ett cirkulär från ministeriet av den 22 januari 2009. Taxorna för 2009 offentliggjordes i Moniteur belge/Belgische Staatsblad den 12 januari 2009.

Mer information finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för kommissionen för modernisering av rättssystemet (under rubriken ”Info juridique/Juridische info” – ”professionnels/professionelen” – ”tarifs/tarieven” – ”frais de justice/gerechtskosten”) eller på det belgiska rättsväsendets Länken öppnas i ett nytt fönsterportal (under rubriken ”Législation/Wetgeving”).

Arvoden för översättare och tolkar

Det kan hända att man behöver använda en översättare eller en tolk i samband med rättegången. Det kan vara fallet om handlingar läggs fram på ett annat språk än rättegångsspråket eller om ett vittne talar ett annat språk. Det gäller också om en av parterna talar ett annat språk än rättegångsspråket och inte förstår rättegångsspråket eller om domaren inte förstår det språk som talas av parten. Bestämmelser kring detta finns i lagen av den 15 juni 1935 om språkanvändning i rättsfrågor.

Brottmål

Reglerna om arvoden till översättare och tolkar inom ramen för brottmål finns i en kunglig förordning av den 28 december 1950 och ett cirkulär från ministeriet av den 22 januari 2009. Taxorna för 2009 offentliggjordes i Moniteur belge/Belgische Staatsblad den 12 januari 2009.

Mer information finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen för kommissionen för modernisering av rättssystemet (under rubriken ”Info juridique/Juridische info” – ”professionnels/professionelen” – ”tarifs/tarieven” – ”frais de justice/gerechtskosten”) eller på det belgiska rättsväsendets Länken öppnas i ett nytt fönsterportal (under rubriken ”Législation/Wetgeving”).

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterBelgiska justitieministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterKommissionen för modernisering av rättssystemet

Senaste uppdatering: 20/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Fallstudie 1 – familjerätt – skilsmässa - Belgien

I denna fallstudie rörande familjerätt (äktenskapsskillnad) ombads medlemsstaterna att upplysa den part som ansöker om äktenskapsskillnad om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett par gifter sig. Senare separerar de och enas om skilsmässa.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Två personer som är medborgare i samma medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Äktenskapet ingås i medlemsstat A. Efter bröllopet bosätter sig paret i en annan medlemsstat (medlemsstat B). Kort därefter separerar de. Hustrun återvänder till medlemsstat A och maken stannar i medlemsstat B. Paret enas om skilsmässa. Efter att ha återvänt till medlemsstat A ger hustrun omedelbart in en ansökan om skilsmässa till domstolarna i medlemsstat B.


Viktig inledande anmärkning: Advokatkostnader och advokatarvoden är inte reglerade i lag i Belgien (de beror på hur komplicerat och omfattande ärendet är, advokatens namn och rykte, hur brådskande ärendet är, vad utfallet blir osv.). Däremot är de belgiska advokaterna bundna av en yrkesetisk kod och enligt lag förpliktade att göra en uppskattning av kostnader och arvoden inom en rimlig ram (se ovan).

Denna uppskattning är endast vägledande.


Kostnader i Belgien

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Första instans

Överklagande

Alternativ konfliktlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Är detta en möjlighet i denna typ av ärenden?

Kostnader

Fall A

82 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

186 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

nej

Fall B

82 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

186 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

nejKostnader för advokat, stämningsman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Stämningsman

Sakkunnig

Är detta obligatoriskt?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före domen

Kostnader efter domen

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

nej

ca 2 500 euro

nej

ca 250 euro

ca 250 euro

nej

Fall B

nej

ca 3 500 euro

nej

ca 350 euro

ca 350 euro

nejKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fallstudie

Ersättning till vittnen

Ställande av borgen eller annan säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Beskrivning

Kostnad

Fall A

ja

mellan 15,65 och 48,24 euro

en skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen (Code judiciaire – Gerechtelijk wetboek). Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852  i processlagen föreskrivs det i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.

Fall B

ja

mellan 15,65 och 48,24 euro

en skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen (Code judiciaire – Gerechtelijk wetboek). Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852  i processlagen föreskrivs det i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.Kostnader för rättslig rådgivning och övriga ersättningar

Se avsnittet ”Rättslig rådgivning” på sidan ”Kostnader för förfaranden”.

Kostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns­överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

när dokumenten krävs för förfarandet

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

när svaranden inte förstår rättegångsspråket

mellan 31,61 och 54,62 euro per timme

Fall B

när dokumenten krävs för förfarandet

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

när svaranden inte förstår rättegångsspråket

mellan 31,61 och 54,62 euro per timme

kostnader för exekvaturförfarande

ca 100 euro


Senaste uppdatering: 20/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Fallstudie 2 – familjerätt – vårdnad om barn - Belgien

I denna fallstudie rörande familjerätt (vårdnad om barn) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. Genom ett domstolsavgörande har mamman fått vårdnaden om barnet, medan pappan har beviljats umgängesrätt. Mamman väcker talan för att få pappans umgängesrätt begränsad.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta i en medlemsstat (medlemsstat B) under ett antal år. De har ett barn tillsammans, men separerade omedelbart efter barnets födelse. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden, medan pappan beviljas umgängesrätt. Mamman och barnet flyttar till en annan medlemsstat (medlemsstat  A), vilket de enligt vårdnadsdomen har rätt till, och fadern stannar kvar i medlemsstat  B. Några år senare väcker mamman talan i medlemsstat A för att få en ändring av pappans umgängesrätt.

Viktig inledande anmärkning: Advokatkostnader och advokatarvoden är inte reglerade i lag i Belgien (de beror på hur komplicerat och omfattande ärendet är, advokatens namn och rykte, hur brådskande ärendet är, vad utfallet blir osv.). Däremot är de belgiska advokaterna bundna av en yrkesetisk kod och enligt lag förpliktade att göra en uppskattning av kostnader och arvoden inom en rimlig ram (se ovan).

Denna uppskattning är endast vägledande.


Kostnader i Belgien

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Första instans

Överklagande

Alternativ konfliktlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Är detta en möjlighet i denna typ av ärenden?

Kostnad

Fall A

52 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

186 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

nej

Fall B

52 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

186 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

nejKostnader för advokat, stämningsman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Stämningsman

Sakkunnig

Är detta obligatoriskt?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före domen

Kostnader efter domen

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

nej

ca 1 500 euro

nej

52 euro

ca 100 euro

nej

Fall B

nej

ca 1 000 euro

nej

52 euro

ca 100 euro

nejKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fallstudie

Ersättning till vittnen

Ställande av borgen eller annan säkerhet

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Fall A

ja

mellan 15,65 och 48,24 euro

en skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen (Code judiciaire – Gerechtelijk wetboek). Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852  i processlagen föreskrivs det  i  vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.

Fall B

ja

mellan 15,65 och 48,24 euro

en skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen (Code judiciaire – Gerechtelijk wetboek). Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852  i processlagen föreskrivs det  i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.Kostnader för rättslig rådgivning och övriga ersättningar

Se avsnittet ”Rättslig rådgivning” på sidan ”Kostnader för förfaranden”.

Kostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns­överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

när dokumenten krävs för förfarandet

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

när svaranden inte förstår rättegångsspråket

mellan 31,61 och 54,62 euro per timme

Fall B

när dokumenten krävs för förfarandet

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

när svaranden inte förstår rättegångsspråket

mellan 31,61 och 54,62 euro per timme

kostnader för exekvaturförfarande

ca 100 euro


Senaste uppdatering: 20/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Fallstudie 3 – familjerätt– underhåll - Belgien

I denna fallstudie rörande familjerätt (underhållsskyldighet) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. En domstol tilldömer mamman vårdnaden. Den enda återstående tvistefrågan rör storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan för att få saken prövad.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans i en medlemsstat (medlemsstat B) utan att vara gifta. De har ett barn på tre år. De separerar. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden om barnet . Med faderns godkännande flyttar barnet och mamman till en annan medlemsstat (medlemsstat A) och bosätter sig där.

Ett problem kvarstår dock. Det gäller storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan i medlemsstat A för att få saken prövad.

Viktig inledande anmärkning: Advokatkostnader och advokatarvoden är inte reglerade i lag i Belgien (de beror på hur komplicerat och omfattande ärendet är, advokatens namn och rykte, hur brådskande ärendet är, vad utfallet blir osv.). Däremot är de belgiska advokaterna bundna av en yrkesetisk kod och enligt lag förpliktade att göra en uppskattning av kostnader och arvoden inom en rimlig ram (se ovan).

Denna uppskattning är endast vägledande.

Kostnader i Belgien

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Första instans

Överklagande

Alternativ konfliktlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Är detta en möjlighet i denna typ av ärenden?

Kostnad

Fall A

27 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

82 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

nej

Fall B

27 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

82 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

nejKostnader för advokat, stämningsman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Stämningsman

Sakkunnig

Är detta obligatoriskt?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före domen

Kostnader efter domen

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

nej

ca 1 000 euro

nej

ca 27 euro

ca 60 euro

nej

Fall B

nej

ca 1 000 euro

nej

ca 27 euro

ca 60 euro

nejKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fallstudie

Ersättning till vittnen

Ställande av borgen eller annan säkerhet

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Fall A

ja

mellan 15,65 och 48,24 euro

en skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen (Code judiciaire – Gerechtelijk wetboek). Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852  i processlagen föreskrivs det  i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.

Fall B

ja

mellan 15,65 och 48,24 euro

en skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen (Code judiciaire – Gerechtelijk wetboek). Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852  i processlagen föreskrivs det  i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.Kostnader för rättslig rådgivning och övriga ersättningar

Se avsnittet ”Rättslig rådgivning” på sidan ”Kostnader för förfaranden”.

Kostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns­överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

när dokumenten krävs för förfarandet

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

när svaranden inte förstår rättegångsspråket

mellan 31,61 och 54,62 euro per timme

Fall B

när dokumenten krävs för förfarandet

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

när svaranden inte förstår rättegångsspråket

mellan 31,61 och 54,62 euro per timme

kostnader för exekvaturförfarande

ca 100 euro


Senaste uppdatering: 20/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Fallstudie 4 – handelsrätt – avtal - Belgien

I denna fallstudie rörande handelsrätt (avtalsförhållanden) ombads medlemsstaterna att upplysa säljaren om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett företag levererar varor till ett värde av 20 000 euro. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna.

Säljaren beslutar sig för att väcka talan för att få full betalning för sin leverans.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Ett företag med huvudkontor i medlemsstat  B levererar varor för 20 000 euro till en köpare i medlemsstat A. Avtalet omfattas av lagen i medlemsstat B och är utformat  på det landets språk. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen i medlemsstat  A anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna. Säljaren beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A för att få full betalning för sin leverans i enlighet med avtalet med köparen.

Viktig inledande anmärkning: Advokatkostnader och advokatarvoden är inte reglerade i lag i Belgien (de beror på hur komplicerat och omfattande ärendet är, advokatens namn och rykte, hur brådskande ärendet är, vad utfallet blir osv.). Däremot är de belgiska advokaterna bundna av en yrkesetisk kod och enligt lag förpliktade att göra en uppskattning av kostnader och arvoden inom en rimlig ram (se ovan).

Denna uppskattning är endast vägledande.


Kostnader i Belgien

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Första instans

Överklagande

Alternativ konfliktlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Är detta en möjlighet i denna typ av ärenden?

Kostnad

Fall A

82 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

186 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

Ja

Se avsnittet ”Vad kostar medling?” på sidan ”Medling i Belgien”

Fall B

52 euro (European Payment Order)

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

186 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

Ja

se avsnittet ”Vad kostar medling?” på sidan ”Medling i Belgien”Kostnader för advokat, stämningsman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Stämningsman

Sakkunnig

Är detta obligatoriskt?

Genom­snittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före domen

Kostnader efter domen

Är detta obligatoriskt?

Fall A

nej

ca 2 000 euro

nej

ca 250 euro

ca 250 euro

nej

Fall B

nej

ca 2 000 euro

nej

ca 52 euro

ca 100 euro

nejKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fallstudie

Ersättning till vittnen

Ställande av borgen eller annan säkerhet

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Fall A

ja

mellan 15,65 och 48,24 euro

en skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen (Code judiciaire – Gerechtelijk wetboek). Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852  i processlagen föreskrivs det  i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.

Fall B

ja

mellan 15,65 och 48,24 euro

en skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen (Code judiciaire – Gerechtelijk wetboek). Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852  i processlagen föreskrivs det  i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.Kostnader för rättslig rådgivning och övriga ersättningar

Se avsnittet ”Rättslig rådgivning” på sidan ”Kostnader för förfaranden”.


Kostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns­överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

när dokumenten krävs för förfarandet

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

när svaranden inte förstår rättegångsspråket

mellan 31,61 och 54,62 euro per timme

Fall B

när dokumenten krävs för förfarandet

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

när svaranden inte förstår rättegångsspråket

mellan 31,61 och 54,62 euro per timme

kostnader för exekvaturförfarande

ca 100 euro


Senaste uppdatering: 20/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Fallstudie 5 – handelsrätt – ansvar - Belgien

I denna fallstudie rörande handelsrätt (ersättningsansvar) ombads medlemsstaterna att upplysa kunden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning levererar en uppvärmningsenhet till en installatör. Installatören säljer enheten vidare till en kund och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden.

Kunden beslutar sig för att väcka talan mot tillverkaren, installatören och de berörda försäkringsbolagen för att få full ersättning för sin skada.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning i medlemsstat B levererar en uppvärmningsenhet till en installatör i medlemsstat C. Installatören säljer enheten vidare till en kund i medlemsstat A och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade hos ett försäkringsbolag i sin respektive medlemsstat. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden.

Kunden beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A mot tillverkaren, installatören och försäkringsbolaget för att få full ersättning för sin skada.


Viktig inledande anmärkning: Advokatkostnader och advokatarvoden är inte reglerade i lag i Belgien (de beror på hur komplicerat och omfattande ärendet är, advokatens namn och rykte, hur brådskande ärendet är, vad utfallet blir osv.). Däremot är de belgiska advokaterna bundna av en yrkesetisk kod och enligt lag förpliktade att göra en uppskattning av kostnader och arvoden inom en rimlig ram (se ovan).

Denna uppskattning är endast vägledande.


 Kostnader i Belgien

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Första instans

Överklagande

Alternativ konfliktlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Är detta en möjlighet i denna typ av ärenden?

Kostnad

Fall A

82 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

186 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

ja

se avsnittet ”Vad kostar medling?” på sidan ”Medling i Belgien”

Fall B

82 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

186 euro

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

ja

se avsnittet ”Vad kostar medling?” på sidan ”Medling i Belgien”Kostnader för advokat, stämningsman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Stämningsman

Sakkunnig

Är detta obligatoriskt?

Genom­snittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före domen

Kostnader efter domen

Är detta obligatoriskt?

Fall A

nej

ca 3 000 euro

nej

ca 500 euro

ca 250 euro

nej

Fall B

nej

ca 3 000 euro

nej

ca 500 euro

ca 250 euro

nejKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fallstudie

Ersättning till vittnen

Ställande av borgen eller annan säkerhet

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Fall A

ja

mellan 15,65 och 48,24 euro

en skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen (Code judiciaire – Gerechtelijk wetboek). Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852  i processlagen föreskrivs det  i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.

Fall B

ja

mellan 15,65 och 48,24 euro

en skyldighet att ställa borgen när ett civilrättsligt förfarande inleds kan uppstå i det fall som avses i artikel 851 i processlagen (Code judiciaire – Gerechtelijk wetboek). Det rör sig om en situation där borgen undantagsvis kan krävas om käranden är utlänning. En belgisk svarande kan begära att en utländsk kärande eller intervenient ställer borgen. I artikel 852  i processlagen föreskrivs det  i vilken form borgen kan ställas (kontanter, pant osv.). Se informationsbladet om insyn i kostnaderna.Kostnader för rättslig rådgivning och övriga ersättningar

Se avsnittet ”Rättslig rådgivning” på sidan ”Kostnader för förfaranden”.


Kostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns­överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs detta?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

när dokumenten krävs för förfarandet

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

när svaranden inte förstår rättegångsspråket

mellan 31,61 och 54,62 euro per timme

Fall B

när dokumenten krävs för förfarandet

mellan 7,57 och 34,48 euro per sida

när svaranden inte förstår rättegångsspråket

mellan 31,61 och 54,62 euro per timme

kostnader för exekvaturförfarande

ca 100 euro


Senaste uppdatering: 20/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Kostnader för förfaranden - Bulgarien

På den här sidan finns information om kostnader vid rättsliga förfaranden i Bulgarien.

Regler om advokatarvoden och liknande

Advokater

Reglerna återfinns i den bulgariska lagen om advokatväsendet (senast ändrad genom SG 69/5.8.2008).

I artikel 36 föreskrivs följande:

 1. Advokater har rätt till ersättning för sitt arbete.
 2. Ersättningens storlek ska fastställas i ett avtal mellan advokaten och klienten. Storleken ska vara rättvis och motiverad, och får inte vara lägre än vad som förutses för den typ av arbete som advokaten åtar sig (högsta advokatrådets föreskrifter).
 3. Om något avtal inte föreligger ska advokatrådet, på begäran av advokaten eller klienten, fastställa ersättningen (högsta advokatrådets föreskrifter).
 4. Ersättningen kan fastställas till ett bestämt belopp och/eller som en procentandel av ett belopp som domstolen, beroende på resultatet av förhandlingarna, meddelar. Detta gäller inte för ersättning i brottmål och civilmål som rör icke-materiella intressen.

I artikel 38 föreskrivs följande:

 1. Advokater kan tillhandahålla rättsligt bistånd och samarbete till
 • enskilda som är berättigade till underhåll,
 • personer i ekonomiska svårigheter,
 • släktingar, vänner eller andra jurister.
 1. I fall där motparten i förfarandet döms att betala kostnaderna har advokaten rätt till ersättning. Domstolen ska fastställa sådan ersättning till ett belopp som inte understiger det förutsedda beloppet (föreskrift enligt artikel 36.3) och kommer att döma den andra parten att betala beloppet.

Ersättningen (arvodet) regleras i enlighet med högsta advokatrådets föreskrifter nr 1 från 2004. Minimiarvodena är följande:

 1. Arvoden för rådgivning, information, utarbetande av dokument och avtal:
 • Fasta arvoden – ca 10–300 euro
 • I förhållande till det värde målet gäller, fast arvode (ca 75–350 euro) + procentandel av värdet (0,1–1 %)
 1. Arvoden för civilrättsliga och förvaltningsrättsliga förfaranden i en instans:
 • Fasta arvoden (ca 50–250 euro)
 • I förhållande till det värde målet gäller, fast arvode (ca 50–325 euro) + procentandel av värdet (2–6 %)
 1. För förhandlingar om verkställighet av domstolsbeslut
 • halva arvodet enligt punkt 2
 1. Arvoden för förhandlingar om straffrättsliga och administrativa påföljder i en instans, endast fasta arvoden:
 • För arbetet före rättegång, ca 150 euro
 • För rättegången – ca 150–900 euro, beroende på hur grovt det påstådda brottet är
 • I mål rörande administrativa påföljder, 75 euro
 1. Arvoden för förfaranden enligt speciallagar (till skydd för barn, familjelagstiftning, våld i hemmet, utlämning, den europeiska arresteringsordern etc.):
 • Endast fasta arvoden, ca 75–125 euro

Delgivningsmän/exekutionstjänstemän

Sedan 2006 sköts delgivning i Bulgarien av privata stämningsmän och statliga tjänstemän. Särskilt föreskrivna taxor tillämpas för båda.

 1. Avgifterna för statliga tjänstemän regleras i avsnitt II i taxan för statliga avgifter som erläggs till domstolar enligt 2008 års civilprocesslag.
 2. Avgifterna för privata stämningsmän regleras i artikel 78 i lagen om privata stämningsmän samt i taxan för arvoden och omkostnader för verkställande, i lagen om privata stämningsmän.

Avgifterna i de båda taxorna är desamma.

En privat stämningsman tar ut en tilläggsavgift på 50 % av standardavgiften för delgivning av dokument på arbetsfria dagar och helgdagar, för kallelse av vittnen via brev och för kopiering av klagomål, delgivningar och dokument.

Fasta kostnader

Fasta kostnader vid civilmål

Fasta kostnader för parter i civilmål

Avgifterna för civilmål anges i avsnitt I i taxan för statliga avgifter som erläggs till domstolar enligt 2008 års civilprocesslag, enligt följande:

 • Ett enskilt anspråk: 4 % av det yrkade beloppet, dock minst 25 euro.
 • Ett anspråk på ersättning för ideell skada: upp till 40 euro, dock minst 15 euro.
 • Mål om äktenskapsskillnad (även mål som avgörs efter överenskommelse mellan parterna): 2 % av varje parts andel över tre år (enligt överenskommelsen om makars förmögenhetsförhållanden och underhåll).
 • En exekutionstitel: 2 % av det värde målet gäller, dock minst 12,5 euro.
 • Adoptionsmål: 12,5 euro.
 • Frysning av egendom som är föremål för anspråk: 20 euro.
 • Bevissäkring: 10 euro.
 • Konkursmål: 25 euro för enmansföretag, 125 euro för övriga företag.

När fasta kostnader för civilmål måste betalas

Avgifterna ska betalas innan förhandlingarna inleds eller de efterfrågade åtgärderna utförs (artikel 76 i civilprocesslagen).

Fasta kostnader vid straffrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för parter i straffrättsliga förfaranden

Täckning för kostnader och ersättning i straffrättsliga förfaranden regleras i lagen om rättegångar i brottmål.

Artikel 187: Kostnadstäckning

 1. Kostnader för straffrättsliga förfaranden ska täckas av de belopp som anges i budgeten för respektive institution, förutom i mål som särskilt anges i lag.
 2. I brottmål som grundas på ett klagomål som ett brottsoffer lämnat in till domstolen ska den enskilde målsägaren deponera ett belopp som täcker kostnaderna i förväg. Om så inte sker ska målsägaren få sju dagar på sig att göra denna deposition.
 3. I fall som grundas på ett klagomål som ett brottsoffer lämnat in till domstolen ska kostnaderna för bevisning som den tilltalade kräver täckas av domstolens budget.

De fasta kostnaderna för straffrättsliga förfaranden anges i taxa nr 1 i lagen om statliga avgifter som erläggs till domstolar, åklagarmyndigheter, utredningsenheter och justitieministeriet, senast ändrad 2005, enligt följande:

 • Klagomål som leder till ett straffrättsligt förfarande av enskild art – 6 euro.
 • Enskilda anspråk i straffrättsliga förfaranden av enskild art – 2,5 euro.
 • Krav på återupprättelse när ett fall inte är avgjort – 3 euro.

När fasta kostnader för straffrättsliga förfaranden måste betalas

De avgifter som beskrivs ovan ska deponeras i förväg av den enskilde målsägaren (enligt lagen om rättegångar i brottmål). Om så inte sker ska denne få sju dagar på sig att göra denna deposition.

Fasta kostnader vid konstitutionella förfaranden

Fasta kostnader för parter i konstitutionella förfaranden

Det finns inga konstitutionella förfaranden inom ramen för det bulgariska rättsväsendet.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

I artikel 40.3 i lagen om advokatväsendet stadgas att advokater är skyldiga att ge sina klienter korrekt information om deras rättigheter och skyldigheter. Det finns ingen uttalad skyldighet att ge information till klienterna om kostnader som förutses under de rättsliga förfarandena. Advokaternas etiska kod innehåller dock en sådan skyldighet.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om kostnader i Bulgarien?

En fysisk eller en juridisk person som har för avsikt att väcka talan i domstol hittar ingen offentlig information där det förklaras hur mycket detta kommer att kosta dem, eftersom det inte finns någon officiell eller inofficiell webbplats eller något offentligt organ som tillhandahåller sådan sammanställd information. Klienterna förlitar sig därför huvudsakligen på att deras advokater ska informera dem om kostnaderna.

På följande offentliga webbplatser kan emellertid medborgarna hitta lagstiftning om avgifter och kostnader för rättsliga förfaranden och göra sina egna beräkningar. De är som följer: Länken öppnas i ett nytt fönsternationell lagstiftning, Länken öppnas i ett nytt fönsterhögsta advokatrådet, Länken öppnas i ett nytt fönsterhögsta rättsliga rådet och Länken öppnas i ett nytt fönsternationella rättshjälpsbyrån. Alla dessa webbplatser finns tillgängliga endast på bulgariska.

På vilka språk kan jag hitta information om kostnader i Bulgarien?

Alla de webbplatser som nämns ovan finns för närvarande tillgängliga endast på bulgariska.

Var hittar jag information om medling?

Information om medling finns på webbplatsen för det bulgariska Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

På webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterhögsta rättsliga rådet finns årsrapporter och halvårsrapporter om domstolarnas verksamhet på alla nivåer. Det finns information om antalet fall som slutförts de senaste tre månaderna, sex månaderna, det senaste året, de senaste två åren osv. Det högsta rättsliga rådets statistikavdelning tillhandahåller analyser och information om den genomsnittliga tiden för domstolsförfaranden i civil-, straff- och förvaltningsrättsliga mål.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Ingen sådan officiell information finns tillgänglig för allmänheten.

Mervärdesskatt

Hur hittar jag denna information? Vilka skattesatser tillämpas?

Mervärdesskatt är inkluderad i kostnaderna (i enlighet med de taxor och bestämmelser som nämns ovan).

Rättshjälp

Tillämpliga inkomstgränser på det civilrättsliga området

Enligt lagen om rättshjälp är villkoren för tvistemål och brottmål desamma (se nedan).

Artikel 22:

 • Rättshjälp (enligt punkterna 1–2 i artikel 21) beviljas personer som är berättigade till månatligt socialbidrag (enligt förfarandet i tillämpningsföreskrifterna för lagen om socialt bistånd) och personer som har placerats på särskilda institutioner där sociala tjänster tillhandahålls.
 • Rättshjälp (enligt punkterna 1–2 i artikel 21) ska beviljas en fosterfamilj, familj eller vänner och släktingar hos vilka ett barn har placerats (enligt förfarandena i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om skydd för barn).
 • Beslutet om ett barns placering måste godkännas av direktören för socialhjälpsdirektoratet, eller av domstol, allt efter omständigheterna. Den som inte har ansökt om det månatliga socialbidrag som han eller hon har rätt till (enligt förfarandet i tillämpningsföreskrifterna för lagen om socialt bistånd) ska till den nationella rättshjälpsbyrån lämna in ett intyg utfärdat av direktören för socialhjälpsdirektoratet, där det intygas att personen i fråga uppfyller kraven för att få månatligt socialbidrag.

I tvistemål och förvaltningsmål finns ytterligare krav.

Artikel 23:

 1. I tvistemål och förvaltningsrättsliga mål beviljas rättshjälp – på grundval av bevis från relevanta behöriga myndigheter – i de fall domstolen beslutar att parten inte kan betala för advokathjälp. Vid ett sådant beslut tar domstolen hänsyn till
 • personens eller familjens inkomst,
 • tillgångar, enligt intygande i en deklaration,
 • familjesituation,
 • hälsotillstånd,
 • anställningsförhållanden,
 • ålder,
 • andra konstaterade omständigheter.

Tillämpliga inkomstgränser på det straffrättsliga området för den tilltalade

Utöver kriterierna för brottmål (artikel 22 i lagen om rättshjälp, som beskrivs ovan) gäller följande kriterier:

Artikel 23:

 1. Rättshjälpssystemet (enligt punkt 3 i artikel 21) omfattar fall där det är obligatorisk att försvaras eller företrädas av ett juridiskt ombud.
 2. Rättshjälpssystemet ska dessutom omfatta fall där en misstänkt, en anklagad, en tilltalad eller en part i ett straff-, civil- eller förvaltningsrättsligt mål inte kan betala för bistånd från en advokat, önskar sådant bistånd och det ligger i rättvisans intresse.
 3. I brottmål ska en sådan bedömning göras av relevant myndighet på grundval av vilka tillgångar personen/den tilltalade har, som inte kan betala för advokattjänster.

Tillämpliga inkomstgränser på det straffrättsliga området för brottsoffer

De tillämpliga inkomstgränserna är desamma för övriga parter i brottmålsförfaranden (se ovan).

Övriga villkor i samband med beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Det finns inga särskilda villkor i lagstiftningen för brottsoffer. De allmänna reglerna för rättshjälp i brottmål är tillämpliga (artiklarna 22–23 i lagen om rättshjälp).

Övriga villkor i samband med beviljande av rättshjälp till tilltalade

Det finns inga särskilda villkor i lagstiftningen för tilltalade. De allmänna reglerna för rättshjälp i brottmål är tillämpliga (artiklarna 22–23 i lagen om rättshjälp).

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Artikel 83: kostnads- och avgiftsbefrielse

 1. Kostnader och avgifter för hanteringen av rättsprocesser ska inte erläggas
 • av käranden – arbetstagare, anställda och de som deltar i gruppanspråk som grundas på arbetsmarknadsförbindelser,
 • av käranden som ansökt om underhåll,
 • för talan som väcks av en åklagare,
 • av målsägande – för skadeståndskrav i samband med ett brott där dom har avkunnats och har vunnit laga kraft,
 • av särskilda utnämnda företrädare för en part med okänd adress.
 1. Fysiska personer behöver inte erlägga kostnader och avgifter för domstolsförfaranden i de fall domstolen konstaterar att de inte har tillräckliga medel för att betala dem. Vid ansökan om avgiftsbefrielse kommer domstolen att ta hänsyn till
 • personens eller familjens inkomst,
 • tillgångar, enligt intygande i en deklaration,
 • familjesituation,
 • hälsotillstånd,
 • anställningsförhållanden,
 • ålder,
 • andra relevanta omständigheter.
 1. I mål enligt punkterna 1–2 måste avgifterna för förfarandena betalas ur domstolens budget.

Artikel 84: Befrielse i särskilda fall

De som är befriade från en statlig avgift men inte från domstolskostnader är

 1. staten och statliga institutioner, förutom i mål som rör privat statlig egendom och anspråk rörande privata statliga fordringar och rättigheter (ändring – SG 50/08, i kraft sedan den 1 mars 2008, ändrad genom beslut av författningsdomstolen i mål nr 3/2008 – SG 63/08),
 2. Bulgariska Röda korset,
 3. kommuner, förutom vid anspråk på privata kommunala fordringar och rätt till egendom – privat kommunalt ägande.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Tvistemål

Artikel 78: Fördelning av kostnader

 1. De avgifter som käranden betalat (inklusive kostnader för förfaranden och eventuellt advokatarvode) ska betalas av svaranden i proportion till det utdömda fordringsbeloppet.
 2. Om svaranden har visat att det inte finns något motiv för processen ska käranden dömas att betala kostnaderna.
 3. Svaranden har också rätt att kräva ersättning för kostnader i proportion till den del av fordran som avslagits.
 4. Svaranden har också rätt till ersättning för kostnader om processen avslutats.
 5. Om en part har betalat överdrivet högt arvode till en advokat med hänsyn till målets rättsliga och faktiska svårighetsgrad kan domstolen, på begäran av motparten, utdöma ett lägre belopp, dock inte under minimibeloppet (enligt artikel 36 i lagen om advokatväsendet).
 6. Om domen i målet utfaller till fördel för en person som är befriad från statliga avgifter eller kostnader för förfaranden måste svaranden betala alla avgifter och kostnader som förfallit till betalning. Beloppen måste tilldömas domstolen.
 7. Om en person som utnyttjat rättshjälp har fått sin fordran erkänd kommer arvodet till advokaten att gå till den nationella rättshjälpsbyrån, i förhållande till den del av fordran som erkänts. Vid beslut om talan kommer den person som utnyttjat rättshjälp att vara skyldig att betala kostnader i förhållande till den del av fordran som har avslagits.
 8. Advokatarvode kommer också att utdömas till förmån för juridiska personer och enmansföretagare om de har försvarats av en anställd – juridisk rådgivare.
 9. Om målet avslutas genom förlikning ska halva den deponerade statliga avgiften återbetalas till käranden. Kostnaderna för förhandlingarna och överenskommelsen kvarstår, om inte annat avtalas.
 10. En tredje deltagande person* kommer inte att tilldömas ersättning för kostnader utan ska betala kostnaderna för de förhandlingar där han eller hon deltagit.
 11. Om en åklagare deltar i processen ska kostnaderna betalas till eller av staten.

*En tredje deltagande person är en separat part i tvistemål med särskilda rättigheter och skyldigheter som regleras i civilprocesslagen.

Brottmål

Lagen om rättegångar i brottmål – kostnader och ersättningar

Artikel 187: Kostnadstäckning

 1. Kostnader för straffrättsliga förfaranden ska täckas av de belopp som anges i budgeten för respektive institution, förutom i mål som särskilt anges i lag.
 2. Vid brottmål som grundas på klagomål från ett brottsoffer till domstolen ska kostnaderna deponeras på förhand av målsägaren. Om så inte sker ska målsägaren få sju dagar på sig att göra denna deposition.
 3. I fall som grundas på ett klagomål som ett brottsoffer lämnat in till domstolen ska kostnaderna för bevisning som den tilltalade kräver täckas av domstolens budget.

Artikel 188: Fastställande av kostnader

 1. Beloppet för kostnaderna ska fastställas av domstolen eller organet för förfarandet före rättegång.
 2. Ersättningen till vittnen – arbetstagare eller anställda – ska fastställas av domstolen.

Artikel 189: Beslut om kostnader

 1. Domstolen ska besluta om kostnaderna vid dom eller avgörande.
 2. Kostnader för översättning vid förfarandet före rättegång ska bäras av respektive organ. Sådana kostnader under domstolsförfarandet kommer att bäras av domstolen.
 3. Om den tilltalade har befunnits skyldig kommer domstolen att döma honom/henne att betala rättegångskostnaderna, inklusive advokatarvoden och andra kostnader för försvarsadvokater som utnämnts på eget initiativ. Dessa omfattar kostnader för en person som trätt i åklagarens ställe och målsägaren, då den sistnämnda har ansökt om detta. Om flera personer har befunnits skyldiga kommer domstolen att fördela kostnaderna mellan dem.
 4. Om den tilltalade inte har befunnits skyldig på vissa punkter kommer domstolen att döma honom eller henne att betala endast de kostnader som är förknippade med de punkter på vilka han eller hon har befunnits skyldig.

Artikel 190: Fördelning av kostnader

 1. När den tilltalade frikänns eller när det straffrättsliga förfarandet avslutats ankommer det på staten att betala alla kostnader för mål som faller under allmänt åtal, medan kostnaderna för talan som väckts genom klagomål av brottsoffret ankommer på målsägaren.
 2. En exekutionstitel för kostnaderna ska utfärdas av domstolen i första instans.

Arvoden för sakkunniga

I civilprocesslagen finns en allmän regel för arvoden för sakkunniga vid tvistemål.

Artikel 75: Fastställande av kostnader

… arvoden till sakkunniga ska fastställas av domstolen, med hänsyn till det arbete de utfört och de kostnader de haft.

Föreskrift nr 1/2008 avseende registrering, kvalifikationer och arvoden för sakkunniga är utfärdad av högsta rättsliga rådet och tillämplig för civil-, straff- och förvaltningsrättsliga mål. I artikel 29 föreskrivs att arvoden för sakkunniga ska fastställas av de myndigheter som utser sakkunniga i enlighet med

 1. uppgiftens komplexitet,
 2. den sakkunniges kompetens och kvalifikationer,
 3. uppgiftens omfattning i tid,
 4. omfattning av det arbete som utförts,
 5. nödvändiga utgifter, t.ex. använt material, förbrukningsmaterial, verktyg, utrustning osv.,
 6. andra förhållande som påverkar det arbete som utförts, t.ex. tidsfrister för möten, extra arbete under obekväm arbetstid och nationella helgdagar osv.

Arvoden för översättare och tolkar

Tvistemål

Reglerna för sakkunniga gäller också för översättare – se ovan.

Brottmål

Lagen om rättegångar i brottmål: Artikel 189.2

Kostnader för översättning vid förfarandet före rättegång bärs av respektive organ. Sådana kostnader under domstolsförfarandet bärs av domstolen.

Bakgrundsmaterial

Bulgariens rapport om insyn i kostnaderPDF(566 Kb)en

Senaste uppdatering: 17/12/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Tjeckien

Här hittar du information om rättegångskostnaderna i Tjeckien. Om du vill ha närmare uppgifter, gå in på någon av följande länkar:

Länken öppnas i ett nytt fönsterFamiljerätt – skilsmässa

Länken öppnas i ett nytt fönsterFamiljerätt – vårdnad om barn och underhåll

Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelsrätt – avtal

Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelsrätt – ansvar

Regler om advokatarvoden och liknande

Advokater

Det finns bara en typ av advokat i Tjeckien.

I Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets förordning nr 177/1996 Sb. av den 4 juni 1996 behandlas vilka avgifter och ersättningar som ska betalas till advokater för tillhandahållandet av rättsliga tjänster (advokatens arvode). Förordningen finns på engelska på det tjeckiska advokatsamfundets hemsida.

De berörda parterna kan också nå en enskild överenskommelse om advokatarvodet.

I de flesta civilrättsliga mål (inklusive familje- och handelsrättsliga mål) är det inte obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i civilrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i civilrättsliga förfaranden

I lag nr 549/1991 om domstolsbetalningar (finns ej på engelska) fastställs vilka kostnader som ska betalas i civilrättsliga förfaranden. Dessa varierar beroende på typ av förfarande. I vissa fall tillämpas fasta avgifter, i andra beräknas avgiften procentuellt.

I samtliga fall måste kostnaderna betalas i tjeckisk valuta (CZK) och betalning kan göras via banköverföring till statens (eller domstolens) konto. Kostnader på upp till 5 000 CZK kan betalas genom ett särskilt skattemärke (kolek), som kan köpas på postkontor och vissa andra ställen.

Domstolen måste underrätta personen i respektive talan om vilket belopp som han eller hon ska betala.

När under civilrättsliga förfaranden måste de fasta kostnaderna vara betalda?

Kostnaderna måste betalas inom tre dagar efter tillkännagivandet, innan den första förhandlingen äger rum.

Fasta kostnader i straffrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i straffrättsliga förfaranden

Straffrättsliga förfaranden inleds alltid ex officio (av åklagarmyndigheten), och svaranden betalar endast kostnaderna för juridiska ombud.

När under straffrättsliga förfaranden måste de fasta kostnaderna vara betalda?

Det förekommer inga rättegångskostnader i straffrättsliga förfaranden.

Fasta kostnader i författningsrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i författningsrättsliga förfaranden

Det finns inga fasta rättegångskostnader för mål som tas upp vid tjeckiska författningsdomstolen, men företrädande av en advokat är obligatoriskt.

När under författningsrättsliga förfaranden måste de fasta kostnaderna vara betalda?

Det förekommer inga fasta rättegångskostnader.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Juridiska ombud har ingen skyldighet att lämna förhandsinformation.

En advokat och hans/hennes klient kan nå en överenskommelse om parternas rättigheter och skyldigheter.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om kostnader i Tjeckien?

Konsultera en advokat när det gäller varje enskilt fall. När ett mål har inletts är det domstolen som ansvarar för informationen om vilka domstolsavgifter som ska betalas.

På vilka språk kan jag få information om kostnaderna i Tjeckien?

Eftersom tjeckiska är det enda officiella språket i Tjeckien finns det ingen rättslig skyldighet att tillhandahålla information på andra språk. Kvaliteten på den information man får beror därför på beredvilligheten och förmågan hos den som tillhandahåller informationen.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Information om medling kan du hitta på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönstertjeckiska medlarorganisationen (AMČR).

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Det finns ingen officiell webbplats med information om kostnaderna.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

justitieministeriets webbplats finns det olika statistik, men mycket beror på det aktuella fallet. I vissa lagbestämmelser fastställs tidsbegränsningar endast när det gäller särskilda domstolsåtgärder (t.ex. förhandsavgöranden).

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för en viss typ av fall?

Vilka kostnader som ska betalas beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Det är därför inte möjligt att lämna sådan information i förväg.

Moms

Hur anges denna information?

Rättegångskostnader är momsbefriade och beloppet är begränsat. Advokatarvodet omfattar inte moms. Vissa advokatbyråer, som betalar moms, lägger emellertid på moms (19 procent).

Vilka momssatser tillämpas?

Se ovanstående punkt om moms.

Rättshjälp

Gällande inkomsttröskel inom civilrätt

Det har inte fastställts någon särskild inkomsttröskel. På begäran kan emellertid domarna bedöma varje situation individuellt. Undantag från betalning av domstolsavgiften kan beviljas helt eller delvis, förutsatt att käranden inte har väckt en oskälig talan. En domstol kan förordna ett rättsligt biträde till käranden om det är obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud.

Kostnadsfri rättshjälp tillhandahålls av specialiserade icke-statliga organisationer (beroende på ämnesområde) eller av det tjeckiska advokatsamfundet. I vissa fall kan tjeckiska advokatsamfundet utse en advokat som ska tillhandahålla rättsliga tjänster kostnadsfritt. När man bedömer vem som är berättigad till kostnadsfri rättshjälp beaktas inte bara personens inkomst, utan hela hushållets ekonomiska situation.

Gällande inkomsttröskel för den åtalade inom straffrätt

Det har inte fastställts någon särskild inkomsttröskel. Domstolar förordnar en advokat till svaranden i samtliga situationer då det är obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud och svaranden inte har någon egen advokat.

Gällande inkomsttröskel för brottsoffer inom straffrätt

Endast vissa icke-statliga organisationer tillhandahåller rättshjälp kostnadsfritt till brottsoffer. Brottsoffer är part i straffrättsliga förfaranden endast i vissa specifika fall. I övriga fall är de skyldiga att själva vidta rättsliga åtgärder (ovanstående information om gällande inkomsttröskel i fråga om rättshjälp inom civilrätt tillämpas här).

Andra villkor som gäller beviljande av rättshjälp för brottsoffer

Brottsoffer kan begära ersättning från justitieministeriet (enligt lag nr 209/1997).

Andra villkor som gäller beviljande av rättshjälp för åtalade

Här gäller ovanstående information om gällande inkomsttröskel i fråga om rättshjälp för den åtalade inom straffrätt.

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Det kostar ingenting att väcka talan vid författningsdomstolen. Domstolsavgifter tas inte heller ut i vissa typer av förfaranden (som anges i § 11 lag nr 549/1991 om domstolsavgifter) – exempelvis om käranden är minderårig  och i vissa andra fall (t.ex. om staten eller statens organ är part i förfarandet, om en utländsk medborgare söker asyl eller andra fall där det finns en ”svagare” part).

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Det är upp till domaren att besluta (i sitt slutliga avgörande) i varje enskilt mål. Domaren kan besluta att den förlorande parten ska betala hela eller delar av kostnaderna. Detta gäller emellertid inte för skilsmässoförhandlingar. Beslut om kostnaderna kan även omfatta advokatkostnaderna.

Arvoden för sakkunniga

Domstolarna betalar arvodena för de sakkunniga som de utser. De tvistande parterna står endast för sakkunnigarvodet om de själva anlitar en sakkunnig. I vissa specifika fall kan domstolen besluta att den förlorande parten ska betala ett sakkunnigarvode.

Arvoden för översättare och tolkar

Domstolen står för betalningen av översättar- eller tolkarvodet i domstolsförfaranden. Parter som är utländska medborgare och inte förstår tjeckiska har rätt att använda sitt eget modersmål i rätten.

Bakgrundsmaterial

Tjeckiens rapport "Study on Transparency of costs of civil judicial proceedings"PDF(703 Kb)en

Senaste uppdatering: 20/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Fallstudie 1 – familjerätt – skilsmässa - Tjeckien

I denna fallstudie rörande familjerätt (äktenskapsskillnad) ombads medlemsstaterna att upplysa den part som ansöker om äktenskapsskillnad om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett par gifter sig. Senare separerar de och enas om skilsmässa.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Två personer som är medborgare i samma medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Äktenskapet ingås i medlemsstat A. Efter bröllopet bosätter sig paret i en annan medlemsstat (medlemsstat B). Kort därefter separerar de. Hustrun återvänder till medlemsstat A och maken stannar i medlemsstat B. Paret enas om skilsmässa. Efter att ha återvänt till medlemsstat A ger hustrun omedelbart in en ansökan om skilsmässa till domstolarna i medlemsstat B.

Kostnader i Tjeckien

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Ansöknings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansöknings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Är detta alternativ möjligt för denna typ av fall?

Kostnad

Fall A

1 000 CZK

Tillämpas ej

Tillämpas ej

1 000 CZK

Tillämpas ej

Tillämpas ej

Ja (ej obliga­toriskt)

Enligt avtal (normalt 1 000 CZK per timme, 3 timmar)

Fall B

1 000 CZK

Tillämpas ej

Tillämpas ej

1 000 CZK

Tillämpas ej

Tillämpas ej

Ja (ej obliga­toriskt)

Enligt avtalKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Nej.

Enligt avtal, men följer advokat­taxan, 1 500 CZK för varje fas (normalt 5)

Nej (sker per post)

-

-

Nej.

350 CZK/timme

Fall B

Nej.

Enligt avtal

Nej (är beroende av det andra landet)

-

-

Nej.

350 CZK/timmeKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Beskrivning

Kostnad

Fall A

Ja. Det faktiska utgifts­beloppet betalas.

Varierar beroende på situation

Nej.

-

-

-

Fall B

Ja. Det faktiska utgifts­beloppet betalas.

Varierar beroende på situation

Nej.

-

-

-


Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

Ersättningar

När och under vilka villkor tillämpas rättshjälp?

När beviljas fullt stöd?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs­kostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälps­organet?

Fall A

Endast icke-statliga organisationer

-

-

Nej.

-

Samtliga kostnader i skilsmässo­mål

Nej.

Fall B

Se rättshjälps­direktivet

-

-

Nej.

-

Samtliga kostnader i skilsmässo­mål

Nej.Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gränsöverskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Originalhandlingar på främmande språk som krävs för förhand­lingarna

Från 350 CZK/sida (beroende på språk)

-

-

-

-

Fall B

Originalhandlingar på främmande språk som krävs för förhand­lingarna

Som lägst 350 CZK/sida (beroende på språk)

När en part eller ett vittne är utländsk medborgare eller inte förstår tjeckiska

350 CZK/timme

-

-


Senaste uppdatering: 20/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Fallstudie 2 – familjerätt – vårdnad om barn - Tjeckien

I denna fallstudie rörande familjerätt (vårdnad om barn) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. Genom ett domstolsavgörande har mamman fått vårdnaden om barnet, medan pappan har beviljats umgängesrätt. Mamman väcker talan för att få pappans umgängesrätt begränsad.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta i en medlemsstat (medlemsstat B) under ett antal år. De har ett barn tillsammans, men separerade omedelbart efter barnets födelse. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden, medan pappan beviljas umgängesrätt. Mamman och barnet flyttar till en annan medlemsstat (medlemsstat  A), vilket de enligt vårdnadsdomen har rätt till, och fadern stannar kvar i medlemsstat  B. Några år senare väcker mamman talan i medlemsstat A för att få en ändring av pappans umgängesrätt.

Kostnader i Tjeckien

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Ansöknings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansöknings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Är detta alternativ möjligt för denna typ av fall?

Kostnad

Fall A

0 CZK

Tillämpas ej

Tillämpas ej

0 CZK

Tillämpas ej

Tillämpas ej

Ja

500–1 000 CZK/timme

Fall B

0 CZK

Tillämpas ej

Tillämpas ej

0 CZK

Tillämpas ej

Tillämpas ej

Ja

500–1 000 CZK/timmeKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Delgivningsman/
exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Nej

Normalt enligt avtal, beror på antalet domstols­förhandlingar

(från 5 000 CZK)

Nej

-

-

Nej

350 CZK/timme

Fall B

Nej

Normalt enligt avtal, beror på omständigheterna

Nej (är beroende av det andra landet)

-

-

Nej

350 CZK/timme


Kostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Beskrivning

Kostnad

Fall A

Ja, i förhållande till deras faktiska utgiftskostnader

Varierar beroende på situation

Inte i dessa typer av förhandlingar

-

-

-

Fall B

Ja, i förhållande till deras faktiska utgiftskostnader

Varierar beroende på situation

Inte i dessa typer av förhandlingar

-

-

-Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

Ersättningar

När och under vilka villkor tillämpas rättshjälp?

När beviljas fullt stöd?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs­kostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälps­organet?

Fall A

Endast icke-statliga organisationer

-

-

Inte i allmänhet (endast i vissa fall då den vinnande parten har mycket låg inkomst)

-

Det förekommer ingen domstolsavgifter, så endast advokatarvoden kan ersättas.

Nej

Fall B

Se rättshjälps­direktivet

-

-

Nej

-

-

Nej


Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gränsöverskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Originalhandlingar på främmande språk som krävs för förhand­lingarna

Som lägst 350 CZK/sida

-

-

-

-

Fall B

Originalhandlingar på främmande språk som krävs för förhand­lingarna

Som lägst 350 CZK/sida

När en part eller ett vittne är utländsk medborgare eller inte förstår tjeckiska

350 CZK/ timme

-

-


Senaste uppdatering: 20/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Fallstudie 4 – handelsrätt – avtal - Tjeckien

I denna fallstudie rörande handelsrätt (avtalsförhållanden) ombads medlemsstaterna att upplysa säljaren om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett företag levererar varor till ett värde av 20 000 euro. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna.

Säljaren beslutar sig för att väcka talan för att få full betalning för sin leverans.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Ett företag med huvudkontor i medlemsstat  B levererar varor för 20 000 euro till en köpare i medlemsstat A. Avtalet omfattas av lagen i medlemsstat B och är utformat  på det landets språk. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen i medlemsstat  A anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna. Säljaren beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A för att få full betalning för sin leverans i enlighet med avtalet med köparen.


Kostnader i Tjeckien

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Ansöknings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansöknings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Är detta alternativ möjligt för denna typ av fall?

Kostnad

Fall A

4 % av beloppet (motsvarande 800 € i CZK)

Tillämpas ej

Nej.

4 % av beloppet (motsvarande 800 € i CZK)

Tillämpas ej

Nej.

Ja (ej obliga­toriskt)

Enligt avtal (normalt 1 000 CZK per timme, 3 timmar)

Fall B

4 % av beloppet (motsvarande 800 € i CZK)

Tillämpas ej

Nej.

4 % av beloppet (motsvarande 800 € i CZK)

Tillämpas ej

Nej.

Ja (ej obliga­toriskt)

Enligt avtalKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Nej.

Enligt avtal

Nej.

-

-

Nej.

Enligt avtal (som lägst 350 CZK/timme)

Fall B

Nej.

Enligt avtal

Nej.

-

-

Nej.

Enligt avtal (som lägst 350 CZK/timme)Kostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-studie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Beskrivning

Kostnad

Fall A

Ja. Det faktiska utgifts­beloppet betalas.

Varierar beroende på situation

I handelsrätts­ärenden när interimsåtgärd begärs.

100 000 CZK

-

-

Fall B

Ja. Det faktiska utgifts­beloppet betalas.

Varierar beroende på situation

I handelsrätts­ärenden när interimsåtgärd begärs.

100 000 CZK

-

-Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-studie

Rättshjälp

Ersättningar

När och under vilka villkor tillämpas rättshjälp?

När tillämpas fullt stöd?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs­kostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälps­organet?

Fall A

Endast icke-statliga organisationer

-

-

Ja.

Beror på omständig­heterna i fallet.

Alla kostnader kan ersättas.

Nej.

Fall B

Se rättshjälps­direktivet

-

-

Ja.

Beror på omständig­heterna i fallet.

Alla kostnader kan ersättas.

Nej.Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Originalhandlingar på främmande språk som krävs för förhand­lingarna

Som lägst 350 CZK/sida

-

-

Fall B

Originalhandlingar på främmande språk som krävs för förhand­lingarna

Som lägst 350 CZK/sida

När en part eller ett vittne är utländsk medborgare eller inte förstår tjeckiska

350 CZK/timme


Senaste uppdatering: 20/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tjeckiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Fallstudie 5 – handelsrätt – ansvar - Tjeckien

I denna fallstudie rörande handelsrätt (ersättningsansvar) ombads medlemsstaterna att upplysa kunden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning levererar en uppvärmningsenhet till en installatör. Installatören säljer enheten vidare till en kund och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden.

Kunden beslutar sig för att väcka talan mot tillverkaren, installatören och de berörda försäkringsbolagen för att få full ersättning för sin skada.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning i medlemsstat B levererar en uppvärmningsenhet till en installatör i medlemsstat C. Installatören säljer enheten vidare till en kund i medlemsstat A och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade hos ett försäkringsbolag i sin respektive medlemsstat. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden.

Kunden beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A mot tillverkaren, installatören och försäkringsbolaget för att få full ersättning för sin skada.


Kostnader i Tjeckien

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Ansöknings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansöknings­avgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Är detta alternativ möjligt för denna typ av fall?

Kostnad

Fall A

4 % av beloppet (försäkring begärs)

Tillämpas ej

Nej.

4 % av beloppet

Tillämpas ej

Nej.

Ja (ej obliga­toriskt)

Enligt avtal (normalt 1 000 CZK per timme, 3 timmar)

Fall B

4 % av beloppet (försäkring begärs)

Tillämpas ej

Nej.

4 % av beloppet

Tillämpas ej

Nej.

Ja (ej obliga­toriskt)

Enligt avtalKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Nej.

Enligt avtal

Nej.

-

-

Nej.

Enligt avtal (som lägst 350 CZK/timme)

Fall B

Nej.

Enligt avtal

Nej.

-

-

Nej.

Enligt avtal (som lägst 350 CZK/timme)Kostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Beskrivning

Kostnad

Fall A

Ja. Det faktiska utgifts­beloppet betalas.

Varierar beroende på situation

Om interimsåtgärd begärs.

50 000 CZK

-

-

Fall B

Ja. Det faktiska utgifts­beloppet betalas.

Varierar beroende på situation

Om interimsåtgärd begärs.

50 000 CZK

-

-Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

Ersättningar

När och under vilka villkor tillämpas rättshjälp?

När tillämpas fullt stöd?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs­kostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälps­organet?

Fall A

Konsument­skydds­centrer, andra icke-statliga organisationer

-

Ja.

Beror på omständig­heterna i fallet.

Alla kostnader kan ersättas.

Nej.

Fall B

Se rättshjälps­direktivet; även nätverket European Consumer Centre

-

-

Ja.

Beror på omständig­heterna i fallet.

Alla kostnader kan ersättas.

Nej.Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Originalhandlingar på främmande språk som krävs för förhand­lingarna

Som lägst 350 CZK/sida

-

-

Fall B

Originalhandlingar på främmande språk som krävs för förhand­lingarna

Som lägst 350 CZK/sida

När en part eller ett vittne är utländsk medborgare eller inte förstår tjeckiska

350 CZK/timme


Senaste uppdatering: 20/09/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Danmark

På den här sidan hittar du information om rättskostnader i Danmark.

Regelverk för juristyrkenas arvoden

Juristyrkenas arvoden är i princip oreglerade. Men högsta domstolen har fastställt allmänt tillgängliga rekommendationer för taxor och arvoden. Vem som helst kan anföra klagomål mot advokatarvoden till Advokatsamfundets disciplinnämnd (Länken öppnas i ett nytt fönsterAdvokatnævnet).

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parterna i tvistemål

När det gäller domstolsavgifter måste enligt dansk lag käranden erlägga en avgift när förfarandet inleds. Som utgångspunkt är avgiften fastställd till 500 danska kronor. I mål som gäller över 50 000 danska kronor är avgiften 750 danska kronor plus en summa motsvarande 1,2 % av den del av värdet som överstiger 50 000 danska kronor.

I mål som gäller över 50 000 danska kronor ska dessutom en avgift erläggas för domstolsförhandlingen. Avgiften för domstolsförhandlingen ligger på samma nivå som den avgift som ska betalas när förfarandet inleds. Käranden ska alltså betala 750 danska kronor plus en summa motsvarande 1,2 % av den del av värdet som överstiger 50 000 danska kronor även för domstolsförhandlingen.

En övre gräns på 75 000 danska kronor har fastställts för båda avgifterna (dvs. avgiften för att inleda förfarandet och avgiften för domstolsförhandlingen). I vissa mål (t.ex. mål som gäller myndighetsutövning) är den övre gränsen endast 2 000 danska kronor.

Vissa typer av tvistemål är undantagna från domstolsavgift, bland annat familjerättsliga ärenden.

Faser i tvistemål när fasta kostnader måste betalas

Så som anges ovan ska käranden betala en avgift när förfarandet inleds.

Den extra avgiften för domstolsförhandlingen måste betalas före datumet för förhandlingen, men tidigast tre månader före förhandlingen.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

Brottmål är normalt befriade från domstolsavgifter. I ett litet antal brottmål kan brottsoffer väcka enskilt åtal i åklagarens ställe, och då gäller samma regler för domstolsavgifter som vid tvistemål.

Fasta kostnader i konstitutionella mål

Fasta kostnader för parter i konstitutionella mål

Under dansk lag prövas konstitutionella mål antingen som tvistemål eller brottmål. Det finns inga särskilda regler för konstitutionella mål i Danmark.

Kostnadsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

I punkt 16.8 i Danska Advokatsamfundets uppförandekod anges följande:

”Advokaten ska arbeta för sin klient till lägsta möjliga kostnad med hänsyn till klientens önskemål och instruktioner.”

Omkostnader

Var hittar jag bestämmelser om kostnader i Danmark?

Bestämmelser om kostnader finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterDanska Advokatsamfundets webbplats och på Länken öppnas i ett nytt fönsterDanska Domstolarnas webbplats.

På vilka språk kan jag få information om kostnader i Danmark?

Information om kostnader finns på danska och engelska.

Var hittar jag information om medling?

Information om medling finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterDanska Domstolarnas webbplats.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

På Danska Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolsstyrelsens officiella webbplats finns allmän information om det danska domstolsväsendet och kontaktuppgifter.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterDanska Domstolarnas webbplats.

Moms

Hur tillhandahålls denna information?

Normalt inkluderar de publicerade uppgifterna moms.

Rättshjälp

Inkomstgränser i tvistemål

Inkomstgränsen för rättshjälp justeras en gång per år. År 2019 gällde nedanstående inkomstgränser.

 • Ensamstående: 329 000 danska kronor
 • Gift eller sambo: 418 000 danska kronor
 • Tillägg per barn: 57 000 danska kronor

Alla har oavsett inkomst rätt att muntligen få grundläggande juridisk rådgivning kostnadsfritt vid rättshjälpsmottagningarna (advokatvagten/retshjælpen).

Gällande inkomstgränser för den tilltalade i brottmål

Den tilltalades rätt till juridiskt ombud beror inte på inkomst utan på typen av mål. Generellt ska den tilltalade oavsett inkomst betala försvarsadvokatens arvode om han eller hon befinns skyldig.

Gällande inkomstgränser för brottsoffer i brottmål

Brottsoffrens rätt till juridiskt ombud beror inte på inkomst utan på typen av mål. Brottsoffren har rätt till juridiskt ombud huvudsakligen i mål som rör vålds- eller sexualbrott, i enlighet med paragraf 741.a i rättegångslagen (retsplejeloven). Advokatarvodet betalas av staten.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Det svar som ges ovan om inkomstgränser för brottsoffret vid brottmål gäller.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till tilltalade

Det svar som ges ovan om inkomstgränser för den tilltalade i brottmål gäller.

Kostnadsfri rättegång

Så som nämns ovan (se rubriken fasta kostnader för parterna i tvistemål) är vissa tvistemål helt befriade från domstolsavgifter. Andra kostnader (t.ex. advokatarvoden) kan dock uppkomma i samband med rättegångsförhandlingarna.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Reglerna om ersättning av kostnaderna i tvistemål finns i kapitel 30 i rättegångslagen (retsplejeloven).

Huvudregeln är att den förlorande parten betalar den vinnande partens kostnader. Om särskilda omständigheter så kräver kan domstolen dock besluta antingen att den förlorande parten inte ska betala den vinnande partens kostnader eller endast en viss andel av dessa kostnader.

Endast sådana kostnader som krävs för en korrekt handläggning av målet är ersättningsberättigande.

Arvoden för sakkunniga

Käranden ansvarar för betalning av arvoden till sakkunniga om han eller hon specifikt har begärt sakkunnigutlåtande.

När målet avslutas beslutar domstolen om svaranden ska betala kostnaden för en sakkunnig. Detta beror på målets utfall.

Arvoden för översättare och tolkar

Tolkarvode erläggs i princip av parterna i civilmål.
I brottmål ersätts tolkarvodet av staten.

Referensdokument

Danmarks rapport om undersökningen av insyn i kostnaderna för civilrättsliga förfarandenPDF(560 Kb)en

Senaste uppdatering: 27/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Tyskland

Här hittar du information om juridiska kostnader i Tyskland. Om du vill ha närmare uppgifter, gå in på någon av följande länkar:

Länken öppnas i ett nytt fönsterFamiljerätt – skilsmässa

Länken öppnas i ett nytt fönsterFamiljerätt – vård av barn

Länken öppnas i ett nytt fönsterFamiljerätt – underhåll

Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelsrätt – avtalsrätt

Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelsrätt – ansvarsskyldighet

Regler om advokatarvoden och liknande

Jurister

I Tyskland skiljer man inte mellan jurister, juridiska ombud eller advokater.

Advokatarvodena i Tyskland debiteras enligt lagen om advokatarvoden (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) eller genom avtal om arvoden. I princip är avtal om advokatarvoden alltid ett möjligt alternativ till de lagstadgade arvodena. Bestämmelserna i § 49b i federala advokatlagen (Bundesrechtsanwaltsordnung) och §§ 3a–4b i lagen om advokatarvoden måste dock följas. Det gäller särskilt om advokaten företräder en klient i domstol, då arvodet inte får vara lägre än vad som fastställs enlig lag. Man kan alltid komma överens om högre arvoden än de lagstadgade arvodena.

I den ersättningstabell som bifogas lagen om advokatarvoden (bilaga 1) fastställs antingen fasta arvoden eller avgiftsskalor som gäller för olika klientuppdrag. Arvodena avgörs vanligen av värdet på yrkandet. När det gäller de arvoden som baseras på värdet på yrkandet anges högsta och lägsta avgift. De exakta avgifterna baserat på värdet av yrkandet fastställs i arvodestabellen (bilaga 2 till lagen). Det tillämpliga arvodet enligt den föreskrivna skalan måste alltid fastställas i överensstämmelse med ”rätt och rimlighet” (ex aequo et bono), med hänsyn till alla omständigheter, särskilt omfattningen och svårighetsgraden i arbetet, målets betydelse samt klientens inkomst och ekonomiska situation. Om en advokat har en särskild ansvarsrisk kan även detta beaktas när arvodet räknas ut. Avgiftsskalor med föreskrivna lägsta och högsta belopp gäller inom ett antal speciella områden, särskilt brottmål och vissa socialrättsliga frågor.

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Delgivningsmän/exekutionstjänstemän (Gerichtsvollzieher) debiterar endast de kostnader som anges i kostnadsföreskrifterna för delgivningsmän/exekutionstjänstemän (Gerichtsvollzieherkostengesetz – GvKostG). En fast avgift föreskrivs för varje uppgift som delgivningsmän/exekutionstjänstemän utför.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parter i tvistemål

Vanligen ska en rättegångsavgift som grundas på värdet på yrkandet betalas till domstolen. I tvistemål regleras dessa frågor av bestämmelserna om rättegångskostnader (Gerichtskostengesetz – GKG) och bestämmelserna om rättegångskostnader i familjemål (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen – FamGKG). Avgifterna anges i kostnadstabellen (bilaga 1 till de relevanta föreskrifterna). De verkliga utgifterna baserat på yrkandets värde anges i avgiftstabellen (bilaga 2 till de relevanta föreskrifterna). I allmänna tvistemål och familjemål, särskilt mål om underhållsskyldighet är tariffen 3,0, och i äktenskapsmål 2,0. I ärenden som rör barn, däribland ärenden om vårdnad och umgängesrätt är tariffen 0,5. Rättegångsavgiften fastställs enligt följande:

 • I äktenskapsmål fastställs rättegångsavgiften skönsmässigt och alla omständigheter i det enskilda fallet beaktas, särskilt omfattningen och betydelsen av målet och makarnas inkomst och ekonomiska situation. När det gäller inkomstförhållandena beräknas underlaget till tre gånger makarnas samlade nettoinkomst. Normalt fastställs rättegångsavgiften till omkring tre gånger nettoinkomsten.
 • I familjemål fastställs värdet i regel på grundval av fordrans värde; i mål om underhållsskyldighet baseras värdet på yrkandena om framtida betalningar av underhåll (som högst underhållsbeloppet för ett år). Eventuella underhållsskulder som har ackumulerats fram till dess att ansökan ges in inkluderas i beräkningsunderlaget.
 • I mål som rör barn, inklusive mål om vårdnad och umgängesrätt, uppgår rättegångsavgiften till 3 000 euro.

När det gäller representation i domstol av en advokat debiteras värdebaserade avgifter om advokaten och klienten inte har kommit överens om något arvode. Värdet motsvarar vanligen den taxa som används för att räkna ut rättegångsavgifterna. I lagen om advokatarvoden anges i detalj, beroende på typ av förfarande, vilka arvoden som gäller och till vilka taxor. De exakta avgifterna baserat på värdet på yrkandet anges i avgiftstabellen i bilaga 2 till RVG. I tvistemål i första instans betalas vanligen ett rättegångsarvode till advokaten till en taxa på 1,3 och en domstolsförhandlingsavgift till en taxa på 1,2. Om advokaten medverkar till en förlikning mellan parterna betalas en särskild förlikningsavgift för advokatens tjänster. Taxan för detta arvode är 1,0 i första instans.

I vilket skede av ett tvistemål måste fasta kostnader betalas?

I allmänna tvistemål, underhållsmål och äktenskapsmål ska rättegångsavgifterna betalas omedelbart när ansökan eller yrkandet lämnas in. I familjemål betalas de när förfarandet har avslutats. Om parterna inte kommer överens om något annat ska advokatens arvode i princip betalas när uppdraget är slutfört. Advokaten har emellertid en laglig rätt till förskott.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i mål i författningsdomstolen

I brottmål tas domstolskostnaderna ut först när domen har vunnit lag kraft. Taxan avgörs av det utdömda straffet, och ligger på 120–900 euro. Om inget arvode har överenskommits med advokaten, vare sig advokaten agerar som försvarsadvokat eller bistår åklagaren, betalas arvode ut för vissa lagstadgade fasta kostnader i varje mål.

I vilket skede i ett brottmål måste fasta kostnader betalas?

Domstolsavgifterna betalas efter det att domen har vunnit laga kraft. Om inget annat avtalats ska advokatens arvode i princip betalas när uppdraget är slutfört. Advokaten har emellertid en laglig rätt till förskott.

Fasta kostnader i mål i författningsdomstolen

Fasta kostnader för parter i mål i författningsdomstolen

Med undantag för eventuella avgifter för okynnestalan tas inga domstolskostnader ut för rättegångar i den federala författningsdomstolen (Bundesverfassungsgericht) (§ 34 i lagen om den federala författningsdomstolen –Bundesverfassungsgerichtsgesetzes). Jurister, särskilt advokater (Rechtsanwalt i det här fallet), måste endast anlitas om en huvudförhandling genomförs (§ 22 i lagen om den federala författningsdomstolen).

I vilket skede i ett författningsmål måste kostnaderna betalas?

Om inget annat avtalas ska advokatens arvode i princip betalas när uppdraget är slutfört. Advokaten har emellertid en laglig rätt till förskott.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Advokaten/det juridiska ombudet (nedan i detta avsnitt används termen advokaten) är skyldig att ge sin klient fullständig information och rådgivning, och måste föreslå klienten det säkraste och mest riskfria sättet att nå det avsedda syftet. Advokaten måste även påpeka eventuella risker som kan uppstå under ärendets gång, så att klienten kan fatta ett välgrundat beslut. Hur pass detaljerade upplysningar som måste lämnas beror på advokatens uppfattning om hur mycket klienten bör känna till. Advokaten måste besvara klientens frågor fullständigt och sanningsenligt. Innan ärendet går till rättegång måste advokaten klargöra utsikterna och riskerna med en rättstvist. Detta omfattar både kostnadsriskerna och utsikterna att vinna målet.

Juristen har särskilda skyldigheter att lämna upplysningar i följande fall:

 • Om advokatens arvode grundas på tvistvärdet är han/hon tvungen att uppmärksamma klienten på detta innan han/hon börjar arbeta med ärendet (§ 49b.5 i den federala advokatlagen).
 • Om ett avtal ingås om advokatens ersättning, måste han/hon påpeka att om kostnader tilldöms kommer endast de lagstadgade avgifterna att ersättas (§ 3a.1, tredje meningen i lagen om advokatarvoden).
 • Om advokaten kommer överens med klienten om att klienten ska betala extra omkostnader, måste advokaten uppmärksamma klienten på att avtalet inte påverkar eventuella andra kostnader som klienten kan bli skyldig att betala (§ 4a.3, andra meningen i lagen om advokatarvoden).
 • Innan advokaten ingår ett avtal om att företräda en klient i förhandlingar i första instansen i en arbetsdomstol, måste advokaten uppmärksamma klienten på att advokatkostnader inte ersätts (§ 12a.1, andra meningen i lagen om arbetsdomstolar).

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader Tyskland?

Lagtexterna om kostnader kan köpas i bokhandel och finns även tillgängliga utan kostnad i senaste versionen på Internet.

På vilka språk finns information om kostnadsbestämmelser i Tyskland?

Informationen är på tyska.

Var hittar jag närmare upplysningar om kostnader?

Information om kostnader på nätet

De Länken öppnas i ett nytt fönstersenaste versionerna av lagarna finns tillgängliga på det federala justitieministeriets officiella webbplats. De olika lagarna om kostnader kan laddas ned genom att skriva in den relevanta förkortningen (GKG, FamGKG, GvKostG och RVG).

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Den federala statistikbyrån (Statistisches Bundesamt) utarbetar en årlig serie av statistiska publikationer om förvaltningen av rättsväsendet. Serie 10, underserie 2.1 innehåller t.ex. uppgifter om längden på tvistemålsförfaranden i Tyskland, uppdelat per delstat och Oberlandesgericht-distrikt (högre regionala domstolar). Separata uppgifter lämnas för de lokala domstolarna (Amtsgerichte) och de regionala domstolarna (Landgerichte) å ena sidan och Oberlandesgerichte å andra sidan, samt för förfaranden i första och andra instansen. Serierna innehåller inte statistik om hur lång tid förfarandena tar i anspråk för olika typer av rättsfall.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Det finns böcker att köpa med tabeller över den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för civilrättsliga förfaranden.

Moms

Hur lämnas informationen? Vilka momssatser gäller?

Domstolar och delgivningsmän/exekutionstjänstemän är inte skyldiga att betala moms. Momssatsen för jurister/advokater är 19 procent och är inte inräknad i deras arvoden. Den betalas separat som en utgift.

Rättshjälp

Gällande inkomstgränser i tvistemål

Rättshjälp finns tillgänglig efter ansökan av var och en som, som på grund av sina personliga och ekonomiska förhållanden över huvud taget inte, eller endast delvis eller genom delbetalningar, kan svara för kostnaderna i målet. För att rättshjälp ska beviljas krävs att sökanden har rimliga utsikter att få sin talan bifallen och att talan är befogad. Den berörda parten måste dock använda sina egna medel i rimlig utsträckning. Beroende på målsägandens inkomstnivå kan rättshjälp beviljas som ett fullständigt bidrag utan återbetalningsskyldighet eller alternativt med skyldighet att betala tillbaka det genom avbetalning. Det federala justitieministeriet tillhandahåller en kompletterande broschyr med titeln ”Juridisk rådgivning och rättshjälp” (Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe), där du får svar på de vanligaste frågorna, även rörande personliga förhållanden, illustrerat med exempel.

Gällande inkomstgränser för tilltalade i brottmål

Inkomstbegränsningar gäller inte för brottsmisstänkta och tilltalade. Rättshjälpen styrs av andra kriterier.

Gällande inkomstgränser för brottsoffer i brottmål

Beviljandet av rättshjälp är beroende av inkomstgränser. Gränserna är flexibla och fastställs med hänsyn till de beräknade kostnaderna för målet och rättsökandens sociala situation (underhållsskyldigheter, bokostnader osv.). Rättshjälp kan också beviljas som ska återbetalas genom avbetalningar.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Offer för vissa särskilt allvarliga brott kan ansöka om att få en juridisk rådgivare kostnadsfritt, oavsett deras ekonomiska situation.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp för tilltalade

Rättshjälp för misstänkta/tilltalade i brottmål (domstolen anvisar en försvarsadvokat) är inte beroende av inkomstgränser utan av rättsliga villkor. Dessa rör främst brottets svårhetsgrad, risken för vissa rättsliga konsekvenser (t.ex. risk att förbjudas att utöva ett yrke eller bli dömd till psykiatrisk eller neurologisk vård), om den tilltalade sitter häktad eller har tagits i skyddsförvar, om den tidigare försvarsadvokaten har avskedats, hur komplex den faktiska och rättsliga situationen är, eller om den tilltalade inte kan försvara sig själv.

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Enligt § 183 i lagen om socialdomstolar (SGG) medför förhandlingar vid socialdomstolar inga kostnader för bidragsberättigade personer (dvs. försäkrade personer, personer som lever på förmåner, inklusive personer som erhåller överlevandepension, funktionshindrade personer och deras arvingar, på villkor att de är delaktiga som målsägande respektive svarande i domstolsförhandlingar). Målsägande och svarande i förhandlingar i socialdomstolar som inte omfattas av någon av dessa kategorier måste betala en schablonavgift enligt § 184 SGG (150 euro för förhandlingar i socialdomstolen (Sozialgerichte), 225 euro för förhandlingar i de regionala socialdomstolarna (Landessozialgerichte) och 300 euro för förhandlingar i den federala socialdomstolen (Bundessozialgericht)). I § 197a i SGG anges undantag från dessa speciella regler, och då återbetalas ersättningsberättigande kostnader enligt lagen om domstolskostnader även för förhandlingar i socialdomstolarna, om varken målsäganden eller svaranden i ett mål omfattas av någon av de kategorier som anges i § 183 i SGG.

Följande arrangemang gäller för brottmålsförhandlingar: om den svarande frikänns eller målet inte går till rättegång eller rättegången mot den svarande har avslutats, betalar staten i princip tillbaka de kostnader (offentliga utgifter) och omkostnader som den svarande har behövt betala.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Den förlorande parten måste betala den vinnande partens kostnader om de var nödvändiga för rättsprocessen, dvs. advokaters lagstadgade arvoden och den andra partens resekostnader, inklusive eventuell förlorad inkomst under de dagar som den vinnande parten har varit i rätten.

Arvoden för sakkunniga

Sakkunniga som kallats av domstolen erhåller arvode enligt en timtaxa som fastställs i lagen om arvode och ersättning i samband med rättsliga förfaranden (Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz). Arvodet betalas av parterna i förfarandet.

Kostnaderna för en sakkunnig som anlitas privat av en part för att förbereda för en rättsprocess ingår inte i de rättegångskostnader som ska ersättas enligt domen i målet. Dessa kostnader måste därför krävas separat. Om en part har anlitat en sakkunnig för att ge parten rådgivning under en rättstvist beror ersättningen på hur nödvändigt detta var i målet i fråga. Kostnaderna för en sakkunnig som anlitas av domstolen för att avlägga vittnesmål betalas av den förlorande parten. Om målet endast delvis har haft en lyckad utgång måste båda parterna betala sin del av kostnaderna beroende på i vilken utsträckning de har vunnit eller förlorat.

Arvoden för översättare och tolkar

Tolkar och översättare som anlitas av en domstol får ersättning enligt lagen om ersättning och gottgörelse i rättegångar (Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz) (JVEG). Det är parterna i domstolsförhandlingen som ska betala dessa kostnader. Tolkar får timersättning och översättare betalas per översatt rad.

I brottmål betalas kostnaderna för tolkning och översättning för tilltalade eller berörda parter normalt av staten, på villkor att de är nödvändiga för försvaret eller för utövandet av processrättigheter.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala justitieministeriet

Länken öppnas i ett nytt fönsterTyska advokatsamfundets medlingsgrupp

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala familjemedlingsförbundet

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala medlingsförbundet

Länken öppnas i ett nytt fönsterFederala förbundet för medling inom närings- och arbetslivet

Länken öppnas i ett nytt fönsterCfM

Länken öppnas i ett nytt fönsterOmbudsmannen för privata banker

Länken öppnas i ett nytt fönsterOmbudsmannen för offentliga banker

Länken öppnas i ett nytt fönsterTyska centralbankens förlikningsorgan

Länken öppnas i ett nytt fönsterOmbudsmannen för den tyska samarbetsgruppen för banker

Länken öppnas i ett nytt fönsterOmbudsmannen för privata bostadsföreningar

Länken öppnas i ett nytt fönsterOmbudsmannen för regionala bostadsföreningar

Länken öppnas i ett nytt fönsterOnlineförlikningstjänst för handelstvister som rör Internet

Länken öppnas i ett nytt fönsterRådgivande kommittéer och förlikningsorgan för läkarförbundet

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörlikningsorganet för rörlighetsfrågor

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörlikningsorganet för turismfrågor

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörlikningsorganet för Nordrhein–Westfalens lokala kollektivtrafik

Länken öppnas i ett nytt fönsterOmbudsmannen för privata sjukförsäkringar och vårdförsäkringar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörlikningsorganet för den federala tyska sammanslutningen för begravningsentreprenörer

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörlikningsorganet för den federala nätverksbyrån

Länken öppnas i ett nytt fönsterFastighetsombudsmannen i den tyska fastighetsägarföreningen

Länken öppnas i ett nytt fönsterMedlingsorgan för handelskammare och yrkessammanslutningar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörlikningskommittén för avgifter och arvoden

Länken öppnas i ett nytt fönsterCentrala tyska bilhandlarföreningen

Länken öppnas i ett nytt fönsterSenaste versionen av lagarna

Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Fallstudie 1 – familjerätt – skilsmässa - Tyskland

I denna fallstudie rörande familjerätt (äktenskapsskillnad) ombads medlemsstaterna att upplysa den part som ansöker om äktenskapsskillnad om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett par gifter sig. Senare separerar de och enas om skilsmässa.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Två personer som är medborgare i samma medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Äktenskapet ingås i medlemsstat A. Efter bröllopet bosätter sig paret i en annan medlemsstat (medlemsstat B). Kort därefter separerar de. Hustrun återvänder till medlemsstat A och maken stannar i medlemsstat B. Paret enas om skilsmässa. Efter att ha återvänt till medlemsstat A ger hustrun omedelbart in en ansökan om skilsmässa till domstolarna i medlemsstat B.


Kostnader i Tyskland

Kostnader för domstolsprövning i första instans och överklaganden


Fallstudie

Domstol

Överklaganden

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter

Fall A

Beror på inkomst och tillgångar.

Beror på inkomst och tillgångar.

Fall B

Beror på inkomst och tillgångar.

Beror på inkomst och tillgångar.Kostnader för advokat


Fallstudie

Advokat

Genomsnittliga kostnader

Fall A

Beror på inkomst och tillgångar.

Fall B

Beror på inkomst och tillgångar.Kostnader för ersättning till vittnen och ställande av säkerhet


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Får vittnen ersättning?

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Fall A

Ja, men vittnen krävs vanligen inte.

Nej

Fall B

Ja, men vittnen krävs vanligen inte.

NejKostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

Övriga ersättningar

Villkor

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs-kostnader?

Om inte hela beloppet ersätts, hur stor procentandel ersätts generellt?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

Beror på inkomst och tillgångar.

Ja

Hälften

Om personens inkomster och ekonomiska situation förbättras och vid avbetalning.

Fall BKostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gränsöverskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka omständig-heter krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Fall A

Fall B

Beslutas av domstolen.

Vanligen 1,85 euro per 55 tangentslag plus utgifter och moms.

Beslutas av domstolen.

55 euro per timme plus utgifter och moms.

Kostnader för delgivning av handlingar utomlands.


Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Fallstudie 2 – familjerätt – vårdnad om barn - Tyskland

I denna fallstudie rörande familjerätt (vårdnad om barn) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. Genom ett domstolsavgörande har mamman fått vårdnaden om barnet, medan pappan har beviljats umgängesrätt. Mamman väcker talan för att få pappans umgängesrätt begränsad.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta i en medlemsstat (medlemsstat B) under ett antal år. De har ett barn tillsammans, men separerade omedelbart efter barnets födelse. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden, medan pappan beviljas umgängesrätt. Mamman och barnet flyttar till en annan medlemsstat (medlemsstat  A), vilket de enligt vårdnadsdomen har rätt till, och fadern stannar kvar i medlemsstat  B. Några år senare väcker mamman talan i medlemsstat A för att få en ändring av pappans umgängesrätt.


Kostnader i Tyskland

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning


Fall- studie

Domstol

Överklaganden

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter

Fall A

44,50 euro

Överklagande:
89,00 euro
Överklagande i rättsfråga:
133,50 euro

Fall B

44,50 euro

Överklagande:
89,00 euro
Överklagande i rättsfråga:
133,50 euroKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall-studie

Advokat

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Nej

Första instans:
590,00 euro

Beslutas av domstolen.

85,00 euro per timme plus utgifter och moms

Fall B

Nej

Första instans:
590,00 euro

Beslutas av domstolen.

85,00 euro per timme plus utgifter och momsKostnader för ersättning till vittnen


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Fall A

Ja

Förlorad inkomst, högst 17 euro per timme, resekostnader och övriga utgifter

Fall B

Ja

Förlorad inkomst, högst 17 euro per timme, resekostnader och övriga utgifterKostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

Ersättningar

Villkor

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

Beror på inkomst och tillgångar.

Ja

Om personens inkomster och ekonomiska situation förbättras och vid avbetalning.

Fall B

Beror på inkomst och tillgångar.

Ja

Om personens inkomster och ekonomiska situation förbättras och vid avbetalning.Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns-överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Fall B

Beslutas av domstolen.

Vanligen 1,85 euro per 55 tangentslag plus utgifter och moms.

Beslutas av domstolen.

55 euro per timme plus utgifter och moms

Kostnader för att delge handlingar utomlands.


Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Fallstudie 3 – familjerätt– underhåll - Tyskland

I denna fallstudie rörande familjerätt (underhållsskyldighet) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. En domstol tilldömer mamman vårdnaden. Den enda återstående tvistefrågan rör storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan för att få saken prövad.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans i en medlemsstat (medlemsstat B) utan att vara gifta. De har ett barn på tre år. De separerar. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden om barnet . Med faderns godkännande flyttar barnet och mamman till en annan medlemsstat (medlemsstat A) och bosätter sig där.

Ett problem kvarstår dock. Det gäller storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan i medlemsstat A för att få saken prövad.


Kostnader i Tyskland

Kostnader för domstolsprövning i första instans och överklaganden


Fall-studie

Domstol

Överklaganden

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter

Fall A

Beror på underhållsbeloppets storlek.

Beror på underhållsbeloppets storlek.

Fall B

Beror på underhållsbeloppets storlek.

Beror på underhållsbeloppets storlek.


Kostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall-studie

Advokat

Delgivningsman/

exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Ja

Beror på underhållsbeloppets storlek.

Nej

Beror på typ av verkställighets-åtgärd.

Beslutas av domstolen.

Kostnaden tas ut per timme och varierar beroende på ämnes-område, men får vara högst 100 euro plus utgifter och moms.

Fall B

Ja

Beror på underhållsbeloppets storlek.

Nej

Beror på typ av verkställig-hetsåtgärd.

Beslutas av domstolen.

Kostnaden tas ut per timme och varierar beroende på ämnes-område, men får vara högst 100 euro plus utgifter och moms.Kostnader för ersättning till vittnen


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Fall A

Ja

Förlorad inkomst, högst 17 euro per timme, resekostnader och övriga utgifter.

Fall B

Ja

Förlorad inkomst, högst 17 euro per timme, resekostnader och övriga utgifter.Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

Ersättningar

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs-kostnader?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

Beror på inkomst och tillgångar.

Ja

Om personens inkomster och ekonomiska situation förbättras och vid avbetalning.

Fall B

Beror på inkomst och tillgångar.

Ja

Om personens inkomster och ekonomiska situation förbättras och vid avbetalning.Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns-överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Fall A

Fall B

Beslutas av domstolen.

Vanligen 1,85 euro per 55 tangentslag plus utgifter och moms.

Beslutas av domstolen.

55 euro per timme plus utgifter och moms.

Kostnader för delgivning av handlingar utomlands.


Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Fallstudie 4 – handelsrätt – avtal - Tyskland

I denna fallstudie rörande handelsrätt (avtalsförhållanden) ombads medlemsstaterna att upplysa säljaren om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett företag levererar varor till ett värde av 20 000 euro. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna.

Säljaren beslutar sig för att väcka talan för att få full betalning för sin leverans.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Ett företag med huvudkontor i medlemsstat  B levererar varor för 20 000 euro till en köpare i medlemsstat A. Avtalet omfattas av lagen i medlemsstat B och är utformat  på det landets språk. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen i medlemsstat  A anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna. Säljaren beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A för att få full betalning för sin leverans i enlighet med avtalet med köparen.


Kostnader i Tyskland

Kostnader för domstolsprövning i första instans och överklagande


Fall- studie

Domstol

Överklaganden

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter

Fall A

864,00 euro

Överklaganden i sakfrågor och rättsfrågor:
1 152,00 euro
Överklaganden i rättsfrågor: 1 440,00 euro

Fall B

864,00 euro

Överklaganden i sakfrågor och rättsfrågor:
1 152,00 euro
Överklaganden i rättsfrågor: 1 440,00 euroKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall- studie

Advokat

Delgivningsman/

exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Ja

I första instans:
1 950 euro

Nej

Beror på typ av verkställighets-åtgärd.

Nej

Kostnaden tas ut per timme och varierar beroende på ämnes-område, men får vara högst 100 euro plus utgifter och moms.

Fall B

Ja

I första instans:
1 950 euro

Nej

Nej

Kostnaden tas ut per timme och varierar beroende på ämnes-område, men får vara högst 100 euro plus utgifter och moms.Kostnader för ersättning till vittnen


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Fall A

Ja

Förlorad inkomst, högst 17 euro per timme, resekostnader och övriga utgifter.

Fall B

Ja

Förlorad inkomst, högst 17 euro per timme, resekostnader och övriga utgifter.Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

Ersättning

Villkor?

När ersätts hela beloppet?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs-kostnader?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälps-organet?

Fall A

I princip ges inte rättshjälp till juridiska personer utanför EU.

Allmänna villkor:

Om parten inte har en god ekonomisk ställning (dvs. är behövande), har utsikter att vinna målet och det inte rör sig om en process utan skälig anledning.

Om högst 15 euro kvarstår efter avdrag för traktamenten för den behövande parten och hans/hennes familje-medlemmar och efter avdrag för ytterligare utgifter för logi osv.

När så inte är fallet ersätts hela beloppet, men beloppet måste betalas tillbaka genom avbetalningar. Avbetalnings-beloppen avgörs av resterande inkomst.

1. Ansökan (juridiskt ombud krävs inte för ansökan).

2. Vid icke avslutade mål.

3. Se även kolumn 1.

Ja, om han/hon har vunnit målet.

Kostnader som inte var nödvändiga för att försvaret skulle kunna föra partens talan på lämpligt sätt.

Se kolumn 2

Fall B

Se fall A ovan.

Se fall A ovan.

Se fall A ovan.

Se fall A ovan.

Se fall A ovan.

Se fall A ovan.Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns-överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Fall A

Fall B

Översättning krävs i princip för alla skriftliga yrkanden till domstolen och alla skriftliga dokument som läggs fram som bevis. Domstolen kan avstå från att begära att dokument ska översättas om alla domare i målet förstår språket i fråga.

Vanligen 1,85 euro per 55 tangentslag plus utgifter och moms.

Domstolsspråket är tyska. Om alla berörda parter behärskar det utländska språket väl krävs ingen tolkning.

55 euro per timme plus utgifter och moms.

Kostnader för delgivning av handlingar utomlands.


Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Fallstudie 5 – handelsrätt – ansvar - Tyskland

I denna fallstudie rörande handelsrätt (ersättningsansvar) ombads medlemsstaterna att upplysa kunden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning levererar en uppvärmningsenhet till en installatör. Installatören säljer enheten vidare till en kund och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden.

Kunden beslutar sig för att väcka talan mot tillverkaren, installatören och de berörda försäkringsbolagen för att få full ersättning för sin skada.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning i medlemsstat B levererar en uppvärmningsenhet till en installatör i medlemsstat C. Installatören säljer enheten vidare till en kund i medlemsstat A och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade hos ett försäkringsbolag i sin respektive medlemsstat. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden.

Kunden beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A mot tillverkaren, installatören och försäkringsbolaget för att få full ersättning för sin skada.


Kostnader i Tyskland

Kostnader för domstolsprövning i första instans och överklaganden


Fall-studie

Domstol

Överklaganden

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgifter

Fall A

Beror på hur stort ersättningsbelopp som krävs.

Beror på hur stort ersättningsbelopp som krävs.

Fall B

Beror på hur stort ersättningsbelopp som krävs.

Beror på hur stort ersättningsbelopp som krävs.Kostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fall-

studie

Advokat

Delgivningsman/

exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Är detta obligatoriskt?

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Ja

Beror på hur stort ersättningsbelopp som krävs.

Nej

Beror på typ av verkställighets-åtgärd.

Det är inte obligatoriskt enligt lag, men domstolen kan anse det vara nödvändigt att kalla in en sakkunnig, vilket brukar ske i praktiken.

Kostnaden tas ut per timme och varierar beroende på ämnes-område, men får vara högst 100 euro plus utgifter och moms.

Fall B

Ja

Beror på hur stort ersättningsbelopp som krävs.

Nej

Beror på typ av verkställighets-åtgärd.

Se ovan

Kostnaden tas ut per timme och varierar beroende på ämnes-område, men får vara högst 100 euro plus utgifter och moms.Kostnader för ersättning till vittnen


Fall-

studie

Ersättning till vittnen

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Fall A

Ja

Förlorad inkomst, högst 17 euro per timme, resekostnader och övriga utgifter.

Fall B

Ja

Förlorad inkomst, högst 17 euro per timme, resekostnader och övriga utgifter.Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFall-

studie

Rättshjälp

Ersättningar

Villkor?

När ersätts hela beloppet?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångs-kostnader?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälps-organet?

Fall A

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Fall B

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.

Se fallstudie nr 4 ovan.Kostnader för översättning och tolkning


Fall-

studie

Översättning

Tolkning

Övriga kostnader som är utmärkande för gräns-överskridande tvister?

När och under vilka förhållanden krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förhållanden krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Beskrivning

Fall A

Fall B

Se fallstudie nr 4 ovan.

Vanligen 1,85 euro per 55 tangentslag plus utgifter och moms.

Se fallstudie nr 4 ovan.

55 euro per timme plus utgifter och moms.

Kostnader för delgivning av handlingar utomlands.


Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Kostnader för förfaranden - Estland

På den här sidan finns information om kostnader för rättsliga förfaranden i Estland.

Regler om advokatarvoden och liknande

Juridiska rådgivare

Juridiska rådgivares arvoden är inte reglerade i Estland.

Jurister

Juristers arvoden är inte reglerade i Estland.

Juridiska ombud

Juridiska ombuds arvoden är inte reglerade i Estland.

Exekutionstjänstemän

Länken öppnas i ett nytt fönsterI Estland regleras exekutionstjänstemännens arvoden i lagen om exekutionstjänstemän. Arvodet för en exekutionstjänsteman kan bestå av en avgift för att väcka talan, avgiften för förfarandet och en extra avgift för verkställandet. Exekutionstjänstemän har också rätt att ta ut avgift för tillhandahållandet av en yrkesmässig tjänst.

Advokater

Advokaters arvoden är inte reglerade i Estland – de fastställs i avtal med klienten. Den person som driver advokatbyrån eller advokaten föreslår ett pris för klienten och förklarar hur arvodet har räknats ut. Klienten ersätter advokaten eller den som driver advokatbyrån för kostnaderna som uppkommer för att tillhandahålla de juridiska tjänsterna.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parterna i tvistemål

De fasta kostnaderna för parterna i tvistemål omfattar:

 • Den statliga avgiften.
 • Säkerhet för upphävande.
 • Säkerhet för begäran om upphävande av tredskodom.
 • Säkerhet för återupptagande av förfarande eller återställande av försutten tid.
 • Kostnader i anslutning till att exekutionstjänstemän tillhandahåller rättegångshandlingar.
 • Kostnader i anslutning till publicering av kallelser och kungörelser i Ametlikud Teadaanded eller i en dagstidning,
 • Ersättning till sakkunniga, tolkar och översättare.
 • Andra kostnader för handläggningen av ett mål och utomrättsliga kostnader.

Stadier i tvistemål när fasta kostnader måste betalas

Följande kostnader måste betalas i förväg av den part som lämnat in ansökan som kostnaderna hänför sig till:

 • Den statliga avgiften.
 • Säkerhet för upphävande.
 • Säkerhet för begäran om upphävande av tredskodom.
 • Säkerhet för återupptagande av förfarande eller återställande av klausul.
 • Säkerhet för återupptagande av förfarande eller återställande av klausul.
 • Kostnader i anslutning till publicering av kallelser och kungörelser i Ametlikud Teadaanded eller i en dagstidning,
 • Kostnader i anslutning till offentliggörande av kallelser och kungörelser i Ametlikud Teadaanded eller dagstidning.

Om inte domstolen beslutar annorlunda ska kostnader för att ersätta sakkunniga, tolkar och översättare betalas i förväg av den part som lämnat in ansökan som kostnaderna hänför sig till.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parterna i brottmål

De fasta kostnaderna för parterna i brottmål fastställs i Länken öppnas i ett nytt fönsterstraffprocesslagen och omfattar rättegångskostnader, särskilda kostnader och extra kostnader.

Rättegångskostnader:

 • Rimlig ersättning till det valda ombudet eller företrädaren och andra nödvändiga kostnader som en av parterna ådrar sig i samband med brottmålet.
 • Belopp som betalas till brottsoffer, vittnen, experter och sakkunniga i enlighet med avsnitt 17 i straffprocesslagen, utom sådana belopp som avses i avsnitt 176.1.1 i samma lag.
 • Kostnader som en statlig kriminalteknisk institution eller ett annat statligt organ har haft för att utföra expertbedömningar eller fastställa berusningsgrad.
 • Arvode till utsedd försvarare och ersättning för dennas utgifter i den mån de är styrkta och nödvändiga.
 • Kostnader för kopiering av material till försvararen i enlighet med avsnitt 224.1 i straffprocesslagen.
 • Kostnader för lagring, översändande och förstörande av bevis.
 • Kostnader för lagring, överföring och förstörande av konfiskerad egendom.
 • Kostnader som uppstått för att säkra en civilrättslig åtgärd.
 • Ersättning som betalas efter en fällande dom.
 • Andra kostnader som ett organ som leder ett brottmålsförfarande har haft i samband med detta förfarande, utom kostnader som anses vara särskilda eller extra kostnader i enlighet med straffprocesslagen.

Om en part i förfarandet har flera försvarare eller ombud, kommer den ersättning som betalas till dem att inkluderas i rättegångskostnaderna så länge som de inte överstiger en rimlig ersättningsnivå som normalt betalas till en försvarare eller ett ombud.

Om en misstänkt eller en tilltalad inte har någon försvarare eller något ombud, kommer de nödvändiga kostnaderna för försvaret att inkluderas i rättegångskostnaderna. Överdrivna kostnader som inte skulle ha uppstått om en försvarare hade funnits kommer inte att räknas med i rättegångskostnaderna.

Kostnader för sakkunnigutlåtanden ersätts i enlighet med de villkor som fastställs i lagen om expertvittnen.

Särskilda kostnader: kostnader för uppskjutande av en domstolsförhandling på grund av att en part har underlåtit att infinna sig och kostnader för obligatorisk närvaro.

Extra kostnader:

 • Ersättning till en person som inte är en part i målet för information om omständigheter som rör bevis.
 • Kostnader för att hålla en misstänkt eller tilltalad i häkte.
 • Betalning till tolk eller översättare i enlighet avsnitt 178 i straffprocesslagen.
 • Ersättning som betalas ut i brottmål för skada som staten har orsakat en enskild genom att denne har frihetsberövats utan att skäl har funnits för detta.
 • Kostnader för statliga och lokala myndigheter i samband med brottmål, utöver sådana som avses i avsnitt 175.1.1 eller 175.10 i straffprocesslagen.
 • Betalningar till vittnens företrädare i enlighet avsnitt 671 i straffprocesslagen.

Stadier i brottmål när fasta kostnader för parterna måste betalas:

 • Vid friande dom ska rättegångskostnaderna betalas av staten. Vid fällande dom ska rättegångskostnaderna betalas av den dömde gärningsmannen. Om ett yrkande delvis bifalls ska rättegångskostnaderna betalas av staten i enlighet med i vilken utsträckning den tilltalade frikänns. Skyldigheten att betala rättegångskostnader uppstår när den slutliga domen har vunnit kraft.
 • Om ett civilrättsligt yrkande avvisas ska rättegångskostnader i anslutning till säkerhet för civilmålet betalas av brottsoffret. Om ett civilrättsligt yrkande bifalls i sin helhet ska rättegångskostnader i anslutning till säkerhet för ändamålet betalas av den som fällts för brottet eller svaranden. Om ett civilrättsligt yrkande delvis bifalls ska domstolen dela upp rättegångskostnaderna rörande säkerhet för ändamålet mellan brottsoffret och den som fällts för brottet eller svaranden, med beaktande av alla omständigheter. Om ett civilrättsligt yrkande inte tas upp till prövning ska rättegångskostnader i anslutning till säkerhet som ställts för ändamålet betalas av staten.

Fasta kostnader i konstitutionella förfaranden

Fasta kostnader för parterna i konstitutionella förfaranden

Enskilda personer kan inte begära prövning av lagars förenlighet med konstitutionen. Kostnaden för en sådan prövning täcks av statsbudgeten. Kostnaden för att involvera specialister i domstolsförfaranden täcks av statsbudgeten enligt samma villkor som gäller för betalningen av arvoden till sakkunniga i civilprocesser.

Stadier i konstitutionella förfaranden när fasta kostnader för parterna måste betalas

Vid konstitutionella förfaranden betalas inga fasta kostnader av parterna.

Förhandsinformation som ska lämnas av juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

En advokat är skyldig att informera en klient om den fullständiga omfattningen av åtgärder som vidtas i samband med tillhandahållandet av juridiska tjänster och om alla kostnader som ingår. Den person som driver en advokatbyrå eller den berörda advokaten föreslår ett pris för klienten och förklarar hur arvodet har räknats ut.

Kostnader för förfaranden

Kostnader som ska betalas av den vinnande parten

Den vinnande parten ska bära samtliga kostnader för ersättning till det juridiska ombudet eller rådgivaren, under förutsättning att domstolen anser att kostnaderna är rimliga och inte ska bäras av den förlorande parten.

Kostnader som ska betalas av den förlorande parten

Enligt avgörandet om fastställande av rättegångskostnader ska den förlorande parten ersätta den vinnande parten för hans eller hennes rättegångskostnader, vilka kan innefatta

 • den statliga avgiften.
 • säkerhet,
 • kostnader för vittnen, sakkunniga, tolkar och översättare, och kostnader för expertanalyser som har gjorts av en person som inte är part i målet och som ska ersättas i enlighet med lagen om kriminalteknisk undersökning,
 • kostnader för att erhålla bevishandlingar och fysiska bevis,
 • kostnader för besiktning, inklusive nödvändiga resekostnader för domstolen,
 • kostnader för överlämnande, vidarebefordran och utfärdande av rättegångshandlingar,
 • kostnader för fastställande av ett tvistemåls värde,
 • kostnader för representanter och rådgivare till parterna i rättegången,
 • kostnader för resor, porto, kommunikation, boende och andra liknande kostnader för de som deltagit i rättegången,
 • utebliven lön eller utebliven annan fast inkomst för parterna i förhandlingarna,
 • kostnader för förberedande förhandlingar som föreskrivs i lag, om inte talan ingivits senare än sex månader efter att det att de förberedande förhandlingarna avslutats,
 • exekutionstjänstemannens arvode för att säkra en talan och för kostnader i anslutning till verkställande av en dom om att säkra en talan,
 • exekutionstjänstemannens arvode för att överlämna rättegångshandlingar,
 • kostnader för behandling av en ansökan om rättshjälp,
 • kostnader för påskyndat förfarande för betalningsföreläggande,
 • kostnader för att delta i medlingsförfaranden på domstolens begäran enligt avsnitt 4.4 i civilprocesslagen, eller om deltagande är obligatoriskt, medling före rättegång enligt avsnitt 1.4 i medlingslagen.

Om ett domstolsbeslut om delade rättegångskostnader fastställer att en part ska bära en annan parts kostnader för det juridiska ombudet eller den juridiska rådgivaren ska beloppet som fastställs av domstolen vara rimligt och inte överstiga vad som är nödvändigt. Om flera personer anlitas ska de relevanta kostnaderna ersättas endast om de har uppstått på grund av att fallet var komplicerat eller att det fanns behov av att byta ombud.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Estland?

Bestämmelser om kostnader finns i:

 • Civilprocesslagen.
 • Lagen om exekutionstjänstemän.
 • Lagen om statliga avgifter.
 • Författningar som har utfärdats på grundval av civilprocesslagen.

På vilka språk kan jag få information om bestämmelser om kostnader i Estland?

Information om bestämmelser om kostnader finns enbart på estniska.

Översättning till engelska av estnisk lagstiftning om kostnader och källor finns på webbsidan för Estlands officiella tidning Länken öppnas i ett nytt fönsterRiigi Teataja.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Justitieministeriet är ansvarigt för att genomföra Länken öppnas i ett nytt fönsterdirektiv 2008/52/EG om vissa aspekter på medling på privaträttens område. Allmänna frågor om medling kan skickas till ministeriets e-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterinfo@just.ee.

Medlingsförfaranden regleras i lagen om medling. Den reglerar medlarnas rättigheter och skyldigheter och innehåller också riktlinjer för genomförande och verkställighet av en överenskommelse som träffats med hjälp av en medlare. Följande personer har enligt lagen rätt till medlingsförfaranden:

 • En fysisk person som av parterna har fått uppdraget att föra medlingen.
 • Jurister.
 • Notarier.
 • I de fall som anges i lagen: statliga eller lokala medlingsorgan.

Medling i brottmål regleras i lagen om brottmål. När det gäller medling i familjefrågor uppmuntrar socialministeriet särskilt utvecklingen av medlings-/förlikningsverksamhet för familjer.

När det gäller medling i familjefrågor uppmuntrar socialministeriet särskilt utvecklingen av medlings-/förlikningsverksamhet för familjer. Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands samfund för medlare har en webbplats som innehåller information på både estniska och engelska. Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands förening för barnens välbefinnande– en icke vinstdrivande förening som stöder barns rättigheter –erbjuder råd till föräldrar som vill separera eller skiljas och uppmuntrar dem att vända sig till förlikningsmän för att skydda barnens intressen. Föreningen arrangerar också utbildning inom medling för familjer.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Rättegångskostnaderna beror på typen av mål och handläggningstiden. De primära källorna för information om rättegångskostnader är processlagstiftningen och lagen om statliga avgifter. Justitieministeriet ger ut och administrerar den officiella publikationen Länken öppnas i ett nytt fönsterRiigi Teataja (den statliga officiella tidningen) som ger tillgång till:

 • Lagar och förordningar.
 • Dekret utfärdade av republikens president.
 • Högsta domstolens beslut och internationella avtal.
 • Förordningar från lokala myndigheter.

Riigi Teataja innehåller officiella konsoliderade versioner av lagar, förordningar och föreskrifter från regeringen, ministerförordningar, förordningar utfärdade av chefen för Eesti Pank (Estlands centralbank), förordningar utfärdade av den nationella valnämnden, parlamentsbeslut och förordningar utfärdade av kommuner och städer. Lagstiftning och andra handlingar som offentliggjorts i Riigi Teataja har varit tillgängliga sedan 1990.

En analys av metoderna för att fastställa rättegångskostnader i tvistemål finns på högsta domstolens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Var hittar jag information om genomsnittliga tider för olika förfaranden?

Statistik om domstolsförfaranden i första och andra instans finns sedan 1996 tillgänglig på domstolarnas Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

De statliga avgifter som ska betalas för en särskild typ av förfarande anges i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om statliga avgifter.

Arvoden till exekutionstjänstemän anges i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om exekutionstjänstemän.

Det finns ingen statistik över den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för en viss typ av förfarande.

Moms

Hur tillhandahålls denna information?

Till kostnaderna för exekutionstjänstemännens tjänster kommer moms på 20 procent.

För att erhålla återbetalning av den moms som tillkommer på rättegångskostnaderna måste den sökande bekräfta att han eller hon inte är skyldig att betala moms eller att det inte är möjligt att återfå den på annat sätt.

Vilken momssats tillämpas?

Sedan den 1 juli 2009 är momssatsen i Estland 20 procent.

Rättshjälp

Tillämplig inkomstgräns inom civilrätt

Rättshjälp från staten är tillgänglig när kostnaderna för juridiska tjänster är mer än dubbelt så höga som den sökandes genomsnittliga månadsinkomst, beräknat på den genomsnittliga månadsinkomsten under fyra månader innan ansökan lämnades in.

Skatter och obligatoriska försäkringspremier, kostnader för lagenlig försörjningsplikt liksom rimliga kostnader för boende och transporter ska dras av från det beräknade beloppet.

Övriga villkor för att målsägare ska beviljas rättshjälp

Enligt civilprocesslagen kan staten bevilja rättshjälp. Vilken typ av rättshjälp som garanteras av staten och villkoren och bestämmelser för detta regleras av Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om rättshjälp.

Rättshjälp kan beviljas fysiska personer som vid tiden för inlämnande av ansökan om statligt stöd är bosatta i eller medborgare i Estland eller en annan av Europeiska unionens medlemsstater. Var en person är bosatt fastställs i enlighet med artikel 59 i rådet förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område. Andra fysiska personer kan beviljas rättshjälp enbart om det föreskrivs i ett internationellt avtal.

Statlig rättshjälp beviljas inte om

 • den sökande själv kan tillvarata sina rättigheter,
 • den sökande inte har rätt till det skydd han eller hon ansöker om,
 • den sökande kan betala kostnaderna för juridiska tjänster med hjälp av tillgångar som utan större svårighet kan säljas,
 • kostnaderna för de juridiska tjänsterna inte förväntas bli högre än två gånger den sökandes genomsnittliga månadsinkomst, beräknad på den genomsnittliga inkomsten för de fyra månader som föregår ansökan, med avdrag för skatter och obligatoriska försäkringspremier, kostnader för rättsligt ålagda underhållskostnader och rimliga kostnader för boende och transport,
 • det är uppenbart att den sökande har mycket små utsikter att kunna hävda sina rättigheter,
 • ansökan görs för att lämna in ett ersättningsanspråk för en ideell skada och det inte finns något tvingande allmänintresse i saken,
 • tvisten gäller den sökandes affärsverksamhet och påverkar inte hans eller hennes rättigheter som inte har anknytning till den verksamheten,
 • ansökan görs för att skydda ett varumärke, ett patent, ett bruksmönster, en integrerad kretskortslayout eller någon annan form av immateriell egendom, med undantag av rättigheter som följer av upphovsrättslagen,
 • den sökande har tydliga gemensamma intressen med en person som inte har rätt till rättshjälp; i detta fall finns en risk att den erhållna rättshjälpen kan överföras till den person som inte har rätt till den,
 • ansökan görs för att försvara en rätt som har överförts till den sökande och det finns orsak att anta att rätten har överförts till den sökande för att han eller hon ska kunna få rättshjälp,
 • tillhandahållande av juridiska tjänster garanteras av ett avtal om rättskyddsförsäkring som den sökande har ingått eller av en obligatorisk försäkring som den sökande tecknat,
 • det belopp som den sökande kan komma att erhålla efter det att ärendet har avgjorts, är orimligt lågt i jämförelse med den uppskattade kostnaden för rättshjälp som staten ska stå för.

Läs mer om rättshjälp på Advokatsamfundets Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp för misstänkta och tilltalade

Villkoren för beviljande av rättshjälp för målsägare gäller även för misstänkta och tilltalade.

Kostnadsfria domstolsförfaranden

I lagen om statliga avgifter fastställs under vilka omständigheter undantag från statliga avgifter är möjliga. I en rättegång omfattas inte följande av en statlig avgift:

 • Granskning av ett överklagande eller ett klagomål för att kräva lön eller ersättning, fastställande av att en uppsägning av ett anställningsavtal är ogiltig, återanställning eller ändring av ordalydelsen som är grunden till uppsägningen.
 • Granskning av ett överklagande om ansökan om underhåll och, i krav gällande underhåll för barn, ansökan om påskyndat betalningsföreläggande.
 • Granskning av ett skadeståndskrav för olaglig fällande dom, olaga åtal, olaga förebyggande frihetsberövande och andra omotiverade frihetsberövanden och även granskning av ett anspråk om ersättning för skada på egendom som orsakats av ett straff för en mindre förseelse om det är en olaglig påföljd.
 • Första utfärdandet av handlingar som rör ett brottmål.
 • Genomförande av förfaranden för att placera en person på sluten anstalt.
 • Granskning av ansökan om återlämnande av beslagtagna eller övergivna tillgångar i samband med olagliga tvångsåtgärder och för ersättning av skada.
 • Granskning av ett fall för att bevisa längd för pensionsgrundande tjänst.
 • Granskning av en protest i ett förvaltningsrättsmål.
 • Granskning av en ansökan om juridiskt stöd, och inlämnandet av en invändning mot domstolens dom i ett sådant fall.
 • Granskning av en ansökan om statligt stöd, och inlämnandet av en invändning mot domstolens dom i ett sådant fall.
 • Granskning av en överklagan om skada orsakad av att den huvudsakliga familjeförsörjaren råkat ut för kroppsskada eller sjukdom, eller avlidit.
 • Kopior på upp till fem sidor av rättegångshandlingar i ett förvaltningsmål.

Den statliga avgiften är undantagen vid

 • inlämning av en invändning från en minderårig till en domstol i ett fall där en oberoende rätt att överklaga har getts till honom eller henne enligt lag,
 • ett mål som väckts av en sökande av pension eller stöd och där frågan gäller oriktig betalning av eller underlåtenhet att betala pensionen eller stödet,
 • inlämning av klagomål från en fysisk person mot ett beslut av en valnämnd,
 • inlämning från en förmyndarskapsinstitution av en ansökan om förlust av föräldraansvar, eller för att utse en förmyndare för en minderårig eller någon annan ansökan som lämnas in till förmån för ett barn som institutionen är ansvarigt för,
 • en skattemyndighets inlämning av konkursansökan eller annan framställning gällande insolvensförfaranden, samt i mål som gäller att fastställa skatt,
 • inlämning av ett överklagande av en länsstyrelse i enlighet med reglerna i lagen om jordreform för att fullgöra inteckningshavarens skyldigheter i ett mål om en inteckning som fastställts för nytta för staten,
 • en exekutionstjänstemans inlämning till domstol av en ansökan om verkställighetsförfarande i enlighet med lagen om verkställighetsförfarandet, samt invändning mot ett domstolsbeslut om verkställighetsförfarande enligt avsnitt 599 i civilprocesslagen.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Domstolen som prövar ett mål fastställer i sitt avgörande eller sitt beslut om att avsluta förhandlingarna hur rättegångskostnaderna ska fördelas mellan parterna. Domstolen måste ange hur stor andel och vid behov göra en proportionell uppdelning av rättegångskostnaderna och meddela vad som ska bäras av respektive part. Om en högre domstol ändrar en dom eller avkunnar en ny dom utan att ta upp ärendet förnyad prövning ska domstolen vid behov se över uppdelningen av rättegångskostnaderna på nytt.

En part i domstolsförhandlingar har rätt att – inom 30 dagar efter dagen för domstolsbeslutet om uppdelning av kostnaderna – begära att förstainstansrätten som avgjort målet fastställer rättegångskostnaderna uttryckt i ett belopp baserat på en proportionell uppdelning av kostnaderna för domstolsavgörandet. En förteckning över rättegångskostnaderna, som även visar hur de delas upp, ska bifogas begäran. Domstolen kan fastställa en tidsgräns då en part i målet ska lämna in ytterligare förtydliganden om de kostnader som ska ersättas, eller kan begära att parten ska lämna in styrkande handlingar för kostnaderna. Domstolen vidarebefordrar omedelbart begäran om fastställande av rättegångskostnaderna tillsammans med en förteckning över rättegångskostnader och verifikationer till motparten.

Motparten har minst sju dagar på sig från dagen för delgivning av ansökan att lämna in invändningar mot den. Beviljandet av rättshjälp utesluter eller begränsar inte skyldigheten för mottagaren av rättshjälpen att baserat på ett domstolsutslag ersätta kostnaderna som motparten haft. Den part mot vilken ett beslut fattas bär rättegångskostnaderna för detta fullt ut även om parten befrias från skyldigheten att betala rättegångskostnaderna eller när parten har beviljats rättshjälp för sådana utgifter.

Om ett mål avgörs till kärandens fördel ålägger domstolen svaranden att till staten betala en del av de rättegångskostnader som käranden är befriad från eller har rätt att göra i delbetalningar. Beloppet, som betalas in till staten, ska stå i proportion till den del av en talan som har avgjorts.

Arvoden för sakkunniga

Om inte domstolen beslutar annat, ska förfarandekostnaderna, i den utsträckning som fastställs av domstolen, betalas av den part som lämnat in ansökan som kostnaderna är förenade med. Om båda parter lämnar in en ansökan eller om domstolen kallar in en sakkunnig ska kostnaden delas lika mellan parterna.

Arvodet betalas ut efter utfört uppdrag. Timarvoden inom gränserna för den minimi- respektive maximigräns för timdebitering som fastställts i en regeringsförordning är tillåtna. En sakkunnigs arvode är 10–40 gånger minimiarvodet per timme. Vid beslut om vilket timarvode som ska betalas tar domstolen hänsyn till

 • den sakkunniges kvalifikationer,
 • hur komplicerat arbetet är,
 • eventuella oundvikliga kostnader på grund av användning av nödvändiga hjälpmedel,
 • eventuella särskilda omständigheter under vilka den sakkunniga har utfört arbetet.

Kostnader i anslutning till förberedelse och sammanställning av en sakkunnigs bedömning, inklusive nödvändiga kostnader för biträdande personal, liksom för material och hjälpmedel som används vid den sakkunnigas bedömning, och andra nödvändiga kostnader, främst för logi och måltider, ska också ersättas.

En sakkunnigs arvode och kostnaderna som ska återbetalas fastställs genom ett avgörande av samma domstol som har anlitat den sakkunniga.

Sakkunniga ersätts enbart på egen begäran. Om en sakkunnig har utfört sitt uppdrag, betalar domstolen arvodet oavsett om parterna har betalat ett förskott eller om domstolen har föreskrivit att parterna ska betala kostnaderna.

Arvoden till sakkunniga i anslutning till en sakkunnig bedömning som görs av en offentlig rättsinstitution, som en del av rättegångskostnaderna, ersätts av den förlorande parten till den vinnande parten på samma sätt som rättegångskostnaderna.

Arvoden för översättare och tolkar

Arvoden till tolkar som inte är knutna till domstolen och som deltar i domstolsförhandlingar betalas per timme med en ersättning som uppgår till 2–40 gånger den lagstadgade minimilönen per timme. Ersättningen till översättare för skriftlig översättning beräknas per sida och kan uppgå till 20 gånger minimiersättningen per timme.

Tolkars eller översättares arvoden och kostnader som ska ersättas fastställs genom beslut av samma domstol som anlitade tolken eller översättaren.

Vid beslut om timarvodet ska domstolen ta hänsyn till tolkens eller översättarens kvalifikationer, hur komplicerat arbetet är, oundvikliga kostnader som uppstått och eventuella särskilda omständigheter när tolkningen eller översättningen gjordes.

Tolkar och översättare ersätts enbart på egen begäran. Domstolen betalar arvodet till tolkar och översättare oavsett om parterna har betalat ett förskott eller om domstolen har föreskrivit att parterna ska betala kostnaderna.

Tolkars och översättares arvoden är en del av rättegångskostnaderna och ersätts av den förlorande parten till den vinnande parten på samma sätt som rättegångskostnaderna.

Senaste uppdatering: 08/08/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Irland

På den här sidan hittar du information om rättskostnader i Irland.

Regelverk för juristyrkenas arvoden

Solicitors

Grunden för arvoden till solicitors skiljer sig beroende på om det rör sig om en tvistefråga (dvs. rådgivning och ombudsfunktion vid en process inför domstol, tribunal eller skiljedomare) eller en fråga som inte hänför sig till tvistemål. När det gäller en tvistefråga kan kostnaderna vidare indelas i kostnader som rör solicitor och klient (dvs. arvode från parten till hans eller hennes solicitor) och kostnader som rör parterna (dvs. ersättning för rättegångskostnader som den ena parten i en förhandling tillerkänns och som den andra parten i förhandlingen ska betala).

Tvistefrågor

Huvudsaklig överordnad lagstiftning*

 • Attorneys’ and Solicitors’ Act 1849.
 • Attorneys’ and Solicitors’ Act 1870.
 • Section 68, Solicitors’ (Amendment) Act 1994.
 • Section 94, Courts of Justice Act 1924.
 • Section 78, Courts of Justice Act 1936.
 • Section 8, Eighth Schedule, Courts (Supplemental Provisions) Act 1961.
 • Section 17, Courts Act 1981.
 • Section 14, Courts Act 1991.
 • Section 68, Solicitors’ (Amendment) Act 1994.
 • Sections 27 och 46, Courts and Court Officers Act 1995.

Huvudsaklig underordnad lagstiftning*

 • Order 22 rule 4, 6 och 14(3); Order 27 rule 1A, Order 99 och Appendix W, Rules of the Superior Courts.
 • Order 15, rules 14, 15 och 21 och Order 66, Circuit Court Rules.
 • Orders 51 och 52 och Schedule E, District Court Rules.

Rättspraxis

 • Domstolsbeslut som tolkar berörd lagstiftning.

Frågor som inte hänför sig till tvistemål

Huvudsaklig överordnad lagstiftning*

Solicitors’ Remuneration Act 1881.

Huvudsaklig underordnad lagstiftning*

 • Solicitors’ Remuneration General Order 1884.
 • Solicitors’ Remuneration General Order 1960.
 • Solicitors’ Remuneration General Order 1964.
 • Solicitors’ Remuneration General Order 1970.
 • Solicitors’ Remuneration General Order 1972.
 • Solicitors’ Remuneration General Order 1978.
 • Solicitors’ Remuneration General Order 1982.
 • Solicitors’ Remuneration General Order 1984.
 • Solicitors’ Remuneration General Order 1986.
 • Rules 210 och 239, Land Registration Rules, 1972.

Rättspraxis

 • Domstolsbeslut som tolkar berörd lagstiftning.

*Referenser till lagstiftning hänvisar till Act, Order eller Rules i deras ändrade form. Lagstiftning efter 1922 finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterIrlands författningssamling i elektronisk form och på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterparlamentets kamrar.

Advokater (lawyers)

Beteckningen ”lawyer” är en kollektiv benämning för de två kategorierna solicitors och barristers i den irländska rättsordningen.

Barristers

Arvoden till barristers behandlas som en utbetalning från den solicitor till vilken de faktureras. De betraktas därmed som en utbetalning från berörd solicitor och regleras av den lagstiftning som gäller för arvoden till solicitors och av domstolsbeslut om den ersättning som ska gälla för arvoden till juridiska ombud: se särskilt paragraf 27, Courts and Court Officers Act 1995 och Kelly v. Breen [1978] I.L.R.M. 63; State (Gallagher Shatter & Co.) v. de Valera [1991] 2 I.R. 198; i Superquinn v. Bray U.D.C. (No. 2) [2001] 1 I.R. 459.

Exekutionsbiträden (bailiffs)

Arvoden till sheriff och exekutionsbiträden för verkställande av domstolsbeslut regleras av Sheriff’s Fees and Expenses Order 2005 och inkluderar föreskrifter om arvoden som kan tas ut vid inlämnande av verkställningsbeslutet samt provision och kostnader för resor, hämtning och lagring/förvaring av utmätta varor eller djur.

Advokater (advocates)

Det finns ingen separat kategori av jurister som benämns ”advocate” i den irländska rättsordningen.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemålsförhandlingar

Fasta kostnader för parterna i tvistemålsförhandlingar

Med undantag av de frågor som anges i Order 27 rule 1A(3) och rule 9 (kostnader som ska betalas av en part som inger en inlaga efter att en annan part har ansökt om tredskodom för inlagan) och Appendix W, Rules of the Superior Courts och Schedule E, District Court Rules, kan kostnader i allmänhet beslutas fritt.

Kostnader som ska betalas inkluderar även utlägg som exempelvis domstolsavgifter, vilka fastställs av högsta domstolen och High Court respektive grevskapsdomstolen och distriktsdomstolen genom Fees Orders.

Mer information om Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstolsavgifter.

Skede i tvistemål när fasta kostnader måste betalas

När det gäller kostnader enligt Order 27 rule 1A(3) och rule 9 (kostnader som ska betalas av en part som inger en inlaga efter att en annan part har ansökt om tredskodom för inlagan) ska kostnaderna betalas när ansökan om tredskodom för den berörda inlagan avskrivs.

De kostnadsposter som anges i Appendix W, Rules of the Superior Courts, kan ersättas enligt följande:

 • Till berörd solicitor från klienten vid mottagande av kostnadsräkningen en månad efter mottagande av fakturan, om klienten inte inom denna tid har ansökt om beskattning (preliminär bedömning) av fakturan (paragraf 2, Attorneys’ and Solicitors’ Act 1849). Klienten har dock under alla omständigheter tolv månader från mottagandet av fakturan på sig att begära och beviljas beskattning. Efter tolv månader eller efter betalning av fakturabeloppet får domstolen, om särskilda omständigheter som uppdagas i målet förefaller motivera detta, hänvisa fakturan till beskattning, förutsatt att ansökan till domstolen görs inom tolv kalendermånader efter betalningen.
 • Om den ena parten har tillerkänts ersättning för rättegångskostnaderna från en annan part, genom utfärdande av ett intyg om beskattning av kostnaderna eller enligt avtal mellan parterna om betalningen.

De kostnadsposter som anges i Schedule E, District Court Rules, ska

 • om tredskodom avkunnas betalas av den nödlidande parten,
 • när det gäller övriga kostnader betalas av den part domstolen har tillerkänt ersättning för rättegångskostnaderna, när domstolen beslutar om sådana kostnader.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

Det finns inga fasta kostnader vid brottmålsprocesser, och inga domstolsavgifter tas ut vid sådana processer.

(Vid brottmål som gäller lindriga brott med förenklat rättegångsförfarande kan distriktsdomstolen besluta om rättegångskostnader mot en part, förutom mot republikens högste åklagare eller en polisåklagare. Grevskapsdomstolen (Circuit Court) och centrala brottmålsdomstolen (Central Criminal Court) (de domstolar som är behöriga att pröva åtalbara brott) kan besluta att tillerkänna en part ersättning för rättegångskostnaderna

 • vid frikännande (varvid tillerkännandet kan överklagas till brottmålsdomstolen i andra instans, Court of Criminal Appeal),
 • om ett åtal innehåller onödigt material, är onödigt långt eller felaktigt i sak,
 • om en rättegång skjuts upp på grund av ändring av åtalet, eller
 • om instruktion ges om separat rättegång om en åtalspunkt.)

Fasta kostnader i konstitutionella mål

Fasta kostnader för parter i konstitutionella mål

Endast High Court och högsta domstolen (Supreme Court) har behörighet i konstitutionella mål. Inga särskilda kostnads- eller arvodesregimer gäller för sådana mål. De fasta kostnader som är tillåtna vid sådana mål är de som föreskrivs i Appendix W, Rules of the Superior Courts. De domstolsavgifter som ska erläggas fastställs av högsta domstolen och High Court genom Fees Orders.

Mer information om Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstolsavgifter.

Skede i konstitutionella mål när fasta kostnader måste betalas

Domstolsavgifter ska normalt betalas vid ingivning av berörd handling.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Enligt paragraf 68, Solicitors’ (Amendment) Act 1994 gäller följande:

 1. ”68.—(1) När en solicitor får instruktion om att tillhandahålla juridiska tjänster till en klient, eller så snart som möjligt därefter, ska han eller hon skriftligen ge klienten detaljuppgifter om
  1. de faktiska kostnaderna, eller
  2. om det under rådande omständigheter inte går eller inte är rimligt att tillhandahålla detaljuppgifter om de faktiska kostnaderna, en uppskattning (så noggrann som möjligt) av kostnaderna, eller
  3. om tillhandahållande av detaljuppgifter om de faktiska kostnaderna eller av en uppskattning av dessa kostnader inte är möjlig eller rimlig under rådande omständigheter, den grund som används för att beräkna kostnaderna för sådana juridiska tjänster av berörd solicitor eller av hans eller hennes firma och, om de juridiska tjänsterna gäller tvistefrågor, dessutom skriftliga detaljuppgifter om de omständigheter när klienten kan bli skyldig att betala en annan parts eller andra parters rättegångskostnader eller, i förekommande fall, under vilka omständigheter de avgifter som klienten är skyldig att betala till berörd solicitor för de juridiska tjänsterna inte täcks helt av de rättegångskostnader som en annan part eller andra parter (eller annan parts eller andra parters försäkringsbolag) betalar i tvistemålet.
 2. En solicitor ska inte agera för en klients räkning i samband med en tvistefråga (utom om den endast gäller ersättning av en skuld eller en fordran) på grundval av att hela eller någon del av de avgifter klienten ska betala ska beräknas som en angiven procentandel eller andel av eventuellt skadestånd eller andra belopp som ska betalas till klienten. Inga avgifter som tas ut genom åsidosättande av denna underparagraf kan bli verkställbara genom rättsliga åtgärder mot klienten för att driva in dem.
 3. En solicitor ska inte dra av eller tillskansa sig något belopp som gäller hela eller någon del av sina avgifter från ett eventuellt skadeståndsbelopp eller andra belopp som kan utbetalas eller komma att utbetalas till en av denne solicitors klienter på grund av en tvistefråga som handhas av denne solicitor för den klientens räkning.
 4. Underparagraf (3) i denna paragraf ska inte leda till att en solicitor förhindras från att när som helst komma överens med en klient om att ett kostnadskonto ska regleras från eventuella skadeståndsbelopp eller andra belopp som kan utbetalas eller komma att utbetalas till klienten på grund av en tvistefråga som handhas för klientens räkning av denne solicitor eller av hans eller hennes firma.
 5. Överenskommelser enligt underparagraf (4) i denna paragraf ska vara verkställbara mot en solicitors klient endast om överenskommelsen är skriftlig och inkluderar en uppskattning (så noggrann som möjligt) av vad berörd solicitor rimligen tror kan erhållas från annan part eller andra parter (eller från annan parts eller andra parters försäkringsbolag) i förhållande till denne solicitors avgifter i händelse av att klienten erhåller skadeståndsbelopp eller andra belopp på grund av tvistefrågan.
 6. Oaktat andra rättsliga bestämmelser om detta ska en solicitor i en kostnadsberäkning som överlämnas till klienten så snart som möjligt efter det att den tvistefråga han eller hon handhar för klientens räkning har avslutats redovisa
  1. en sammanfattning av de juridiska tjänster som har tillhandahållits klienten i samband med tvistefrågan,
  2. hela summan av skadeståndsbeloppet eller annat belopp som erhållits av klienten på grund av tvistefrågan, och
  3. detaljuppgifter om hela eller någon del av avgiften som har erhållits av berörd solicitor för klientens räkning från annan part eller andra parter (eller från annan parts eller andra parters försäkringsbolag), och
  4. kostnadsräkningen ska visa beloppen för arvoden, utlägg, utbetalningar och åsamkade eller uppkomna kostnader i samband med tillhandahållandet av de juridiska tjänsterna som separata poster.
 7. Inget i denna paragraf ska hindra någon från att utöva gällande laglig rätt att kräva att en solicitor ska lämna in en kostnadsräkning för beskattning, oavsett om kostnaderna gäller mellan parter eller mellan solicitor och klient och inte heller begränsa rätten för enskilda eller samhället enligt paragraf 9 i denna rättsakt.
 8. Om en solicitor har utfärdat en kostnadsräkning till en klient för tillhandahållande av juridiska tjänster och klienten bestrider kostnadsräkningens belopp (eller någon del av beloppet) ska berörd solicitor
  1. vidta alla nödvändiga åtgärder för att lösa frågan genom överenskommelse med klienten, och
  2. skriftligen informera klienten om

i)  klientens rätt att kräva att berörd solicitor ska överlämna kostnadsräkningen eller någon del därav till en Taxing Master vid High Court for Taxationsolicitor och egen klient-basis, och

ii) klientens rätt att framställa klagomål till samhället under paragraf 9 i denna rättsakt om att han eller hon har fått en kostnadsräkning som han eller hon hävdar är alltför hög.

 1. I denna paragraf inkluderar ”avgifter” arvoden, utlägg, utbetalningar och kostnader.
 2. Bestämmelserna i denna paragraf ska gälla oaktat bestämmelserna i Attorneys and Solicitors (Ireland) Act, 1849 och i Attorneys and Solicitors Act, 1870.”

Enligt paragraf 12.6 i uppförandekoden för General Council of the Bar of Ireland gäller följande:

”12.6 När en barrister får instruktion om att tillhandahålla juridiska tjänster till en klient, eller så snart som möjligt därefter, ska han eller hon skriftligen ge en solicitor som lämnar instruktioner eller klienten, om klienten har direkt kontakt med berörd barrister enligt Direct Professional Access Scheme, detaljuppgifter om

  1. de faktiska kostnaderna, eller
  2. om det under rådande omständigheter inte går eller inte är rimligt att tillhandahålla detaljuppgifter om de faktiska kostnaderna, en uppskattning (så noggrann som möjligt) av kostnaderna, eller
  3. om tillhandahållande av detaljuppgifter om de faktiska kostnaderna eller av en uppskattning av dessa kostnader inte är möjlig eller rimlig under rådande omständigheter, den grund som används för att beräkna avgifterna.

Berörd barrister väljer själv formatet för sådana detaljuppgifter.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Irland?

Information finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterTaxing Master’s Office, tillsammans med nedladdningsbar litteratur.

På vilka språk kan jag få information om bestämmelser om kostnader i Irland?

Information om kostnadskällor i Irland finns på engelska.

Var hittar jag information om medling?

 • Enligt paragraf 7(1) i Judicial Separation and Family Law Reform Act 1989 ska domstolen om en ansökan görs till domstolen om beslut om hemskillnad överväga möjligheten till förlikning mellan makarna. Den kan därmed ajournera förhandlingen till valfri tidpunkt för att makarna om de båda önskar detta ska ha möjlighet att överväga förlikning, med eller utan bistånd från tredje part. Enligt paragraf 7(3) får domstolen ajournera förhandlingen för att ge makarna möjlighet att om de båda önskar detta så långt det är möjligt komma överens om vilka villkor som ska gälla för separationen, med eller utan bistånd från tredje part.
 • Underparagraferna (1) och (3) i paragraf 8 i Family Law (Divorce) Act 1996 innehåller motsvarande föreskrifter för skilsmässoförhandlingar.
 • I paragraferna 15 och 16 i Civil Liability and Courts Act 2004 föreskrivs ett medlingsförfarande för processer som rör personskada.
 • Enligt Order 63A rule 6(1)(xiii) och Order 63B rule 6(1)(xiii) får en domare som har hand om förteckningen över kommersiella ärenden respektive en domare i konkurrensmål i High Court på begäran från någondera parten eller efter eget beslut yrka på att förhandlingen ajourneras så länge, dock i högst 28 dagar, som han eller hon anser behövs för att parterna ska få tid att överväga om förhandlingen eller frågan bör hänskjutas till medling, förlikning eller skiljedom. Om parterna beslutar att göra detta ska domaren hänskjuta förhandlingen eller frågan så att parterna får längre tid på sig att uppfylla processbestämmelser eller domstolsbeslut.

Mer information om medling finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterfamiljestödsbyrån (Family Support Agency).

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Det finns en webbplats med information om kostnader.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Mer information finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstolsverkets årsrapporter.

Moms

Hur tillhandahålls denna information? Vilka är de tillämpliga momssatserna?

Se webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterirländska skatte- och tullverket (Irish Tax and Customs Service).

Rättshjälp

Inkomstgränser inom det civilrättsliga området

Gränsen för disponibel inkomst i civilmål är 18 000 euro när fasta ersättningsbelopp till familjemedlemmar, boendekostnader, skatter och socialförsäkringsavgifter har räknats av.

Mer information finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterDepartment of Justice, Equality and Law Reform och webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterrättshjälpsnämnden (Legal Aid Board).

Inkomstgränser inom det straffrättsliga området

Enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterrättshjälpsprogrammet för brottmål (Criminal Legal Aid Scheme), som förvaltas av Department of Justice, Equality and Law Reform, föreskrivs att kostnadsfri rättshjälp under vissa omständigheter kan beviljas för försvar vid brottmålsprocesser av personer som saknar tillräckliga medel. Det finns ingen fastställd inkomstgräns. En anklagad person har rätt att informeras av den domstol där han eller hon ska ställas inför rätta om sin eventuella rätt till rättshjälp. Beviljande av rättshjälp ger den sökande rätt till en solicitors tjänster och, i vissa fall, till upp till två ombud, för förberedelse och genomförande av sitt försvar eller överklagande. Domstolarna ansvarar via domstolsväsendet för beviljandet av rättshjälp. En ansökan om rättshjälp kan göras till domstolen antingen a) av den sökande personligen eller b) via den sökandes juridiska ombud eller c) brevledes till inskrivningsdomaren.

Den som ansöker om rättshjälp måste övertyga domstolen om att hans eller hennes egna medel inte räcker för att bekosta rättshjälp. Varje domstol fattar själv beslut i dessa ärenden – de regleras inte av några riktlinjer för ekonomiskt berättigande. Domstolen måste också vara övertygad om det på grund av den ”allvarliga anklagelsen” eller ”extraordinära omständigheter” är nödvändigt i rättvisans intresse att bevilja den sökande rättshjälp. Om det rör sig om ett mordåtal eller om ett överklagande av ett avgörande från brottmålsdomstolen i andra instans (Court of Criminal Appeal) till högsta domstolen (Supreme Court) räcker det dock med otillräckliga medel för att kostnadsfri rättshjälp ska kunna beviljas.

Den som ansöker om kostnadsfri rättshjälp kan av domstolen bli ombedd att fylla i en sammanställning av sina ekonomiska medel. Det är ett brott om en sökande medvetet gör en oriktig sammanställning av sina medel eller undanhåller ett sakförhållande för att erhålla rättshjälp. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse eller båda delarna.

Inkomstgränser inom det straffrättsliga området för brottsoffer

Det finns ingen gräns för disponibel inkomst för klagande i vissa sexual- och våldsbrott som ansöker om rättshjälp från rättshjälpsnämnden (Legal Aid Board) vid brottmål där försvaret i rätten kommer att ta upp den klagandes sexuella bakgrund.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Rättshjälp beviljas automatiskt för klagande i mål som gäller vissa sexual- och våldsbrott. Alla övriga brottsoffer måste uppfylla samma kriterier som befolkningen i övrigt.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till svaranden

Det finns inga övriga villkor och inga särskilda arrangemang för minderåriga.

Kostnadsfri rättegång

Det finns undantag från betalning av domstolsavgifter under vissa omständigheter, bland annat i familjerättsliga ärenden och vissa mål som gäller minderåriga. För fullständiga uppgifter om de omständigheter när domstolsavgift inte behöver erläggas, se Fees Orders på det irländska domstolsverkets (Courts Service) webbplats.

Närmare uppgifter om Länken öppnas i ett nytt fönsterFees Orders och undantag finns på domstolsverkets (Courts Service) webbplats.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Domstolarna beslutar om ersättning av rättegångskostnader. Beslutet ska fattas enligt vissa väl etablerade regler och principer härledda från domstolarnas rättspraxis. Huvudregeln är exempelvis att kostnaderna följer händelsen, dvs. att den förlorande parten betalar den vinnande partens kostnader. Det finns dock undantag från denna regel beroende på omständigheterna i målet. Det kan till exempel hända att den vinnande parten inte får alla sina kostnader betalda om han av domstolen bedöms ha fördröjt eller i onödan förlängt förhandlingen eller om den vinnande parten har förlorat när det gäller vissa separata åtalspunkter i målet. I vissa fall, till exempel för mål som involverar konstitutionella frågor och innefattar rättsfrågor av allmänt intresse, kan den förlorande parten ersättas för en del av eller alla sina kostnader.

Arvoden för sakkunniga

Vid rättshjälp i tvistemål fastställer rättshjälpsnämnden en arvodesskala som används för olika kategorier av sakkunniga. Dessutom förbehåller sig nämnden rätten att tillämpa ett särskilt arvode om särskilda krav i ett mål gör det nödvändigt att anlita en viss eller specialiserad sakkunnig. I dessa fall förhandlas arvodet individuellt och den sakkunnige får ta hänsyn till den arbetsinsats och den nivå av expertkunnande som krävs samt målets värde för den person som får rättshjälp.

I brottmål där ett rättshjälpsintyg har beviljats omfattar rättshjälpsprogrammet för brottmål (Criminal Legal Aid Scheme) lämpliga och rimliga uppkomna kostnader för försvarande solicitor, inklusive arvoden till expertvittnen.

Arvoden för översättare och tolkar

Vid tvistemål fastställs arvodena för översättare och tolkar normalt i första instans mellan översättare/tolkar och parten i tvisten. Om det genom domstolsbeslut fastställs att den partens kostnader ska betalas av en annan part ska en översättares/tolks arvoden beskattas (preliminär bedömning) av Taxing Master (dvs. den som värderar juridiska kostnader).

I alla mål som involverar rättshjälp i tvistemål genomför nämnden ett anbudsförfarande och väljer bland de organisationer som lämnar in anbud.

I brottmål där ett rättshjälpsintyg har beviljats omfattar rättshjälpsprogrammet för brottmål (Criminal Legal Aid Scheme) lämpliga och rimliga uppkomna kostnader för försvarande solicitor, inklusive arvoden för översättning eller tolkning.

Bakgrundsmaterial

Irlands rapport om undersökningen om insyn i kostnaderna för civilrättsliga förfarandenPDF(400 Kb)en

Senaste uppdatering: 11/12/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Kostnader för förfaranden - Grekland

Detta avsnitt innehåller information om kostnaderna i samband med rättsliga förfaranden i Grekland.

Regler om advokatarvoden och liknande

Advokater

Advokatarvoden regleras generellt i artiklarna 91–180 i lagstiftningsdekret 3026/1954, i dess ändrade lydelse enligt lag 3919/2011. Numera kan advokater ingå skriftliga avtal med sina klienter om arvodet, utan att vara bundna av något lagstadgat minimi- eller maximiarvode.

I avsaknad av ett skriftligt avtal fastställs advokaternas rättshjälpsarvoden etc. enligt ett lagstadgat arvodessystem (baserat på närvaro vid domstolsförhandlingar och tvisteföremålets värde).

Juridiska rådgivare/ombud

Inga skillnader jämfört med vad som gäller för advokater.

Delgivningsmän/exekutionstjänstemän

Arvodena för delgivningsmän/exekutionstjänstemän fastställs särskilt. Arvodena kan dock höjas genom överenskommelse, beroende på hur komplicerad uppgiften är. Enligt artikel 50 i lag 2318/1995 fastställs arvodet i ett gemensamt beslut av finans- och justitieministern. Det nu gällande beslutet är nr 2/54638/2008 (Β 1716, i dess ändrade lydelse enligt Β 1916).

Notarier

Notariers arvoden fastställs särskilt i artikel 40 i lag 2830/2000.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parterna i tvistemål

I familjemål fastställs advokatarvodena på det sätt som beskrivs ovan.

Också i tvistemål där tvisteföremålet kan anges i pengar (t.ex. handelstvister) fastställs advokaternas arvoden på det sätt som beskrivs ovan.

Detta gäller även för upprättandet av privata och officiella handlingar.

I vilket skede i ett tvistemål måste fasta kostnader betalas

Advokaterna enas med sina klienter om när arvodena ska betalas. Detta sker vanligtvis genom delbetalningar under olika skeden av rättegången.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parterna i brottmål

Ombudens arvoden regleras på det sätt som beskrivs ovan.

I vilket skede i ett brottmål måste fasta kostnader betalas

Ombudens arvoden regleras på det sätt som beskrivs ovan.

Fasta kostnader i författningsmål

Fasta kostnader för parterna i ett författningsmål

De ovannämnda reglerna om ombudsarvoden gäller även för förvaltningstvister.

I vilket skede i ett författningsmål måste fasta kostnader betalas

De ovan nämnda reglerna om ombudsarvoden i tvistemål gäller även i författningsmål.

Förhandsinformation som ska lämnas av juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

I reglerna om god advokatsed fastställs särskilda skyldigheter för advokaterna gentemot klienterna. Underlåtenhet att uppfylla dessa krav utgör en disciplinär förseelse. Storleken på arvodet nämns inte uttryckligen i dessa regler.

Information om kostnader

Var hittar jag information om kostnader?

Information om advokatarvoden finns i reglerna om god advokatsed (Κώδικας Δικηγόρων), men kan också erhållas från advokatsamfunden.

Information om notariearvoden kan erhållas från avdelningen för notarietjänster (Τμήμα Συμβολαιογράφων) vid justitieministeriet eller från notariesamfunden (offentligrättsliga juridiska personer).

På vilka språk finns information om kostnadsbestämmelser i Grekland?

Informationen om kostnadsbestämmelser finns endast på grekiska.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Se den särskilda informationen om medling i Grekland.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Det finns ingen webbplats med sådan information.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tidsåtgången för olika förfaranden?

Någon sådan information finns inte tillgänglig i Grekland.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Det finns ingen relevant information tillgänglig om sammanlagda kostnader för förfaranden i Grekland.

Mervärdesskatt

Hur lämnas denna information?

Advokattjänster mervärdesbeskattas. Information om detta kan erhållas från skatteavdelningen vid finansministeriet och från advokatsamfunden.

Vilka momssatser gäller?

23 %

Rättshjälp

Gällande inkomstgränser i tvistemål

I enlighet med artikel 194 i civilprocesslagen beviljas rättshjälp för personer som inte kan betala rättegångskostnaderna utan att det riskerar att gå ut över deras eller deras familjers grundläggande försörjning.

Rättshjälp kan även beviljas för medborgare från andra länder, på villkor att det finns avtal mellan länderna om detta, samt för statslösa personer.

I enlighet med lag 3226/2004 ges rättshjälp till låginkomsttagare i tvistemål (om deras årsinkomst inte överstiger 2/3 av den lägsta årsinkomst som anges i det nationella, allmänt tillämpliga kollektivavtalet).

Rättshjälpen omfattar förfarandekostnader, arvoden till notarier och delgivningsmän/exekutionstjänstemän samt advokatarvoden (artikel 199 i civilprocesslagen).

Gällande inkomstgränser för tilltalade i brottmål

Om den tilltalade inte har advokat ska domstolen utse en advokat från den relevanta listan hos det lokala advokatsamfundet (artikel 340 i straffprocesslagen).

I enlighet med lag 3226/2004 ges rättshjälp till låginkomsttagare i brottmål på det sätt som beskrivs ovan.

Gällande inkomstgränser för brottsoffer i brottmål

Rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer har införlivats i grekisk lag genom lag 3811/2009.

Andra villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Arvoden till advokater, notarier och delgivningsmän/exekutionstjänstemän som tillhandahåller tjänster inom ramen för rättshjälpssystemet fastställs genom ministerbeslut (artikel 14 i lag 3226/2004).

Rättshjälp i brottsmål inbegriper att en advokat utses.

Rättshjälp i tvistemål inbegriper befrielse från en del av eller hela rättegångskostnaden.

Andra villkor för beviljande av rättshjälp till tilltalade.

Inga

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Inga

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

När domstolen har nått fram till ett avgörande ska den förlorande parten i normala fall stå för alla rättsgångskostnader som den vinnande parten har haft i samband med rättegången. Kostnaderna fördelas proportionellt efter vad respektive har vunnit/förlorat i målet (dvs. om ingen part vinner hela "målet"). Domstolen ska se till att även denna del av domen kan verkställas. Kostnaderna beräknas i enlighet med de regler som beskrivs ovan, med särskild hänsyn till bestämmelserna om ombudsarvoden och eventuella fasta kostnader för parter i tvistemål. Detta beräknade beloppet blir oftast lägre än de faktiska kostnaderna.

Arvoden för sakkunniga

Sakkunniga bestämmer sina egna arvoden, som på begäran inkluderas i de rättegångskostnader som domstolen fastställer.

Arvoden för översättare och tolkar

Översättare och tolkar bestämmer sina egna arvoden, som på begäran inkluderas i de rättegångskostnader som domstolen fastställer.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterAtens advokatsamfund

Länken öppnas i ett nytt fönsterPireus advokatsamfund

Länken öppnas i ett nytt fönsterThessalonikis notariesamfund vid appellationsdomstolen

Länken öppnas i ett nytt fönsterGreklands notariesamfund

Länken öppnas i ett nytt fönsterThessalonikis advokatsamfund

Bakgrundsmaterial

Grekisk rapport om undersökningen av insyn i kostnaderPDF(849 Kb)en

Senaste uppdatering: 25/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på spanska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Kostnader för förfaranden - Spanien

På den här sidan finns det information om kostnader för förfaranden i Spanien. Om du vill ha närmare uppgifter, gå in på någon av följande länkar:

Länken öppnas i ett nytt fönsterFAMILJERÄTT - ÄKTENSKAPSSKILLNAD

Länken öppnas i ett nytt fönsterFAMILJERÄTT - VÅRDNAD

Länken öppnas i ett nytt fönsterFAMILJERÄTT - UNDERHÅLL

Länken öppnas i ett nytt fönsterHANDELSRÄTT - AVTAL

Länken öppnas i ett nytt fönsterHANDELSRÄTT - ANSVAR

Regler om arvoden till advokater, rättegångskostnader och andra avgifter till juridiskt sakkunniga

Advokater

I Spanien finns bara en kategori av advokater. De måste tillhöra ett advokatsamfund och får medverka i alla typer av mål vid alla slags domstolar.

Advokaternas arvoden bygger på vissa ”vägledande” regler som publiceras av varje advokatsamfund. Dessa regler bygger på vissa allmänna kriterier för hur arvodesräkningar ska upprättas, som målets komplexitet, proportionalitet… och alla följer dem då de upprättar sina arvodesräkningar.

Reglerna är dock olika beroende på vilken typ av mål det rör sig om.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parterna i tvistemål

I artikel 241.1.1 i civilprocesslagen (Ley de Enjuiciamiento Civil) finns uttryckliga bestämmelser om advokatarvoden i de fall där deras medverkan är obligatorisk och ska medräknas vid beräkningen av rättegångskostnaderna.

Enligt civilprocesslagen ska advokater fastställa sina arvoden i enlighet med de bestämmelser som reglerar deras yrkesställning.

När under en tvistemålsprocess ska de fasta kostnaderna betalas?

En klient är alltid skyldig att betala sin advokats arvoden. Klienten känner till arvodestaxan redan från början och när målet är över får han eller hon reda på det slutliga arvodets storlek. Advokaten kan rikta krav mot klienten, även med hjälp av priviligierade metoder som arvodesförskott (medan processen pågår) och ett förfarande kallat jura de cuentas som innebär att advokatens arvodesanspråk blir fastställda och exigibla (när processen är över).

I praktiken brukar det gå till så att klienten betalar ett förskott inledningsvis och sedan avvaktar man tills domstolen har avgjort frågan om rättegångskostnader. Om motparten ska stå för arvodena inger advokaten och domstolsombudet sina arvodesräkningar till domstolen och när dessa har godkänts betalas de av motparten.

Sedan lag 10/2012 antogs tas det också ut en obligatorisk domstolsavgift.

Vad är en domstolsavgift?

Detta statlig avgift som gäller vissa typer av mål och förfaranden, och då ska betalas av såväl av fysiska som av juridiska personer, för att täcka kostnaderna för att ta domstols- och förvaltningsresurser i anspråk. Domstolsavgifterna handläggs av finans- och förvaltningsministeriet(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). Den nya avgiften trädde i kraft den 1 april 2003, och grundar sig på lag nr 10/2012 av den 20 november ändrad genom lagdekret nr 3/2013 av den 22 februari 2013 om vissa avgifter på det rättsliga området och avgifter kopplade till det statliga institutet för toxikologi och rättsmedicin (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses).

När är avgiften obligatorisk?

Enligt artikel 1 i lag nr 10/2012 ska avgiften för att vända sig till domstol i tvistemål, förvaltningsmål (contencioso-administrativo) och arbetsrättsliga mål tas ut på samma sätt i hela landet på de villkor som anges i samma lag, utan att detta påverkar eventuella andra lagar eller skatter som tas ut av de autonoma regionerna inom ramen för deras ekonomiska befogenheter. Dessa regionala avgifter får dock inte tas ut för samma tjänster som täcks av de den statliga avgiften.

Enligt artikel 2 i samma lag ska följande typer av ärenden vara belagda med domstolsavgift, i den mån de leder till att juridiska befogenheter behöver utövas:

 • Att väcka någon form av talan för att få ett domstolsavgörande till stånd, att kräva verkställande av en exekutionstitel från ett tvistemål som avgjorts utanför domstol, att lägga fram ett genkäromål eller en första ansökan om ett betalningsföreläggande eller europeiskt betalningsföreläggande.
 • Att lämna in konkursansökan (i en situation där konkurs är obligatorisk), samt vid ytterligare anspråk som är kopplade till en konkurs.
 • Att väcka talan i förvaltningsmål.
 • Att överklaga rättegångsfel eller andra procedurfel i tvistemål.
 • Att överklaga domar och avgöranden (apelación eller casación) som fällts av domstol i tvistemål eller förvaltningsmål.
 • Att överklaga domar och avgöranden (suplicación eller casación).
 • Att motsätta sig verkställighet av rättsliga instrument.

Vem är skyldig att betala domstolsavgiften?

Enligt artikel 3 i ovan nämnda lag ska avgiften betalas om rättsväsendet behöver utföra betalningspliktiga tjänster.

Det ska betraktas som en enda betalningspliktig tjänst om den skriftliga handling som ger upphov till den betalningspliktiga tjänsten omfattar flera olika insatser som inte alla härrör från samma rättsliga instrument. Själva avgiften beräknas då genom att man lägger ihop beloppen för de enskilda insatser som gjorts.

Betalningen av domstolsavgiften kan skötas av domstolsombudet eller advokaten för den betalningsskyldiges räkning och på hans eller hennes vägnar, särskilt om den betalningsskyldige inte är bosatt i Spanien, eftersom den som inte är bosatt i Spanien inte behöver ansöka om något skatteregistreringsnummer för självdeklaration. Betalningen av avgiften innebär inte någon skattskyldighet för domstolsombudet eller advokaten.

Undantag:

 • Undantag som följer av situationen eller typen av mål:
  • Talan och eventuellt senare överklagande i mål som gäller familjeband, rättskapacitet, äktenskap eller frågor om minderåriga och som regleras i civilprocesslagen (vol. IV.I). Avgiften måste däremot betalas i mål som faller inom samma lagrum i civilprocesslagen om det rättsliga förfarandet i fråga inte har inletts i ömsesidigt samförstånd mellan parterna eller av den ena parten efter den andra partens godkännande, även om minderåriga berörs (såvida inte ärendet endast gäller minderåriga).
  • Talan och eventuellt senare överklagande i de särskilda rättsliga förfaranden som inrättats till skydd för grundläggande rättigheter och medborgerliga friheter, samt talan som väcks i fråga om genomförandet av politiska val.
  • En gäldenärs frivilliga ansökan om konkurs.
  • Administrativa överklaganden från offentliganställda i syfte att försvara rättigheter enligt gällande anställningsvillkor.
  • Inledande ansökan om ett betalningsföreläggande och ansökan om domstolsavgörande om rätten att kräva in beloppet i de fall det inte överstiger 2 000 euro. Undantaget gäller inte om det ekonomiska anspråket grundar sig på ett dokument som fungerar som exekutionstitel och som har upprättats genom ett förfarande utanför domstol i enlighet med artikel 517 i civilprocesslagen (lag 1/2000 av den 7 januari).
  • Administrativa överklaganden i ärenden där förvaltningen inte yttrat sig och detta innebär ett implicit avslag eller lämnar frågan outredd.
  • Begäran om att en skiljedom som meddelats av en konsumentskiljenämnd (Juntas Arbitrales de Consumo) ska verkställas.
  • Åtgärder som konkursförvaltare vidtar på konkursboets vägnar efter godkännande från den behöriga handelsdomstolen.
  • Förfaranden som handlar om att upplösa samäganderätt för fasta tillgångar. Detta gäller såvida ingen part helt motsätter sig en uppdelning, eller det råder tvist om vilka tillgångar som ska omfattas. I det senare fallet ska domstolsavgiften betalas för den muntliga förhandlingen, stå i proportion till det belopp som omtvistas eller den andel av tillgången som invändningen gäller. Om flera parter har invändningar får de betala i proportion till de värden dessa avser.
 • Undantag för vissa kategorier av parter:
  • Personer som kan styrka att de uppfyller de lagstadgade kraven för att få rättshjälp.
  • Den allmänna åklagarmyndigheten.
  • Offentlig förvaltning på nationell nivå och i de autonoma regionerna, kommunala förvaltningar och offentliga organ som är knutna till dessa.
  • Spaniens parlament och de autonoma regionernas lagstiftande församlingar.

Inom arbetsrätten har arbetstagare, oavsett om de är anställda eller egenföretagare, rätt till en reducering av avgiften med 60 % av den del av avgiften som gäller överklagande (av typerna suplicación eller casación). I förvaltningsmål har på samma sätt offentliganställda som väcker talan för att försvara sina rättigheter enligt anställningsvillkoren rätt till en nedsättning med 60 % av den del av avgiften som avser överklagandet (i det här fallet apelación eller casación).

Fasta kostnader i brottmål.

Fasta kostnader för parterna i brottmål.

Bestämmelser om detta finns i straffprocesslagen (Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Den som misstänks för brott har rätt att försvara sig och vidta åtgärder under förfarandets gång, oavsett vilken typ av förfarande det rör sig om. Detta gäller från det att han delges misstanke om brott, grips eller blir föremål för annat tvångsmedel eller åtal har väckts. Han ska informeras om denna rätt.

Då han utövar denna rätt ska den misstänkte företrädas av ett domstolsombud och biträdas av en advokat. Domstolsombud och advokat får på begäran förordnas av domstol om den misstänkte själv inte har gjort det eller om denne saknar rättslig behörighet att göra det.

Alla parter i ett mål som inte har beviljats rättshjälp är skyldiga att betala avgifter för de domstolsombud som företräder dem, arvoden för de advokater som biträder dem, arvoden för sakkunniga som avger utlåtanden på deras begäran samt ersättning till vittnen som de har åberopat, om sakkunniga och vittnen i samband med att de hörs i rätten har framställt yrkande om ersättning och domstolen har godkänt det.

En part är varken under processens gång eller därefter skyldig att stå för övriga rättegångskostnader om han eller hon inte döms att göra det.

Ett domstolsombud som har utsetts av en part i ett mål och som har tackat ja till uppdraget, är skyldig att betala arvodet för de advokater som klienten har använt sig av för sitt försvar.

Den som har beviljats rättshjälp har rätt att själv utse advokat och domstolsombud. Han är då emellertid skyldig att betala deras arvoden och avgifter på samma sätt som den som inte har beviljats rättshjälp, om inte advokaten eller domstolsombudet avstår från arvodet/avgiften i enlighet med artikel 27 i rättshjälpslagen.

När under en brottmålsprocess som de fasta kostnaderna ska betalas

En klient är alltid skyldig att betala det arvode som han debiteras då målet är över. Inga förskott betalas när staten står för kostnaderna, eftersom rättshjälpen normalt handläggs samtidigt.

Det vanligaste är att domstolen förordnar en offentlig försvarare. Om klienten då beviljas rättshjälp behöver han inte betala advokatens arvode. Det bekostas av staten såvida inte klientens ekonomiska situation förbättras under de närmaste tre åren (det händer att klienterna aldrig betalar).

Information som ombuden ska lämna

Parternas rättigheter och skyldigheter

Som företrädare för klienten är domstolsombudet skyldig att informera denne om alla åtgärder som vidtas.

Såväl advokaten som domstolsombudet är skyldiga att informera klienten då de anmodas att göra det.

Kostnader

Var hittar jag information om kostnader i Spanien?

Det finns ingen särskild webbplats med information om kostnader för domstolsförfaranden i Spanien. På de olika advokatsamfundens webbplatser finns det emellertid information om medlemmarnas taxor.

På vilka språk kan jag få information om kostnader i Spanien?

Informationen brukar vanligtvis vara på spanska. Det går även att hitta information på de autonoma regionernas officiella språk.

På en del webbplatser finns det även viss information på engelska.

Var hittar jag information om medling?

Se informationen om medling i Spanien och om hur man hittar en medlare i Spanien.

Moms

Hur tillhandahålls denna information?

Det spanska skatteverket (Agencia Tributaria) tillhandahåller denna information på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Vilka arvoden gäller?

Det spanska skatteverket (Agencia Tributaria) tillhandahåller denna information på Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Rättshjälp

Vad är det?

Rättshjälp grundar sig på artikel 119 i den spanska konstitutionen och innebär att den som kan visa att han saknar tillräckliga ekonomiska medel kan beviljas olika förmåner, i första hand att slippa att betala arvoden för advokat och domstolsombud, kostnader för sakkunnigutlåtanden, säkerheter m.m.

Rätten till rättshjälp omfattar i stora drag följande förmåner:

Gratis rådgivning och vägledning innan processen inleds.

Biträde av advokat för den som är anhållen eller häktad.

Gratis biträde av advokat och domstolsombud i samband med rättegångar.

Gratis införande av obligatoriska annonser och kungörelser i officiella tidningar under processens gång.

Befrielse från skyldigheter att betala depositionsavgifter vid överklaganden.

Gratis biträde av sakkunniga i processen.

Gratis erhållande av kopior, intyg, dokument och handlingar som upprättats av notarius publicus.

Nedsättning med 80 % av avgiften för vissa notarietjänster.

Nedsättning med 80% av avgiften för vissa av fastighetsregistrets och företagsregistrets tjänster.

Utöver dessa rättigheter har följande tillkommit (efter att rättshjälpslagen ändrades genom lag 16/2005 av den 18 juli för att anpassas till direktiv 2002/8/EG) vid gränsöverskridande tvister:

 1. Tolktjänster.
 2. Översättning av handlingar.
 3. Kostnader för resor om personen i fråga måste inställa sig personligen.
 4. Biträde av advokat och domstolsombud även när det inte är obligatoriskt, om domstolen tillråder det för att säkerställa parternas jämställdhet

Vem kan ansöka om det?

De medborgare som är inblandade i ett domstolsförfarande eller avser att inleda ett sådant och som saknar tillräckliga ekonomiska medel för att processa kan i regel ansöka om rättshjälp.

Otillräckliga ekonomiska medel anses den ha som kan visa att familjens sammanlagda årsinkomst och tillgångar inte överstiger två gånger beloppet för den offentliga inkomstindikatorn IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) som gäller då ansökan görs.

Juridiska personer måste ha ett beskattningsunderlag för bolagsskatt som understiger tre gånger beloppet för IPREM beräknat på årsbasis.

I båda fallen ska även andra omständigheter beaktas som klargör sökandens faktiska ekonomiska förmåga.

För fysiska personer med funktionshinder eller med vissa särskilda familjeförhållanden kan undantag medges från ovannämnda inkomstgränser. (I tilläggsbestämmelse 28 i allmänna budgetlagen för 2009 föreskrivs det att IPREM för 2009 ska vara 7 381,33 euro).

Närmare bestämt är följande kategorier berättigade till rättshjälp:

 1. Spanska medborgare och medborgare i de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen samt utländska medborgare som är bosatta i Spanien, om de kan visa att de saknar tillräckliga ekonomiska medel för att processa.
 2. Socialförsäkringens förvaltningsorgan och gemensamma institutioner.
 3. Följande juridiska personer, om de kan visa att de saknar tillräckliga ekonomiska medel för att processa:

Allmännyttiga organisationer.

Stiftelser som är registrerade i det myndighetsregister som berörs.

Vid arbetsrättsliga tvister:

 1. Arbetstagare och den som uppbär förmåner från socialförsäkringen.
 2. I brottmål: Alla personer, även utländska medborgare och personer som inte är folkbokförda i Spanien, som kan visa att de saknar tillräckliga medel för att processa har rätt till gratis biträde av advokat och domstolsombud.
 3. Vid förvaltningsrättsliga tvister: Alla utländska medborgare, även de som inte är folkbokförda i Spanien, som kan visa att de saknar tillräckliga medel för att processa, har rätt till gratis biträde av advokat och domstolsombud i alla förfaranden som rör asylansökningar och utlänningslagen (även myndighetsärenden).

Ytterligare information

Villkor för att få ansöka om rättshjälp

Fysiska personer:

Familjens sammanlagda årsinkomst får inte överstiga två gånger beloppet för den offentliga inkomstindikatorn IPREM som gäller då ansökan görs.

Även om familjens sammanlagda årsinkomst överstiger två gånger beloppet för IPREM får den vars tillgångar inte överstiger fyra gånger beloppet för IPREM och Rättshjälpsnämnden beslutar att göra undantag och bevilja rättshjälp på grund av sökandens familjeförhållanden, antal barn eller familjemedlemmar som sökanden har försörjningsplikt för, hälsotillstånd, funktionshinder, ekonomiska skyldigheter, kostnader med anledning av inledandet av processen eller andra omständigheter. Undantag görs alltid om sökanden tillhör en stor familj som faller under en särskild kategori.

Målet måste röra sökandens egna rättigheter och intressen.

Juridiska personer:

Den juridiska personen måste vara en allmännyttig organisation eller en stiftelse som är registrerad vid berörd myndighet.

Beskattningsunderlaget för bolagsskatt måste understiga ett belopp motsvarande tre gånger beloppet för IPREM beräknat på årsbasis.

Sedan lag 1/2004 om åtgärder för ett heltäckande skydd mot könsrelaterat våld trädde i kraft har kvinnor som har utsatts för den här typen av våld rätt till omedelbar och heltäckande advokathjälp, inte bara i samband med alla slags domstolsprocesser utan även vid myndighetsförfaranden (alltså även i samband med polisutredningar) som föranletts av könsrelaterat våld, fram till dess att domen är helt verkställd. Kvinnan behöver inte ha ansökt om rättshjälp dessförinnan. Detta innebär att frågan om rättshjälp aldrig får utgöra ett hinder för rätten till försvar och ett effektivt domstolsskydd, utan kvinnan ska ha rätt till detta även om hon inte har ansökt om rättshjälp. Rättshjälp ska dock bara beviljas om kvinnan i efterhand i samband med domstolsförfarandet kan visa att hon uppfyller villkoren för detta i de allmänna bestämmelserna. Dessa bestämmelser återfinns i rättshjälpslagen och dess tillämpningsföreskrifter, i dess ändrade lydelse enligt slutbestämmelse sex i lag 1/2004 av den 28 december om åtgärder för ett heltäckande skydd mot könsrelaterat våld.

När ska den förlorande parten stå för rättegångskostnaderna?

Vad gäller tvistemål behandlas frågan om vem som ska stå för rättegångskostnaderna i artiklarna 394–398 i civilprocesslagen.

I fastställelsemål ska rättegångskostnaderna i första instans betalas av den part vars talan har ogillats i sin helhet, om inte domstolen finner att det i målet föreligger stora oklarheter beträffande faktiska eller rättsliga omständigheter.

Om domstolen endast delvis har bifallit eller ogillat talan, ska var och en av parterna stå för sina rättegångskostnader samt för hälften var av de gemensamma kostnaderna, om det inte finns skäl att döma en av parterna att stå för samtliga kostnader på grund av att denne har föranlett en onödig rättegång.

Om den förlorande parten döms att stå för rättegångskostnaderna, är denne beträffande den del som avser advokater och övriga yrkeskategorier som inte tillämpar taxor endast skyldig att betala ett sammanlagt belopp som högst uppgår till en tredjedel av tvistebeloppet, för var och en av parterna som har erhållit ett sådant beslut. För detta enda ändamål ska anspråk vilkas värde inte kan bestämmas värderas till 18 000 euro, såvida inte domstolen beslutar annat på grund av målets komplicerade karaktär.

Bestämmelserna i föregående stycke ska inte tillämpas om domstolen finner att den part som dömts att stå för rättegångskostnaderna har föranlett en onödig rättegång.

Om den part som har dömts att stå för rättegångskostnaderna är berättigad till rättshjälp, är denne bara skyldig att stå för motpartens rättegångskostnader i de fall som uttryckligen föreskrivs i rättshjälpslagen.

Åklagarmyndigheten får aldrig dömas att stå för rättegångskostnaderna i mål där den medverkar

Kostnader för sakkunniga

Experter som medverkar i en process kallas för sakkunniga. Vid varje högre regiondomstol finns ett register över sakkunniga.

Enligt artikel 241.1.4 i civilprocesslagen ska vid fastställande av rättegångskostnaderna särskilt inberäknas ”arvoden för sakkunniga och andra kostnader för personer som har medverkat i processen”. Det handlar då om kostnader för personer som inte är parter i målet, men som har haft kostnader för att inställa sig i domstolen för att tillhandahålla en tjänst.

I artikel 243 i civilprocesslagen föreskrivs det att sekreteraren i den domstol som har prövatmålet beräknar rättegångskostnaderna i alla typer av mål och i alla instanser. I rättegångskostnaderna ska inte inräknas avgifter för inlagor och åtgärder som har varit onödiga, överflödiga eller otillåtna enligt lag, och inte heller poster i arvodesräkningar som inte är specificerade eller som rör arvoden som inte har anknytning till målet.

Domstolens sekreterare ska sätta ned arvodet för advokater och andra yrkeskategorier som inte tillämpar taxor, om de yrkade arvodena överstiger den gräns som utgörs av en tredjedel av tvistebeloppet och domstolen inte har fastställt att den part som har dömts att stå för rättegångskostnaderna har föranlett en onödig rättegång.

Inte heller ska kostnader för åtgärder och rättegångsfrågor som den part som har gynnats av beslutet om rättegångskostnader i huvudfrågan uttryckligen har dömts att stå för medräknas.

Arvoden för tolkar och översättare

Det finns ingen officiell taxa för auktoriserade översättningar och tolkningar. Auktoriserade tolkar får fritt fastställa sina arvoden för översättningar, men de är skyldiga att underrätta tolkförmedlingen och den berörda statliga myndigheten om vilka taxor de tillämpar. Detta ska ske i januari månad varje år.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterAgencia estatal de la administración tributaria de España/IVA

Bakgrundsmaterial

Informe de España sobre el Estudio sobre Transparencia de CostesPDF(640 Kb)en

Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Fallstudie 1 – familjerätt – skilsmässa - Spanien

I denna fallstudie rörande familjerätt (äktenskapsskillnad) ombads medlemsstaterna att upplysa den part som ansöker om äktenskapsskillnad om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett par gifter sig. Senare separerar de och enas om skilsmässa.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Två personer som är medborgare i samma medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Äktenskapet ingås i medlemsstat A. Efter bröllopet bosätter sig paret i en annan medlemsstat (medlemsstat B). Kort därefter separerar de. Hustrun återvänder till medlemsstat A och maken stannar i medlemsstat B. Paret enas om skilsmässa. Efter att ha återvänt till medlemsstat A ger hustrun omedelbart in en ansökan om skilsmässa till domstolarna i medlemsstat B.

Kostnader i Spanien

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklaganden och alternativ tvistlösning

Fallstudie

Domstol

Överklagande

Alternativ tvistlösning

Inledande kostnader

Allmänna kostnader

Övriga kostnader

Inledande kostnader

Allmänna kostnader

Övriga kostnader

Finns denna möjlighet för den här typen av fall?

Kostnader

Fall A

Inledande kostnader.- Avgifter till advokater och domstolsombud såvida parten inte har rätt till rättshjälp enligt lag 1/1996 om rättshjälp.

Skilsmässa genom samförstånd är ett av de fall som undantas frånkravet på domstolsavgift. Vid tvistemål i skilsmässoärenden utgår domstolsavgift om inte de begärda åtgärderna uteslutande avser minderåriga.

Allmänna rättegångskostnader. Dessa kostnader belastar den part vars talan har ogillats i sin helhet (principen att den förlorande parten bär kostnaderna), såvida inte väsentliga frågor i sak eller ur rättslig synvinkel uppkommer som behöver klargöras (artikel 394.1 i civilprocesslagen). Om talan godkänns eller avvisas delvis ska varje part betala sina egna kostnader och hälften av de gemensamma kostnaderna.

Principen att den förlorande parten bär kostnaderna (artikel 394.2 i civilprocesslagen) gäller i skilsmässoärenden där tvist föreligger.

Sakkunnigavgifter och kostnader för kopior, intyg, legaliserade handlingar, urkunder eller utdrag ur offentliga register.

Samma regler som i första instans.

Samma regler som i första instans.

Samma regler som i första instans.

I Spanien ges möjlighet till medling i familjerättsärenden, men de autonoma regionerna har befogenhet i denna fråga.

I princip möjliggör de autonoma regionerna gratis medling.

Fall B

Inledande kostnader.- Avgifter till advokater och domstolsombud såvida parten inte har rätt till rättshjälp enligt lag 1/1996 om rättshjälp.

Skilsmässa genom samförstånd är ett av de fall som undantas från kravet på domstolsavgift. Vid tvistemål i skilsmässoärenden utgår domstolsavgift om inte de begärda åtgärderna uteslutande avser minderåriga.

Allmänna rättegångskostnader. I skilsmässoärenden där tvist föreliggerbelastar dessa kostnader den part vars talan har ogillats i sin helhet (artikel 394.1 i civilprocesslagen).

Framläggning av bevis, utarbetande av avtalet om upplösning av äktenskapet.

Sökande måste betala en förhandsavgift, såvida de inte har rätt till rättshjälp.

Samma regler som i första instans.

Samma regler som i första instans.

I Spanien ges möjlighet till medling i familjerättsärenden, men de autonoma regionerna har befogenhet i denna fråga.

Arvoden till de yrkespersoner vars tjänster anlitas under förfarandet [Övers. anm: text saknas i slutet]

Kostnader för advokat, delgivningsman och sakkunnig

Fallstudie

Advokater

Delgivningsmän

Sakkunniga

Måste man ha en advokat?

Kostnader

Måste man ha en delgivningsman/exekutionstjänsteman?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Måste man ha en sakkunnig?

Kostnader

Fall A

En part måste bistås av en advokat och företrädas av ett domstolsombud (artikel 750 i civilprocesslagen)

Ett förskott måste betalas för advokatarvoden och ersättning för domstolsombud. I skilsmässoärenden där tvist föreligger tillkommer kostnader efter domen för den förlorande parten.

Företräder inte parterna

Inga

Inga

Med tanke på förfarandets art används de i allmänhet inte.

Inga

Fall B

En part måste bistås av en advokat och företrädas av ett domstolsombud (artikel 750 i civilprocesslagen)

Ett förskott måste betalas för advokatarvoden och ersättning för domstolsombud. I skilsmässoärenden där tvist föreligger tillkommer kostnader efter domen för den förlorande parten.

Företräder inte parterna

Inga

Inga

Med tanke på förfarandets art används de i allmänhet inte.

Inga

Kostnader för vittnen, ställande av säkerhet och övriga kostnader.

Fallstudie

Ersättning till vittnen

Säkerheter

Övriga kostnader

Får vittnen ersättning?

Kostnader

Förekommer sådana? När och på vilket sätt används de?

Kostnader

Beskrivning

Kostnader

Fall A

Vittnen har rätt till ersättning för förluster eller skada i samband med förhör. Ersättningen betalas av den part som kallat vittnet (artikel 375.1 i civilprocesslagen).

Till en del ingår dessa i de betalade kostnaderna

Inget förskott krävs

Inga

Utdrag ur folkbokföringsregister, äktenskapsbevis eller intyg som visar förekomsten av barn, där så krävs som stöd för talan (artikel 777.2 i civilprocesslagen)

I förekommande fall

Fall B

Vittnen har rätt till ersättning för förluster i samband med förhör. Ersättningen betalas av den part som kallat vittnet (artikel 375.1 i civilprocesslagen).

Till en del ingår dessa i de betalade kostnaderna

Inget förskott krävs

Inga

Utdrag ur folkbokföringsregister, äktenskapsbevis eller intyg som visar förekomsten av barn, där så krävs för behörighet (artikel 777.2 civilprocesslagen)

I förekommande fall

Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningar

Fallstudie

Rättshjälp

Ersättning

När och på vilka villkor tillämpas den?

När är stödet heltäckande?

Villkor:

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Fall A

För den som kan visa att han/hon inte har tillräckliga ekonomiska medel för att bekosta ett rättsligt förfarande (bl.a. domstolsombud).

En person anses ha otillräckliga ekonomiska medel om han/hon kan visa att familjens tillgångar och sammanlagda årsinkomst inte överstiger två gånger det belopp för den offentliga inkomstindikatorn IPREM som gällde då ansökan gjordes.

Detta beror på det avtal som eventuellt ingåtts med advokaten.

Fall B

För den som kan visa att han/hon inte har tillräckliga ekonomiska medel för att bekosta ett rättsligt förfarande (bl.a. domstolsombud).

En person anses ha otillräckliga ekonomiska medel om han/hon kan visa att familjens tillgångar och sammanlagda årsinkomst inte överstiger två gånger det belopp för den offentliga inkomstindikatorn IPREM som gällde då ansökan gjordes.

Detta beror på det avtal som eventuellt ingåtts med advokaten.

Kostnader för tolkning och översättning

Fallstudie

Översättning

Tolkning

När och under vilka omständigheter behövs det?

Ungefärliga kostnader

När och under vilka omständigheter behövs det?

Ungefärliga kostnader

Fall A

Fall B

Alla utländska offentliga eller privata handlingar som behövs enligt fastställda rättsliga villkor.

(Översättning görs av auktoriserade översättare)

Översättarna bestämmer själva sina priser.

Tolkar vid förhandlingarna, vid behov.

Tolkarna bestämmer själva sina priser.

Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Fallstudie 2 – familjerätt – vårdnad om barn - Spanien

I denna fallstudie rörande familjerätt (vårdnad om barn) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. Genom ett domstolsavgörande har mamman fått vårdnaden om barnet, medan pappan har beviljats umgängesrätt. Mamman väcker talan för att få pappans umgängesrätt begränsad.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta i en medlemsstat (medlemsstat B) under ett antal år. De har ett barn tillsammans, men separerade omedelbart efter barnets födelse. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden, medan pappan beviljas umgängesrätt. Mamman och barnet flyttar till en annan medlemsstat (medlemsstat  A), vilket de enligt vårdnadsdomen har rätt till, och fadern stannar kvar i medlemsstat  B. Några år senare väcker mamman talan i medlemsstat A för att få en ändring av pappans umgängesrätt.

Kostnader i Spanien

Kostnader för domstolsprövning, överklaganden och alternativ tvistlösning

Fallstudie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Startkostnader

Allmänna kostnader

Startkostnader

Är detta ett möjligt alternativ i den här typen av fall?

Fall A

Startkostnader. - Säkerhet till advokat och domstolsombud om inte rättshjälp har beviljats (regleras i lag 1/1996 om rättshjälp).

Om förfarandet uteslutande rör vårdnad om minderårig uttas ingen avgift (artikel 4.1 i lag 10/2012).

Det är de allmänna rättegångskostnaderna. De ska betalas av den part vars talan har ogillats i sin helhet (artikel 394.1 i civilprocesslagen) efter fastställande av kostnaderna.

Den part som överklagar måste först ställa säkerhet om denne inte har beviljats rättshjälp (femtonde tilläggsbestämmelsen i lagen om domstolsväsendet – LOPJ).

Om förfarandet uteslutande rör vårdnad om minderårig uttas ingen avgift (artikel 4.1 i lag 10/2012).

Parterna har möjlighet att komma överens om ett annat umgänge. Detta ska ske genom en överenskommelse som ska kungöras genom åklagarmyndigheten (Ministerio Fiscal) och godkännas av en judiciell myndighet.

Parterna kan efter ömsesidig överenskommelse begära att förfarandet skjuts upp och utnyttja möjligheten till medling, i enlighet med lag 5/2012 av den 6 juli.

Information om medlingstjänsterna återfinns på rättskipningsportalen (Portal de la Administración de Justicia). Medling inom ramen för domstolsförfaranden är gratis.

Fall B

Samma som i föregående fall

Samma

Samma

Samma

Kostnader för advokat, delgivningsman och sakkunnig

Fallstudie

Advokat

Delgivningsman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader före rättegång

Kostnader efter rättegång

Är detta obligatoriskt?

Fall A

Parterna måste biträdas av advokat och företrädas av ett domstolsombud (artikel 75 i civilprocesslagen)

Vid ömsesidig överenskommelse kan parterna använda samma advokat och domstolsombud.

Arvodesförskott måste betalas till advokat och domstolsombud och den förlorande parten måste eventuellt betala rättegångskostnader efteråt (vid tvistiga mål)

Är inte ett ombud

Inga kostnader

Inga kostnader

Det kan krävas medverkan av vissa specialister (psykologer)

Den part som föreslår att specialister ska medverka ska betala för denna medverkan, såvida inte domstolens egna sakkunniga inom det psykosociala området anlitas.

Fall B

Samma som i föregående fall

Samma

Samma

Samma

Samma

Samma

Kostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter

Fallstudie

Ersättning till vittnen

Ställande av säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnader

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnader

Beskrivning

Fall A

Vittnen har rätt att av den part som åberopat dem få ersättning för de kostnader som deras medverkan har åsamkat dem (artikel 375.1 i civilprocesslagen)

En del av dem ingår i rättegångskostnaderna

Säkerhet behöver inte ställas i förväg

Inga

Intyg från folkbokföringsregister, t.ex. födelseattester (för närvarande gratis) eller andra handlingar som ligger till grund för deras rätt (avgifter kan förekomma).

Fall B

Samma

Samma

Samma

Samma

Samma

Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningar

Fallstudie

Rättshjälp

Ersättningar

När och på vilka villkor?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

För den som kan visa att han/hon inte har tillräckliga ekonomiska medel för att processa (advokat, domstolsombud m.m.)

En fysisk person anses ha otillräckliga ekonomiska medel om han/hon kan visa att familjens tillgångar och sammanlagda årsinkomst inte överstiger två gånger beloppet för den offentliga inkomstindikatorn IPREM som gällde då ansökan gjordes.

Eventuellt avtal med advokaten måste följas. I annat fall ska kostnaderna betalas av den part vars talan har ogillats i sin helhet (enligt artikel 394 i civilprocesslagen), med vissa undantag.

De kostnader som kan ersättas är advokatarvoden, förutsatt att de inte överstiger en tredjedel av det omstridda beloppet, avgifter till domstolsombud och eventuella andra avgifter som kan ersättas efter fastställande av kostnaderna.

Fall B

Samma som i föregående fall

Samma

Samma

Samma

Kostnader för översättning och tolkning

Fallstudie

Översättning

Tolkning

När och under vilka förutsättningar krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förutsättningar krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall B

Alla offentliga eller privata utländska handlingar som krävs enligt de fastställda rättsliga villkoren

(översättning av auktoriserad översättare)

Tolkarvodena varierar.

Tolkar till förfarandet om det är nödvändigt. Tolkning är nödvändig när en person som inte talar språket ska höras, avge en förklaring eller delges ett domstolsavgörande. Arvode behöver inte betalas om det är domstolen som begär tolkningen. Vem som helst som talar språket i fråga får utses till tolk, förutsatt att den som utses avlägger ed om eller förbinder sig att tolka korrekt och sanningsenligt.

I andra fall varierar tolkarvodena.

Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Fallstudie 3 – familjerätt– underhåll - Spanien

I denna fallstudie rörande familjerätt (underhållsskyldighet) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. En domstol tilldömer mamman vårdnaden. Den enda återstående tvistefrågan rör storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan för att få saken prövad.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans i en medlemsstat (medlemsstat B) utan att vara gifta. De har ett barn på tre år. De separerar. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden om barnet . Med faderns godkännande flyttar barnet och mamman till en annan medlemsstat (medlemsstat A) och bosätter sig där.

Ett problem kvarstår dock. Det gäller storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan i medlemsstat A för att få saken prövad.

Kostnader i Spanien

Kostnader för domstolsprövning, överklaganden och alternativ tvistlösning

Fallstudie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Startkostnader

Allmänna kostnader

Övriga kostnader

Startkostnader

Allmänna kostnader

Övriga kostnader

Är detta ett möjligt alternativ i den här typen av fall?

Kostnader

Fall A

Startkostnader. - Säkerhet till advokat och domstolsombud om inte rättshjälp har beviljats (regleras i lag 1/1996 om rättshjälp).

Det är de allmänna rättegångskostnaderna. Vid skilsmässa där parterna är oeniga, ska rättegångskostnaderna betalas av den part vars talan har ogillats i sin helhet (artikel 394.1 i civilprocesslagen).

Inom familjerätten är det allmän praxis att parterna delar på rättegångskostnaderna och att varje part står enbart för sina egna kostnader. Detta utesluter emellertid inte att kostnaderna under vissa förutsättningar kan åläggas den part vars talan har ogillats.

Om de framställda yrkandena bifalls endast delvis ska varje part stå enbart för sina egna kostnader.

Om processen uteslutande rör betalning av underhållsbidrag för minderårig uttas ingen avgift (artikel 4.1 i lag 10/2012).

Åberopande av bevisning, upprättande av bodelningsavtal.

Om det krävs bistånd från en sakkunnig ska den sakkunnige ha ersättning för detta. Kostnaden för bodelningsavtalet (vid ömsesidig överenskommelse) är normalt sett inkluderad i advokatarvodet.

Den part som överklagar måste först ställa säkerhet om denne inte har beviljats rättshjälp.

Samma villkor gäller som i första instans

Samma villkor gäller som i första instans

Parterna kan komma överens om att upprätta ett bodelningsavtal där de frivilligt fastställer underhållsbidragets storlek. Avtalet ska kungöras genom åklagarmyndigheten (Ministerio Fiscal) och godkännas av en judiciell myndighet.

Kostnader för fackmän som medverkar i förhandlingsprocessen

Fall B

Samma som i föregående fall

Samma

Samma

Samma

Samma

Samma

Samma

Samma

Kostnader för advokat, delgivningsman och sakkunnig

Fallstudie

Advokat

Delgivningsman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader före rättegång

Kostnader efter rättegång

Är detta obligatoriskt?

Kostnader

Fall A

Parterna måste biträdas av advokat och företrädas av ett domstolsombud (artikel 75 i civilprocesslagen)

Vid ömsesidig överenskommelse kan parterna använda samma advokat och domstolsombud för att ge in denna.

Arvodesförskott måste betalas till advokat och domstolsombud och den förlorande parten måste eventuellt betala rättegångskostnader efteråt (vid tvistiga mål)

Är inte ett ombud

Ej tillämpligt i denna typ av förfaranden.

Inga kostnader

Inga kostnader

Brukar inte medverka i den här typen av förfaranden

Inga

Om det krävs bistånd från en sakkunnig ska den sakkunnige ha ersättning för detta, såvida inte domstolens egna sakkunniga inom det psykosociala området anlitas.

Fall B

Parterna måste biträdas av advokat och företrädas av ett domstolsombud (artikel 75 i civilprocesslagen).

Vid ömsesidig överenskommelse kan parterna använda samma advokat och domstolsombud för att ge in denna.

Arvodesförskott måste betalas till advokat och domstolsombud och den förlorande parten måste eventuellt betala rättegångskostnader efteråt (vid tvistiga mål).

Är inte ett ombud

Ej tillämpligt i denna typ av förfaranden.

Inga kostnader

Inga kostnader

Brukar inte medverka i den här typen av förfaranden

Inga

Om det krävs bistånd från en sakkunnig ska den sakkunnige ha ersättning för detta, såvida inte domstolens egna sakkunniga inom det psykosociala området anlitas.

Kostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter

Fallstudie

Ersättning till vittnen

Ställande av säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnader

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnader

Beskrivning

Kostnader

Fall A

Vittnen har rätt att av den part som åberopat dem få ersättning för de kostnader som deras medverkan har åsamkat dem (artikel 375.1 civilprocesslagen)

En del av dem ingår i rättegångskostnaderna

Säkerhet behöver inte ställas i förväg

Inga

Intyg från folkbokföringen, intyg om vigslar eller om det finns barn, handlingar som ligger till grund för deras rätt. För närvarande är dessa gratis (artikel 777.2 i civilprocesslagen).

Förekommande avgifter

Fall B

Vittnen har rätt att av den part som åberopat dem få ersättning för de kostnader som deras medverkan har åsamkat dem (art 375.1 civilprocesslagen)

En del av dem ingår i rättegångskostnaderna

Säkerhet behöver inte ställas i förväg

Inga

Intyg från folkbokföringen, intyg om vigslar eller om det finns barn, handlingar som ligger till grund för deras rätt. För närvarande är dessa gratis (artikel 777.2 i civilprocesslagen).

Förekommande avgifter

Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningar

Fallstudie

Rättshjälp

Ersättningar

När och på vilka villkor?

När ges full rättshjälp?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Fall A

För den som kan visa att han/hon inte har tillräckliga ekonomiska medel för att processa (advokat, domstolsombud m.m.)

En fysisk person anses ha otillräckliga ekonomiska medel om han/hon kan visa att familjens tillgångar och sammanlagda årsinkomst inte överstiger två gånger beloppet för den offentliga inkomstindikatorn IPREM som gällde då ansökan gjordes.

Den offentliga inkomstindikatorn (IPREM – Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) är ett index som används i Spanien som referens för beviljande av exempelvis bidrag, stipendier, subventioner och arbetslöshetsersättning. En beräkning kan göras här: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.iprem.com.es/

Om motparten åläggs att betala rättegångskostnaderna kan den vinnande parten erhålla ersättning.

Fall B

För den som kan visa att han/hon inte har tillräckliga ekonomiska medel för att processa (advokat, domstolsombud m.m.)

En fysisk person anses ha otillräckliga ekonomiska medel om han/hon kan visa att familjens tillgångar och sammanlagda årsinkomst inte överstiger två gånger beloppet för den offentliga inkomstindikatorn IPREM som gällde då ansökan gjordes.

Den offentliga inkomstindikatorn (IPREM – Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) är ett index som används i Spanien som referens för beviljande av exempelvis bidrag, stipendier, subventioner och arbetslöshetsersättning. En beräkning kan göras här: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.iprem.com.es/

Om motparten åläggs att betala rättegångskostnaderna kan den vinnande parten erhålla ersättning.

Kostnader för översättning och tolkning

Fallstudie

Översättning

Tolkning

När och under vilka förutsättningar krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förutsättningar krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Fall B

Alla offentliga eller privata utländska handlingar som krävs enligt de fastställda rättsliga villkoren (översättning av auktoriserad översättare)

Översättarna bestämmer själva sina taxor.

Tolkar till förfarandet om det är nödvändigt.

Tolkarna bestämmer själva sina taxor.

Arvode behöver inte betalas om det är domstolen som begär tolkningen.

Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Fallstudie 4 – handelsrätt – avtal - Spanien

I denna fallstudie om handelsrätt – avtal – uppmanades medlemsstaterna att informera säljare om processkostnaderna i följande situationer:

Fall A – Nationell situation: Ett företag levererar varor till ett värde av 20 000 euro. Köparen betalar inte till säljaren eftersom varorna inte anses motsvara överenskommelsen.

Säljaren beslutar sig för att gå till domstol för att kräva in full betalning av priset.

Fall B – Gränsöverskridande situation: Ett företag vars säte befinner sig i medlemsstat B levererar varor till ett värde av 20 000 euro till en köpare i medlemsstat A. Avtalet omfattas av lagstiftningen i medlemsstat B och är författat på medlemsstat B:s språk. Köparen, som har säte i medlemsstat A, har inte betalat säljaren eftersom han/hon inte anser att varorna motsvarar överenskommelsen. Säljaren beslutar sig för att gå till domstol i medlemsstat A för att kräva full betalning av priset i enlighet med det avtal som ingåtts med köparen.

Kostnader i Spanien

Kostnader för domstolsprövning, överklaganden och alternativ tvistlösning

Fallstudie

Domstol

Överklagande

Alternativ tvistlösning

Inledande kostnader

Allmänna kostnader

Övriga kostnader

Inledande kostnader

Allmänna kostnader

Övriga kostnader

Finns denna möjlighet för den här typen av fall?

Kostnader

Fall A

Enligt det betalningsföreläggande som anges i artiklarna 812 ff. i civilprocesslagen (LEC) behövs det ingen advokat för att göra den första stämningsansökan, oberoende av fordringsbeloppet.

I förfaranden för en verklig dom krävs en advokat och domstolsombud för fordringar över 2 000 euro.

Om gäldenären bestrider fordringen i ett betalningsföreläggande krävs en advokat och domstolsombud om fordringsbeloppet överstiger det belopp som fastställs i civilprocesslagen (i dag 2 000 euro).

En avgift tillkommer. Denna varierar beroende på förfarande och fordringsbelopp, om beloppet överstiger 2 000 euro, såvida inte den sökande har rätt till rättshjälp enligt lag 1/1996 om rättshjälp.

De allmänna förfarandekostnaderna. Dessa kostnader åläggs den part vars talan har ogillats i sin helhet (artikel 394.1 i civilprocesslagen).

Framläggning av bevis.

Ersättning till vittnen.

Sakkunnigutlåtanden.

Om gäldenären inte bestrider fordringen uppstår praktiskt taget inga kostnader för förfarandet. Om gäldenären bestrider fordringen gäller de allmänna bestämmelserna, dvs. den part som överklagar måste betala en avgift och göra en förhandsinbetalning, såvida parten inte har rätt till rättshjälp.

Samma regler som i första instans.

Samma regler som i första instans.

Parterna kan komma överens om skuldbeloppet utan tredje parts inblandning: i så fall måste de få överenskommelsen godkänd av domstolen. De kan också nå en överenskommelse med hjälp av medlingstjänster även om förfarandet redan inletts. Genom lag 5/2012 av den 6 juli 2012 om medling i civil- och handelsrättsliga frågor införlivas Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 med spansk lagstiftning. I denna lag fastställs minimiramar för medling utan att det påverkar de villkor som godkänts av de autonoma regionerna.
Enligt denna lag kan parterna under de förberedande förhandlingarna informeras om möjligheten att anlita medlingstjänster för att försöka lösa tvisten. Beroende på fallets art kan domstolen uppmana parterna att försöka nå en överenskommelse för att avsluta förfarandet. Parterna kan också begära att låta förfarandet vila enligt artikel 19.4, så att de kan anlita medling eller skiljedomsförfarande.

Om en överenskommelse uppnås återbetalas 60 % av domstolsavgiften.
Medling som tillhandahålls av domstolen är i regel gratis.
Om domstolen inte tillhandahåller medling har parterna rätt att själva vända sig till en medlare och betala de avgifter de kommer överens om med denna. Enligt lag 5/2012 ska medlingskostnaderna delas lika mellan parterna om inte annat överenskommits, oberoende av huruvida medlingen leder till en överenskommelse.

Fall B

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Kostnader för advokat, delgivningsman och sakkunnig

Fallstudie

Advokat

Delgivningsman

Sakkunnig

Måste man ha en advokat?

Kostnader

Måste man ha en delgivningsman/exekutionstjänsteman?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Måste man ha en sakkunnig?

Kostnader

Fall A

Betalningsföreläggande används bara om gäldenären bestrider fordringen. För fordringar över 2 000 euro är det obligatoriskt att ha domstolsombud för en verklig dom, eller för betalningsföreläggandet om gäldenären bestrider fordringen. I sådana fall måste parterna bistås av en advokat och företrädas av ett domstolsombud (artikel 31 i civilprocesslagen).

Varierar beroende på belopp och förfaranden.

Ingen företrädare.

Nej, men det rekommenderas i vissa fall och betalas av den part som begär sakkunnig.

Varierar beroende på sakkunnigutlåtandets omfång och ämne.

Fall B

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Kostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet och övriga relevanta avgifter.

fallstudie

Ersättning till vittnen

Säkerheter

Får vittnen ersättning?

Kostnader

Förekommer sådana? När och på vilket sätt används de?

Kostnader

Fall A

Vittnen har rätt till ersättning för förluster i samband med att de deltar i processen. Ersättningen betalas av den part som kallat vittnet (artikel 375.1 i civilprocesslagen).

Kostnaderna fastställs av en domstolstjänsteman i enlighet med vittnets krav (kostnader för resa och uppehälle osv.). Kraven ska vara vederbörligen styrkta.

Inga förhandssäkerheter krävs. Säkerhet krävs endast vid överklaganden av vissa beslut.

Varierar beroende på det beslut som överklagas. Kan ligga mellan 25 och 50 euro.

Fall B

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningar

Fallstudie

Rättshjälp

Ersättning

När och på vilka villkor tillämpas den?

När är stödet heltäckande?

Villkor:

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

När och på vilka villkor tillämpas den?

När är stödet heltäckande?

Villkor:

Fall A

För den som kan visa att han/hon inte har tillräckliga ekonomiska medel för att bekosta ett rättsligt förfarande (advokat, domstolsombud, sakkunnig m.m.).

Besvärsnämnden för rättshjälp avgör för vilka tjänster rättshjälp kan erbjudas. Rätthjälp kan begäras för endast en av de tjänster som lagen föreskriver (t.ex. för att täcka domstolsavgiften).

En person anses ha otillräckliga ekonomiska medel om han/hon kan visa att familjens tillgångar och sammanlagda årsinkomst inte överstiger två gånger beloppet för den offentliga inkomstindikatorn IPREM som gällde då ansökan gjordes.

Normalt sett kan hela eller större delen av advokatarvodet ersättas, förutsatt att detta inte överstiger en tredjedel av fordringsbeloppet, liksom domstolsombudskostnader och förskott på dessa kostnader, samt sakkunnigarvoden. Ersättningen görs efter bedömning av kostnaderna

Efter ett åläggande att betala kostnader till den sökande (artikel 394 i civilprocesslagen), när kostnaderna har bedömts av domstolstjänsteman.

Åläggande till motparten att betala kostnader.

Fall B

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Kostnader för tolkning och översättning

Fallstudie

Översättning

Tolkning

När och under vilka omständigheter behövs det?

Ungefärliga kostnader

När och under vilka omständigheter behövs det?

Ungefärliga kostnader

Fall A

Dokument som lämnas in på ett annat språk än spanska (eller, i förekommande fall, språket i den autonoma region i vilken förfarandet genomförs) ska åtföljas av en översättning. Dokumentet kan översättas privat. Oom någon part ifrågasätter översättningens korrekthet och motiverar sin invändning beordrar domstolstjänstemannen en officiell översättning av den ifrågasatta delen dokumentet, på den inlämnande partens bekostnad. Om den officiella översättningen i sak överensstämmer med den privata ska kostnaderna bäras av den part som ifrågasatt översättningen.

Varierar beroende på ämnesområde.

Om en person som inte talar spanska eller, i förekommande fall, språket i den autonoma region i vilken förfarandet genomförs, behöver förhöras, yttra sig eller delges ett domstolsbeslut, kan en person som talar det berörda språket och som svurit eller lovat att tolka korrekt utses till tolk.

Varierar beroende på huruvida en professionell tolk anlitas.

Fall B

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Samma som för föregående fall

Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Fallstudie 5 – handelsrätt – ansvar - Spanien

I denna fallstudie rörande handelsrätt (ersättningsansvar) ombads medlemsstaterna att upplysa kunden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning levererar en uppvärmningsenhet till en installatör. Installatören säljer enheten vidare till en kund och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden.

Kunden beslutar sig för att väcka talan mot tillverkaren, installatören och de berörda försäkringsbolagen för att få full ersättning för sin skada.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning i medlemsstat B levererar en uppvärmningsenhet till en installatör i medlemsstat C. Installatören säljer enheten vidare till en kund i medlemsstat A och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade hos ett försäkringsbolag i sin respektive medlemsstat. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden.

Kunden beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A mot tillverkaren, installatören och försäkringsbolaget för att få full ersättning för sin skada.

Kostnader i Spanien

Kostnader för domstolsprövning, överklaganden och alternativ tvistlösning

Fall-studie

Domstol

Överklaganden

Alternativ tvistlösning

Inledande kostnader

Allmänna kostnader

Övriga kostnader

Inledande kostnader

Allmänna kostnader

Övriga kostnader

Är denna form av tvistlösning tillåten för sådana fall?

Fall A

Inledande kostnader – säkerheter för arvoden till advokat eller domstolsombud och, generellt sett, avgifter som måste betalas beroende på typen av ärende och det belopp som omtvistas, förutsatt att beloppet överstiger 2 000 euro. Undantag från grundreglerna görs om personen i fråga har rätt till rättshjälp ( enligt lag nr 1/1996 om kostnadsfri rättshjälp)

Allmänna rättegångskostnader. Dessa kostnader belastar den part vars talan har ogillats i sin helhet (artikel 394.1 i civilprocesslagen)

Framläggning av bevis:

- Ersättning till vittnen.

- Kostnader för expertutlåtanden.

Den part som överklagar måste först ställa säkerhet, utom om personen i fråga är berättigad till rättshjälp.

Samma villkor gäller som för behandlingen i första instans.

Samma villkor gäller som för behandlingen i första instans.

Det finns möjligheten för parterna att komma överens om betalning av fordrings- beloppet utan inblandning från tredje man, och denna överenskommelse måste i så fall godkännas av domstolen. Parterna kan enas om medling även efter det att det rättsliga förfarandet har inletts.

Fall B

Samma som ovan

Samma

Samma

Samma

Samma

Samma

Samma

Kostnader för advokat, delgivningsman och sakkunnig

Fall

Advokat

Delgivningsman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Är rådfrågning av sakkunniga obligatorisk?

Fall A

Om det omstridda beloppet överstiger 2000 euro måste parterna biträdas av en advokat och företrädas av ett rättegångsombud (artikel 31 i civilprocesslagen )

Varierar beroende på det omstridda beloppet och typen av rättsligt förfarande.

En delgivningsman är inte ett ombud för en enskild part.

Anlitande av sakkunniga rekommenderas (för värdering av skador). Detta bekostas av den part som begär det.

Fall B

Samma som ovan

Samma

Samma

Samma

Kostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet och övriga relevanta avgifter

Fallstudie

Ersättning till vittnen

Säkerheter

Får vittnen ersättning?

Kostnader

Finns det sådana krav, och när och hur tillämpas de?

Fall A

Vittnen har rätt att av den part som åberopat dem få ersättning för de kostnader och förluster som orsakats av att de inställt sig i rätten (artikel 375.1 i civilprocesslagen).

Säkerhet behöver inte ställas i förväg

Fall B

Samma som i föregående fall

Samma

Kostnader för rättshjälp och andra ersättningar

Fall-studie

Rättshjälp

Ersättningar

När och på vilka villkor?

När ges full rättshjälp?

Villkor?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Fall A

För den som kan visa att han/hon inte har tillräckliga ekonomiska medel för att bekosta ett rättsligt förfarande (advokat, domstolsombud m.m.)

En fysisk person anses ha otillräckliga ekonomiska medel om han/hon kan visa att familjens tillgångar och sammanlagda årsinkomst inte överstiger två gånger beloppet för den offentliga inkomstindikatorn IPREM som gällde då ansökan gjordes.

Eventuellt avtal med advokaten måste följas. I allmänhet ersätts merparten av eller även hela advokatarvodet så länge det inte överstiger en tredjedel av det omstridda beloppet. Avgifter och förskott till parternas rättsliga ombud och till sakkunniga (i förekommande fall) kan ersättas efter en bedömning av de aktuella kostnaderna.

Fall B

Samma som i föregående fall

Samma

Samma

Kostnader för översättning och tolkning

Fall-studie

Översättning

Tolkning

När och under vilka förutsättningar krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka förutsättningar krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Om det läggs fram handlingar på andra språk än spanska, eller i förekommande fall det officiella språket i den autonoma region där målet behandlas), måste originalhandlingen kompletteras med en översättning. Handlingen får översättas på inofficiell basis av en privatperson. Om någon av parterna har motiverade invändningar mot denna översättning kommer den ansvarige domstolstjänstemannen att kräva en officiell översättning av den del av texten som ifrågasatts, på bekostnad av den part som lämnat in den ursprungliga översättningen. Om emellertid den officiella översättningen till sin substans är identisk med den som översatts privat ska kostnaden bäras av den part som ifrågasatte den privat utförda översättningen.

Varierar

Om en person som inte talar spanska – eller i förekommande fall det andra officiella språket i den autonoma region där målet behandlas – behöver utfrågas, avge en förklaring eller personligen delges ett beslut får vem som helst som talar de språk som krävs utses till tolk, förutsatt att den som ska utses avlägger ed om eller förbinder sig att tolka korrekt och sanningsenligt.

Fall B

Samma

Samma

Svårt att bedöma på förhand.

Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Kostnader för förfaranden - Frankrike

I det här avsnittet hittar du en översikt över de kostnader för rättsliga förfaranden som gäller i Frankrike. Om du vill ha närmare uppgifter, gå in på någon av följande länkar:

Länken öppnas i ett nytt fönsterFamiljerätt – skilsmässa

Länken öppnas i ett nytt fönsterFamiljerätt – vårdnad om barn

Länken öppnas i ett nytt fönsterFamiljerätt – underhållsbidrag

Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelsrätt – avtal

Länken öppnas i ett nytt fönsterHandelsrätt – ansvarighet

Regler för arvoden till advokater och andra

Taxorna består av fasta arvoden och rörliga arvoden (ofta en procentandel av tvistebeloppet).

Man måste här skilja mellan två kategorier av personer:

 • Rättsmedhjälpare (advokater (utom statsanställda advokater vid appellationsdomstolar), rättegångsombud), för vilka ersättningen bara delvis är taxebaserad. Större delen av arvodet fastställs genom fri överenskommelse med klienten.
 • Ämbetsmän, för vilka franska staten fastställer taxor för ersättningen.

Statsanställda advokater vid appellationsdomstolar

Taxorna för statsanställda advokater (avoués) vid appellationsdomstolarna (cours d’appel) fastställs i dekret nr 80-608 av den 30 juli 1980.

Taxor för den pläderingsavgift som tas ut av icke-statsanställda advokater som företräder personer i första instans fastställs i rättsakter av förordningskaraktär (dekret nr 72-784 av den 25 augusti 1972 och nr 75-785 av den 21 augusti 1975).

Delgivningsmän/exekutionstjänstemän

Delgivningsmäns/exekutionstjänstemäns taxa för stämning och delgivning av stämningsansökningar och domstolsbeslut fastställs i dekret nr 96-1080 av den 12 december 1996.


Fasta rättegångskostnader

Fasta kostnader i civilmål

Fasta kostnader för parter i civilmål

I civilmål finns det vissa kostnader som är juridiskt sett nödvändiga för processen och för vilka beloppen anges i taxor som fastställs antingen i föreskrifter eller genom domstolsbeslut. Den franska beteckningen för sådana kostnader är dépens.

Följande typer av kostnader omfattas:

 1. Olika sorters avgifter, ersättningar o.d. som tas ut av domstolskanslier och skatteförvaltningar. Sådana avgifter m.m. är sällsynta i och med att det i lag nr 77-1468 av den 30 december 1977 slås fast att rättsliga handlingar i princip ska utfärdas kostnadsfritt vid civil- och förvaltningsdomstolar.
 2. Kostnader för att översätta handlingar om detta är nödvändigt enligt lag eller internationellt åtagande.
 3. Ersättning till vittnen.
 4. Ersättning till tekniker.
 5. Taxebaserade utlägg (taxa för delgivningsmän/exekutionstjänstemän och advokater).
 6. Ersättning till ämbetsmän.
 7. Ersättning till advokater i den mån denna är taxebaserad, inbegripet pläderingsavgifter.
 8. Kostnader för delgivning av handlingar i utlandet.
 9. Tolknings- och översättningskostnader i samband med bevisupptagningsåtgärder i utlandet som vidtas på domstolens begäran med stöd av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.
 10. Föreskrivna sociala utredningar i familjeärenden och avseende rättsligt skydd för personer över och under myndighetsåldern.
 11. Ersättning till den person som av domstolen utses att höra en underårig.

På vilket stadium av förfarandet ska de fasta kostnaderna betalas?

Kostnaderna för den civilrättsliga processen omfattar alla belopp som parterna betalar eller är skyldiga att betala före eller under domstolsbehandlingen.

Innan processen inleds inbegriper detta bl.a. kostnader för konsultation av jurister och tekniker samt resekostnader.

Medan domstolsbehandlingen pågår kan det handla om ersättning för processkostnader som betalas till rättsmedhjälpare (bl.a. advokater) och ämbetsmän, avgifter som tas ut av staten och arvoden till ombud.

Efter domstolsbehandlingen kan det handla om kostnader för verkställighet av beslutet.

Rättsliga kostnader i författningsrättsliga mål

Fasta kostnader för parterna i ett författningsrättsligt mål

Enskilda kan inte väcka talan vid Författningsdomstolen enligt den nuvarande franska ordningen. Därför behöver denna fråga inte besvaras.


Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Upplysningar om parternas rättigheter och skyldigheter

Det ingår i de yrkesetiska reglerna för rättsmedhjälpare att de ska ge sina klienter relevanta upplysningar om dessas rättigheter och skyldigheter.

Källor till information om rättsliga kostnader

Var hittar jag information om rättsliga kostnader i Frankrike?

På webbplatserna för Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet och Länken öppnas i ett nytt fönsterde olika yrkessammanslutningarna.

På vilka språk kan jag hitta information om rättsliga kostnader i Frankrike?

Informationen finns på franska.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Det finns inte någon webbplats med information om processkostnader.

Moms

Var hittar jag information om moms? Vilka momssatser är tillämpliga?

Avgifterna redovisas exklusive moms. Den tillämpliga momssatsen är alltid 19,6 procent utom för tjänster som utförs åt personer som erhåller rättshjälp, då momsen är 5,5 procent.

Rättshjälp

Vilka är inkomstgränserna för att få rättshjälp i civilmål?

När det gäller rättshjälp görs det ingen åtskillnad mellan civil- och straffrätt eller beroende på vad tvisten gäller. Beslutet om att bevilja eller vägra rättshjälp baseras enbart på den sökandes inkomster.

Alla fysiska personer som är franska medborgare och alla medborgare i EU-medlemsstater samt juridiska personer utan vinstsyfte som vill föra talan vid domstol men saknar tillräckliga resurser kan göra anspråk på rättshjälp.

Även utländska medborgare som är vanemässigt och lagligt bosatta i Frankrike kan få rättshjälp i civilmål. Något krav på laglig bosättning finns inte för brottmål. Inte heller kan något sådant krav ställas på underåriga, oavsett typen av mål (civil-, förvaltnings- eller brottmål).

 

Den inkomst som beaktas är månadsgenomsnittet av den rättshjälpssökandes inkomster under det senaste kalenderåret samt inkomsterna för eventuella personer som vanemässigt bor i samma hushåll. I det sistnämnda fallet höjs den övre inkomstgränsen för rättshjälp genom korrigering för försörjningsansvar.

Personer som får vissa typer av socialbidrag av minimikaraktär (kompletterande bidrag från den nationella solidaritetsfonden FNS, garanterad minimiinkomst RMI) behöver dock inte visa att deras inkomster är otillräckliga.

Olika bidrag av social karaktär (barnbidrag, socialbidrag, bostadsbidrag) räknas för övrigt inte som inkomster i det här sammanhanget.

Rättshjälpen kan vara fullständig eller partiell beroende på personens inkomster. Inkomstgränsen uppdateras varje år i statsbudgeten. År 2009 måste en ensamstående persons genomsnittliga månadsinkomster under 2008

 • ha varit mindre än eller lika med 911 euro för fullständig rättshjälp,
 • ha legat mellan 912 och 1367 euro för partiell rättshjälp.

Dessa gränser höjs med 164 euro för var och en av de två första personerna som bor i den sökandes hushåll och för vilka denne har försörjningsansvar (barn, make/maka, sambo, partner, släkting i rakt uppstigande led (t.ex. förälder) osv.) och med 104 euro från och med den tredje personen som den sökande har försörjningsansvar för.

Finns det andra villkor för att få rättshjälp som målsägande?

I princip tas det ingen hänsyn till typen av part (t.ex. målsägande eller tilltalad) i målet. Det görs ingen åtskillnad mellan målsägande, tilltalade, kärande och svarande när det gäller att bevilja eller avslå en ansökan om rättshjälp.

Dock innebär inriktnings- och programplaneringslagen för rättsväsendet av den 9 september 2002 vissa förbättringar av möjligheterna för dem som drabbats av de svåraste brotten samt deras anhöriga att få tillgång till rättvisan. Det handlar om vissa uppsåtliga brott mot liv och hälsa och mot individens integritet, nämligen de som avses i artiklarna 221-1 till 221-5, 222-1 till 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (punkterna 1 och 2), 222-23 till 222-26, 421-1 (punkt 1) och 421-3 (punkterna 1 till 4) i den franska brottsbalken (Code pénal), och rättshjälp kan då ges för civilrättslig skadeståndstalan avseende de skador som personen drabbats av utan att den sökande behöver visa att han eller hon har otillräckliga inkomster. Konkret gäller denna bestämmelse bl.a. dem som har drabbats av våldtäkt eller av regelbunden misshandel (av person under 15 år eller särskilt sårbar person) som lett till döden eller till ett varaktigt funktionshinder.

Dessutom kan det göras undantag från inkomstvillkoret oavsett vilken ställning den sökande har i processen (kärande/svarande, målsägande/tilltalad) om hans eller hennes situation förefaller särskilt beaktansvärd mot bakgrund av tvisteföremålet eller de förutsägbara rättegångskostnaderna.

Denna bestämmelse kan bl.a. tillämpas på brottsoffer mot bakgrund av omständigheterna för brottet.

Finns det andra villkor för att få rättshjälp som tilltalad?

I princip finns det inga särskilda villkor för svarande parts möjligheter att få rättshjälp. Vid utnyttjande av rättsmedel (överklagande till appellationsdomstol eller Högsta domstolen samt återvinning) får klagandens motpart (svaranden) en bättre ställning om han eller hon redan beviljats rättshjälp: han eller hon får då behålla rättshjälpen fullt ut för att försvara sig.

Det bör dock nämnas att den allmänna regeln för både kärande och svarande är att rättshjälp inte ges om de kostnader som rättshjälpen skulle avse täcks av rättsskyddsförsäkring eller någon likvärdig skyddsordning.


Finns det förfaranden som är kostnadsfria?

Vid närdomstol (juridiction de proximité) och underrätt för tvistemål (tribunal d’instance) behöver parterna inte anlita advokat. Om det yrkade beloppet understiger 4 000 euro kan man väcka talan vid dessa domstolar enligt ett förenklat förfarande som innebär att parterna inte heller behöver anlita delgivningsman/exekutionstjänsteman.

Ansökningar om ändring av åtgärder avseende vårdnad om barn, ansökningar om adoption såvida barnet togs emot före 15 års ålder, åtgärder efter skilsmässa och ansökningar om underhållsskyldighet kan genomföras utan advokat genom ett enkelt ansökningsförfarande.

Liksom för samtliga förfaranden vid civildomstolar gäller att dessa domstolar inte tar ut någon avgift för att man väcker talan eller för att de meddelar beslut.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

I civilmål måste det i varje dom som avslutar ett förfarande anges vem som ska betala rättegångskostnaderna.

I princip ska de taxebaserade kostnaderna (dépens; se ovan) betalas av den förlorande parten. Domstolen kan dock genom motiverat beslut ålägga någon annan part att betala alla eller delar av dessa kostnader.

Dessutom kan en part begära att motparten ska betala alla eller delar av de kostnader som han eller hon har åsamkats och som inte ingår i de taxebaserade kostnaderna. Det kan t.ex. handla om arvoden och pläderingsavgifter som tas ut av partens advokat, kostnader för delgivningsmän/exekutionstjänstemän och dessas inspektioner o.d. samt partens resekostnader. I så fall beslutar domstolen att den part som ska betala de taxebaserade kostnaderna, eller om sådan saknas den förlorande parten, ska betala ett belopp (som domstolen fastställer) till den andra parten motsvarande sådana icke-taxebaserade kostnader. I detta sammanhang tar domstolen hänsyn till vad som är skäligt eller till hur den ekonomiska situationen ser ut för den part som ålagts att betala rättegångskostnaderna. Domstolen kan, även utan vidare utredning, slå fast utifrån samma hänsynstaganden att det inte finns anledning att ålägga en part att betala sådana kostnader.

Arvoden för sakkunniga

Ersättningen till de sakkunniga som domstolen utsett fastställs i civilmål genom domstolsbeslut.

När en domstol ger en sakkunnig ett uppdrag, fastställer domstolen också ett garantibelopp som förskott på betalningen till den sakkunnige. Garantibeloppet ska ligga så nära den förutsägbara slutgiltiga ersättningen som möjligt. Domstolen anger också vilken eller vilka av parterna som ska betala in garantin till domstolens kansli.

När sakkunnigutlåtandet har lämnats in, fastställer domstolen ersättningen till den sakkunnige bl.a. utifrån vilken arbetsinsats han eller hon gjort, i vilken mån angivna tidsfrister följts och vilken kvalitet det redovisade arbetet håller. Sedan ger domstolen den sakkunnige tillstånd att upp till vederbörligt belopp lyfta medel från den garanti som deponerats vid domstolskansliet och ålägger vid behov den eller de ansvariga parterna att betala ett kompletterande belopp till den sakkunnige.

I en dom som avslutar ett förfarande måste det anges vem som ska betala ersättningen till den sakkunnige. I princip är det den förlorande parten som ska göra detta, såvida inte domstolen genom motiverat beslut förelägger någon annan part att betala hela eller delar av ersättningen.

När det gäller sakkunniga som inte utses av domstolen fastställs däremot deras arvode genom fri överenskommelse mellan den sakkunnige och hans eller hennes klient. Sådana arvoden ingår inte i de taxebaserade kostnaderna. En part kan yrka att domstolen ska ålägga den förlorande parten eller, om någon sådan inte finns, den part som ålagts att betala rättegångskostnaderna att betala en summa till honom eller henne motsvarande sådana arvoden. Domstolen tar då hänsyn till vad som är skäligt eller till hur den ekonomiska situationen ser ut för den part som ålagts att betala rättegångskostnaderna.


Arvoden för översättare och tolkar

Kostnader för översättar- och tolkarvoden betalas av den förlorande parten om inte domstolen genom motiverat beslut bestämmer att någon annan part ska betala hela eller delar av dessa kostnader.

Bakgrundsmaterial

Frankrikes rapport om studien av kostnadernas överblickbarhetPDF(1312 Kb)en

Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Fallstudie 1 – familjerätt – skilsmässa - Frankrike

I denna fallstudie rörande familjerätt (äktenskapsskillnad) ombads medlemsstaterna att upplysa den part som ansöker om äktenskapsskillnad om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett par gifter sig. Senare separerar de och enas om skilsmässa.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Två personer som är medborgare i samma medlemsstat (medlemsstat A) gifter sig. Äktenskapet ingås i medlemsstat A. Efter bröllopet bosätter sig paret i en annan medlemsstat (medlemsstat B). Kort därefter separerar de. Hustrun återvänder till medlemsstat A och maken stannar i medlemsstat B. Paret enas om skilsmässa. Efter att ha återvänt till medlemsstat A ger hustrun omedelbart in en ansökan om skilsmässa till domstolarna i medlemsstat B.


Kostnader i Frankrike

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklagande och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Domstol

Överklagande

Alternativ tvistlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Finns detta alternativ i denna typ av fall?

Kostnad

Fall A

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Medling kan ske för att eventuellt uppnå större enighet mellan parterna om konsekvenserna av skilsmässan, men under alla omständigheter krävs det ett domstolsbeslut på äktenskapsskillnad.

Medling bekostas av parterna men kan omfattas av rättshjälp.

Fall B

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

DitoKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Delgivningsman/
exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Ja

Advokaterna bestämmer fritt sina arvoden.

Ja, vid stämning

Inte vid gemensam ansökan

Stämning: 18,70 euro

Delgivning: 26,70 euro

Delgivning: 26,70 euro

Notarie måste medverka om boet innefattar fast egendom

Enligt taxa

Fall B

Dito

Dito

Dito

Handling som kommer från annan medlemsstat: 50 euro

Handling som ska till annan medlemsstat: 36,30 euro

Handling som kommer från annan medlemsstat: 50 euro

Handling som ska till annan medlemsstat: 36,30 euro

Dito

DitoKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fallstudie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Beskrivning

Kostnad

Fall A

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Fall B

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

DitoKostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFallstudie

Rättshjälp

När och på vilka villkor kan rättshjälp ges?

När ges fullständig rättshjälp?

Villkor?

Fall A

Endera maken kan ansöka om rättshjälp före eller under domstolsbehandlingen. Rättshjälp beviljas om

- det inte är uppenbart att den skilsmässoansökan som maken lämnat in inte kan tas upp till prövning eller saknar grund,

- makens uppgivna inkomst inte överstiger den lagstadgade gränsen,

- kostnaderna för skilsmässoförfarandet inte täcks av rättsskyddsförsäkring.

Om maken beviljas fullständig rättshjälp, står staten för alla rättegångskostnaderna.

Fullständig rättshjälp beviljas om den hjälpsökandes uppgivna månadsinkomst inte överstiger 911 euro.

Från detta belopp till 1367 euro beviljas partiell rättshjälp.

Den övre gränsen för inkomsten höjs med 164 euro för de två första personerna som maken har försörjningsansvar för och med 104 euro för den tredje och därpå följande personer.

Fall B

Dito

Dito

Dito
Fallstudie

Ersättningar

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

Nej, vid enighet mellan parterna är principen att de delar på kostnaderna utom om de kommer överens om något annat eller domstolen beslutar om något annat.

Om domen på äktenskapsskillnad innebär att den av makarna som inte fått rättshjälp ska betala kostnaderna, är denne skyldig att ersätta statskassan för vad staten har betalat ut till försvaret av den make som fått rättshjälp.

Fall B

Dito

DitoKostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättning

Tolkning

När och under vilka omständigheter krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka omständigheter krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Det finns behov av att förse domstolen med översatta handlingar.

Kostnadsstatistik saknas.

När domaren inte kan det språk som parterna uttrycker sig på.

Fastställs av domstolen

Fall B

Dito

Dito

Dito

Dito


Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Fallstudie 2 – familjerätt – vårdnad om barn - Frankrike

I denna fallstudie rörande familjerätt (vårdnad om barn) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. Genom ett domstolsavgörande har mamman fått vårdnaden om barnet, medan pappan har beviljats umgängesrätt. Mamman väcker talan för att få pappans umgängesrätt begränsad.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta i en medlemsstat (medlemsstat B) under ett antal år. De har ett barn tillsammans, men separerade omedelbart efter barnets födelse. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden, medan pappan beviljas umgängesrätt. Mamman och barnet flyttar till en annan medlemsstat (medlemsstat  A), vilket de enligt vårdnadsdomen har rätt till, och fadern stannar kvar i medlemsstat  B. Några år senare väcker mamman talan i medlemsstat A för att få en ändring av pappans umgängesrätt.


Kostnader i Frankrike

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklagande och alternativ tvistlösning

Fallstudie

Domstol

Överklagande

Alternativ tvistlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Finns detta alternativ i denna typ av fall?

Kostnad

Fall A

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Medling genom domstolens försorg kan ske.

Även medling utanför domstolen är möjlig.

Medling bekostas av parterna. Arvodena bestäms av domstolen. Kostnaden för medling kan dock täckas av rättshjälp.

Det är lämpligt att upprätta ett avtal om arvoden mellan medlaren och parterna.

Fall B

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

DitoKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnader

Fall A

Nej

Nej

Vid stämning måste man det.

Vid ansökan måste man inte det.

Stämning: 18,70 euro

Delgivning: 26,70 euro

Om domstolens kansli inte delger beslutet kostar delgivningsmannadelgivning 26,70 euro

Nej

Fastställs av domstolen

Fall B

Dito

Dito

Dito

Handling som kommer från annan medlemsstat: 50 euro

Handling som ska till annan medlemsstat: 36,30 euro

Handling som kommer från annan medlemsstat: 50 euro

Handling som ska till annan medlemsstat: 36,30 euro

Dito

DitoKostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fallstudie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Beskrivning

Kostnad

Fall A

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Fall B

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito


Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFallstudie

Rättshjälp

När och på vilka villkor kan rättshjälp ges?

När ges fullständig rättshjälp?

Villkor?

Fall A

Man kan ansöka om rättshjälp före eller under domstolsbehandlingen. Rättshjälp beviljas om förälderns uppgivna inkomster inte överstiger den lagstadgade gränsen.

Om föräldern beviljas fullständig rättshjälp, står staten för alla rättegångskostnaderna.

Fullständig rättshjälp beviljas om den hjälpsökandes uppgivna månadsinkomst inte överstiger 911 euro.

Från detta belopp upp till 1367 euro beviljas partiell rättshjälp.

Den övre gränsen för inkomsten höjs med 164 euro för de två första personerna som den hjälpsökande har försörjningsansvar för och med 104 euro för den tredje och därpå följande personer.

Fall B

Dito

Dito

DitoKostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättning

Tolkning

När och under vilka omständigheter krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka omständigheter krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Det finns behov av att förse domstolen med översatta handlingar.

Statistik saknas

När domaren inte kan det språk som parterna uttrycker sig på.

Ersättningen fastställs av domstolen.

Fall B

Dito

Dito

Dito

Dito


Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Fallstudie 3 – familjerätt– underhåll - Frankrike

I denna fallstudie rörande familjerätt (underhållsskyldighet) ombads medlemsstaterna att upplysa käranden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Två personer har levt tillsammans utan att vara gifta under ett antal år. De har ett barn på tre år när de separerar. En domstol tilldömer mamman vårdnaden. Den enda återstående tvistefrågan rör storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan för att få saken prövad.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning – du arbetar som advokat i medlemsstat A: Två personer har levt tillsammans i en medlemsstat (medlemsstat B) utan att vara gifta. De har ett barn på tre år. De separerar. En domstol i medlemsstat B tilldömer mamman vårdnaden om barnet . Med faderns godkännande flyttar barnet och mamman till en annan medlemsstat (medlemsstat A) och bosätter sig där.

Ett problem kvarstår dock. Det gäller storleken på det underhållsbidrag som pappan ska betala till mamman för barnets underhåll och skolgång. Mamman väcker talan i medlemsstat A för att få saken prövad.


Kostnader i Frankrike

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklagande och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Domstol

Överklagande

Alternativ tvistlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Finns detta alternativ i denna typ av fall?

Kostnad

Fall A

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Medling genom domstolens försorg kan ske.

Även medling utanför domstolen är möjlig.

Medling bekostas av parterna. Arvodena bestäms av domstolen. Kostnaden för medling kan dock täckas av rättshjälp.

Det är lämpligt att upprätta ett avtal om arvoden mellan medlaren och parterna.

Fall B

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito        

DitoKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Nej

Nej         

Nej

Nej

Nej

Nej

Fastställs av domstolen

Fall B

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito


Kostnader för ersättning till vittnen, ställande av säkerhet samt övriga relevanta avgifter


Fallstudie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Övriga avgifter

Får vittnen ersättning?

Kostnad

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Kostnad

Beskrivning

Kostnad

Fall A

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Fall B

Dito

Dito

Dito

Dito

Dito

DitoKostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFallstudie

Rättshjälp

När och på vilka villkor kan rättshjälp ges?

När ges fullständig rättshjälp?

Villkor?

Fall A

Modern kan ansöka om rättshjälp före eller under domstolsbehandlingen. Rättshjälp beviljas om den uppgivna inkomsten inte överstiger den lagstadgade gränsen.

Om modern beviljas fullständig rättshjälp, står staten för alla rättegångskostnaderna.

Fullständig rättshjälp beviljas om moderns uppgivna månadsinkomst inte överstiger 911 euro.

Från detta belopp till 1367 euro beviljas partiell rättshjälp.

Den övre gränsen för inkomsten höjs med 164 euro för de två första personerna som modern har försörjningsansvar för och med 104 euro för den tredje och därpå följande personer.

Fall B

Dito

Dito

Dito
Fallstudie

Ersättning

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

Ja, om domstolen beslutar att så ska ske.

Om domstolen beslutar att fadern – som inte fått rättshjälp – ska betala kostnaderna, är denne skyldig att ersätta statskassan för vad staten har betalat ut till försvaret av modern, som fått rättshjälp.

Fall B

Dito

DitoKostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättning

Tolkning

När och under vilka omständigheter krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka omständigheter krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Det finns behov av att förse domstolen med översatta handlingar.

Statistik saknas.

När domaren inte kan det språk som parterna uttrycker sig på.

Ersättningen fastställs av domstolen.

Fall B

Dito

Dito

Dito

Dito


Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Fallstudie 4 – handelsrätt – avtal - Frankrike

I denna fallstudie rörande handelsrätt (avtalsförhållanden) ombads medlemsstaterna att upplysa säljaren om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: Ett företag levererar varor till ett värde av 20 000 euro. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna.

Säljaren beslutar sig för att väcka talan för att få full betalning för sin leverans.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: Ett företag med huvudkontor i medlemsstat  B levererar varor för 20 000 euro till en köpare i medlemsstat A. Avtalet omfattas av lagen i medlemsstat B och är utformat  på det landets språk. Säljaren har inte fått betalt eftersom köparen i medlemsstat  A anser att varorna inte uppfyller avtalskriterierna. Säljaren beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A för att få full betalning för sin leverans i enlighet med avtalet med köparen.


Kostnader i Frankrike

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklagande och alternativ tvistlösning


Fallstudie

Domstol

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Fall A

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej, ansökningsavgifter saknas.

Handelsdomstol (tribunal de commerce): Ja, ansökningsavgifter om minst 69,97 euro tas ut.

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej

Fall B

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej, ansökningsavgifter saknas.

Handelsdomstol (tribunal de commerce): Ja, ansökningsavgifter om minst 69,97 euro tas ut.

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej
Fallstudie

Överklagande

Alternativ tvistlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Finns detta alternativ i denna typ av fall?

Kostnad

Fall A

Nej

Nej

Nej

Ja

Förlikning

Medling genom domstolens försorg

Medling utanför domstol

Kostnadsfritt

Arvodena fastställs av domstolen

Avtal mellan parterna och medlaren

Fall B

Nej

Nej

Nej

Ja

Förlikning

Medling genom domstolens försorg

Medling utanför domstol

Kostnadsfritt

Arvodena fastställs av domstolen

Avtal mellan parterna och medlarenKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Ja

Handelsdomstol (tribunal de commerce): Nej

Appellationsdomstol (cour d’appel): Ja

Advokater:

Statistik saknas

Statsanställda advokater (avoués) vid appellationsdomstolar:

983 euro

Ja

Stämning: 18,70 euro

Delgivning: 26,70 euro

Delgivning: 26,70 euro

Nej

Ersättningen fastställs av domstolen

Fall B

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Ja

Handelsdomstol (tribunal de commerce): Nej

Appellationsdomstol (cour d’appel): Ja

Advokater:

Statistik saknas

Statsanställda advokater (avoués) vid appellationsdomstolar:

983 euro

Ja

Stämning: 18,70 euro

Delgivning: 26,70 euro

Delgivning: 26,70 euro

Nej

Ersättningen fastställs av domstolenKostnader för ersättning till vittnen samt ställande av säkerhet


Fallstudie

Ersättning till vittnen

Säkerhet

Får vittnen ersättning?

Finns detta och när och hur används det i så fall?

Fall A

Ja (dekret av den 27 december 1920 om ändring av taxan för ersättning till vittnen)

Nej

Fall B

Ja (dekret av den 27 december 1920 om ändring av taxan för ersättning till vittnen)

Nej


Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFallstudie

Rättshjälp

När och på vilka villkor kan rättshjälp ges?

När ges fullständig rättshjälp?

Villkor?

Fall A

Juridiska personer som bedriver verksamhet med vinstsyfte (t.ex. kommersiella företag) kan inte få rättshjälp. I Frankrike kan rättshjälp ges bara till fysiska personer samt, under vissa omständigheter, till juridiska personer utan vinstsyfte och till samägandeförvaltare.

Om en sökande beviljas fullständig rättshjälp, står staten för alla rättegångskostnaderna.

Fullständig rättshjälp beviljas om den hjälpsökandes uppgivna månadsinkomst inte överstiger 911 euro.

Från detta belopp till 1367 euro beviljas partiell rättshjälp.

Den övre gränsen för inkomsten höjs med 164 euro för de två första personerna som den hjälpsökande har försörjningsansvar för och med 104 euro för den tredje och därpå följande personer.

Fall B

Dito

Dito

Dito

Fallstudie

Ersättningar

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Om ersättningen inte är fullständig, hur stor andel handlar det normalt om?

Vilka kostnader ersätts aldrig?

Förekommer det att rättshjälpen ska återbetalas till rättshjälpsorganet?

Fall A

Ja

Alla taxebaserade kostnader ersätts såvida inte domstolen beslutar om något annat

Ej taxebaserade kostnader: rimlig ersättning fastställs av domstolen

Om domstolen beslutar att den part som inte fått rättshjälp ska betala rättegångskostnaderna, är denne skyldig att ersätta statskassan för vad staten har betalat ut till försvaret av den part som fått rättshjälp.

Fall B

Ja

Alla taxebaserade kostnader ersätts såvida inte domstolen beslutar om något annat

Ej taxebaserade kostnader: rimlig ersättning fastställs av domstolen

Dito


Kostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättning

Tolkning

När och under vilka omständigheter krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka omständigheter krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Det finns behov av att översätta de handlingar som lagts fram för domstolen

Statistik saknas

När domaren inte kan det språk som parterna uttrycker sig på

Ersättningen fastställs av domstolen

Fall B

Det finns behov av att översätta de handlingar som lagts fram för domstolen

Bevisupptagningsåtgärd enligt förordning 1206/2001 av den 28 maj 2001

Statistik saknas

När domstolen inte kan det språk som parterna uttrycker sig på

Bevisupptagningsåtgärd enligt förordning 1206/2001 av den 28 maj 2001

Ersättningen fastställs av domstolen


Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Fallstudie 5 – handelsrätt – ansvar - Frankrike

I denna fallstudie rörande handelsrätt (ersättningsansvar) ombads medlemsstaterna att upplysa kunden om rättegångskostnaderna i följande situationer:

Exempel A – Fall utan utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning levererar en uppvärmningsenhet till en installatör. Installatören säljer enheten vidare till en kund och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden.

Kunden beslutar sig för att väcka talan mot tillverkaren, installatören och de berörda försäkringsbolagen för att få full ersättning för sin skada.

Exempel B – Fall med utlandsanknytning: En tillverkare av värmeutrustning i medlemsstat B levererar en uppvärmningsenhet till en installatör i medlemsstat C. Installatören säljer enheten vidare till en kund i medlemsstat A och installerar enheten i kundens hus. Kort därefter fattar huset eld. Alla inblandade (tillverkaren av värmeutrustning, installatören, slutkonsumenten) är försäkrade hos ett försäkringsbolag i sin respektive medlemsstat. Upphovet till branden är omtvistat. Ingen vill betala ersättning till kunden.

Kunden beslutar sig för att väcka talan i medlemsstat A mot tillverkaren, installatören och försäkringsbolaget för att få full ersättning för sin skada.


Kostnader i Frankrike

Kostnader för domstolsprövning i första instans, överklagande och alternativ tvistlösning

Fallstudie

Domstol

Överklagande

Alternativ tvistlösning

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Ansökningsavgifter

Avgifter för avskrifter, kopior och utskrifter

Övriga avgifter

Finns detta alternativ i denna typ av fall?

Kostnad

Fall A

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej, ansökningsavgifter saknas.

Handelsdomstol (tribunal de commerce): Ja, ansökningsavgifter om minst 69,97 euro tas ut.

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Förlikning

Medling genom domstolens försorg

Medling utanför domstol

Kostnadsfritt

Arvodena fastställs av domstolen

Avtal mellan parterna och medlaren

Fall B

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej, ansökningsavgifter saknas.

Handelsdomstol (tribunal de commerce): Ja, ansökningsavgifter om minst 69,97 euro tas ut.

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Förlikning

Medling genom domstolens försorg

Medling utanför domstol

Kostnadsfritt

Arvodena fastställs av domstolen

Avtal mellan parterna och medlarenKostnader för advokat, delgivningsman/exekutionstjänsteman och sakkunnig


Fallstudie

Advokat

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Sakkunnig

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Genomsnittliga kostnader

Måste man ha ett juridiskt ombud?

Kostnader före dom

Kostnader efter dom

Är detta obligatoriskt?

Kostnad

Fall A

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Ja

Handelsdomstol (tribunal de commerce): Nej

Appellationsdomstol (cour d’appel): Ja

Advokater:

Statistik saknas

Statsanställda advokater (avoués) vid appellationsdomstolar:

983 euro

Ja

Stämning: 18,70 euro

Delgivning: 26,70 euro

Delgivning: 26,70 euro

Nej

Ersättningen fastställs av domstolen

Fall B

Övre underrätt för tvistemål (tribunal de grande instance): Ja

Handelsdomstol (tribunal de commerce): Nej

Appellationsdomstol (cour d’appel): Ja

Advokater:

Statistik saknas

Statsanställda advokater (avoués) vid appellationsdomstolar:

983 euro

Ja

Stämning: 18,70 euro

Delgivning: 26,70 euro

Delgivning: 26,70 euro

Nej

Ersättningen fastställs av domstolen


Kostnader för ersättning till vittnen


Fallstudie

Ersättning till vittnen

Får vittnen ersättning?

Fall A

Ja (dekret av den 27 december 1920 om ändring av taxan för ersättning till vittnen)

Fall B

Ja (dekret av den 27 december 1920 om ändring av taxan för ersättning till vittnen)Kostnader för rättshjälp och övriga ersättningarFallstudie

Rättshjälp

När och på vilka villkor kan rättshjälp ges?

När ges fullständig rättshjälp?

Villkor?

Fall A

En köpare som är fysisk person eller juridisk person utan vinstsyfte kan ansöka om rättshjälp före eller under domstolsbehandlingen. Rättshjälp beviljas om

- det inte är uppenbart att den talan som köparen väckt inte kan tas upp till prövning eller saknar grund,

- köparens uppgivna inkomster inte överstiger den lagstadgade gränsen,

- kostnaderna för det rättsliga förfarandet inte täcks av rättsskyddsförsäkring.

Om köparen beviljas fullständig rättshjälp, står staten för alla rättegångskostnaderna.

Fullständig rättshjälp beviljas om den hjälpsökandes uppgivna månadsinkomst inte överstiger 911 euro.

Från detta belopp till 1367 euro beviljas partiell rättshjälp.

Den övre gränsen för inkomsten höjs med 164 euro för de två första personerna som den hjälpsökande har försörjningsansvar för och med 104 euro för den tredje och därpå följande personer.

Fall B

Dito

Dito

Dito


FallstudieErsättning

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Kan den vinnande parten få ersättning för sina rättegångskostnader?

Fall A

Ja

Alla taxebaserade kostnader ersätts såvida inte domstolen beslutar om något annat

Ej taxebaserade kostnader: rimlig ersättning fastställs av domstolen

Om domstolen beslutar att den part som inte fått rättshjälp ska betala kostnaderna, är denne skyldig att ersätta statskassan för vad staten har betalat ut till försvaret av den part som fått rättshjälp.

Fall B

Ja

Alla taxebaserade kostnader ersätts såvida inte domstolen beslutar om något annat

Ej taxebaserade kostnader: rimlig ersättning fastställs av domstolen

Dito


Kostnader för översättning och tolkning


Fallstudie

Översättning

Tolkning

När och under vilka omständigheter krävs översättning?

Ungefärlig kostnad?

När och under vilka omständigheter krävs tolkning?

Ungefärlig kostnad?

Fall A

Det finns behov av att översätta de handlingar som lagts fram för domstolen.

Statistik saknas

När domaren inte kan det språk som parterna uttrycker sig på.

Ersättningen fastställs av domstolen

Fall B

Det finns behov av att översätta de handlingar som lagts fram för domstolen.

Bevisupptagningsåtgärd enligt förordning 1206/2001 av den 28 maj 2001

Statistik saknas

När domaren inte kan det språk som parterna uttrycker sig på.

Bevisupptagningsåtgärd enligt förordning 1206/2001 av den 28 maj 2001

Ersättningen fastställs av domstolen


Senaste uppdatering: 08/11/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Cypern

Regler om advokatarvoden och liknande

Jurister är inte indelade i olika kategorier i Cypern (dvs. solicitors, barristers, advokater och jurister). Alla jurister som är registrerade i advokatregistret har lika rätt att uppträda i domstol och verka som jurist i allmänhet. Detta gäller oavsett om en advokat har titeln solicitor eller barrister i ett annat land. Den titel som används för alla jurister är ”advokat”.

Advokater (Δικηγόροι)

Arvodena för juridiska tjänster fastställs på grundval av en taxa för rättegångskostnader som godkänts av Högsta domstolen (Ανώτατο Δικαστήριο).

För juridisk rådgivning finns det taxor för minimiarvoden.

I båda fallen kan advokaten komma överens med klienten om ett högre arvode.

För domstolsförfaranden måste detta tillkännages officiellt.

Det finns två kategorier av exekutionstjänstemän i Cypern:

 1. Privat verksamma exekutionstjänstemän, som har delgivning av domstolshandlingar som uppgift.
 2. Exekutionsbetjänter, som är statstjänstemän som vidtar åtgärder för verkställighet av domstolsavgöranden (t.ex. beslut om beslag och försäljning av lös egendom).

Privat verksamma exekutionstjänstemäns arvoden för delgivning av handlingar beräknas på grundval av avståndet till delgivningsadressen.

Exekutionsbetjänter är statstjänstemän och uppbär månadslön. Parter i målet som ansöker om att verkställighetsåtgärder ska vidtas betalar statlig stämpelskatt på ett belopp som fastställs i rättegångsreglerna. Beloppet beror på typen av verkställighetsåtgärd och det belopp som ska uppbäras.

Fastställda arvoden

Fastställda arvoden för civilmål

Fastställda arvoden för parter i civilmål

Ansökningsavgifter fastställs på grundval av taxan för ansökan eller något annat förfarande och betalas när ansökan ges in. Ansökningsavgifter är inte fastställda som ett visst belopp, utan beror på hur ärendet fortskrider och beräknas på grundval av en godkänd taxa.

När de fastställda avgifterna måste betalas i civilmål

Ansökningsavgifterna betalas när ansökan ges in.

Fastställda avgifter i brottmål

Fastställda avgifter för parter i brottmål

Om den anklagade döms kan han förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Detta undviks i regel om ett fängelsestraff avkunnas. I det fallet bärs kostnaderna av staten, och det gör de också då den anklagade frikänns.

När de fastställda avgifterna måste betalas i brottmål

Dessa kostnader, minus ansökningskostnaderna, som betalas som en stämpelskatt då ärendet inges, betalas vid slutet av förfarandet.

Fastställda avgifter för konstitutionella förfaranden

Fastställda avgifter för parter i konstitutionella förfaranden

Kostnaderna beräknas på grundval av relevant taxa.

När de fastställda avgifterna måste betalas i konstitutionella förfaranden

Avgifterna betalas vid slutet av förfarandet, med undantag av ansökningskostnaderna, som betalas när åtgärden inges.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Advokaternas skyldigheter gentemot klienter förtecknas i föreskrifter om advokaters uppförandekod 2002 (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Republiken Cyperns officiella tidning, bilaga C(1) nr 237 av den 17.5.2002 (administrativ rättsakt 237/2002).

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Cypern?

De viktigaste bestämmelserna om kostnader förtecknas på Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta domstolens webbplats.

Informationen är på grekiska.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader:

Högsta domstolens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Statistik över det arbete som utförs av Republiken Cyperns domstolar finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterHögsta domstolens webbplats på grekiska och Länken öppnas i ett nytt fönsterengelska.

Moms

Hur får jag relevant information?

Advokatarvoden omfattas av 15 % moms, förutsatt att den advokat som tillhandahåller tjänsterna är momsregistrerad.

Vilken momssats gäller?

Momssatsen är 15 %.

Rättshjälp

Gällande inkomstgräns vid civilmål

Rättshjälp förekommer inte i samband med civilmål.

Gällande inkomstgräns för tilltalade i brottmål

Tilltalade i brottmål har rätt till fri rättshjälp om deras inkomst inte räcker för att betala advokattjänster och domstolen anser att den beviljade rättshjälpen ligger i rättvisans intresse. Det finns ingen förutbestämd inkomstgräns. Domstolen granskar ansökan på grundval av all bevisning, inklusive en rapport från avdelningen för socialtjänster (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) om den tilltalades inkomst och behov.

Gällande inkomstgräns för brottsoffer i brottmål

Brottmålsförfaranden inleds i regel inte av brottsoffret utan av staten, som betalar de tillhörande kostnaderna. Det finns därför inga bestämmelser om rättshjälp för brottsoffer.

Övriga förutsättningar för rättshjälp till brottsoffer

Brottmålsförfaranden inleds i regel inte av brottsoffret utan av staten, som betalar de tillhörande kostnaderna. Det finns därför inga bestämmelser om rättshjälp för brottsoffer.

Övriga förutsättningar för rättshjälp till tilltalade

Enligt gällande lagstiftning måste påföljden för det brott som den anklagade åtalas för vara minst 12 månaders fängelse för att denne ska ha rätt till rättshjälp. Den berörda bestämmelsen har dock ansetts författningsstridig, och det ska därför antas att möjligheten till rättshjälp föreligger i alla mål.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Det förlorande parten betalar i regel motpartens kostnader, men det är domstolens sak att besluta i kostnadsfrågan, och den kan besluta något annat.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolsavgifter och rättegångskostnader

Länken öppnas i ett nytt fönsterStatistiska uppgifter (grekiska)

Länken öppnas i ett nytt fönsterStatistiska uppgifter (engelska)

Bakgrundsmaterial

Cyperns rapport om undersökning av kostnadsinsynPDF(555 Kb)en

Senaste uppdatering: 23/07/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Lettland

På den här sidan finns information om kostnaderna för rättsliga förfaranden i Lettland.

Regler om advokatarvoden och liknande

1. Exekutionstjänstemän

Arvoden för tjänster som utförs av edsvurna exekutionstjänstemän (zvērināti tiesu izpildītāji) fastställs i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterlagstadgade taxor. Det är förbjudet att göra upp om ett annat arvode än det fastställda.

2. Advokater

Med undantag för de fall där staten tillhandahåller rättshjälp finns ingen fast taxa för tjänster som utförs av edsvurna advokater (zvērināti advokāti) i Lettland. Advokaten får därför komma överens med sin klient om ett arvode.

I artikel 57 i Länken öppnas i ett nytt fönsterLettlands advokatlag (Advokatūras likums) föreskrivs att edsvurna advokater ska ingå ett skriftligt avtal med sina klienter om representation i domstol och lämpligt arvode för detta.

Om det inte finns något skriftligt avtal och en tvist uppstår kan advokatkostnaderna fastställas till två gånger det belopp som anges i lagstiftningen om utbetalning av statlig rättshjälp. Även andra kostnader kan fastställas med hänsyn till de ramar som fastställs i den lagstiftningen.

Enligt artikel 12 i Länken öppnas i ett nytt fönsterLettlands advokatlag ska staten i vissa lagstadgade fall täcka advokatkostnader och andra relaterade kostnader. I lagstiftningen om rättshjälp (Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om statlig rättshjälp och Länken öppnas i ett nytt fönsterstraffprocesslagen) anges när statlig rättshjälp kan beviljas i tvistemål, brottmål respektive förvaltningsmål.

Kostnadsersättning till de som tillhandahåller rättshjälp betalas ut i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterregeringsförordning 1493 av den 22 december 2009 om tillämpningsområdet för statlig rättshjälp, belopp, anknytande kostnader och förfarandet för utbetalning av ersättning. I förordningen fastställs fasta arvoden (ett belopp eller en timtaxa) som staten betalar ut till berörda jurister i enlighet med det fastställda förfarandet. Se även svaren på frågorna nedan.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parterna i tvistemål

Fasta kostnader för parterna är statliga avgifter, en domstolsavgift samt kostnader i samband med prövningen av målet.

Stadier i tvistemål då fasta kostnader måste betalas

En ansökan till domstol ska åtföljas av handlingar som styrker betalning av de statliga avgifterna och andra rättegångskostnader (inklusive domstolavgifter) i enlighet med lagstadgade förfaranden.

De statliga avgifterna och domstolsavgiften ska betalas in till statskassan enligt följande:

 • Mottagare: statskassan (Valsts kase)
 • Mottagarens skatteregistreringsnummer: 90000050138
 • Mottagarens kontonummer: LV55TREL1060190911200
 • Mottagarens bank: statskassan (Valsts kase)
 • BIC-kod: TRELLV22
 • Meddelande: uppgifter för identifiering av det berörda målet.

Avgifter avseende domstolens prövning ska betalas på förhand.

Ersättning till vittnen och sakkunniga (för att utföra syn eller höra vittnen på plats) samt kostnader för delgivning och utfärdande av kallelser, tillkännagivanden i tidningar och säkring av fordringar ska betalas av sökanden, innan saken prövas.

Följande ska betalas av sökanden innan saken kan prövas:

 • Ersättning till vittnen och sakkunniga.
 • Kostnader för vittnesförhör eller utförande av syn på platsen.
 • Kostnader för delgivning och utfärdande av kallelser.
 • Kostnader för att söka upp svaranden.
 • Kostnader för tillkännagivanden i tidningar.
 • Kostnader för att säkra en fordran.

Betalningar i samband med prövningen av ett mål i en distrikts- eller stadsdomstol (rajona (pilsētas) tiesa) eller en regional domstol (apgabaltiesa) ska sättas in på domstolsförvaltningens konto:

 • Mottagare: domstolsförvaltningen (Tiesu administrācija)
 • Mottagarens kontonummer: LV51TREL2190458019000
 • Mottagarens skatteregistreringsnummer: 90001672316
 • Mottagarens bank: statskassan (Valsts kase)
 • BIC-kod: TRELLV22
 • Övriga uppgifter: 21499 (id-nummer för den specifika betalningstypen) och annan information som behövs för att identifiera målet, t.ex. målnummer, svarandens namn samt uppgift om huruvida svaranden är en fysisk eller en juridisk person.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

Den tilltalade i ett brottmål betalar ingen avgift. Länken öppnas i ett nytt fönsterStraffprocesslagen (Kriminālprocesa likums) innehåller inga bestämmelser om avgifter i straffrättsliga förfaranden. Enligt punkt 8 i övergångsbestämmelserna till straffprocesslagen ska civilrättsliga anspråk som tagits upp i samband med brottmålsförfaranden innan lagen trädde i kraft nu behandlas som skadeståndsanspråk. Om den som har civilrättsliga anspråk inte är målsägande, eller om svaranden är en annan än den tilltalade ska anspråket behandlas enligt Länken öppnas i ett nytt fönstercivilprocesslagen (Civilprocesa likums). Senast en månad efter det att lagen trätt i kraft ska den tjänsteman som ansvarar för förfarandet (procesa virzītājs) informera övriga parter om detta.

Stadier i brottmål då fasta kostnader måste betalas

Se svaret ovan rörande fasta kostnader för parter i brottmål.

Fasta kostnader i konstitutionella förfaranden

Fasta kostnader för parter i konstitutionella förfaranden

Avgifter ska inte betalas i något skede av konstitutionella förfaranden.

Stadier i konstitutionella förfaranden då fasta kostnader måste betalas

Avgifter ska inte betalas i något skede av konstitutionella förfaranden.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Enligt artikel 2.2 i Länken öppnas i ett nytt fönsterde lettiska advokaternas etiska kod (Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodekss) ska advokater bedöma en klients ärende på ett professionellt och öppet sätt och tillhandahålla relevant juridisk hjälp. I artikel 3.1 i koden föreskrivs också att advokater inte får ta sig an ett fall om de saknar rätt kompetens eller inte har förmåga att utföra sina plikter på ett adekvat sätt. Innan en edsvuren advokat åtar sig ett fall måste han eller hon därför sätta sig in i ärendets faktiska omständigheter och lämna ett yttrande. I Länken öppnas i ett nytt fönsterLettlands advokatlag anges också de edsvurna advokaternas skyldigheter, såsom att använda alla metoder och medel som står till buds enligt lag när de försvarar och företräder rättigheter och berättigade intressen för en person som har begärt rättshjälp, etc.

Information om kostnader

Var hittar jag information om kostnader i Lettland?

Information om kostnader finns i lagar och regeringsförordningar på internet och i informationsbroschyrer hos domstolarna.

På vilka språk kan jag få information om bestämmelser om kostnader i Lettland?

Information om bestämmelserna om kostnader (dock inte specifika belopp) som ska betalas i samband med en stämningsansökan finns på alla EU-språk på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område (under "Att gå till domstol").

Var hittar jag information om medling?

Information om medling finns på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterMediācija.lv.

Var hittar jag mer information om kostnader?

Webbplats med information om kostnader

Information om kostnader finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterportalen för Lettlands nationella domstolar.

Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets webbplats finns information om domstolar, domstolsförfaranden, avgöranden från förvaltningsdomstolar och andra domstolar samt andra uppgifter.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar?

Information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönstersystemet för domstolsinformation (Tiesu informācijas sistēma).

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Det finns inga tillgängliga uppgifter om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande.

Mervärdesskatt

Hur hittar jag information om mervärdesskatt?

Statliga avgifter och domstolsavgifter är undantagna från mervärdesskatt.

Vilka momssatser gäller?

Statliga avgifter och domstolsavgifter är undantagna från mervärdesskatt.

Rättshjälp

Inkomsttröskel i tvistemål

Enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om statlig rättshjälp (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums) beviljar staten rättshjälp till personer som

 • har konstaterats uppfylla kriterierna för fattigdom eller ekonomisk nöd, i enlighet med relevanta lagstadgade förfaranden,
 • plötsligt befinner sig i situationer och finansiella omständigheter som hindrar dem från att själva försvara sina rättigheter (exempelvis på grund av force majeure eller andra omständigheter som de inte kan styra över),
 • är helt beroende av staten eller lokala myndigheter.

I fall där personer på grund av sin speciella situation, sina materiella omständigheter eller sin inkomstnivå inte själva kan stå för sitt eget rättsliga försvar beviljas statlig rättshjälp även till personer som

 • på grund av Lettlands internationella förpliktelser har rätt till rättshjälp,
 • har hemvist i en av Europeiska unionens medlemsstater, vid en gränsöverskridande tvist.

Statlig rättshjälp beviljas även i förvaltningsmål (överklaganden av beslut i asylärenden, bestridanden av beslut om återsändande samt förnyad prövning av utlämningsbeslut).

Ansökningar om rättshjälp prövas av Länken öppnas i ett nytt fönsterrättshjälpsmyndigheten (Juridiskās palīdzības administrācija), som avgör huruvida rättshjälp ska beviljas eller inte och informerar de sökande om besluten.

Inkomsttröskel för tilltalade i brottmål

Enligt artiklarna 17–19 i Länken öppnas i ett nytt fönsterlagen om statlig rättshjälp kan personer som har rätt till försvar i ett brottmålsförfarande ansöka om rättshjälp när som helst innan det slutliga domstolsavgörandet vinner laga kraft. I brottmål kan rättshjälp ges för rådgivning, hjälp att utarbeta rättegångshandlingar samt representation under förundersökning och rättegång. Under vissa omständigheter som anges i Länken öppnas i ett nytt fönsterstraffprocesslagen utser staten en försvarsadvokat för den tilltalade.

Enligt artikel 20 i Länken öppnas i ett nytt fönsterstraffprocesslagen har var och en som är misstänkt eller anklagad för ett brott rätt till försvar: dvs. rätt att få veta vilket brott han eller hon misstänks eller anklagas för och rätt att välja hur han eller hon ska försvaras. Han eller hon kan utöva sin rätt genom att antingen agera för egen räkning eller välja en person som ombud. Ett sådant ombud kan vara en försvarsadvokat (edsvuren advokat). I lagen specificeras under vilka omständigheter den tilltalade måste låta sig företrädas av en advokat. Om den tilltalade saknar tillräckliga resurser för att själv anlita en advokat, och inte når en överenskommelse med en advokat som är beredd att ta sig an målet, kan staten träda in och besluta att försvarskostnaderna ska betalas med allmänna medel, varvid det avgörs hur stor andel av det beloppet som eventuellt ska betalas av den tilltalade.

Enligt artikel 80 i Länken öppnas i ett nytt fönsterstraffprocesslagen kan en tilltalad ingå ett avtal med en advokat, eller också kan någon annan göra det på den tilltalades vägnar. Den tjänsteman som ansvarar för förfarandet (procesa virzītājs) kan inte ingå ett sådant avtal eller besluta om en särskild advokat på eget bevåg, utan måste, efter att ha lämnat nödvändig information, ge den tilltalade möjlighet att kontakta en advokat. Om den tilltalade inte har ingått avtal enligt ovan i ett mål där det är obligatoriskt att ha försvarsadvokat, eller om han eller hon vill ha ett ombud fastän det inte är obligatoriskt, ska den ansvarige tjänstemannen be den edsvurne advokat som har längst erfarenhet att ombesörja försvaret. Inom tre arbetsdagar från mottagandet av en begäran från den tjänsteman som anhängiggjort förfarandet ska denne informera tjänstemannen i fråga om namnet på den advokat som kommer att agera ombud.

I artikel 81 i Länken öppnas i ett nytt fönsterstraffprocesslagen, som reglerar särskilda steg i förfarandet, anges vidare att om det inte finns något avtal med en advokat eller om den försvarare som utsetts är förhindrad att delta i processens olika stadier, ska den tjänsteman som ansvarar för förfarandet, på grundval av den förteckning över edsvurna advokater som advokaten med längst erfarenhet har sammanställt för domstolens domsområde, utse en advokat som ska företräda den tilltalade under de olika stegen i förfarandet (eventuella utredningar som berör den tilltalade).

I artikel 84.2 i Länken öppnas i ett nytt fönsterstraffprocesslagen föreskrivs också att om en person inte har ingått något avtal om sitt försvar ska storleken på och förfarandena för betalning av avgifter och kostnader för advokattjänster som tillhandahålls inom ramen för det statliga rättshjälpssystemet avgöras genom regeringsbeslut (se Länken öppnas i ett nytt fönsterregeringsförordning nr 1493 av den 22 december 2009 om omfattningen av statlig rättshjälp, belopp, relaterade kostnader och förfaranden för utbetalning av dessa).

Inkomsttröskel för brottsoffer i brottmål

I brottmål kan brottsoffer beviljas rätthjälp i form av en advokat som företräder dem. Denne utses i enlighet med det förfarande som föreskrivs i Länken öppnas i ett nytt fönsterstraffprocesslagen och i de fall som anges där.

Enligt artikel 104.5 i Länken öppnas i ett nytt fönsterstraffprocesslagen kan den tjänsteman som ansvarar för förfarandet utse en advokat att företräda en minderårig i följande fall:

 • Om skyddet av den minderårigas rättigheter hindras eller på annat sätt inte kan garanteras.
 • Efter motiverad ansökan från en företrädare för den minderåriges familj (förälder eller annan vårdnadshavare, mor- eller farförälder, vuxet syskon) som den minderåriga lever tillsammans med och som har vårdnad om barnet, eller från en företrädare för en institution som skyddar barns rättigheter eller en företrädare för en icke-statlig organisation som verkar för skydd av barns rättigheter.

Om det i straffrättsliga förfaranden inte finns något annat sätt att skydda rättigheter och skyldigheter för ett brottsoffer som saknar nödvändiga ekonomiska resurser, kan den tjänsteman som ansvarar för förfarandet i undantagsfall utse en advokat att företräda personen i fråga. Storleken på och förfarandena för betalning av avgifter och kostnader för advokattjänster som tillhandahålls inom ramen för det statliga rättshjälpssystemet fastställs genom regeringsbeslut (se Länken öppnas i ett nytt fönsterregeringsförordning nr 1493 av den 22 december 2009 om omfattningen av statlig rättshjälp, belopp, relaterade kostnader och förfaranden för utbetalning av dessa).

Staten beviljar i dessa fall rättshjälp till den som konstaterats vara brottsoffer (hjälp med att upprätta nödvändiga dokument och representation i såväl förberedande förfaranden som själva rättegången).

Andra villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Se informationen ovan om inkomsttröskeln för brottsoffer i brottmål.

Andra villkor för beviljande av rättshjälp till tilltalade

Se informationen ovan om inkomsttröskeln för tilltalade i brottmål.

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Följande personer är befriade från att betala domstolsavgifter till staten:

 • Personer som vänder sig till domstol med anspråk på utbetalning av lön och andra anspråk på grund av eller i samband med lagliga anställningsförhållanden.
 • Personer med krav som grundar sig på kontrakt om utförande av arbete, om käranden avtjänar ett fängelsestraff.
 • Personer som för talan om ersättning på grund av personskador som lett till invaliditet, andra hälsoproblem eller dödsfall.
 • Kärande i mål om indrivning av underhållsbidrag för ett barn eller en förälder, eller i mål om fastställande av faderskap om yrkandet görs i samband med en talan om indrivning av underhållsbidrag för ett barn.
 • Kärande i ärenden om erkännande, eller erkännande och verkställighet, av ett utländskt avgörande om indrivning av underhållsbidrag för ett barn eller en förälder.
 • Kärande i mål om skadestånd för ekonomiska förluster och psykiskt lidande på grund av brott.
 • Åklagare, statliga eller lokala myndigheter och personer som har laglig rätt att i domstol försvara en annan persons rättigheter och lagskyddade intressen.
 • Sökande i ärenden som gäller omyndigförklaring eller förmyndarskap.
 • Personer som ansöker om förmyndarskap för en person på grund av utsvävande eller slösaktig livsstil eller missbruk av alkohol eller narkotika.
 • Svarande i ärenden som gäller minskning av underhåll som fastställts av domstol för ett barn eller en förälder, eller minskning av underhållsbidrag som domstolen beviljat för personskada som lett till invaliditet, andra hälsoproblem eller dödsfall.
 • Sökande i ärenden där ett barn olagligt förts över gränsen eller kvarhållits.
 • Förvaltare som ger in ansökningar till förmån för fysiska eller juridiska personer som förklarats insolventa, och förvaltare som ger in ansökningar om konkursförklaring av juridiska personer under sådana omständigheter som anges i Länken öppnas i ett nytt fönsterartikel 51.3 i konkurslagen (Maksātnespējas likums);
 • Borgenärer i verkställighetsärenden som rör indrivning av pengar till statskassan.
 • Borgenärer i verkställighetsärenden där indrivning ska ske på grundval av en enhetlig handling som möjliggör verkställighet i en viss medlemsstat till vilken en framställan riktats.
 • Skattemyndigheter i samband med ansökningar om konkursförklaring för en juridisk person.
 • Myndigheten för medborgarskaps- och migrationsärenden (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) i fall som rör återkallande av lettiskt medborgarskap.
 • Den statliga socialförsäkringsmyndigheten (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) i fall som rör indrivning av budgetmedel till statskassan för socialförsäkringstjänster, eller överutbetalning av statliga sociala förmåner och överutnyttjande av socialförsäkringstjänster, eller utbetalning av statliga sociala förmåner i samband med vägtrafikolyckor.

Parterna kan också undantas från skyldigheten att betala domstolsavgifter till staten i sådana andra fall som anges i lag. En domstol eller en domare kan med beaktande av en enskild persons ekonomiska ställning helt eller delvis undanta personen från skyldigheten att betala rättegångskostnader till staten, medge uppskov med betalningen eller besluta om en avbetalningsplan.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Den vinnande parten i ett mål kan få ersättning för alla sina rättegångskostnader av den andra parten. Om ett anspråk har bifallits delvis ska ersättningen av de relevanta beloppen stå i proportion till hur stor del av anspråket som har bifallits av domstolen. Svaranden ska då få ersättning för sina kostnader i proportion till den del av anspråket som avslagits. Statliga avgifter för behandling av en ansökan om förnyad prövning av en tredskodom återbetalas inte.

Om kärandens talan bifalls helt eller delvis beordras svaranden att, i den utsträckning som lagen anger, betala kärandens rättegångskostnader, såsom advokatarvoden, utgifter i samband med parts närvaro i domstolen eller kostnader för bevisinsamling. Om talan ogillas beordrar domstolen käranden att ersätta svarandens rättegångskostnader.

Sakkunnigarvoden

Sakkunnigarvoden ska betalas av den part som har begärt sakkunnigutlåtandet, och detta ska ske innan domstolen meddelar dom. En part som är befriad från att betala rättegångskostnader behöver inte heller betala dessa kostnader. I sådana fall ska sakkunnigarvodena betalas av domstolsförvaltningen (med undantag för arvoden till sakkunniga från statliga rättsvetenskapliga institutioner).

Arvoden till översättare och tolkar

Om parterna i ett mål inte behärskar rättegångsspråket ska domstolen – såvida det inte är fråga om företrädare för juridiska personer – se till att de har möjlighet att ta del av handlingarna i målet och delta i förfarandena med hjälp av en tolk.

Bakgrundsmaterial

Lettlands rapport om "Study on transparency of costs"PDF(742 Kb)en

Senaste uppdatering: 07/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Litauen

Här hittar du information om juridiska kostnader i Litauen.

Regler om advokatarvoden och liknande

 1. Advokater med uppgifter motsvarande de som sköts av en solicitor i Storbritannien

Något advokatyrke med dessa specifika avgränsningar finns inte i Litauen.

 1. Advokater

Advokatarvoden är inte reglerade i Litauen. Arvodena varierar beroende på hur komplext målet är och vilka resurser som krävs. Arvodena får emellertid inte överstiga ett rekommenderat maximibelopp som har godkänts av justitieministern och ordföranden för Litauens advokatsamfund (Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas).

 1. Advokater med uppgifter motsvarande de som sköts av en barrister i Storbritannien

Något advokatyrke med dessa specifika avgränsningar finns inte i Litauen.

 1. Delgivningsmän/exekutionstjänstemän (antstoliai)

Exekutionstjänstemän fyller endast en funktion om gäldenären inte följer en dom och en exekutionstitel måste utfärdas. Frågor om verkställighetskostnader regleras i bestämmelserna om verkställighet av domstolsavgöranden. Alla verkställighetskostnader ska betalas av fordringsägaren. Exekutionstjänstemannens arvode drivs in från gäldenären i samband med eller efter verkställigheten av domstolsavgörandet.

Avgiftens storlek beror på typ av verkställighetsåtgärd och antalet gånger denna utförs. Vissa verkställighetskostnader är fasta, vissa kostar 60 litas i timmen och vissa baseras på en procentandel av indrivningsvärdet.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parter i tvistemål

Rättegångskostnaderna i tvistemål består av stämpelskatt och andra kostnader: representation, delgivning av domstolshandlingar, arvoden för sakkunniga, attesterare/vittnen, verkställighet etc. I vissa fall är stämpelskatten fast och anges i civilprocesslagen. Bestämmelserna om rättegångskostnader finns i avsnitt VIII i civilprocesslagen (Civilinio proceso kodeksas).

I vilket skede av ett tvistemål måste fasta kostnader betalas?

Stämpelskatten betalas vanligtvis innan talan väcks vid domstolen.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

Det finns inga fasta kostnader för parter i brottmål.

Fasta kostnader i mål i författningsdomstolen

Fasta kostnader för parter i mål i författningsdomstolen

Mål i författningsdomstolen är kostnadsfria, men privatpersoner kan inte väcka en sådan talan.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Det finns inget direkt lagstadgat krav om detta.

Kostnader som ska betalas av den vinnande parten

Kostnaderna i tvistemål anges i avsnitt VIII i civilprocesslagen.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om kostnadsbestämmelser i Litauen?

Mer information finns i den bifogade rapporten om undersökningen om insyn i kostnaderna för civilrättsliga förfarandenPDF(950 Kb)en.

På vilka språk finns information om kostnadsbestämmelser i Litauen?

Informationen är tillgänglig på engelska.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Mer information finns på webbplatsen: Länken öppnas i ett nytt fönsterFörfarande för förlikning i domstol.

Rättshjälp

Villkor för beviljande av rättshjälp

Enligt Litauens lagstiftning finns det två typer av statligt garanterad rättshjälp:

 1. ”Primär rättshjälp” (pirminė teisinė pagalba) täcker tillhandahållandet av rättshjälp i enlighet med det lagstadgade förfarandet för statligt garanterad rättshjälp, juridisk rådgivning och utarbetande av handlingar som ska inges till statliga och kommunala myndigheter, med undantag för rättegångshandlingar. Rättshjälpen täcker även rådgivning vid tvistlösning utanför domstol, åtgärder för att göra upp i godo och utarbetandet av tvistlösningsavtal.
 2. ”Sekundär rättshjälp” (antrinė teisinė pagalba) täcker utarbetandet av handlingar, försvar och representation i domstol. Detta innefattar verkställighetsförfaranden och representation under den inledande fas av en tvist som sker utanför domstol – när ett sådant förfarande är obligatoriskt enligt lag eller domstolsbeslut. Rättshjälpen täcker även rättegångskostnaderna i tvistemål, kostnader i förvaltningsmål och kostnader i samband med en civil talan i ett brottmål.

Alla medborgare i Litauen, medborgare i andra EU-medlemsstater, andra fysiska personer bosatta i Litauen eller andra medlemsstater och andra personer som specificeras i internationella fördrag som Litauen har undertecknat har rätt till primär rättshjälp oavsett inkomst.

Alla medborgare i Litauen, medborgare i andra EU-medlemsstater, andra fysiska personer bosatta i Litauen eller andra medlemsstater kan ansöka om sekundär rättshjälp. För att beviljas sekundär rättshjälp får en persons tillgångar och årsinkomst inte överstiga de tillgångs- och inkomstgränser som regeringen har fastställt i lagen om statlig rättshjälp.

För att avgöra om en person ska anses vara medellös används således ett gemensamt system med tillgångs- och inkomstgränser (dvs. ett maxbelopp under vilket en sökande anses vara medellös).

Rätt till rättshjälp

Regeringen har fastställt två tillgångs- och inkomstgränser. Sökandens samlade tillgångar och inkomst får inte överstiga den första eller andra lagstadgade gränsen. Sökandens nettoinkomst (under de senaste tolv månaderna) får dessutom inte överstiga den första eller andra inkomstgräns som fastställs i den litauiska lagstiftningen.

Medellöshet är inte det enda kriteriet för att avgöra om en person har rätt till sekundär rättshjälp.

Första nivån när en person har rätt till rättshjälp nås när en persons årsinkomst är 8 000 litas (2 318,8 euro) plus 3 000 litas (869,6 euro) för varje person som omfattas av försörjningsplikt. Andra nivån när en person har rätt till rättshjälp nås när en persons årsinkomst är upp till 12 000 litas (3 478,2 euro) plus 4 400 litas (1 275,3 euro) för varje person som omfattas av försörjningsplikt. Vid prövningen av om sökanden ska anses vara medellös tas ingen hänsyn till sökandens skyldigheter gentemot dem han eller hon har försörjningsansvar för.

Med hänsyn tagen till en persons tillgångar och inkomst ska staten garantera och stå för sekundär rättshjälp enligt följande:

 1. 100 procent – när den första nivån baserat på en persons tillgångar och inkomst nås
 2. 50 procent – när den andra nivån baserat på en persons tillgångar och inkomst nås.

Staten ska garantera och täcka 100 procent av kostnaderna för sekundär rättshjälp till de personer som anges i artikel 12 i denna lag (se nedan). Rättshjälpen betalas ut oavsett en persons tillgångar och inkomst. Undantag görs för personer (se artikel 12.6 i lagen) som fritt kan förfoga över sina tillgångar och inkomst. Dessa tillhör nivå två. Här garanterar staten 50 procent av kostnaderna för sekundär rättshjälp.

Vissa grupper av personer har rätt till sekundär rättshjälp oavsett de tillgångs- och inkomstgränser som regeringen har fastställt (enligt artikel 12 i lagen om statligt garanterad rättshjälp):

 1. Parter i brottmål (enligt artikel 51 i straffprocesslagen) och i andra lagstadgade fall där en försvarsadvokats fysiska närvaro är obligatorisk.
 2. De olika parterna i mål som rör ersättning för skador som orsakats av brottsliga gärningar, inklusive mål som prövar yrkanden om ersättning för skador som en del av ett brottmål.
 3. Personer som enligt litauisk lag mottar socialbidrag för familjer med låg inkomst (ensamstående).
 4. Personer som vårdas på vårdgivande institutioner.
 5. Personer med ett konstaterat allvarligt funktionshinder, personer som har konstaterats oförmögna att arbeta, personer som har uppnått pensionsåldern och personer med stora särskilda behov. Detta inkluderar gode män (förmyndare), i de fall där det är obligatoriskt med statligt garanterad rättshjälp för att företräda och försvara de barns intressen och rättigheter som står under förmyndare (fosterbarn).
 6. Personer som har styrkt att de av objektiva orsaker inte kan förfoga över sina tillgångar och sin inkomst. Och att, av dessa skäl, de tillgångar och den inkomst de fritt kan förfoga över inte överstiger de tillgångs- och inkomstgränser som anges i lagen om rättshjälp.
 7. Personer som lider av allvarliga psykiska störningar, när frågor som rör tvångsinläggning på sjukhus och tvångsvård prövas enligt lagen om psykiatrisk vård. Detta inkluderar deras gode män (förmyndare), i de fall där det är obligatoriskt med statligt garanterad rättshjälp för att företräda och försvara fosterbarns (barn som står under förmyndare) intressen och rättigheter.
 8. Gäldenärer i exekutionsförfaranden, när ett indrivningskrav riktas mot deras senast kända adress.
 9. Föräldrar eller andra juridiska ombud för minderåriga barn vid prövning av en eventuell vräkning.
 10. Minderåriga barn, när de lämnar in en egen ansökan till domstolen om försvar av de rättigheter eller intressen som skyddas och anges i lag. Undantagna är barn som har ingått äktenskap i enlighet med de lagstadgade förfarandena eller som domstolen har funnit har rättslig handlingsförmåga.
 11. Personer som domstolen finner saknar rättslig handlingsförmåga i frågor som rör en fysisk persons handlingsförmåga.
 12. Personer som är inblandade i ärenden som rör utfärdande av födelsebevis.
 13. Andra personer i ärenden till följd av fördrag som Litauen har undertecknat.

Arvoden för sakkunniga

Domstolen är skyldig att betala sakkunniga för förlorad arbetsförtjänst – från deras arbete eller vanliga yrkesverksamhet – för varje dag de måste befinna sig i domstolen. De betalas för att göra en relevant undersökning och får ersättning för alla omkostnader i samband med sin närvaro i domstolen, sina resekostnader och sina kostnader för uppehälle. Dessutom utgår ett dagtraktamente. En part som lämnar in en ansökan om att höra en sakkunnig måste ställa en säkerhet till ett av domstolen i förväg fastställt belopp. Om båda parter lämnar in en ansökan om att höra en sakkunnig/flera sakkunniga står parterna för lika stor del av säkerheten. Säkerheten betalas in till ett särskilt konto hos domstolen.

Om domstolen, i mål som prövas enligt den litauiska civilprocesslagen (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas) eller andra lagar, kallar vittnen (liudytojai) och sakkunniga (ekspertai) på eget initiativ ska utgifterna betalas med medel ur statsbudgeten. Det kan röra sig om beslut om att företa en undersökning eller göra en inspektion på plats.

När storleken på säkerheten fastställs ska hänsyn tas till framtida utgifter. Domstolen betalar de sakkunniga när dessa har fullgjort sitt uppdrag. Domstolen kan även betala de institutioner som de sakkunniga tillhör för genomförandet av en undersökning. I så fall sker betalningen mot faktura som lämnas in efter utförd undersökning. Dessa belopp betalas från domstolens särskilda konto, som öppnats i en bank där domstolen är belägen. De belopp som betalas till sakkunniga och de institutioner som de sakkunniga tillhör ska, när ingen säkerhet har ställts, belasta domstolens särskilda konto och betalas av den förlorande parten, eller av parterna i förhållande till de yrkanden som bifallits respektive avslagits. Justitieministern fastställer hur mycket dessa utgifter maximalt får uppgå till.

Arvoden för översättare och tolkar

Domstolen ersätter översättare för förlorad arbetsförtjänst – till följd av att de inte har kunnat utföra sitt arbete eller sin vanliga yrkesverksamhet – för varje dag som de måste befinna sig i domstolen. Översättare får betalt för sitt översättningsarbete, och får ersättning för alla omkostnader i samband med att de måste infinna sig i domstolen, resekostnader och kostnader för uppehälle. Dessutom utgår ett dagtraktamente. Varje part som lämnar in handlingar till domstolen och kräver att de ska översättas till ett främmande språk måste i förväg ställa en säkerhet som fastställs av domstolen.

Domstolen ska betala översättare med de medel ur statsbudgeten som har avsatts för detta ändamål, med undantag för de belopp som betalas till översättare för översättning av domstolshandlingar till ett främmande språk som parterna har lämnat in. Kostnaderna för översättnings-/tolktjänster under en förhandling ska täckas med medel ur statsbudgeten. Justitieministern har fastställt maximibelopp för dessa utgifter.

Bakgrundsmaterial

Litauens rapport om undersökningen om insyn i kostnaderna för civilrättsliga förfarandenPDF(950 Kb)en

Senaste uppdatering: 07/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Kostnader för förfaranden - Luxemburg

I det här avsnittet finns information om rättegångskostnader i Luxemburg.

Regler om arvoden för juristyrken

Delgivningsman/exekutionstjänsteman

Delgivningsmäns/exekutionstjänstemäns arvoden i Luxemburg regleras i den ändrade förordningen av den 24 januari 1991 om fastställande av arvoden till delgivningsmän/exekutionstjänstemän. Information om detta finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterKammaren för delgivningsmän/exekutionstjänstemän i Luxemburg.

Advokater

Enligt artikel 38 i lagen om advokatyrket, ändrad den 10 augusti 1991, fastställer advokaten storleken på sitt arvode och räknar ut sina kostnader i tjänsten. Vid fastställandet av arvodet tar advokaten hänsyn till ärendets olika beståndsdelar, exempelvis målets betydelse, svårighetsgraden, vilket resultat som har uppnåtts samt klientens ekonomiska situation. Om nivån på arvodet skulle överstiga rimlig standard sänker disciplinkommittén det efter att ha granskat ärendets olika omständigheter enligt ovan. Information om detta finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterLuxemburgs advokatsamfund.

Fasta rättegångskostnader

Fasta kostnader vid tvistemål

Att ta en tvist till tvistemålsdomstol (anhängiggörande av tvistemålsdomstol) medför inte några fasta kostnader utöver kostnaderna för delgivningsmännens/exekutionstjänstemännens handlingar och advokatarvodet. I princip uppstår inga kostnader för rättegångsförfarande vid tvistemål. Efter dom kan dock kostnader uppstå för att verkställa beslutet och på grund av vad vinnande part har begärt.

Rättegångskostnader vid brottmål

Fasta kostnader som betalas av samtliga parter vid brottmål

Expeditionskostnaderna vid domstolsbeslut i brottmål uppgår till 25 cent per sida. Inga andra kostnader förekommer, med undantag för kopior av ärendet som i princip faktureras till samma pris per kopierad sida till den advokat som har begärt kopia.

Regler för när en part ska stå för de fasta kostnaderna vid ett förfarande

Enligt artikel 59 i straffprocesslagen ska den målsägare som väcker åtal (dvs. väcker talan), och som inte beviljats rättshjälp, deponera den summa som bedöms nödvändig för att täcka kostnaderna för förfarandet hos registreringsansvarig.

Undersökningsdomaren fastställer genom beslut att talan har väckts. Beroende på målsägarens tillgångar fastställer undersökningsdomaren depositionsbelopp och tidsfristen för att lämna in det. Om depositionen inte betalas in i tid avvisas talan. Målsägaren kan även befrias från depositionen om han eller hon inte har tillräckliga tillgångar.

Förfarandet gäller talan som målsägare väcker hos undersökningsdomare. Talan och anmälan till åklagarmyndighet, respektive enskilt åtal inför domare (när talan väcks under förfarandet, vid förhandling) medför inga rättegångskostnader.

Rättegångskostnader i författningsmål

I detta fall förekommer inga särskilda fasta kostnader.

Vilken förhandsinformation ska advokater/juridiska ombud lämna?

Information om parternas rättigheter och skyldigheter

Enligt principerna i de interna reglerna för Luxemburgs advokatsamfund, ändrade den 16 mars 2005, är de juridiska ombuden (advokaterna) skyldiga att i förväg informera parter som står inför en eventuell process så att de är införstådda med sina rättigheter och skyldigheter, sannolikheten för att lyckas och vilka kostnader som kan uppstå, om de förlorar processen.

Informationskällor om rättegångskostnader

Var hittar jag information om rättegångskostnader i Luxemburg?

 • Framför allt i angiven lagstiftning och på de angivna webbplatserna
 • Allmänna åklagarmyndighetens byrå för juridisk information
 • Vid särskild kostnadsfri rådgivning om kvinnors rättigheter som arrangeras av åklagarmyndigheten

På vilka språk hittar jag information om rättegångskostnader i Luxemburg?

 • På franska när det gäller lagstiftningskällor
 • På engelska, tyska, franska och luxemburgska för övriga upplysningar, bland annat muntliga upplysningar som lämnas av ovannämnda byråer.

Var hittar jag information om medling?

Information om medling finns på webbplatsen för Luxemburgs förening för medling och auktoriserade medlare (ALMA Asbl), på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterCentrum för medling inom Luxemburgs advokatsamfund (CMBL) och på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet.

Rättshjälp

Vilka inkomstgränser gäller för att få rättshjälp vid tvistemål eller brottmål?

När och enligt vilka villkor kan man begära rättshjälp?

Fysiska personer som saknar tillräckliga medel har rätt till rättshjälp för att ta tillvara sina intressen i Luxemburg, under förutsättning att det gäller luxemburgska medborgare eller utländska medborgare med uppehållstillstånd i landet, eller medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller utländska medborgare som med stöd av ett internationellt avtal kan likställas med luxemburgska medborgare.

Utländska medborgare som är bosatta eller boende i en annan av Europeiska unionens medlemsstater, med undantag av Danmark, har också rätt till rättshjälp för alla förfaranden i tvistemål och handelsmål vid sådana gränsöverskridande mål som avses i rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister.

Rättshjälp kan i tvistemål och handelsmål även beviljas en person enligt första stycket ovan som är bosatt eller har sin normala hemvist i Luxemburg, i syfte att få juridisk rådgivning från advokat i Luxemburg, och skriva ansökan om rättshjälp avsedd att läggas fram i en annan av Europeiska unionens medlemsstater, tills att begäran om rättshjälp har mottagits där i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003.

Rättshjälp kan även beviljas andra utländska medborgare som saknar tillräckliga medel i ärenden om asylrätt, rätt till inresa, vistelse, bosättning och avvisning av utländska medborgare. Om advokatsamfundets ordförande genom andra rättsliga bestämmelser beviljar dessa utländska medborgare rätt till advokat är rätten begränsad till advokatens arvode. De utländska medborgarna måste också kunna bevisa att de saknar tillräckliga medel.

För att avgöra om fysiska personer som begär rättshjälp inte har tillräckliga medel bedöms deras och övriga hushållesmedlemmars bruttoinkomst och förmögenhet, enligt bestämmelserna i artikel 19.1 och 20 i den ändrade lagen av den 29 april 1999 om rätt till garanterad minimiinkomst och inom gränsen för de belopp som fastställs i artikel 5.1 – 5.4 samt 5.6 i den ändrade lagen av den 29 april 2009. Vilka medel de personer som lever i samma hushåll som den sökande har beaktas emellertid inte om förfarandet gäller mellan makar eller mellan personer som normalt lever i samma hushåll eller om de på grund av tvisten har olika intressen som innebär att en tydlig åtskillnad av tillgångarna måste göras.

Om den sökande är en minderårig som omfattas av en rättslig process beviljas han eller hon rättshjälp oberoende av föräldrarnas ekonomiska situation eller den ekonomiska situationen för de personer som den minderåriga lever tillsammans med. Staten kan dock fortfarande kräva att föräldrarna återbetalar kostnaderna för rättshjälp till den minderåriga om de förfogar över tillräckliga medel.

Rättshjälp kan även beviljas personer som normalt inte skulle ha rätt till det med hänvisning till sina medel, om det finns allvarliga sociala, familjemässiga eller materiella skäl för det.

Vilka är villkoren för att ansöka om rättshjälp?

Villkoren för tillämpning av rättshjälp fastställs i en förordning.

Rättshjälp beviljas för både kärande och svarande i tvistemål eller frivillig rättskipning som behandlas i eller utanför domstol.

Reglerna gäller för alla processer vid allmän domstol eller förvaltningsdomstol.

Rättshjälp kan begäras under processens genomförande och gäller, om den beviljas, retroaktivt från den dag talan inlämnades eller från datum som fastställs av advokatsamfundets ordförande.

Rättshjälp kan även beviljas för säkerhetsåtgärder och till hjälp med att verkställa rättsliga beslut eller andra verkställbara beslut.

Rättshjälp kan däremot inte beviljas ägaren, innehavaren eller föraren av ett fordon för tvister som uppstår i anslutning till fordonet. Den kan heller inte beviljas en näringsidkare, industriidkare, konstnär eller företrädare för ett fritt yrke för tvist som gäller dennes affärs- eller yrkesverksamhet, utom i mycket särskilda fall som ska motiveras. I allmänhet beviljas inte heller rättshjälp för tvist som rör spekulationsverksamhet som den sökande bedrivit.

Vid gränsöverskridande tvister som omfattas av rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 kan advokatsamfundets ordförande emellertid bevilja rättshjälp i de fall som anges i ovanstående stycke.

Vid brottmål täcker rättshjälpen inte de kostnader och böter som de dömda åläggs att betala.

Vid tvistemål täcker rättshjälpen varken ersättning för förfaranden eller arvoden vid oskäligt eller trakasserande förfarande.

Rättshjälp beviljas inte om målet uppenbart förefaller otillåtligt, ogrundat, oskäligt eller inte står i proportion till kostnaderna.

Rättshjälp beviljas inte heller om den sökande på annat håll har rätt till ersättning för de kostnader som rättshjälpen skulle ha täckt.

Den som beviljas rättshjälp har rätt till det stöd från advokat och ämbetsman som fallet, processen eller dess verkställande kräver.

Beslut om beviljande av rättshjälp

Advokatsamfundets ordförande eller den ledamot i advokatsamfundets disciplinkommitté som bemyndigats inom det distrikt där den sökande är bosatt fattar beslut om att bevilja rättshjälp. Om bostadsort saknas är ordföranden för Luxemburgs advokatsamfund eller den ledamot i disciplinkommittén som bemyndigats behörig.

Den som saknar tillräckliga medel vänder sig till advokatsamfundets ordförande i samband med förhandlingarna eller skriftligen.

Om en person som häktats av polisen begär rättshjälp överlämnar den advokat som bistår honom eller henne begäran till advokatsamfundets ordförande.

Om undersökningsdomaren utser en försvarare för en häktad som bekräftar att den häktade har rätt till rättshjälp överlämnar undersökningsdomaren begäran till advokatsamfundets ordförande.

Advokatsamfundets ordförande kontrollerar den sökandes tillgångar. Om de är otillräckliga beviljas begäran om rättshjälp. Ordföranden förordnar den advokat som den sökande själv har valt eller, om inget val har gjorts eller om ordföranden anser att valet är olämpligt, den advokat han eller hon förordnar. Den advokat som utses har inte rätt att avböja, utom vid förhinder eller intressekonflikt.

I brådskande fall kan advokatsamfundets ordförande utan andra formaliteter preliminärt bevilja rättshjälp för de ärenden han själv fastställer.

Begäran om rättshjälp för minderårig

Om advokatsamfundets ordförande beviljar begäran om rättshjälp för en minderårig vars föräldrar har tillgångar som innebär att den minderåriga inte tillhör en kategori som anses ha otillräckliga tillgångar, informeras de om beslutet att bevilja den minderåriga rättshjälp och om att staten har rätt att kräva att föräldrarna solidariskt återbetalar samma belopp som beviljats.

Inom tio dagar från det att advokatsamfundets ordförande meddelat sitt beslut kan båda föräldrarna överklaga det till disciplin- och förvaltningsnämnden som fattar beslut i sista instans. Disciplin- och förvaltningsnämnden fattar beslut inom 40 dagar från det att överklagandet lämnats in.

Advokatsamfundets ordförande överlämnar en kopia på det definitiva beslutet att bevilja den minderåriga rättshjälp till justitieministeriet.

Registreringsmyndigheten har av justitieministeriet i uppdrag att av föräldrar med tillräckliga medel återkräva de belopp som staten betalat ut som rättshjälp till den minderåriga.

Villkor för att dra in rättshjälp

Advokatsamfundets ordförande kan dra in rättshjälp som beviljats en sökande, även efter det att processen eller ärendet avslutats, om den har beviljats på grundval av oriktiga uppgifter eller handlingar. Advokatsamfundets ordförande kan också dra in rättshjälpen om mottagaren under processen eller när ärendet har avslutats eller som en följd av detta får tillgångar som, om de hade varit tillgängliga när ansökan gjordes, skulle ha medfört att rättshjälpen inte hade beviljats. Mottagaren eller den advokat som utsetts ska informera advokatsamfundets ordförande om alla förändringar av detta slag.

Om rättshjälpen dras in ska mottagaren omedelbart betala tillbaka samtliga omkostnader, avgifter, arvoden, ersättningar, kostnader, depositioner och förskott som han eller hon har mottagit.

Ordförandens beslut att dra in rättshjälpen ska omedelbart översändas till justitieministeriet. Registreringsmyndigheten ska kräva tillbaka de belopp som staten har betalat ut.

Överklagande av indragen rättshjälp

Den sökande kan överklaga ordförandens beslut att neka eller dra in rättshjälpen till disciplin- och förvaltningsnämnden. Överklagandet lämnas till disciplin- och förvaltningsnämndens ordförande i form av ett rekommenderat brev inom tio dagar efter det att beslutet från advokatsamfundets ordförande meddelats. Disciplin- och förvaltningsnämnden eller en av dess befullmäktigade ledamöter hör den sökande och dennas förklaringar.

Beslutet från disciplin- och förvaltningsnämnden kan i vissa fall överklagas till överklagandeavdelningen vid disciplin- och förvaltningsnämnden. Genom ett undantag är tidsfristen för överklagandet femton dagar.

Den domstol dit ärendet hänvisats förordnar notarier och delgivningsmän/exekutionstjänstemän som ska bistå den som beviljats rättshjälp. Om ingen domstol har anvisats förordnas notarier av notariekammarens ordförande medan delgivningsmän/exekutionstjänstemän förordnas av ordföranden för kammaren för delgivningsmän/exekutionstjänstemän.

I en förordning anges på vilka villkor rättshjälp beviljas, vilka kostnader som omfattas av stöd, när och hur staten återfår de belopp som betalats ut som rättshjälp och vilka villkor som gäller för statlig ersättning till den advokat som åtar sig att vara ombud för den person som saknar tillräckliga medel. Detta påverkar inte advokatens eventuella rätt till arvode om de aktuella personernas ekonomiska förhållanden förbättras, till följd av processen eller av andra skäl.

Samtliga offentliga myndigheter är skyldiga att hjälpa till att upprätta de dokument som krävs för att ansöka om rättshjälp och för att kontrollera dem, och kan inte hänvisa till tystnadsplikten.

Vilka inkomstgränser gäller för rättshjälp till brottsoffer?

Huruvida fysiska personer som begär rättshjälp inte har tillräckliga medel bedöms utifrån vilken bruttoinkomst och förmögenhet den sökande och personer i samma hushåll har, enligt bestämmelserna i artikel 19.1 och 20 i den ändrade lagen av den 29 april 1999 om rätt till garanterad minimiinkomst och inom gränsen för de belopp som fastställs i artikel 5.1 – 5.4 samt 5.6 i den ändrade lagen av den 29 april 2009. Vilka medel de personer som lever i samma hushåll som den sökande har beaktas emellertid inte om förfarandet gäller mellan makar eller mellan personer som normalt lever i samma hushåll eller om de på grund av tvisten har olika intressen som innebär att en tydlig åtskillnad av tillgångarna måste göras.

Finns det andra villkor för att som offer få rättshjälp?

Nej, det finns inga andra villkor för att få rättshjälp i egenskap av offer.

Finns det andra villkor för att få rättshjälp som åtalad?

Nej, det finns inga andra villkor för att beviljas rättshjälp i egenskap av åtalad.

Finns det kostnadsfria förfaranden?

Nej, det finns inga andra kostnadsfria förfaranden.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Tvistemål

Den förlorande parten ska betala rättegångskostnaderna, om inte domstolen genom särskilt och motiverat beslut fastställer att hela eller delar av kostnaderna ska bäras av en annan part.

När det skulle vara oskäligt att låta en av parterna stå för kostnader som vederbörande har haft utöver rättegångskostnaderna, kan domstolen ålägga den andra parten att betala ett av domstolen närmare fastställt belopp.

Dessa regler fastställs i den nya civilprocesslagen och förordningen av den 21 mars 1974 om arvoden för advokater (avocats) och advokater som förbereder mål i domstol (s.k. avoués).

Brottmål

I samband med att en domstol avkunnar dom fastställer den också i vilken mån en tilltalad, en civilrättsligt ansvarig part eller en målsägande även ska stå för åklagarmyndighetens kostnader. Om en målsägande som väckt enskilt åtal förlorar målet, ansvarar denne personligen för alla förfarandekostnader. En målsägande som biträtt ett allmänt åtal ansvarar endast för de kostnader som följer av hans eller hennes deltagande i målet.

När det skulle vara oskäligt att låta en av parterna stå för kostnader som vederbörande har haft utöver rättegångskostnaderna, kan domstolen ålägga den andra parten att betala ett av domstolen närmare fastställt belopp.

Dessa regler fastställs i den nya straffprocesslagen och förordningen av den 21 mars 1974 om rättigheter och arvoden för advokater (avocats) och advokater som förbereder mål i domstol (s.k. avoués).

Arvoden för sakkunniga

Varje part betalar arvoden för sina egna sakkunniga.

Arvoden för översättare och tolkar

Varje part betalar arvoden för sina översättare eller tolkar.

Relaterade dokument

Luxemburgs rapport om undersökningen av öppenhet när det gäller kostnaderPDF(551 Kb)en

Senaste uppdatering: 21/02/2014

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Ungern

Här hittar du information om juridiska kostnader i Ungern.

Regler om advokatarvoden och liknande

 • Exekutionstjänstemän

En exekutionstjänstemans arvode beror på syftet med verkställighetsbeslutet (végrehajtható okirat) (om det handlar om indrivning av en skuld eller att verkställa en specifik åtgärd). Om verkställigheten rör indrivning av en skuld (pénzkövetelés behajtása) står exekutionstjänstemannens arvode i proportion till det skuldbelopp som ska drivas in. Om verkställigheten rör ett högre belopp får exekutionstjänstemannen ett högre arvode. Om arbetsuppgiften rör verkställigheten av en särskild åtgärd (meghatározott cselekmény végrehajtása) beror arvodet på hur lång tid detta tar.

 • Advokat/juridiskt ombud (ügyvéd)

Det ungerska ordet ”ügyvéd” motsvarar advokat/juridiskt ombud. I allmänhet avtalas arvodet för en advokat/juridiskt ombud mellan parterna och advokaten/det juridiska ombudet. Kan parterna inte enas om ett arvode fastställer domstolen det lagstadgade arvodet (5 procent av det yrkade beloppet och minst 10 000 ungerska forint). Parterna kan be domaren att tillämpa det lagstadgade arvodet om de inte vill att överenskommelsen ska bli offentlig.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parter i tvistemål

I mål i första instans är domstolsavgiften (illeték) 6 procent av det yrkade beloppet (som lägst 10 000 forint och som högst 900 000 forint). Om det inte går att fastställa ett yrkat belopp föreskrivs det i lagen att 6 % av ett fiktivt belopp ska betalas.

Domstolsavgifter fastställs alltid i lag, däribland i följande fall:

 • Skilsmässoförfaranden (házassági bontóper): 12 000 forint.
 • Förfaranden vid arbetsdomstol (munkaügyi per): 7 000 forint.
 • Administrativa förfaranden, utom i konkurrens- och skatteärenden (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 forint.
 • Administrativa utomrättsliga förfaranden (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 forint.
 • Kostnader för offentlig upphandling (általános meghatalmazás): 18 000 forint.
 • Insolvensförfaranden: likvidation 50 000 forint, konkurs 30 000 forint.
 • Ärenden som rör företagssammanslutningar som inte är juridiska personer (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): likvidation 25 000 forint, konkurs 20 000 forint.
 • Medling: 1 procent (som lägst 5 000 forint och som högst 250 000 forint). Om det inte går att beräkna ett värde är avgiften 10 000 forint.
 • Betalningsförelägganden (fizetési meghagyás): 3 procent (som lägst 5 000 forint och som högst 300 000 forint).
 • Överklagande: 6 procent (som lägst 10 000 forint, som högst 900 000 forint).
 • Upptagande till förnyad prövning (perújítás): avgifter måste betalas på nytt.
 • Begäran om omprövning (felülvizsgálati kérelem): 6 procent vid beslut (végzés) (som lägst 10 000 forint, som högst 2 500 000 forint); vid förelägganden är avgiften halva den kostnad som ska betalas vid beslut (som lägst 7 000 forint, som högst 1 250 000 forint).

När ska de fasta kostnaderna betalas i ett tvistemålsförfarande

I ett tvistemål uppkommer skyldigheten att betala domstolsavgifter när stämningsansökan inges. Domstolsavgifterna måste därför betalas när stämningsansökan inges. Om en part inte betalar domstolsavgifterna, eller betalar ett belopp som är lägre än det lagstadgade beloppet, ska domstolen be honom eller henne att betala resten av domstolsavgifterna när begäran lämnas in. Dessutom ska domstolen informera parten om att dess begäran kommer att avvisas om inte alla domstolsavgifter betalas.

Betalningen av advokatens arvode grundar sig på ett avtal mellan parten i fråga och advokaten. Exekutionstjänstemannens arvode ska betalas i förskott, i början av verkställighetsförfarandet.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

Vid enskilt åtal (magánvádas eljárás):

 • Avgiften för att inleda ett straffrättsligt förfarande (feljelentés) är 5 000 forint.
 • Avgiften för att inge ett överklagande är 6 000 forint.
 • Avgiften för att inge en begäran om att ompröva ett ärende eller ta upp ett ärende till förnyad prövning är 7 000 forint.

Vid enskilt anspråk (polgári jogi igény) i anledning av brott behöver man bara betala kostnaderna för att lämna in ansökan samt överklagandet.

När ska de fasta kostnaderna betalas i ett brottmålsförfarande

Fasta kostnader i brottmålsförfaranden ska betalas tillsammans med ansökningsavgiften.

Fasta kostnader i konstitutionella förfaranden

I enlighet med artikel 28 i 1989 års lag XXXII (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke) är förfaranden vid författningsdomstolen (Alkotmánybíróság) kostnadsfria.

En sökande som inte handlar i god tro när han eller hon lämnar in en ansökan måste själv stå för kostnaderna.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

När advokater utövar sitt yrke – med lagstadgade medel och på lagstadgat sätt – hjälper de sina klienter att tillvarata sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter. Även juridiska rådgivare (jogtanácsos) hjälper de organisationer som de företräder att tillvarata sina rättigheter.

Denna skyldighet innefattar skyldigheten att tillhandahålla nödvändig information om rättigheter och skyldigheter, hur stor chansen att lyckas är och de förmodade rättegångskostnaderna.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag mer information om kostnaderna i Ungern?

Information om de olika kostnaderna finns på webbplatsen ”Europeiskt rättsligt nätverk” (Európai Igazságügyi Hálózat):

Information om advokatarvoden finns även på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterBudapests advokatsamfund (Budapesti Ügyvédi Kamara).

På vilka språk kan jag få information om kostnaderna i Ungern?

Information om de olika kostnaderna finns på webbplatsen Europeiskt rättsligt nätverk. Här hittar du information på Europeiska unionens samtliga officiella språk.

På Budapests advokatsamfunds webbplats hittar du bara information om kostnaderna i Ungern.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Information om medling hittar du på följande webbplatser:

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Du kan hitta mer information om kostnader på Länken öppnas i ett nytt fönsterBudapests advokatsamfunds webbplats.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Du hittar information om förfarandenas längd på Länken öppnas i ett nytt fönsterde ungerska domstolarnas (Magyar Köztársaság Bíróságai) webbplats.

Andra relevanta länkar är:

Informationen om statistiktabeller finns endast på ungerska.

Moms (hozzáadottérték-adó)

Hur lämnas denna information?

Ovanstående kostnader för advokater är nettokostnader, dvs. exklusive moms (HÉA).

Vilka momssatser tillämpas?

I Ungern var momsen 20 procent fram till den 1 juli 2009. Därefter steg den till 25 procent.

Rättshjälp (költségmentesség)

Inkomstgräns för parter i tvistemål

Det finns två minimigränser:

 1. Lägsta pensionsbeloppet (netto) (nu 28 500 forint). Under denna gräns är all rättshjälp kostnadsfri.
 2. 43 procent av medelinkomsten (netto) i Ungern (nu 72 000 forint). Över denna gräns ges ingen rättshjälp.

Rättshjälp kan betalas ut i förskott.

Inkomstgräns för parter i brottmål

I brottmål kan den misstänkte eller tilltalade kostnadsfritt få juridiskt ombud i följande fall:

 • Om han eller hon är befriad från sådana kostnader på grund av sin privata situation – inkomsttröskeln för detta är två gånger det lägsta pensionsbeloppet netto (nu 28 500 forint = ca 100 euro) för ensamstående personer och det lägsta pensionsbeloppet netto per person för personer som lever ihop i ett hushåll.
 • När det är obligatoriskt med juridiskt ombud och den tilltalade inte har en egen försvarsadvokat. I det här fallet ska den tilltalade ersätta staten för den rättshjälp som han eller hon har fått om det blir fällande dom.

Inkomstgräns för brottsoffer

Inkomstgränsen är 86 procent av medelinkomsten i Ungern (ca 130 000 forint). Rättshjälp till brottsoffer innefattar rätt till advokat/juridiskt ombud.

Andra villkor för att brottsoffer ska få rättshjälp

Förutom de fastställda inkomsttrösklarna måste offret uppfylla följande två villkor:

 • Han eller hon måste inleda ett straffrättsligt förfarande/inge ett klagomål.
 • Han eller hon måste få ett intyg från den ansvariga brottsoffermyndigheten. I intyget måste vissa villkor styrkas (att han eller hon har vänt sig till den relevanta myndigheten inom den lagstadgade tidsfristen).

Andra villkor för att tilltalade ska få rättshjälp

Det finns inga ytterligare villkor för att brottsoffer ska få rättshjälp.

Gratis domstolsförhandlingar

I tvistemål är domstolsförhandlingarna gratis i följande fall:

 • Om domstolen avvisar talan på eget initiativ utan att utfärda någon stämning.
 • Vid överklagande av beslut som gäller avgiftsbefrielse eller betalningsanstånd (när staten betalar kostnaderna på förhand för partens räkning).
 • I mål om äktenskapsskillnad där svaranden yrkar att äktenskapet ska fortbestå.
 • Domstolsförhandlingar om dödförklaring och konstaterande av dödsfall, om försvinnandet eller dödsfallet orsakats av krig eller naturkatastrof.
 • Domstolsförhandlingar om registrering av stiftelser, offentliga stiftelser, frivilligorganisationer, offentliga företag och europeiska sammanslutningar för territoriellt samarbete, förhandlingar för registrering av organisationer för personalaktieoptionsprogram samt förhandlingar som avser tillstånd att delta i en europeisk sammanslutning för territoriellt samarbete.
 • Framställningar om upplösning av nedlagda företag, även framställningar i samband med förenklade upplösningsförfaranden där förvaltarens namn anges.
 • Framställningar om rättelse och/eller komplettering av beslut.
 • Domstolsförhandlingar om röstlängder.
 • Domstolsförhandlingar om rapporterade ändringar efter införande i registret över juridiska rådgivare.
 • Överklagande av beslut om överföring.
 • Domstolsprövning av administrativa beslut i ersättningsärenden.
 • Domstolsförhandlingar om reglering av skattetvister mellan lokalförvaltningar.
 • Domstolsförhandlingar som inletts av oberoende exekutionstjänstemän i samband med förfaranden för verkställighet på rättslig väg, och förfaranden som inletts för verkställighet av domstolsavgöranden (eller förlikning inför domstol) som antagits i enlighet med rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar och rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000.
 • Domstolsförhandlingar som inletts på grundval av ett positivt beslut från författningsdomstolen.
 • Alla mål som gäller skydd av personuppgifter och tillgång till information av allmänt intresse.
 • Domstolsprövning av ett administrativt beslut om beviljande av rättshjälp.
 • Förfaranden utanför domstol för prövning av beslut om interimistiskt förbudsföreläggande eller ett tillfälligt besöksförbud, eller förelägganden som beviljas enligt annan särskild lagstiftning i samband med våld i hemmet.
  • Domstolsprövning av ett administrativt beslut om stöd till brottsoffer.

I brottmål är domstolsförhandlingarna gratis i följande fall:

 • I domstolsförfaranden som enbart grundar sig på enskilt åtal: överklagande, begäran om att målet tas upp på nytt och begäran om förnyad prövning från den tilltalade och dennes juridiska ombud.
 • I domstolsförfaranden som enbart grundar sig på enskilt åtal, om domstolen avskriver målet innan parterna hörs eller om målet avskrivs på grund av benådning.
 • Ansökan om benådning eller om att domstolen ska bevilja dispens, om ansökan lämnats in av den tilltalade eller dennes juridiska ombud.
 • Förfarande för beviljande av individuell befrielse från avgifter.
 • Tillhandahållande av kopior av handlingar en omgång till den svarande, försvarsadvokaten eller det juridiska ombudet för en underårig som åtalas för ett brott.
 • En kopia av åtalsskriften som ges till käranden.

Förutom i ovan nämnda fall kan avgiftsbefrielse beviljas av individuella skäl.

Individuell avgiftsbefrielse beviljas bl.a. frivilligorganisationer, offentliga företag, sammanslutningar av kyrkor, trossamfund, stiftelser, offentliga stiftelser, icke-vinstdrivande näringslivsorganisationer med status som allmännyttiga eller prioriterade allmännyttiga organisationer, Atlantpakten (Nato) samt Europeiska gemenskaperna och deras institutioner och organ, byråer och särskilda fonder.

När måste den förlorande parten betala den vinnande partens kostnader?

I sitt lagakraftvunna avgörande kräver domstolen att den förlorande parten ska betala den vinnande partens kostnader inom 30 dagar. Den förlorande parten betalar kostnaderna direkt till den vinnande parten. Vid utebliven betalning inleds ett indrivningsförfarande.

Arvoden för sakkunniga

Arvoden för sakkunniga betalas i regel av den förlorande parten och om staten (i vissa specifika ärenden) är skyldig att stå för kostnaderna, står staten även för kostnaderna för sakkunniga. Om staten betalar kostnaderna i förväg ingår även arvoden för sakkunniga.

Arvoden för översättare och tolkar

Arvoden för översättare och tolkar betalas i regel av den förlorande parten och om staten (i vissa specifika ärenden) är skyldig att stå för kostnaderna, står staten även för kostnaderna för översättare och tolkar. Om staten betalar kostnaderna i förväg ingår även dessa arvoden.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterBudapests advokatsamfunds webbplats (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Bakgrundsmaterial

Ungerns rapport om undersökningen om insyn i kostnaderna för civilrättsliga förfarandenPDF(533 Kb)en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Senaste uppdatering: 11/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Malta

Här hittar du information om kostnaderna för rättsliga förfaranden på Malta.

Regler för juristarvoden

Arvoden för juristyrken regleras enligt Tariff E i Code of Organisation and Civil Procedure (COCP), kapitel 12 i Laws of Malta.

Advokater

Advokatarvoden regleras genom Tariff E i Schedule A i bilagan till Code of Organisation and Civil Procedure (kapitel 12 i Laws of Malta). Advokaterna vägleds också av den etiska koden och uppförandekoden för advokater när de fastställer sina arvoden, oavsett om det är advokaten ensam som gör detta eller om det sker genom en överenskommelse mellan advokaten och klienten. Enligt den etiska koden är ett arvode rimligt om det är förenligt med fastställda faktorer som t.ex. tidsåtgång, hur ovanliga och svåra frågor som berörs, ansvar, tidsfrister, den professionella relationens karaktär och varaktighet, advokatens erfarenhet, anseende och kompetens samt vilka arvoden som eventuellt kan inkrävas av den andra parten.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parter i tvistemål

Fasta kostnader för parter varierar beroende på målets natur och om det har ett penningvärde.

När ska de fasta kostnaderna betalas?

Ansökningsavgifter och registreringsavgifter ska betalas när rättsförfarandet inleds.

I slutet av en rättsprocess upprättas en faktura över kostnaderna, inklusive skatter. Om de beräknade registreringsavgifterna är högre än vad som betalades när ärendet registrerades, måste mellanskillnaden beräknas och krävas in från den part som väckte talan.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

Brottmålsförfarandet är inte förenat med några kostnader för parterna.

När ska de fasta kostnaderna betalas?

Till skillnad från i tvistemål förekommer ingen ersättningsskyldighet för rättegångskostnader i brottmål. Men i slutet av ett mål kan domstolen ålägga den tilltalade att betala åklagarsidans kostnader för sakkunniga.

Fasta kostnader i konstitutionella ärenden

Fasta kostnader för parter i konstitutionella ärenden

Avgifterna för konstitutionella ärenden i första instans är följande:

Ansökningsavgift

58,53 euro

Registreringsavgift

58,23 euro

Delgivning av handlingar (per delgivning)

6,99 euro

Advokatarvoden som faktureras i slutet av ett mål kan variera från 46,49 euro till 698,81 euro. Det kan även uppstå andra kostnader under ett ärende: 46,59 euro för varje mindre ansökan som lämnas in, 9,32 euro per stämning, 23,29 euro för en edsvuren utsaga, 4,66 euro för kopior av handlingar samt 186,35 euro för skriftliga inlagor.

När ska de fasta kostnaderna betalas?

Kostnaderna ska betalas när förfarandena inleds.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Advokaterna har åtagit sig att behandla sina klienter i enlighet med den etiska kod som utarbetats av Commission for the Administration of Justice. Enligt koden har advokater olika plikter gentemot sina klienter. De skyldigheter som anges ovan ingår dock inte i koden.

Kostnader som ska betalas av den vinnande parten

Den vinnande parten får normalt sett ersättning för alla sina kostnader i samband med rättegången, under förutsättning att domslutet anger att den förlorande parten ska stå för dessa kostnader.

Kostnader som ska betalas av den förlorande parten

Den förlorande parten måste betala rättegångskostnaderna och den vinnande partens kostnader.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om kostnaderna?

I tarifferna A–L i COCP (kapitel 12 i Laws of Malta) anges alla kostnader och avgifter för domstolsförfaranden. Du hittar dem på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterministeriet för rättsliga frågor, kultur och lokalstyre.

På vilka språk kan jag få information om kostnaderna på Malta?

Alla lagar utarbetas på både maltesiska och engelska, eftersom båda språken är officiella språk på Malta.

Var hittar jag information om medling?

Information om medling hittar du på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterMaltas medlingscentrum.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

I avdelningen för Länken öppnas i ett nytt fönsterjuridiska tjänster på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterministeriet för rättsliga frågor, kultur och lokalstyre hittar du

 • all nationell primär- och sekundärlagstiftning
 • rättsliga publikationer som lagar, lagförslag, rättsliga meddelanden och stadgar.

Var hittar jag information om genomsnittliga tider för olika förfaranden?

Det finns ingen specifik information om längden på de olika förfarandena. Däremot går det att hitta uppgifter på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterdomstolarna. Här finns information och statistik över gjorda anmälningar och ärenden som behandlas och avgörs av domstolarna. Informationen uppdateras varje månad.

Två gånger om året publiceras uppgifter om domstolarnas handläggningstider. Där anges handläggningstiden per mål i alla tvistemålsdomstolar. Det framgår också vilken domare (judge eller magistrate) som ansvarar för prövningen.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Se ovan.

Moms

Hur lämnas denna information?

Alla registreringskostnader är momsbefriade. För de avgifter som fastställs i tarifferna för skiljedomare, parternas respektive advokater och andra sakkunniga som utses av rätten gäller dock en moms på 18 procent.

Rättshjälp

Inkomstgräns för parter i tvistemål

Med undantag för vissa typer av förfaranden har du i allmänhet rätt till rättshjälp om

 • du inte äger någon typ av egendom med ett nettovärde på minst 6 988,22 euro, exklusive vanliga hushållsartiklar som anses vara rimliga och nödvändiga för dig och din familj
 • din årsinkomst inte är högre än den nationella minimilönen för personer som är 18 år eller äldre.

Inkomstgräns för tilltalade i brottmål

Lagen föreskriver inte någon särskild gräns. För tilltalade i brottsmål erbjuds dock rättshjälp som en rättighet när den tilltalade inte har kunnat underrätta en advokat eller om han eller hon begär rättshjälp.

Inkomstgräns för brottsoffer

Lagen föreskriver inte någon särskild gräns. Justice Unit är dock (utöver och vid sidan av eventuella privata juridiska ombud som anlitas av brottsoffret) skyldig enligt lag att tillhandahålla all hjälp och allt stöd som ett brottsoffer behöver. Syftet är att brottsoffret i slutändan ska få en rättmätig ersättning.

Andra villkor för att brottsoffer ska få rättshjälp

Det finns inga ytterligare villkor för att brottsoffer ska få rättshjälp. Däremot förväntas påstådda brottsoffer ge all information som begärs och som de har tillgång till och samarbeta fullt ut med Justice Unit och Attorney General’s Office.

Andra villkor för att tilltalade ska få rättshjälp

Det finns inga ytterligare villkor för att tilltalade ska få rättshjälp. Enligt lag har dock Advocate for Legal Aid rätt att neka rättshjälp om domstolen anser att ett avslag är befogat. Men även i ett sådant fall måste domstolen enligt lag se till att den tilltalade blir företrädd genom att själv utse en advokat.

Gratis domstolsförhandlingar

Alla domstolsförhandlingar är kostnadsfria om en part har beviljats rättshjälp.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Det är upp till domstolen att avgöra hur kostnaderna för ett ärende ska fördelas. Det finns inga fasta regler.

Arvoden för sakkunniga

Arvoden för sakkunniga regleras genom Tariff G och K i COCP (kapitel 12 i Laws of Malta).

Arvoden för översättare och tolkar

I Tariff B i kapitel 12 i Laws of Malta anges att registreringsavgiften för varje översättning som begärs enlig lag eller av domstolen ska vara

 • 34,94 euro.

Registratorn fastställer tolkarnas arvode som ligger mellan 11,65 euro och 58,23 euro per timme.

Även översättarnas arvode fastställs av registratorn och ligger mellan 11,65 euro och 58,23 euro per dokument.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterMinisteriet för rättsliga frågor, kultur och lokalstyre

Länken öppnas i ett nytt fönsterMaltas medlingscentrum

Länken öppnas i ett nytt fönsterJuridiska tjänster

Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolarna

Bakgrundsmaterial

Maltas rapport om studien om kostnadsinsyn(742 Kb)

Senaste uppdatering: 11/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Kostnader för förfaranden - Nederländerna

Här får du information om rättegångskostnaderna i Nederländerna.

Regler om advokatarvoden och liknande

Med undantag för de avgifter som ska betalas till de personer som erbjuder subventionerad rättshjälp är avgifterna i Nederländerna inte reglerade.

Fasta kostnader

Fasta kostnader för målsägande i civilrättsliga förfaranden

I lagen om avgifter för civilrättsliga förfaranden (WTBZ) (Wet tarieven in burgerlijke zaken) fastställs att parterna i civilrättsliga förfaranden ska betala registreringsavgifter.

Fasta kostnader för målsägande i straffrättsliga förfaranden

I den nederländska straffrätten anges inga fasta kostnader för målsägande i straffrättsliga förfaranden.

Fasta kostnader för målsägande i författningsrättsliga förfaranden

Enligt det nederländska rättssystemet finns det inga rättsliga bestämmelser om avgörandet av författningsrättsliga förfaranden vid domstol.

När under civilrättsliga förfaranden måste målsägandenas fasta kostnader vara betalda?

I civilrättsliga förfaranden tas det ut en fast avgift från varje kärande så snart det tillkännages att talan ska väckas vid en domstol samt från varje svarande som infinner sig vid domstolen. Varje domstol tar ut en fast avgift för att ta emot en annan framställning än den som avses i artikel 14.3 eller ett svaromål. Utebliven eller sen betalning av denna avgift påverkar inte huvudförhandlingarna.

När under straffrättsliga förfaranden måste målsägandenas fasta kostnader vara betalda?

Här gäller samma sak som i civilrättsliga förfaranden.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Inom detta område finns det inga lagstadgade skyldigheter. Men de kan däremot härledas från 1992 års uppförandekod för advokater (för mer information, se webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsternederländska advokatsamfundet) och uppförandekoden för EU-advokater. Se till exempel regel 26 i uppförandekoden för advokater, där det fastställs att en advokat som åtar sig ett uppdrag ska diskutera med sin klient om vad detta innebär ekonomiskt samt informera om metod och frekvens för faktureringen. I artikel 3.7.1. i uppförandekoden för EU-advokater fastställs också att advokaten alltid ska eftersträva att finna den kostnadseffektivaste lösningen på klientens tvist och vid lämpliga tidpunkter bör råda klienten om det är önskvärt med en förlikning och/eller hänvisa till alternativa system för tvistlösning.

Kostnader som ska betalas av den vinnande parten

I civilrättsliga mål kan den vinnande parten ådra sig följande kostnader:

 • Juridiskt biträde (till exempel advokatarvoden).
 • Ersättning eller kompensation till vittnen eller sakkunniga.
 • Kostnader för resor och logi.
 • Andra rättsliga och icke-rättsliga kostnader.

Kostnader som ska betalas av den förlorande parten

Den förlorande parten kan ådra sig samma typ av kostnader som den vinnande parten, men kan också åläggas av domaren att bära de kostnader som den vinnande parten har ådragit sig.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om kostnader i Nederländerna?

WTBZ och andra nederländska lagar finns bland annat på Länken öppnas i ett nytt fönsterden nederländska statens webbplats.

På vilka språk kan jag få information om kostnaderna i Nederländerna?

Information om kostnaderna i Nederländerna finns bara på nederländska.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Information kan du få från Länken öppnas i ett nytt fönsternederländska medlingsinstitutet (NMI) och från sidan om Länken öppnas i ett nytt fönstermedling som har hänskjutits från domstol, på webbplatsen för den nederländska högsta domstolen och övriga domstolar.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

På webbplatsen för Nederländernas högsta domstol och övriga domstolar finns en särskild avdelning (”Kosten van een procedure”) med Länken öppnas i ett nytt fönstermer information om kostnaderna för förfaranden.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

I rättsliga rådets årsrapport finns det uppgifter om hur lång tid det tar för att förfarandena ska slutföras. Rapporten finns online på webbplatsen för det Länken öppnas i ett nytt fönsternederländska domstolsväsendet.

Moms

Hur anges denna information?

Uppgifterna om dessa kostnader anges exklusive moms (där moms tillämpas).

Vilka momssatser tillämpas?

Den allmänna momssatsen för varor och tjänster är 21 %.

Rättshjälp

Gällande inkomsttröskel inom civilrätt

Se artikel 12.1 jämförd med artikel 34 i rättshjälpslagen (WRB) (Wet op de rechtsbijstand).

Gällande inkomsttröskel för den åtalade inom straffrätt

Rättshjälp kostar ingenting om ett juridiskt ombud utses av domstolen (se artikel 43 i WRB). I andra ärenden kan rättshjälpsrådet tilldela rättegångsbiträde till personer som har rätt till juridiskt biträde enligt strafflagen eller straffprocesslagen (se artikel 44.1 i WRB). Enligt artikel 35 i WRB är målsäganden skyldig att betala en proportionell andel av inkomsten i ärenden där rättshjälp beviljas genom tilldelande av ombud.

Gällande inkomsttröskel för brottsoffer inom straffrätt

Enligt artikel 44.5 i WRB ska rättshjälpen vara kostnadsfri för dem som har råkat ut för sexual- eller våldsbrott oavsett brottsoffrets betalningsförmåga. Detta gäller under förutsättning att förhandlingarna har inletts och att brottsoffret är berättigat till ersättning enligt artikel 3 i lagen om brottsofferfonden.

Andra villkor som gäller beviljande av rättshjälp för åtalade

Rättshjälp beviljas om

 • ansökan om detta gäller ett straffrättsligt mål och
 • den lag som överträtts gör det sannolikt att det kommer att utdömas böter som är förhållandevis låga i förhållande till den åtalades inkomst. Se artikel 12.2 c i WRB.

I artikel 5.1 i förordningen om upprättande av förordningen om rättshjälp och kriterier för beviljande fastställs att det inte beviljas någon rättshjälp till straffrättsliga förfaranden om ärendet ska behandlas i en underdistriktsdomstol (förutsatt att det inte rör sig om konsultation). Enligt punkt 2 i denna artikel kan rättegångsbiträde tilldelas, trots vad som sägs i punkt 1, om detta är berättigat med hänsyn till betydande intressen för målsäganden eller om detta krävs på grund av att det föreligger särskilda sakförhållanden eller ärendet är juridiskt komplicerat.

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Käranden och svaranden behöver inte betala några fasta avgifter i mål som behandlas av en underdistriktsdomstol eller hyresdomstol.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Domstolens beslut om vilken part som ska betala rättegångskostnaderna baseras på en schablonberäkning (dvs. inte utifrån faktiskt ådragna kostnader).

Arvoden för sakkunniga

Arvodena för sakkunniga varierar: arvodesnivåerna regleras Länken öppnas i ett nytt fönsteri ett beslut av den 28 augusti 2012 om ändring av 2003 års beslut om arvodestariffer i brottmål.

Arvoden för översättare och tolkar

Avgifterna för översättning och tolkning fastställs av justitieministeriet:

 • Tolkar får ett arvode på 43,89 euro/timme. Rättstolkar får dessutom ett engångsarvode på 20,23 euro för att kompensera för resor och väntetid (fast arvode). Resekostnader ersätts med 1,55 euro/kilometer.
 • För översättningar till eller från franska, tyska och engelska betalas 0,79 euro per rad. För andra språk gäller en taxa på 0,14 euro per ord (målspråk) och för österländska språk gäller 0,28 euro per tecken.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterNMI Mediation

Länken öppnas i ett nytt fönsterRechtspraak.nl

Bakgrundsmaterial

Nederländska rapporten om studien om kostnadstransparensPDF(702 Kb)en

Senaste uppdatering: 01/03/2013

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Kostnader för förfaranden - Österrike

Regler om advokatarvoden och liknande

Jurister

Enligt den österrikiska lagen om advokatväsendet kan arvoden som betalas till advokater för utförda tjänster i princip överenskommas fritt mellan klient och advokat.

Arvodena kan baseras på timpris eller enhetstaxa. Vid enhetstaxa görs ingen beräkning av arbetsinsats och tidsåtgång. Om det inte finns någon uttrycklig överenskommelse om arvodesnivån förutsätts att man har enats om en rimlig ersättningsnivå på grundval av arvodesskalor som anges i lagen om advokatarvoden eller i de allmänna kriterierna för arvoden.

Enligt civilprocesslagen och lagen om advokatarvoden ska domstolen i tvistemål fastställa den del av kostnaderna som den förlorande parten ska betala till den andra parten. Ersättningen baseras på värdet av kravet samt typen av arbetsinsatser och tidsåtgång. Lagen om advokatarvoden är endast direkt tillämplig om detta har överenskommits mellan advokaten och klienten.

I brottmål måste i princip alla personer (tilltalad, målsägare, parter med enskilda anspråk) som har anlitat en advokat för att företräda dem bära alla kostnader för detta. Det gäller även när en försvarsadvokat utses av domstolen (ex officio), såvida inte förutsättningarna för rättshjälp är uppfyllda. Kostnaderna varierar i regel beroende på den aktuella domstolens typ och sammansättning (exempelvis distriktsdomstol, fredsdomstol, enmansdomstol, lekmannadomstol, jury).

Exekutionstjänstemän

Ersättningen som domstolens exekutionstjänstemän erhåller för sin verksamhet fastställs i lagen om verkställighetsavgifter (Vollzugsgebührengesetz). Enligt denna lag ska den sökande borgenären betala en avgift när ansökan om verkställighet lämnas in, tillsammans med en fast avgift som fastställs i lagen om domstolsavgifter (Gerichtsgebührengesetz).

Exekutionsarvodet ( § 2 i lagen om verkställighetsavgifter) är en del av kostnaderna för ett exekutionsförfarande. På ansökan av borgenären kan domstolen i sitt beslut om fördelning av rättegångskostnader beordra gäldenären att betala borgenärens kostnader för exekutionsarvodet.

Exekutionstjänstemannen ska också erhålla ersättning för mottagande av betalningar. Detta belopp kan dras av från det indrivna beloppet ( Länken öppnas i ett nytt fönster§ 11 i lagen om verkställighetsavgifter).

Kostnader

Kostnader i tvistemål

Kostnader för parterna i tvistemål

Domstolsavgifterna som ska betalas för utnyttjande av domstolens tjänster kan fastställas antingen som fasta avgifter (fasta belopp) eller som en procentandel av beräkningsunderlaget. Avgifternas storlek beror på typen av mål och på värdet av kravet (justerat i enlighet med beräkningsunderlaget).

När ska de fasta avgifterna betalas (i tvistemål)?

Vid tvistemål i första instans ska den fasta avgiften i princip betalas vid registrering av den handling som initierar förhandlingarna. Avgiften ska endast betalas en gång, oavsett om ansökan innehåller mer än ett krav eller hänför sig till mer än en person, och omfattar hela förfarandet i första instans. Om det av käranden yrkade beloppet höjs under förfarandets gång kan ytterligare avgifter komma i fråga. Dessa avgifter ska betalas i samband med den skriftliga framställan om utökning av kravet.

Om kravet utökas under en muntlig förhandling ska betalning ske vid den tidpunkt då framställan om detta protokollförs. I tvistemål i andra och tredje instans ska avgiften betalas vid registrering av överklagandet (§ 2.1 i lagen om domstolsavgifter). Undantagsvis tillämpas i samband med rättsvårdsärenden ibland en annan typ av avgift (som betalas i samband med att beslut meddelas).

Kostnader i brottmål

Fasta avgifter för parterna i brottmål

Endast vid enskilt åtal uttas en avgift enligt tariff 13 i lagen om domstolsavgifter.

När ska de fasta avgifterna betalas (i brottmål)?

Fasta avgifter ska betalas när förfarandet inleds.

Kostnader i förfaranden inför författningsdomstolen

Kostnader i förfaranden inför författningsdomstolen

Domstolsavgiften uppgår till cirka 220 euro enligt § 17a i lagen om författningsdomstolen (Verfassungsgerichtshofgesetz)

När ska de fasta avgifterna betalas i konstitutionella förfaranden?

Fasta kostnader ska betalas när förfarandet inleds.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Enligt de allmänna villkoren är advokaten skyldig att informera sin klient om hur arvoden beräknas och vilka kostnader klienten kan förvänta sig. I § 50.2 i Riktlinjer för utövande av yrket som advokat och kontroll av advokaters skyldigheter (Richtlinien für die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs und für die Überwachung der Pflichten des Rechtsanwalts) anges att advokaten, när denna anvisas ett nytt ärende, bör informera klienten om på vilka grunder arvodet baseras och om rätten till delfakturering.

I det senare fallet har klienten, såvida man inte kommit överens om enhetstaxa, rätt att med rimliga intervall begära preliminär fakturering eller en rapport över tjänster som redan utförts eller tid som redan använts (om ett tidsbaserat arvode har överenskommits).

När och hur ofta betalning ska ske ska därför fastställas i samband med att advokaten anlitas.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Österrike?

Bestämmelserna om ansvar för kostnader i tvistemål (inbegripet handelsrättsliga mål) anges i §§ 40-55 i civilprocesslagen (Zivilprozeßordnung). I familjerättsliga ärenden, särskilt vid gemensam ansökan om skilsmässa, handläggs frågor om vårdnad, umgängesrätt och underhållskrav inom ramen för inom ramen för rättsvårdssystemet (andra civilrättsliga ärenden än tvistemål). I rättsvårdsärenden gäller särskilda regler om ersättning för rättegångskostnader. Beslut om rättegångskostnader i sådana ärenden regleras i § 78 i lagen om rättsvård (Außerstreitgesetz). Undantag från dessa regler gäller bland annat vid tvister rörande vårdnad och umgängesrätt och förfaranden rörande underhållskrav för minderåriga. Frågan om ersättning för kostnader i brottmål regleras i §§ 380–395 i straffprocesslagen (Strafprozeßordnung).

En allmän redogörelse för bestämmelserna om advokatarvoden finns i en informationsbroschyr på nätet på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterÖsterreichischen Rechtsanwaltskammertags. Allmän information om kostnaderna för domstolsförfaranden kan också erhållas från webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterHELP – Amtshelfer für Österreich via länken Leben in Österreich > Zivilrecht > Zivilverfahren (Att leva i Österrike > Civilrätt > Civilmål).

Allmän information om domstolsavgifter kan erhållas kostnadsfritt från webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterHELP – Amtshelfer für Österreich, och texten till gällande bestämmelser (Lagen om domstolsavgifter samt arvodesskalor) finns kostnadsfritt tillgänglig via länken Länken öppnas i ett nytt fönsterRechtsinformationssystem des Bundes på webbplatsen för förbundskanslerns kansli.

På vilka språk kan jag få information om bestämmelser om kostnader i Österrike?

Information om bestämmelser om kostnader i Österrike är tillgänglig på tyska.

Var hittar jag information om medling?

Justitieministeriet har en förteckning över medlare på en särskild webbplats på temat medling.

När det gäller reparativ rättvisa i brottmål finns information om medling mellan tilltalad och offer på Länken öppnas i ett nytt fönsterNEUSTART:s hemsida (även på engelska).

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats om kostnadsinformation

Allmän information om det österrikiska rättssystemet, om kostnader och om justitieministeriet finns på Österrikes Länken öppnas i ett nytt fönsterofficiella webbplats om rättssystemet och på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterHELP – Amtshelfer für Österreich, som tillhandahåller information till allmänheten.

Följande lagtexter finns tillgängliga via Länken öppnas i ett nytt fönsterösterrikiska regeringens rättsinformationssystem:

 • Lag om domstolsavgifter (GGG).
 • Lag om rätt till ersättning till vittnen, sakkunniga m.m. (GebAG).
 • Förordning om advokatväsendet (RAO).
 • Lag om advokatarvoden (RATG).

De allmänna arvodeskriterierna (AHK) finns tillgängliga på webbportalen för Länken öppnas i ett nytt fönsterÖsterrikes advokatsamfund.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tidsåtgången för olika förfaranden?

För denna typ av information var vänlig kontakta Österrikes justitieministerium direkt.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

De domstolsavgifter som ska betalas vid olika typer av förfaranden är fastställda på förhand (lagen om domstolsavgifter) men kan ändras om det yrkade beloppet ökar eller minskar.

Domstolsavgifter och ersättning som den förlorande parten ska betala till den vinnande parten i tvistemålsprocesser (för advokatarvoden, ersättning till sakkunniga, översättningskostnader) fastställs av domstolen på grundval av lagen om advokatarvoden och lagen om rätt till ersättning för vittnen, sakkunniga m.m. Dessa kostnader beror i stor utsträckning på de aktuella utgifterna samt den tid som ägnats åt ärendet. En exakt siffra kan därför inte anges på förhand.

Det arvode som klienten betalar till advokaten kan i princip avtalas fritt dem emellan.

Moms

Hur tillhandahålls denna information? Vilken momssats tillämpas?

Advokattjänster omfattas av 20 procents omsättningsskatt i Österrike. I likhet med andra utgifter ska den betalas till advokaten separat, vilket uttryckligen fastställs i § 16 i lagen om advokatarvoden och § 17 i de allmänna arvodeskriterierna. Omsättningsskatt ingår inte i de arvodesskalor som anges i lagen om advokatarvoden och de allmänna arvodeskriterierna.

Rättshjälp

Tillämplig inkomstgräns i tvistemål

Möjligheten till rättshjälp är inte baserad på en lagstadgad inkomstgräns. I civilmål (och handelsrättsliga frågor enligt ovan) regleras rättshjälpen i Österrikes civilprocesslag. Bestämmelserna i civilprocesslagen gäller i tillämpliga fall även med avseende på rättsvårdsärenden. Beslut om att bevilja rättshjälp fattas av den domstol som handlägger målet i första instans.

Rättshjälp ska beviljas en part om hans eller hennes inkomst, ekonomiska omständigheter och underhållsskyldigheter är sådana att hon eller han inte har råd med kostnaderna för en domstolsprocess utan att det negativt påverkar den ekonomiska nivå som krävs för en anspråkslös livsstil. Processen får inte heller förefalla uppenbart obefogad eller helt sakna utsikter att lyckas. Domstolen beslutar om vilka av förmånerna nedan som beviljas i varje enskilt fall.

I Österrike kan rättshjälp innefatta följande:

 • Tillfällig befrielse från betalning av domstolsavgifter, ersättning till vittnen, sakkunniga och tolkar/översättare, kostnaden för nödvändig officiell kungörelse, kostnader för förvaltare och eventuella utlägg som av domstolen anlitade rättsliga företrädare eller advokater har haft.
 • Biträde av advokat.

Inom tre år efter ett avslutat förfarande kan en part tvingas att helt eller delvis betala tillbaka rättshjälpen, om vederbörandes ekonomiska situation/förutsättningar ändras så att han eller hon kan klara av betalningarna utan att det inkräktar på den nödvändiga försörjningen.

Tillämplig inkomstgräns för misstänkta, tilltalade och brottsoffer i brottmål

Det finns ingen fast inkomstgräns som används för att fastställa huruvida en tilltalad eller ett brottsoffer/en person som inträtt som part i målet har rätt till rättshjälp. Försörjning på en nivå som ligger över existensminimum, men inte över en skälig levnadsstandard är de vägledande kriterierna.

Nivån på Länken öppnas i ett nytt fönsterexistensminimum utvärderas regelbundet och offentliggörs på justitieministeriets webbplats.

Villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

I sådana fall där det inte föreligger någon rätt till rättshjälp enligt § 66.2 i den österrikiska straffprocesslagen har målsägande rätt till rättshjälp om

 • vederbörande inte kan anlita advokat utan att inkräkta på den nödvändiga försörjningen (jfr ovanstående beskrivning av vad som utgör nödvändig försörjning) och
 • representation av en advokat ligger i rättskipningens intresse, särskilt för att kunna genomdriva eventuella ersättningsanspråk och därigenom undvika civilrättsliga skadeståndsprocesser längre fram.

Villkor för beviljande av rättshjälp till tilltalade

En förutsättning för rättshjälp, utöver att de ovannämnda ekonomiska villkoren är uppfyllda, är att det ligger i rättskipningens intresse att bevilja rättshjälp, framför allt så att det blir möjligt att tillhandahålla ett ändamålsenligt försvar.

Det ligger under alla omständigheter i rättskipningens intresse att en försvarare tillhandahålls när det är fråga om s.k. nödvändigt försvar (notwendige Verteidigung) i den mening som avses i § 61.1 i straffprocesslagen (se nedan), närmare bestämt

 • om den tilltalade är synskadad, hörselskadad eller lider av andra funktionshinder eller saknar tillräckliga kunskaper i rättegångsspråket,
 • vid överklaganden,
 • om målet rör komplicerade sak- eller rättsförhållanden.

I situationer med nödvändigt försvar måste den tilltalade företrädas av en försvarsadvokat. Enligt § 61.1 i straffprocesslagen är det fråga om nödvändigt försvar i följande fall:

 • Om den tilltalade är häktad.
 • Vid förhandlingar som rör förvar på en institution för psykiskt sjuka gärningsmän.
 • Vid förhandlingar som rör förvar på en institution för missbrukande gärningsmän i behov av rehabilitering eller för farliga återfallsförbrytare.
 • Vid rättegång inför en jury eller en panel av lekmannadomare i regiondomstolen (Landesgericht).
 • I mål som prövas av en ensamdomare i regiondomstolen, om brottet kan leda till fängelse i mer än tre år (med undantag för inbrott enligt § 129 Z.1–3 i strafflagen och häleri enligt § 164.4 i strafflagen).
 • Vid överklagande av en dom som meddelats av en jury eller en panel av lekmannadomare.
 • Vid överklagande i syfte att få en ny rättegång till stånd, och vid den offentliga förhandlingen om detta.

Kostnadsfria domstolsförhandlingar

Vid brottmålsprocesser har offer för våldshandlingar, allvarliga hot eller sexuella trakasserier, liksom make, sambo, släkting i direkt led, bror eller syster till en person vars död kan ha orsakats av ett brott, eller andra släktingar som bevittnat brottet, rätt till kostnadsfritt psykosocialt stöd eller rättshjälp för att bevaka offrets rättigheter i brottmålsprocessen. Psykosocialt stöd omfattar offrets förberedelser inför förhandlingarna och den emotionella börda som förhandlingarna orsakar. Det psykosociala stödet eller rättshjälpen lämnas av organisationer för brottsofferstöd som får uppdrag och kontrakteras av justitieministeriet (§ 66.2 i den österrikiska straffprocesslagen).

När det gäller rättsvårdsärenden uttas inga avgifter i förfaranden rörande förmyndarskap, vårdnad och umgängesrätt eller i förfaranden enligt lagen om förvar på en institution (Unterbringungsgesetz) och lagen om rättigheter vid vård på vårdinrättning (Heimaufenthaltsgesetz). Rättshjälp kan beviljas i form av tillfällig befrielse från avgifter vid låg inkomst och små tillgångar, men befrielsens omfattning beror på ansökan och avgörs av domstolen.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Tvistemål

Kostnaderna i tvistemål (inklusive handelsrättsliga mål) regleras i den österrikiska civilprocesslagen (ZPO). Det innebär att varje part inledningsvis måste betala de kostnader som uppstår proportionellt mot deras del i förhandlingarna. Om målet avgörs av domstol i en viss instans ska denna domstol också besluta om rättegångskostnaderna. Principen om objektivt ansvar gäller. Den part som förlorar en tvist ska ersätta den andra parten för alla nödvändiga rättegångskostnader. Om parterna delvis vinner och delvis förlorar ska kostnaderna avräknas mot varandra eller delas proportionellt.

Avsteg från principen om objektivt ansvar är i vissa fall motiverad av skälighetshänsyn, nämligen i följande fall:

 • Om den del av talan som har ogillats inte har medfört några särskilda kostnader.
 • Om nivån på kraven fastställs av sakkunniga eller efter domstolens skön, eller om kostnaderna ska kvittas mot varandra.
 • Om svarandens uppträdande inte har gett anledning att föra talan, och han eller hon redan från början har erkänt kravet.
 • Om skälet till att ett förfarande automatiskt har upphävts eller förklarats ogiltigt beror på en av parterna, kan den parten bli tvungen att betala samtliga kostnader.

Rättsvårdsärenden

Familjerättsärenden (underhåll, umgängesrätt och vårdnadsförhandlingar samt gemensam ansökan om skilsmässa) hanteras inom ramen för rättsvårdssystemet. Den allmänna regeln när det gäller kostnader i rättsvårdsärenden anges i § 78 i lagen om rättsvård (Außerstreitgesetz). Ett stort antal förfaranden omfattas dock av undantag från dessa regler. Även här gäller normalt principen om objektivt ansvar, som emellertid kan frångås på skälighetsgrunder. Dessa grunder är betydligt vidare än de grunder som föreskrivs i civilprocesslagen. Om ingen ersättning krävs ska utgifter ur egen ficka (exempelvis sakkunnigas arvoden) betalas i förhållande till andelarna i den aktuella frågan och om detta inte kan fastställas måste de delas lika.

Detaljer om de olika typerna av förfaranden (underhåll, umgängesrätt och vårdnadsförhandlingar och skilsmässa):

 • Vad gäller skilsmässoförhandlingar skiljer man mellan två typer av skilsmässa, nämligen skilsmässa där parterna är oeniga och skilsmässa där parterna är överens.

Vid skilsmässa där parterna är oeniga gäller särskilda bestämmelser i Österrikes civilprocesslag. Om ingendera parten anses skyldig till att situationen uppkommit, ska kostnaderna delas mellan parterna. Om skälet till skilsmässan är djup och varaktig söndring mellan makarna och om skilsmässodomen innehåller ett avgörande om ansvaret för denna söndring ska den maken dömts som ansvarig betala den andras kostnader.

Skilsmässa genom ömsesidig överenskommelse handläggs enligt bestämmelserna om rättsvård. I detta fall lämnar makarna två identiska framställningar till domstolen och eftersom det inte är aktuellt med några förhandlingar mellan parterna uppstår inga kostnader. Parterna ska dela på utgifter som betalats ur egen ficka.

 • Förfaranden rörande vårdnads- och umgängesrätt hör också till rättsvårdsområdet. I kraft av en undantagsbestämmelse (§ 107.3 i lagen om rättsvård) utdöms inga kostnader i vårdnads- och umgängesförhandlingar.
 • Enligt en annan undantagsbestämmelse (§ 101.2 i lagen om rättsvård) utdöms heller inga kostnader i förhandlingar som rör underhållskrav för minderåriga barn.

Straffrättsliga förfaranden

I brottmålsprocesser ska i princip alla som tilldelas försvarsadvokat eller ett annat ombud själva bära kostnaderna även om advokaten har utsetts av domstolen (§ 393.1 i straffprocesslagen).

I princip ska en person som fällts för brott stå för kostnaderna i målet. Domstolen fastställer betalningsskyldigheten i samband med att domen avkunnas (§ 389.1 i straffprocesslagen). Enligt Länken öppnas i ett nytt fönster§ 381.1 straffprocesslagen kan följande kostnader uppkomma i brottmål:

 • Ett schablonbelopp för att täcka en del av rättegångskostnaderna, som inte specificeras närmare nedan, inbegripet kostnader för de undersökningar och rättsliga åtgärder som är nödvändiga för att verkställa den allmänna åklagarens eller domstolens avgöranden. Dessa kostnader ska enligt punkt 3 i samma bestämmelse beräknas inom ramen för följande gränsbelopp: i mål som prövas med jury i regiondomstol (Landesgericht): 500–10 000 euro; i förfaranden inför regiondomstol med lekmannadomare: 250–5000 euro; i förfaranden inför regiondomstol med ensamdomare: 150–3000 euro; i förfaranden inför distriktsdomstol (Bezirksgericht): 50–1000 euro.
 • Sakkunnigarvoden och i princip även tolkarvoden.
 • Kostnader för information och utlåtanden från myndigheter.
 • Kostnader för den tilltalades transport från ett annat land eller ett vittnes resekostnader från utlandet.
 • Kostnader i samband med ett beslut om frysning av tillgångar samt kostnader för information om bankkonton, för beslagtagande av brev, för information om telekommunikationsuppgifter och för avlyssning av telekommunikation.
 • Kostnader i anslutning till verkställighet av domen, exklusive kostnader för frihetsberövande.
 • Domstolsavgifter med anknytning till domstolsförhandlingarna.
 • Arvoden till försvarsadvokat eller andra företrädare.
 • Ett engångsbelopp för kostnader för psykosocialt stöd och/eller rättshjälp till offret, upp till 1 000 euro.

Med undantag för kostnader som anges under punkterna 3 samt 7–9 betalar staten kostnaderna i förväg. Vid beräkningen av engångsbelopp enligt punkt 1 Z 9 tar domstolen hänsyn till den ersättningsskyldiges betalningsförmåga. Kostnader för medverkan av en tolk hör inte till de kostnader som ska ersättas, i den utsträckning de varit nödvändiga på grund av att den tilltalade saknar tillräckliga kunskaper i domstolsspråket eller om denne på grund av ett funktionshinder annars vore oförmögen att kommunicera med domstolen.

Enligt § 391.1 i straffprocesslagen ska man vid verkställighet av domstolens beslut om rättegångskostnader ta hänsyn till den dömda personens möjlighet att klara de dagliga levnadskostnaderna för sig och sin familj liksom skyldigheten att betala ersättning i enlighet med fällande dom. Om den tilltalade saknar tillgångar och därmed inte kan betala någon ersättning för kostnader, kan domstolen förklara kostnaderna som icke indrivningsbara. Om domstolen bedömer att kostnaderna kommer att kunna drivas in i framtiden ska den berörda personens ekonomiska förmåga granskas på nytt efter en viss period. Den lagstadgade fristen för återbetalning av kostnaderna är fem år efter det att slutlig dom har meddelats. Om domstolen beslutar att den dömde ska bära rättegångskostnaderna och det senare visar sig att han eller hon inte kan betala, har de ansvariga myndigheterna möjlighet att förlänga betalningsfristen, tillåta avbetalningar eller minska de ersättningspliktiga kostnaderna.

Om den dömda personen enligt domstolens avgörande är skyldig att åtminstone delvis ersätta målsäganden för skada som lidits, ska han eller hon också återbetala rättegångskostnaderna i brottmålet till målsäganden.

Enligt § 393.a i straffprocesslagen kan en tilltalad som frikänns ansöka om att staten ska bidra till kostnaderna för hans eller hennes försvar. Detta omfattar nödvändiga utlägg samt en engångssumma för advokatkostnader. Vid fastställandet av engångsbeloppet beaktas försvarets omfattning och komplexitet samt i vilken utsträckning försvarsadvokatens insatser varit nödvändiga eller ändamålsenliga. Beloppet får inte överstiga följande tak: i mål som prövas med jury i regiondomstol (Landesgericht): 5 000 euro; i förfaranden inför regiondomstol med lekmannadomare: 2 500 euro; i förfaranden inför regiondomstol med ensamdomare: 1 250 euro; i förfaranden inför distriktsdomstol (Bezirksgericht): 450 euro.

Om ett straffrättsligt förfarande inleds av målsäganden eller på begäran av en person som inträtt som part i målet enligt § 72 i straffprocesslagen, men förfarandet inte leder till en fällande dom, ska målsägaren eller den som inträtt som part i målet stå för alla kostnader som han eller hon har orsakat. Om det straffrättsliga förfarandet slutar med att målet avskrivs (§§ 198 till 209 i straffprocesslagen) behöver den som inträtt som part i målet inte stå för kostnaderna.

Sakkunnigarvoden

I tvistemål (även handelsrättsliga mål) fördelas en parts kostnader för sakkunnigarvoden i förhållande till i vilken utsträckning parten nått framgång med sin talan (§ 43.1 i civilprocesslagen).

I skilsmässoförfaranden där parterna är oeniga, men där domstolen inte meddelar något beslut i ansvarsfrågan, kvittas parternas utlägg mot varandra. Om en part har stått för mer än hälften kostnaderna ska den andra parten betala mellanskillnaden. Om det i skilsmässodomen fastställs att den ena maken bär ansvaret för skilsmässan, ska den maken ersätta den andres kostnader för sakkunnigarvoden.

I följande förfaranden ska kostnader för sakkunnigarvoden, som i ett första skede täcks av staten, betalas av den part som har gett upphov till kostnaderna eller i vars intresse kostnaderna orsakats: skilsmässoförfaranden där parterna är eniga, förfaranden om vårdnad och umgängesrätt samt förfaranden om underhållskrav för minderåriga barn. Om flera personer är skyldiga att återbetala kostnaderna ansvarar de solidariskt för dessa (§ 1.5 i lagen om betalning till domstol [Gerichtliches Einbringungsgesetz] jämförd med § 2.1 i samma lag).

Nivåerna på sakkunnigarvodena regleras i lagen om rätt till arvode och beror i varje enskilt fall huvudsakligen på innehållet i och omfattningen av de utlåtanden som domstolen begär.

I brottmålsprocesser utgör sakkunnigarvodena en del av rättegångskostnaderna (§ 381.1 i straffprocesslagen), vilka enligt § 389.1 i straffprocesslagen ska betalas av den som fällts till ansvar för brott. Sakkunnigarvodena fastställs av domstolen eller den allmänna åklagarmyndigheten och betalas av staten.

Arvoden till översättare och tolkar

Ovanstående redogörelse gäller även för arvoden till översättare och tolkar.

Bakgrundsmaterial

Österrikes rapport om undersökningen rörande kostnadstransparensPDF(829 Kb)en

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönster§ 32 i lagen om domstolsavgifter

Senaste uppdatering: 16/05/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Polen

Här hittar du information om juridiska kostnader i Polen.

Regler om advokatarvoden och liknande

Advokater

I Polen regleras betalningen i enskilda ärenden genom lagstadgade avtal mellan advokat (adwokat) och klient. Följande faktorer kan beaktas:

 • Hur komplext och omfattande det rättsliga ärendet är.
 • Hur lång tid det tar att utföra uppdraget på ett ordentligt sätt.
 • Advokatens erfarenhet och yrkeskompetens.
 • Tidsfrister.
 • Hur bråttom det är.
 • Andra faktorer.

Enligt justitieministerns förordning om advokatarvoden av den 28 september 2002 (rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie) ska man ta hänsyn till följande faktorer när arvodet fastställs:

 • Ärendets komplexitet och typ.
 • Hur mycket arbete som krävs för att slutföra uppdraget.

Beroende på klientens materiella situation och familjesituation kan advokaten i vissa fall ta ut ett lägre arvode än vad som anges i lagen om rättegångskostnader i tvistemål (ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

I princip betalar den förlorande parten rättegångskostnaderna. Det belopp som domaren fastställer (för det arbete som advokaten har utfört) måste respektera de gränser som anges i justitieministerns förordning om advokatarvoden av den 28 september 2002. Arvodet får därför (enligt punkt 2 i förordningen) inte vara högre än minimibeloppet gånger sex, eller värdet på föremålet för tvisten. Arvodet bestäms också av målets karaktär och syfte och i vilken fas av förhandlingarna man befinner sig. I kapitel 2–5 i förordningen anges minimiarvoden för olika typer av mål.

Rättsliga ombud i övrigt

Övriga rättsliga ombud (radcy prawni) omfattas i Polen av liknande regler som de som gäller för advokater.

Exekutionstjänstemän

I polsk lag (lagen om exekutionstjänstemän och verkställighetsärenden – ustawa o komornikach sądowych i egzekucji) fastställs även arvoden för exekutionstjänstemän (komornicy).

Följande allmänna regler gäller:

I alla ekonomiska ärenden ska arvodet beräknas som en procentandel av den förmodade fordringen. När exekutionstjänstemannen driver in en fordran får det arvode som fordringsägaren betalar inte vara högre än två procent av fordringens värde. Arvodet får inte heller vara lägre än 3 procent av en genomsnittlig månadslön eller högre än detta belopp gånger 5.

Vid indrivning av en fordran tar exekutionstjänstemannen ut en avgift av gäldenären på 15 procent av fordringen. Detta belopp får samtidigt inte vara lägre än 10 procent av en genomsnittlig månadslön eller högre än detta belopp gånger 30.

I ärenden som inte rör ekonomiska frågor, dvs. när exekutionstjänstemannen säkrar och verkställer en fordran som inte är av ekonomisk art, tas ett fast arvode ut.

Fasta kostnader

Fasta kostnader för parter i tvistemål

Lagen om rättegångskostnader i tvistemål innehåller regler om avgifter och utgifter.

En avgift tas ut för varje handling som läggs fram inför domstolen, om en sådan avgift föreskrivs i lagen. Det finns tre typer av avgifter: varierande avgifter, fasta avgifter och grundavgifter.

Avgiftens storlek beror på vilken typ av mål det rör sig om: civilmål, familjemål, handelsmål etc. Man tar också hänsyn till typen av rättslig åtgärd när man fastställer kostnaderna.

Kostnaderna avser avgifter knutna till parternas, vittnens och sakkunnigas deltagande i förhandlingarna. Kostnadernas storlek beror på hur mycket tid och hur stora ansträngningar som har lagts ned i ett visst mål. Det kan röra sig om kostnader för arvoden för tolkar och översättare, kostnader för resor och uppehälle och ersättning till vittnen för förlorad arbetsförtjänst för den tid de har varit tvungna att befinna sig i domstolen. Andra kostnader som omfattas är ersättning till andra institutioner och personer, undersökning av bevismaterial, transport och skydd av djur och föremål, tid i häkte och för att göra kungörelser.

Till detta kommer rättegångskostnaderna. De består av själva rättegångskostnaderna, kostnader för att förbereda rättegången och åtgärder som advokaten eller det juridiska ombudet vidtar för att företräda sin klient (inklusive advokatarvode och arvode för juridisk rådgivning).

Grundregeln är att den förlorande parten ska ersätta den vinnande partens kostnader, så länge som dessa kan anses vara rimliga. Den vinnande parten måste emellertid vänta tills målet har avgjorts innan kostnaderna ersätts. Frågan om vem som ska betala rättegångskostnaderna avgörs sist i en rättegång, precis före slutdomen.

I vilket skede av ett tvistemål måste fasta kostnader betalas?

Betalningen av det belopp som ska betalas bör göras samtidigt som man lämnar in en handling till domstolen – (artikel 10 i lagen om rättegångskostnader i tvistemål).

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

I regel saknas fasta kostnader, och kostnaderna beräknas i stället efter att domen har fallit. Beloppet beror på hur lång tid rättegången pågick, domen och de sakkunnigas arvoden. Fasta kostnader får bara tas ut när en enskild person väcker talan. Han eller hon måste då betala en fast ansökningsavgift.

I vilket skede av ett brottmål måste fasta kostnader betalas?

Fasta kostnader för parter i ett brottmål ska betalas efter en dom (som har vunnit laga kraft och är bindande för parterna).

Fasta kostnader i mål i författningsdomstolen

I artikel 424 i den polska civilprocesslagen anges en möjlighet att lämna in en begäran om förnyad prövning efter en dom i andra instans. Detta kan göras om en dom skadar en part och om det inte har varit möjligt att återkalla avgörandet/domen (en framställning som ifrågasätter om domen är förenlig med lagen).

En sådan begäran kan även göras om oförenligheten med lagen rör en kränkning av grundläggande bestämmelser som rör den allmänna ordningen, en kränkning av grundläggande konstitutionella, mänskliga eller medborgerliga rättigheter och domen meddelades i första instans. I så fall fastställs en obligatorisk avgift i lagen om rättegångskostnader i tvistemål. Det rör sig om en grundavgift på 30 polska zloty, om inte annat föreskrivs i lagen (artikel 14).

Även denna regel har undantag. Vid flera förfaranden är avgiften

 • 40 zloty om framställningen om oförenlighet rör ett utomrättsligt förfarande som domstolen har inlett på eget initiativ,
 • 1 000 zloty när framställningen om oförenlighet rör ett beslut från chefen för konkurrens- och konsumentskyddsmyndigheten,
 • 3 000 zloty när framställningen om oförenlighet rör ett beslut från chefen för det nationella tv- och radiorådet.

I vilket skede i ett författningsmål måste kostnaderna betalas?

Grundavgifterna i ett författningsmål bör betalas när den betalningspliktiga handlingen lämnas in till domstolen (artikel 10 i lagen om rättegångskostnader i tvistemål).

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Juridiska ombud är enligt lag inte ansvariga för resultatet av en rättegång. De är bara skyldiga att vara noggranna och vidta alla åtgärder som behövs för att handlägga målet på ett korrekt sätt. Detta innebär även att juridiska ombud har rätt att själva välja ut information som kan gynna deras klienter.

Vissa skyldigheter anges i uppförandekoderna för advokater/juridiska ombud. Dessa har emellertid utfärdats av advokatsamfundets avdelningar och är av enbart deklarativ karaktär. Brott mot uppförandekoderna medför endast disciplinära åtgärder.

Kostnader

 • Betalas av den vinnande parten.
 • Betalas av den förlorande parten.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om kostnadsbestämmelser i Polen?

Du hittar närmare information (inklusive information om kostnader) på det polska justitieministeriets webbplats. I de flesta fall tillämpas lagen om rättegångskostnader i tvistemål. Det innebär att alla som deltar i en rättegång eller söker information om rättegångskostnader lätt kan hitta de regler som gäller.

Personer som har svårt att förstå lagen om rättegångskostnader kan be sitt ombud (advokat eller juridisk rådgivare) om hjälp. Yrkesutövande advokater kan dessutom tillhandahålla information om och hjälp med olika förfaranden på ett eller flera andra språk.

På vilka språk finns information om kostnadsbestämmelser i Polen?

Denna information finns endast på polska.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Information om medling/förlikning finns i artiklarna 183¹–18315 i den polska civilprocesslagen. Medlares arvoden och omkostnader anges i den förordning som justitieministeriet antog den 30 november 2003. Rent generellt brukar emellertid medlingskostnaderna inte räknas in i rättegångskostnaderna, såvida det inte var domstolen som beordrade medlingen.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Länken öppnas i ett nytt fönsterPolska justitieministeriets webbplats är en del av den polska regeringens officiella webbplats. På webbplatsen beskrivs Polens rättssystem och frågor som rör Polens civilrättslagstiftning, däribland rättegångskostnader. En länk på webbplatsen leder till en förklaring av kostnaderna i tvistemål (bara på polska).

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Det är oerhört svårt att förutsäga hur lång tid olika förfaranden tar eftersom detta beror på hur juridiskt komplext målet är och hur komplexa de faktiska omständigheterna i målet är.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Trots vad som sades ovan går det att beräkna de genomsnittliga kostnaderna för ett visst förfarande. Advokatarvodena fastställs när förfarandet inleds. Denna kostnad baseras på ett avtal mellan klienten och advokaten. När domstolen på eget initiativ utser ett juridiskt ombud regleras kostnaderna i förordningar.

Det går även att beräkna kostnaderna för själva domstolsförfarandet. Avgifterna regleras i lagen om rättegångskostnader i tvistemål och beror på värdet på föremålet för tvisten och vilken typ av mål det rör sig om (t.ex. handelsmål eller skilsmässomål). Parterna får även ta hänsyn till kostnaderna för att kalla sakkunniga.

Moms

Hur lämnas informationen?

De arvoden och kostnader som anges i lagen om rättegångskostnader i tvistemål är skattefria och därför inte momspliktiga. På rättshjälp betalas en fast momssats (23 procent).

Vilka momssatser gäller?

Gällande momssats är 22 procent. De tjänster som tillhandahålls av juridiska rådgivare och advokater beskattas på samma sätt som alla andra tjänster. Beskattningen fastställs i lagen om mervärdesskatt.

Rättshjälp

Gällande inkomstgränser i tvistemål

Personer som vill befrias från rättegångskostnader måste lämna in en formell begäran om detta. Undantag kan beviljas om de kan bevisa att de inte kan täcka kostnaderna utan att de själva eller deras familjer lider skada.

Sökande måste också lämna in en skriftlig förklaring med följande uppgifter: civilstånd, inkomster, inkomsternas ursprung och tillgångar. Om ovanstående villkor uppfylls beviljar domstolen befrielse och ger dessutom gratis rättshjälp (det polska finansministeriet står för kostnaderna för ett juridiskt ombud när rättegången inleds; när rättegången avslutas är den förlorande parten skyldig att på den vinnande partens begäran betala tillbaka dessa kostnader).

Gällande inkomstgränser för tilltalade i brottmål

Det finns ingen fast inkomstgräns för tilltalade. Grundregeln är att sökanden måste bevisa att han eller hon – på grund av sin familjs ekonomiska situation – har svårt att betala kostnaderna.

Gällande inkomstgränser för brottsoffer i brottmål

Det finns ingen fast inkomstgräns för brottsoffer. Brottsoffer kan få rättshjälp om han eller hon – som en av parterna i rättegången – inte kan betala kostnaderna utan att detta påverkar den ekonomiska situationen för hans eller hennes familj.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Som nämndes ovan måste brottsoffret vara part i rättegången. Under förundersökningen är brottsoffret part i egenskap av brottsoffer. Vid själva rättegången måste han eller hon ges ställning som målsägande (partie civile på franska).

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till tilltalade

Det finns inga övriga villkor för att bevilja rättshjälp till tilltalade. Det finns emellertid ytterligare skäl till att bevilja rättshjälp till tilltalade. Rättshjälp är obligatoriskt om

 • den tilltalade är minderårig
 • den tilltalade är döv, stum eller blind
 • det finns goda skäl att ifrågasätta den tilltalades mentala hälsa
 • domstolen anser att det är nödvändigt och påskyndar förfarandena
 • rättegången hålls i en regiondomstol som domstol i första instans, när en person är åtalat för ett grovt brott eller har frihetsberövats
 • domstolsförhandlingarna sker i högsta domstolen.

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Vid allmänt åtal i brottmål står finansministeriet för kostnaderna.

Ungdomsmål är kostnadsfria.

Kärande i vissa mål (t.ex. mål som rör underhållskyldighet, oskäliga avtalsklausuler) är befriade från rättegångskostnader (artikel 96 i förordningen om kostnader i tvistemål).

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Grundregeln är att den förlorande parten är skyldig att ersätta de grundläggande rättegångskostnaderna och ersätta den vinnande partens advokatkostnader. De kostnader som ska betalas anges i den polska civilprocesslagen (artiklarna 98–110). Det rör sig framför allt om ersättning av kostnader för själva rättegången, transporter, förlorad arbetsförtjänst och advokatarvoden.

Arvoden för sakkunniga

Domstolen fastställer arvoden för sakkunniga. Arvodet beror på vad målet handlar om, den sakkunniges kvalifikationer, tidsåtgång och arbetets omfattning.

Arvoden för översättare och tolkar

Arvodet beror på om översättningen/tolkningen beställs av staten eller begärs av privata företag.

I förordningen om arvoden för auktoriserade översättare (antagen av justitieministern den 25 januari 2005 – officiella tidningen 2007, nummer 41, position 265) fastställs de arvoden som offentliga institutioner ska betala. Enligt lagen avgörs kostnaderna av följande faktorer: källspråk och målspråk (baserat på den allmänt spridda uppfattningen att det vanligtvis är lättare och därför billigare att översätta från ett främmande språk till översättarens eget språk). Övriga faktorer är terminologi och grad av specialisering.

Utanför den offentliga sektorn regleras kostnaderna vanligtvis genom avtal som upprättas mellan översättaren/tolken och hans eller hennes kund.

Källor:

 • Justitieministeriets förordning om advokatarvoden av den 28 september 2002 – officiella tidningen 2002, nummer 163, position 1348.
 • Lagen om rättegångskostnader i tvistemål – officiella tidningen 2005, nummer 167, position 1398.
 • Justitieministerns förordning om ersättning av edsvurna översättare av den 25 januari 2005 – officiella tidningen 2007, nummer 41, position 265.

Relaterade dokument

Polens rapport om undersökningen om insyn i kostnaderna för civilrättsliga förfarandenPDF(396 Kb)en

Senaste uppdatering: 11/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Portugal

På den här sidan hittar du information om rättsliga kostnader i Portugal.

Regelverk för juristyrkenas arvoden

1. Solicitadores

I Portugal regleras arvodena för den särskilda kategorin solicitadores, inom exekutionsväsendet, av lag (portaria) nr 331-B/2009 av den 30 mars 2009 (artiklarna 11-25).

2. Juridiska ombud

Portugal saknar bestämmelser om ersättning till juridiska ombud.

3. Advokater

Portugal saknar bestämmelser om nivån på ersättningen till advokater.

4. Exekutionstjänstemän

Kostnader för att anlita exekutionstjänstemän för verkställighet regleras i artikel 9 och i tabell II i förordningen om processuella kostnader som antogs genom lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari, samt i lag (portaria) nr 331-B/2009 av den 30 mars (artiklarna 11–25).

5. Advokater som tjänstgör inom ramen för rättsligt skydd

Arvoden för advokater som tjänstgör inom ramen för det rättsliga skyddet regleras i lag (portaria) nr 1386/2004 av den 10 november och lag (portaria) nr 10/2008 av den 3 januari, ändrad genom lag (portaria) nr 210/2008 av den 29 februari.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i civilrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i civilrättsliga förfaranden

De fasta kostnader som ska bäras av parterna i civilrättsliga förfaranden regleras i artiklarna 5–7 och i tabellerna I och II i bilagan till förordningen om processuella kostnader som antogs genom lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari.

Faser när fasta kostnader måste betalas i civilrättsliga förfaranden

Rättsliga avgifter ska i regel betalas när förfarandet inleds och när datum för förhandlingen sätts ut. Experter och exekutionstjänstemän får i regel ersättning innan de ingriper i förfarandet.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

De fasta kostnader som ska bäras av parterna i brottmål fastställs i artikel 8 och tabell III i bilagan till förordningen om processuella kostnader som antogs genom lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari.

Faser när fasta kostnader måste betalas i brottmål

I vilket skede fasta kostnader i brottmål ska erläggas beror på vem i förfarandet som avses och vilken handling som ska utföras. De enda gånger kostnaderna måste betalas samtidigt som handlingen utförs är när målsägande ansöker om att biträda åtalet. För handlingar som rör den tilltalade och övriga åtgärder avseende målsägande betalas kostnaderna när det aktuella förfarandet (utredning, dom eller överklagande) avslutats, i enlighet med domarens beslut.

Fasta kostnader i författningsrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för parter i författningsrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för parter i författningsrättsliga förfaranden vid författningsdomstolen regleras av artiklarna 6-9 i lagdekret nr 303/98 av den 7 oktober 1998, ändrat genom lagdekret nr 91/2008 av den 2 juni 2008.

Faser när fasta kostnader måste betalas i författningsrättsliga förfaranden

De fasta kostnaderna betalas först i slutfasen av förfarandet.

Förhandsinformation från advokater och andra juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Juridiska ombud är etiskt och rättsligt skyldiga att tillhandahålla information om parternas rättigheter och skyldigheter eftersom de har mycket god kännedom om möjligheterna till framgång och de kostnader som är involverade.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Portugal?

Mer information om kostnader i Portugal finns på:Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx

På vilka språk kan jag få information om bestämmelser om kostnader i Portugal?

Information om bestämmelser om kostnader finns endast på portugisiska.

Var hittar jag information om medling?

Information om medling, i synnerhet om offentliga system för medling i handelsrättliga, familjerättsliga, arbetsrättsliga eller straffrättsliga ärenden finns på: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/

Var hittar jag information om hur länge olika förfaranden brukar ta?

Information om hur länge ett förfarande brukar ta finns på webbplatsen för statistik om Portugals rättsväsen - Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Var hittar jag information om hur mycket ett visst förfarande kan komma att kosta?

Informationen finns inte tillgänglig och kan endast erhållas via olika skalor eller tabeller för kostnader.

Var finns information om moms?

Kostnader för rättsliga förfaranden är i princip inte momspliktiga. Arvoden till jurister är momspliktiga, men uppgifterna om lagstadgade kostnader inkluderar inte moms.

Vilka är de tillämpliga momssatserna?

Det finns ingen information om tillämpliga momssatser.

Rättshjälp

Inkomstgränser inom det civilrättsliga området

Formeln för att beräkna inom vilken inkomstgräns man har rätt till rättshjälp i civilrättsliga förfaranden finns i bilagan till lag nr 34/2004 av den 29 juli 2004, ändrad genom lag nr 47/2007 av den 28 augusti 2007.

Inkomstgränser inom det straffrättsliga området

Formeln för att beräkna inom vilken inkomstgräns man har rätt till rättshjälp inom det straffrättsliga området finns i bilagan till lag nr 34/2004 av den 29 juli 2004, ändrad genom lag nr 47/2007 av den 28 augusti 2007.

Inkomstgränser för brottsoffer

Det finns ingen inkomstgräns för rättshjälp till brottsoffer.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer:

Det finns andra villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer. Brottsoffer erlägger inga arvoden när de företräds av samfundet för stöd till brottsoffer.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till åtalade

Det finns flera villkor som ska vara uppfyllda innan tilltalade beviljas rättshjälp. Vissa krav ställs på den tilltalades ekonomiska situation och hjälpen beräknas i enlighet med artikel 39 i lag nr 34/2004 av den 29 juli 2004, ändrad genom lag nr 47/2007 av den 28 augusti 2007.

Kostnadsfri rättegång

Rättegångar kan vara kostnadsfria för en eller flera parter, på grund av befrielse från rättegångskostnader eller beslut om rättshjälp.

När betalar den tappande parten den vinnande partens kostnader?

Den part som vinner målet har i regel rätt att få ersättning för sina kostnader av den tappande parten, i de proportioner som domaren fastställer enligt det slutliga avgörandet. Den vinnande partens rätt till ersättning bortfaller om den tappande parten fått rättshjälp och därmed fritas från skyldigheten att betala kostnader.

Arvoden för sakkunniga

Vanligen betalar parten de sakkunnigas arvoden. Om parten fått rättshjälp betalas sakkunnigarvodena av Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça.

Arvoden för översättare och tolkar

Vanligen betalar parten översättarnas och tolkarnas arvoden. Om parten fått rättshjälp får översättare och tolkar istället ersättning via Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça.

Centrala dokument

Portugals rapport om undersökningen om insyn i kostnaderna för civilrättsliga förfarandenPDF(781 Kb)en

Senaste uppdatering: 11/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Rumänien

Den här sidan innehåller information om rättegångskostnader i Rumänien.

Regler om advokatarvoden och liknande

Advokater

Allmänna frågor

Advokatarvoden är rörliga och beror på målets svårighetsgrad, omfattning och varaktighet. Advokaten och klienten får själva komma överens om arvodets storlek, så länge det ligger inom lagens gränser och yrkets stadgar.

Arvodets storlek kan baseras på följande:

 • En timpenning som debiteras för antalet arbetade timmar.
 • Ett fast belopp.
 • Ett belopp som betalas ut vid vinst i målet. Utöver det fasta beloppet kan advokaten begära ett extra, fast eller rörligt belopp som betalas ut vid vinst i målet (det är dock strängt förbjudet att basera advokatarvodet enbart på utgången i målet).
 • En kombination av timpenning och fasta arvoden, oavsett utgången i målet.

Det är nästintill omöjligt att göra en uppskattning av arvodets storlek, eftersom denna uppgift endast kan fås efter att ha presenterat ärendet för en advokat. Advokaten gör därefter en bedömning av vilket arvode som ska betalas, med hänsyn till alla nödvändiga aspekter, framförallt arbetsbördan, värdet av rättstvisten och även den tvistande partens natur.

Delgivningsmän (exekutionstjänstemän)

Allmänna frågor

Nivån på arvodet beror på vilken typ av verkställighetsåtgärd som ska vidtas enligt en dom eller ett beslut om verkställighet. Förteckningen över arvoden har upprättats av Justitieministeriet, i samarbete med Länken öppnas i ett nytt fönsterden nationella sammanslutningen av exekutionstjänstemän. Exekutionstjänstemän betalas av den part som har begärt att ett visst förfarande ska verkställas. I allmänhet betalas de per uppdrag.

Om uppdraget gäller krav på ekonomisk ersättning är de högsta tillåtna arvodena enligt nedan:

Vid en fordran på upp till och med 50 000 RON

Maxbeloppet är 10 procent av värdet av fordran (om exempelvis värdet av fordran är 40 000 RON får inte arvodet överstiga 400 RON eller 100 EUR).

Vid en fordran på 50 000 – 80 000

Maxbeloppet är ett fast belopp på 5 000 RON plus 3 procent av det belopp som överstiger 50 000 RON.

Vid en fordran på 80 000 – 100 000

Maxbeloppet är 5 900 RON plus 2 procent av det belopp som överstiger 80 000 RON.

Vid en fordran som överstiger 100 000

Maxbeloppet är ett fast belopp på 6 300 RON plus 1 procent av det belopp som överstiger 100 000 RON.

Detaljerad information om lägsta och högsta tillåtna arvode beroende på typ av uppdrag

Arvoden som debiteras före dom (innan talan väcks)

Underrättelse om och delgivning av rättegångshandlingar

Mellan 20 leu (5 euro) och 400 leu (100 euro).

Fastställande av de faktiska omständigheterna och inventering av egendom (artikel 239 i civilprocesslagen)

Mellan 100 leu (25 euro) och 2 200 leu (550 euro) om gäldenären är en fysisk person eller 5 200 leu (1 300 euro) om gäldenären är en juridisk person.

Registrering av ett erbjudande

Mellan 50 leu (12,50 euro) och 350 leu (87,50 euro).

Beslagtagande

10 procent av värdet i samtliga fall.

Kvarstad

Mellan 100 leu (25 euro) och 1 200 leu (300 euro) om gäldenären är en fysisk person eller 2 200 leu (550 euro) om gäldenären är en juridisk person.

Juridisk rådgivning om exekutionstitlar

Mellan 20 leu (5 euro) och 200 leu (50 euro).

Arvoden som debiteras under förfarandet

Utmätning

60 RON (15 EUR) är det lägsta arvodet för en fordran på upp till 1000 RON (250 EUR)

60 RON plus 2 procent av det belopp som överstiger 1000 RON vid en fordran på över 1000 RON

För en fordran på upp till 50 000 leu (12 500 euro) får arvodet uppgå till 10 procent av värdet av fordran.

För en fordran på 50 001–80 000 leu (20 000 euro) är arvodet 3 procent av värdet av fordran.

För en fordran på 80 001–100 000 leu (25 000 euro) är arvodet 2 procent av värdet av fordran.

För en fordran som överstiger 100 000 leu är arvodet 1 procent av värdet av fordran.

Fordran vid utebliven betalning av växlar, skuldebrev eller checkar

Minimiarvode 150 RON (37,5 EUR)

Ett maxbelopp på 400 leu (100 euro).

Juridisk kvarstad

Minimiarvode 100 RON (25 EUR)

Ett maxbelopp på 1 200 leu (300 euro) om gäldenären är en fysisk person eller 2 200 leu (550 euro) om gäldenären är en juridisk person.

Arvoden som debiteras efter förfarandet (när domstolen har avkunnat sin dom)

Beslut om vårdnad av barn (minderårig) eller fastställande av minderårigs boende

Mellan 50 leu (ca 12,50 euro) och 1 000 leu (250 euro).

Umgängesrätt med barn (minderårig)

Mellan 50 leu (ca 12,50 euro) och 500 leu (125 euro).

Vid skuldindrivning

Indrivning av skulder/fordringar genom åtal/utmätning rörande lös egendom

Minimiarvode

60 RON (15 EUR för en fordran upp till 1 000 RON (250 EUR)

60 RON plus 2 procent av det belopp som överstiger 1000 RON vid en fordran på över 1000 RON

Maxarvode

Upp till 10 procent för en fordran på upp till 50 000 leu (12 500 euro).

3 procent för en fordran på 50 001‑80 000 leu (20 000 euro).

2 procent för en fordran på 80 001‑100 000 leu (25 000 euro).

1 procent för en fordran som överstiger 100 000 leu.

Indrivning av skulder/fordringar genom åtal/utmätning rörande fast egendom

Minimiarvode

150 RON (37,5 EUR) för en fordran på upp till 1 000 RON (250 EUR)

150 RON (37,5 EUR) plus 2 procent av det belopp som överstiger 1000 RON vid en fordran på över 1000 RON

Maxarvode

Upp till 10 procent för en fordran på upp till 50 000 leu (12 500 euro).

3 procent för en fordran på 50 001‑80 000 leu (20 000 euro).

2 procent för en fordran på 80 001‑100 000 leu (25 000 euro).

1 procent för en fordran som överstiger 100 000 leu.

Sakkunniga

Arvoden för sakkunniga är rörliga. Arvodet för en sakkunnig bedömning fastställs av det organ som har begärt bedömningen, och beror på hur komplicerad bedömningen är, arbetets omfattning och den sakkunnigas yrkesmässiga eller vetenskapliga kompetens.

 • En sakkunnigs bedömning genomförs på begäran av domstolarna, åklagarmyndigheterna eller andra organ med uppgift att fastställa fakta eller omständigheter i ett mål genom att anlita en sakkunnig som godkänts av justitieministeriet.
 • Den berörda parten har rätt att begära att bedömningen genomförs av den sakkunniga som utsetts, tillsammans med en annan sakkunnig eller en specialist, som rådgivare till parten, och som också utsetts av den part som betalar, och som är godkänd av det rättsliga organ som har begärt bedömningen. Den sakkunnigas arvode fastställs gemensamt av parten och den sakkunniga, på grundval av ett avtal mellan dem, och betalas av den part som utsett den sakkunniga.

Fasta kostnader

Fasta kostnader för parter i civilrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för att väcka åtal i domstol: domstolsavgift och stämpelavgift

En talan som väcks i domstol och som omfattas av domstolsavgifter måste få en juridisk stämpel.

Domstolsavgift

Domstolsavgifterna kan variera från ca 0,50 euro till över 1 500 euro.

Vid en ekonomiskt kvantifierbar fordran (t.ex. i underhållsmål, kommersiella mål) varierar domstolsavgifterna beroende på värdet av fordran:

Värdet av fordran

Domstolsavgiftens storlek

Upp till 39 leu.

2 leu.

39,01–388 leu.

2 leu, plus 10 procent av det belopp som värdet av fordran överstiger 39 leu.

388,01–3 879 leu.

37 leu, plus 8 procent av det belopp som värdet av fordran överstiger 388 leu.

3 879,01–19 395 leu.

316 leu, plus 6 procent av det belopp som värdet av fordran överstiger 3 879 leu.

19 395,01–38 790 leu.

1 247 leu, plus 4 procent av det belopp som värdet av fordran överstiger 19 395 leu.

38 790,01–193 948 leu.

2 023 leu, plus 2 procent av det belopp som värdet av fordran överstiger 38 790 leu.

Över 193 948 leu.

5 126 leu, plus 1 procent av det belopp som värdet av fordran överstiger 193 948 leu.

Vid en familjerättslig fordran är domstolsavgifterna följande:

Vid skilsmässa som beror på försämrade familjerelationer eller skilsmässa som makarna gemensamt kommit överens om (artikel 38.1–2 i den rumänska familjelagen).

39 leu (10 euro).

Vid skilsmässa som beror på att en av makarna på grund av allvarlig sjukdom inte kan utföra sina familjerelaterade förpliktelser (artikel 38.3 i den rumänska familjelagen) och skilsmässa som beror på att en av makarna har låg inkomst (lägre än minimilönen i landet) eller helt saknar inkomst.

8 leu (2 euro).

Vid vårdnadstvister för att fastställa var det minderåriga barnet ska ha sin fasta bostad och för erkännande av barn för att använda en förälders namn.

6 leu (2,50 euro).

 • Stämpelavgift (ca 1 euro) – varierar mellan 1,5 och 5 leu.
 • Domstolsavgöranden – kostnad för ett domstolsavgörande (ca 1 euro).

Domstolsavgöranden, stämningar och underrättelser meddelas parterna, vittnen, sakkunniga och andra personer eller institutioner som är inblandade i rättstvisten utan kostnad.

Det är belagt med en avgift att ta del av eller kopiera handlingar i målet och intyg från rättens sekreterare (högst 4 leu).

 • Kostnad för att ta del av ett bestyrkt domstolsavgörande (mindre än 1 euro).

Ansökan om att få kopior av slutliga och oåterkalleliga domstolsavgöranden från domstolen.

Stämplas till en domstolsavgift på 2 leu.

Andra förfaranden: fasta kostnader

Arvoden för översättare och tolkar

1. Arvoden för översättare och tolkar

Arvodena fastställs av den domstol som utser tolken eller översättaren. Minimiarvodet på 20 leu höjs

 • med 50 procent om översättaren översätter till eller från ett orientaliskt språk (japanska, kinesiska) eller mindre använda språk, alternativt vid brådskande översättningar (inom 24–48 timmar),
 • med 100 procent för simultantolkning, alternativt för tjänster under veckoslut, helgdagar eller arbetsfria dagar, eller kl. 22–06.

Den exakta taxan är följande:

För auktoriserade tolkar

23,15 (ca 6 euro) per timme, eller i tillämpliga fall för mindre än en timme (del av en timme).

För översättningar

33,56 leu (ca 8 euro) per sida.

Moms läggs till dessa belopp om lagen föreskriver detta.

2. Arvoden för delgivningsmän (exekutionstjänstemän)

Arvodets storlek beror på hur mycket arbete som krävs för att verkställa ett domstolsavgörande eller en exekutionstitel enligt lag. En arvodestabell har dock fastställts av ministeriet för rättsliga frågor och medborgerliga fri- och rättigheter i samråd med Länken öppnas i ett nytt fönsterexekutionstjänstemännens fackförbund. Se kapitlet om arvoden för delgivningsmän ovan.

Överklaganden

Kostnaderna för ett överklagandeförfarande är av liknande slag som för en rättegång i förstainstansrätten men uppgår till 50 procent av kostnaderna för en rättegång.

Skede i det civilrättsliga förfarandet där fasta kostnader måste betalas

1. Domstolsavgifter

Dessa ska betalas i förväg, innan de relevanta handlingarna mottas, handläggs eller utfärdas eller innan den begärda tjänsten utförs. I praktiken betalar käranden den domstolsavgift som han eller hon bedömer vara korrekt när talan väcks. Vid första förhandlingen fastställer domstolen de domstolsavgifter som ska betalas och ber parten att betala den eventuella mellanskillnaden.

2. Arvoden för exekutionstjänstemän

Kostnaderna för att verkställa en dom måste betalas i förväg av den part som har begärt detta. Förhandsbetalning av exekutionstjänstemannens arvode får dock inte vara ett villkor för att verkställa ett domstolsavgörande.

3. Arvoden för tolkar

Den part som har begärt tolktjänsterna måste betala den avgift som domstolen fastställer, officiella resekostnader eller tolkens arvode inom 5 dagar från det att avgiften fastställdes.

4. Arvoden för sakkunniga

När en sakkunnigs eller ett vittnes redogörelse godtas ska den part som begärt den betala det belopp som domstolen fastställer för utredningskostnader, officiella resekostnader eller den sakkunnigas arvode inom 5 dagar. Domstolen kan även besluta att parterna ska dela på kostnaderna.

Fasta kostnader i straffrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för parter i straffrättsliga förfaranden

Det finns inga fasta kostnader för parter i straffrättsliga förfaranden.

Fasta kostnader i författningsrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för parter i författningsrättsliga förfaranden

Det finns inga fasta kostnader i författningsrättsliga förfaranden.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

I Rumänien har juridiska ombud inte någon direkt skyldighet att lämna förhandsinformation till parterna om deras rättigheter och skyldigheter, deras utsikter att vinna målet eller om rättegångskostnaderna. Enligt juristyrkets stadgar har advokaten dock en skyldighet att ge klienten omedelbar, samvetsgrann, korrekt och omsorgsfull rådgivning.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Rumänien?

Det är inte särskilt lätt att få tag i information om vilka bestämmelser som gäller för olika kostnader. Denna information offentliggörs inte på offentliga institutioners webbplatser, och det finns inte heller några broschyrer om detta. Informationen kan fås direkt från de personer som arbetar inom området eller i följande lagar som handlar om rättegångskostnader.

 1. Domstolsavgifter och stämpelavgifter regleras i lag nr 146/1997 om domstolsavgifter och förordning nr 32/1995 om stämpelavgifter.
 2. Advokatarvoden regleras i Länken öppnas i ett nytt fönsterlag nr 188/2000 om exekutionstjänstemän och föreskrift nr 2550/C av den 14 november 2006 om godkännande av lägsta och högsta arvode för tjänster som tillhandahålls av exekutionstjänstemän.
 3. Arvoden för sakkunniga sunt reglementate de Codul de procedură civilă și de Ordonanța de Guvern nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară.
 4. Arvoden för översättare och tolkar regleras i civilprocesslagen, i lag nr 178 och i Länken öppnas i ett nytt fönsterförordning nr 772 av den 5 mars 2009 om fastställande av arvoden för auktoriserade tolkar och översättare.

På vilka språk kan jag få information om regler om kostnader i Rumänien?

Lagstiftningen som reglerar kostnader finns enbart på rumänska.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Medling/förlikning regleras i lag nr 192/2006 om medling och organisering av medlaryrket. Enligt denna lag har medlaren rätt till ett arvode som parterna kommer överens om, samt ersättning för kostnader som uppstår i samband med medlingen.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Statistik om hur lång tid olika förfaranden i genomsnitt tar finns i årsrapporten om det rumänska rättsväsendets verksamhet. Rapporten är på rumänska och finns på Högsta rättsrådets offentliga webbplats (se kapitel 3.4 om Länken öppnas i ett nytt fönsterkvalitetsindikatorer för juridisk verksamhet, s. 155–162).

Moms

Det tas inte ut någon moms på vare sig domstolsavgifterna, stämpelavgiften eller advokatarvodena i avtalet om rättslig hjälp.

Moms tas ut på översättning av dokument, om lagen föreskriver detta.

Rättshjälp

Tillämpliga inkomstgränser på det civilrättsliga området

Genomsnittlig månatlig nettoinkomst per familjemedlem

Villkor för beviljande

Mindre än 500 leu (ca 125 euro)

Om inkomsten ligger under gränsvärdet i minst två månader innan talan väcks står staten för hela rättegångskostnaden i målet.

Mindre än 800 leu (ca 200 euro)

Om inkomsten ligger under gränsvärdet i minst två månader innan talan väcks står staten för 50 procent av rättegångskostnaderna i målet.

Rättshjälp beviljas även i följande fall:

 • När de fastställda eller beräknade rättegångkostnaderna riskerar att begränsa personens konstitutionella rätt till rättslig prövning.
 • Om personens rätt till rättslig prövning riskerar att begränsas på grund av skillnader i levnadskostnader mellan Rumänien och den medlemsstat där personen är bosatt.
 • Oavsett vilken inkomst bidragstagaren har, när rätten till rättshjälp eller fri rättshjälp föreskrivs i en särskild lag som en skyddsåtgärd för bidragstagaren (om denne är minderårig, har ett funktionshinder eller befinner sig i en annan speciell situation).

Tillämpliga inkomstgränser för svarande på det straffrättsliga området

Gränsvärden tillämpas endast i tvistemål. I brottmål regleras frågan främst av artikel 171 i straffprocesslagen. Svaranden beviljas rättshjälp i följande fall:

 1. När svaranden är minderårig.
 2. När svaranden har varit intagen på en anstalt för återanpassning eller ungdomsvård.
 3. När svaranden redan har varit anhållen eller häktad i samband med annat/andra brottmål.
 4. När svaranden varit intagen på sjukhus eller varit föremål för tvångsvård.
 5. När kriminalpolisen eller domstolen bedömer att svaranden inte kan försvara sig själv.
 6. När det lagstadgade straffet för det brott som svaranden är misstänkt för är livstids fängelse eller fängelse i minst fem år.

Tillämpliga inkomstgränser för brottsoffer

Gränsvärden tillämpas inte på brottsoffer. I brottmål regleras frågan främst av artikel 173 i straffprocesslagen.

Kostnadsfria rättegångar

Följande områden är enligt lag befriade från rättegångskostnader:

 • Alla mål som rör 1) skydd och främjande av barnets rättigheter (regleras i lag nr 272/2004 om skydd och främjande av barnets rättigheter), 2) förmyndarskap, 3) förvaltarskap, 4) stöd till personer som lider av allvarlig psykisk sjukdom (störning).
 • Mål som rör lagenlig och avtalsenlig skyldighet om underhåll av barn och alla mål som rör adoption (regleras i lag nr 273/2004 om adoption).
 • Andra mål i enlighet med olika lagar.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

I tvistemål regleras vem som ska stå för kostnaderna eller få ersättning för kostnader i artiklarna 274‑276 i civilprocesslagen. I princip gäller följande:

 • Den förlorande parten är skyldig att (på begäran) betala rättegångskostnaderna.
 • Domaren får inte nedsätta domstolsavgiften eller några andra kostnader som den vinnande parten betalar.
 • Om svaranden erkänner kärandens yrkanden vid första förhandlingen behöver han eller hon i princip inte betala rättegångskostnaderna, såvida delgivningsmannen inte officiellt har underrättat svaranden genom det särskilda förfarande före dom som presenterades ovan.

I brottmål regleras vem som ska stå för kostnaderna eller få ersättning för kostnader i artiklarna 189–193 i straffprocesslagen. I princip gäller följande:

 • Staten eller parterna betalar de kostnader som är nödvändiga för att genomföra en rättegång, administrera bevis, underhålla viktiga bevismedel, betala advokatarvoden och andra kostnader i samband med rättegångar i brottmål.
 • Vid fällande dom måste svaranden stå för statens rättegångskostnader, med undantag för kostnader för tolkar som utsetts av rättsliga myndigheter och i fall där det beviljats fri rättshjälp.
 • Vid friande dom eller om fallet läggs ned betalas statens rättegångskostnader enligt följande:

Vid friande dom, av a) offret, i den mån det är offret som ådragit sig kostnaderna, b) den part vars civilrättsliga talan avslagits, i den mån parten ådragit sig kostnaderna, c) svaranden, om denne, trots friande dom, fortfarande måste betala skadestånd.

Om åtalet läggs ned, av a) svaranden, om domstolen beslutat att ersätta det straffrättsliga ansvaret med ett annat eller om det finns skäl att inte utdöma något straff, b) båda parter, vid en förlikning, c) offret, om anmälan dras tillbaka eller inkom för sent till domstolen.

 • Vid amnesti, preskription eller om anmälan dras tillbaka, samt om det finns skäl att inte utdöma något straff och om den tilltalade kräver att rättegången ska fortsätta, kan offret eller svaranden få stå för rättegångskostnaderna, beroende på andra relaterade bestämmelser.
 • I alla andra fall betalar staten för sina egna rättegångskostnader.

Arvoden för sakkunniga

I artikel 274 i civilprocesslagen föreskrivs att den förlorande parten på begäran ska betala rättegångskostnaderna, inbegripet arvoden för sakkunniga som den vinnande parten har betalat ut ersättning till.

Bakgrundsmaterial

Rumäniens landrapport om studien om insyn i kostnaderPDF(544 Kb)en

Senaste uppdatering: 24/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Slovenien

Här får du information om rättegångskostnaderna i Slovenien.

Regler om advokatarvoden och liknande

Advokat

Advokatarvodet regleras genom lagen om advokatarvoden (Sloveniens officiella tidning 67/2008; 35/2009-ZOdv-C, i kraft från och med den 1 januari 2009 till och med den 9 maj 2009). Denna lag gäller tills det slovenska advokatsamfundet antar nya advokatarvoden, som måste godkännas av justitieministern.

Notarie

Notariearvodet regleras genom notarietaxan (Sloveniens officiella tidning 94/2008), som antas av justitieministern. Innan taxan antas överlämnas den av ministern till slovenska notariekammaren för kommentarer och yttranden, men dessa är inte rättsligt bindande för ministern.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i civilrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i civilrättsliga förfaranden

De fasta kostnaderna omfattar följande:

 • Domstolsavgifter.
 • Advokatarvoden.
 • Sakkunnigarvoden.
 • Översättar- och tolkarvoden.
 • Resekostnader (t.ex. för vittnen och sakkunniga).

När under civilrättsliga förfaranden måste de fasta kostnaderna vara betalda?

Domstolsavgifter och andra kostnader ska normalt betalas efter det att domstolen har kommit med ett slutligt avgörande och det har vunnit laga kraft. Alternativt ska de betalas när domstolen senare utfärdar ett särskilt beslut om förfarandets kostnader och det beslutet har vunnit laga kraft.

I vissa fall betalas avgifterna när domstolen fäller ett avgörande (t.ex. socialrättsliga tvister vid domstolar i första instans, förfaranden som rör fastighetsregistret samt avgöranden i första instans om skadestånd).

Vid förfaranden i testamentsmål betalas avgiften i slutet av förhandlingen – när den avlidnes exakta kvarlåtenskap är känd.

Advokatarvoden måste betalas efter det att domstolen utfärdat ett beslut om rättegångskostnaderna. Advokater kan begära att delar av eller hela arvodet ska betalas i förskott, vilket är allmän praxis.

Den part som föreslår en bedömning av bevisningen (t.ex. av en sakkunnig eller ett vittne) eller att en översättare eller tolk ska anlitas måste betala dessa kostnader i förskott.

Fasta kostnader i straffrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i straffrättsliga förfaranden

De fasta kostnaderna omfattar följande:

 • Domstolsavgifter.
 • Advokatarvoden (beroende på antalet förhandlingar).
 • Sakkunnigarvoden.
 • Översättar- och tolkarvoden.
 • Resekostnader (t.ex. för vittnen och sakkunniga).

När under straffrättsliga förfaranden måste de fasta kostnaderna vara betalda?

Domstolsavgifter och andra kostnader ska normalt betalas efter det att domstolen har kommit med ett slutligt avgörande.

Advokatarvoden ska betalas efter det att domstolen har utfärdat ett beslut om rättegångskostnaderna. Advokater kan begära att delar av eller hela arvodet ska betalas i förskott, något som normalt begärs.

Fasta kostnader i författningsrättsliga förfaranden

Fasta kostnader för målsägande i författningsrättsliga förfaranden

Det förekommer inga domstolsavgifter i författningsrättsliga förfaranden. Andra kostnader (t.ex. advokatarvoden och resekostnader) ingår i respektive parts egna utgifter.

När under författningsrättsliga förfaranden måste de fasta kostnaderna vara betalda?

Advokatarvoden ska vara betalda i slutet av förhandlingarna. Advokater kan begära att delar av eller hela arvodet ska betalas i förskott, något som normalt begärs.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Advokater är inte skyldiga enligt lag att informera om rättigheter och skyldigheter, möjligheterna till framgång och kostnader i samband med förfarandet. Advokatens betalningskrav måste däremot anges på en särskild faktura som innehåller information om avgifter och kostnader. När advokat och klient enas om att arvoden och kostnader inte ska fastställas i enlighet med lagen om advokatarvoden utan enligt ett särskilt avtal, måste detta avtal utformas enligt vissa regler.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om kostnader i Slovenien?

Rättegångskostnaderna regleras genom följande lagtexter:

 • Lagen om domstolsavgifter – Zakon o sodnih taksah (Sloveniens officiella tidning 37/2008).
 • Lagen om advokatarvoden – Zakon o odvetniški tarifi (förändringar beräknas ske inom en snar framtid).
 • Notarietaxan – Notarska tarifa (Sloveniens officiella tidning 94/2008, 32/2011. En ändring väntas inom kort).
 • Regler för rättstolkar – Pravilnik o sodnih tolmačih (Sloveniens officiella tidning 49/2002, 75/2003 och 71/2007).
 • Regler för domstolars sakkunniga och värderare – Pravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Sloveniens officiella tidning 7/2002, 75/2003, 72/2005, 71/2007 och 84/2008).
 • Straffprocesslagen – Zakon o kazenskem postopku (Sloveniens officiella tidning 32/2012).
 • Ersättningsregler vid straffrättsliga förfaranden – Pravilnik o povrnitvni stroškov v kazenskem postopku (Sloveniens officiella tidning 61/1997, 68/1997 - popr. 62/2008).
 • Civilprocesslagen – Zakon o pravdnem postopku (Sloveniens officiella tidning 73/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - Odl. US, 121/08 - Skl. US, 57/09 - Odl. US, 12/10 - Odl. US, 50/10 - Odl. US, 107/10 - Odl. US, 75/12 - Odl. US in 76/12 – popr.).

Ovannämnda rättsakter finns på Sloveniens rättsportal på nätet, Länken öppnas i ett nytt fönstercentret för rättsinformation, eller i andra nationella lagstiftningsregister.

På vilka språk kan jag få information om kostnaderna i Slovenien?

Informationen är endast tillgänglig på slovenska.

Var hittar jag information om medling/förlikning?

Information om medling finns på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterEuropeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område under Alternativa system för tvistlösning.

Även justitieministeriet redovisar på sina webbplatser vilka domstolar som erbjuder domstolsanknuten medling (t.ex. Länken öppnas i ett nytt fönsterDistriktsdomstolen i Ljubljana).

Ytterligare information finns också på webbplatserna för icke-statliga organisationer och privata aktörer som arbetar med medling (se sidorna om medling och om hur man hittar en medlare).

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets webbplats finns en avdelning med analys av rättegångsstatistik som innehåller information om den genomsnittliga tiden för olika förfaranden.

Moms

Hur anges denna information?

Information om kostnaderna anges i olika bestämmelser. Här är momsen normalt inte medräknad. I de fall då momsen måste läggas ovanpå priset (t.ex. om en advokats tjänster är momsbelagda) anges detta normalt i bestämmelserna.

Rättshjälp

Gällande inkomsttröskel inom civilrätt

Inkomsttröskeln för rättshjälp regleras genom artikel 13 i lagen om fri rättshjälp – Zakon o brezplačni pravni pomoči (Sloveniens officiella tidning 48/2001, 50/2004, 96/2004-UPB1 och 23/2008).

Personer har rätt till rättshjälp om deras familjs ekonomiska ställning är sådan att de inte själva kan betala rättegångskostnaderna utan att deras existensminimum hotas. Existensminimum anses vara hotat när personens månadsinkomst eller en familjemedlems genomsnittliga månadsinkomst inte överstiger den dubbla minimiinkomsten per månad enligt lagen om social trygghet – Zakon o socialnem varstvu (Sloveniens officiella tidning 3/2007-UPB2 {23/2007 popr., 41/2007 popr.}, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45).

Från och med den 1 augusti 2008 är minimiinkomsten 221,70 euro och inkomsttröskeln för rättshjälp är därför 443,40 euro.

Domstolen kan också undanta parterna från kravet att betala domstolsavgifter (enligt artikel 11 i lagen om domstolsavgifter), om betalning av dessa avgifter skulle leda till en betydande minskning av deras och familjernas existensminimum. Detta är upp till domstolen att avgöra med hänsyn till alla relevanta omständigheter.

Gällande inkomsttröskel för åtalade och brottsoffer inom straffrätt

Den inkomsttröskel som gäller för åtalade och brottsoffer inom straffrätt är densamma som inom civilrättsliga mål.

Andra villkor som gäller beviljande av rättshjälp för brottsoffer och åtalade

Det finns inga andra villkor som gäller beviljande av rättshjälp för brottsoffer eller åtalade.

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Domstolsavgifter behöver inte betalas i nedanstående domstolsförfaranden:

 • Förfaranden vid Sloveniens författningsdomstol.
 • Verkställighet av domstolsbeslut i tvister som rör anställningar och andra arbetsrelaterade frågor.
 • Förfaranden där rättshjälp har beviljats.
 • Verkställighet av underhållsanspråk.
 • Tillfälliga förelägganden under skilsmässoförhandlingar eller förhandlingar om underhåll till barn.
 • Insolvensförfaranden som inleds av gäldenären.
 • Bestyrkande av handlingar som krävs för att verkställa rätten till social trygghet i ett annat land.
 • Flera andra förfaranden och ärenden som anges i lagen om domstolsavgifter och andra bestämmelser.

När måste den förlorande parten betala den vinnande partens kostnader?

Reglerna för ersättning för kostnader anges i straffprocesslagen och civilprocesslagen, där framgångsprincipen och skuldprincipen fastställs.

I civilrättsliga förfaranden måste den förlorande parten betala den vinnande partens kostnader. Varje part måste bära kostnader som har uppstått genom eget vållande eller genom brottskonkurrens.

Närmare regler för kostnadsersättning finns i civilprocesslagen (artiklarna 151–186 och 173.a) och i ersättningsregler vid civilrättsliga förfaranden (Sloveniens officiella tidning 15/03).

I straffrättsliga förfaranden gäller att om den åtalade fastställs vara skyldig, beslutar domstolen normalt att denne ska bära kostnaderna. Närmare regler om kostnadsersättning finns i straffprocesslagen (artiklarna 92–99) och i den specialförordning som utfärdats av justitieministern.

Arvoden för sakkunniga

I civilrättsliga förfaranden ska sakkunnigarvodena i princip betalas i förskott av den part som har begärt ett sakkunnigutlåtande. Om domstolen beslutar att höra en sakkunnig, kommer den att betala kostnaderna i förväg. Dessa kostnader ersätts sedan när förfarandet är slut, baserat på framgångsprincipen.

I straffrättsliga förfaranden betalas sakkunnigarvodena i förskott av domstolen.

Arvoden för översättare och tolkar

I straffrättsliga förfaranden betalar domstolen översättar- och tolkarvoden i förskott.

Kostnaderna för att översätta eller tolka till eller från italienska och ungerska kan inte krävas in, eftersom de italienska och ungerska minoriteterna har författningsenliga rättigheter att använda sitt eget språk (även om personerna i fråga får stå för andra kostnader i ett straffrättsligt förfarande).

Kostnaderna för översättning och tolkning krävs inte om den åtalade inte förstår språket som förfarandet genomförs på.

I civilrättsliga förfaranden utgör översättar- och tolkarvodena en del av rättegångskostnaderna. Dessa kostnader måste förskottsbetalas av den part vars uppträdande har föranlett förhandlingen. När förhandlingen är slut ersätts kostnaderna på basis av framgångsprincipen och skuldprincipen.

Sloveniens fallstudier

Mer ingående information om rättegångskostnaderna i Slovenien finns för vissa konkreta fallstudier.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterSloveniens rättssystem

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörteckning för Ljubljanas lokala domstol

Länken öppnas i ett nytt fönsterSammanställning av rättegångsstatistik – analys

Bakgrundsmaterial

Sloveniens rapport "Study on Transparency of costs of civil judicial proceedings"PDF(723 Kb)en

Senaste uppdatering: 26/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Slovakien

Här hittar du information om kostnaderna för rättsliga förfaranden i Slovakien.

Regler om advokatarvoden och motsvarande

I § 1 andra stycket i lag nr 586/2003 om advokatyrket och ändringslag nr 455/1991 om näringsverksamhet, i gällande lydelse, föreskrivs följande:

”Med utövande av advokatyrket avses att företräda klienter inför domstol, myndigheter och andra rättssubjekt, försvar i brottmål, juridisk konsultverksamhet, upprättande av dokument om rättshandlingar, juridiska analyser, förvaltning av klienters egendom och andra former av juridisk rådgivning, juridiskt bistånd och juridiska tjänster, under förutsättning att det sker stadigvarande och mot arvode (nedan kallat juridiska tjänster).”

Rättsliga ombud

Arvoden till rättsliga ombud regleras i justitieministeriets förordning (nr 655/2004 om arvoden och ersättningar till advokater för juridiska tjänster). En engelsk version finns tillgänglig på det Länken öppnas i ett nytt fönsterslovakiska advokatsamfundets webbplats.

En advokats arvode ska fastställas i överenskommelse med klienten (avtalat arvode). I de allra flesta fall bestäms arvodet genom ett avtal, såvida inte ett fast arvode föreskrivs i lagstiftningen. Om parterna inte kan komma överens, används relevanta bestämmelser om fasta arvoden (förordningen om advokatarvoden) för att fastställa ett belopp. Arvodet fastställs genom att det fasta arvodet multipliceras med antalet prestationer eller juridiska tjänster som advokaten har tillhandahållit.

Delgivningsmän

Det finns inga delgivningsmän i Slovakien utan dessa uppgifter utförs av en exekutor i enlighet med lag nr 233/1995 om exekutorer och verkställighet (lagen om verkställighet).

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parter i tvistemål

Alla typer av avgifter anges i respektive förordning, där det fastställs olika sätt att beräkna beloppen:

Domstolsavgifter regleras genom lag nr 71/1992 om domstolsavgifter och avgifter för utdrag ur straffregistret, i gällande lydelse (lagen om domstolsavgifter). Arvodet kan vara fast, en procentuell avgift eller en kombination av båda (beroende på typen av rättsanspråk).

Arvoden för exekutorer regleras genom lag nr 233/1995 om exekutorer och verkställighet. Kostnaden utgörs av ett fast arvode (ett fast belopp eller en fast procentsats, beroende på föremålet för verkställighet) eller ett avtalat arvode.

Advokatarvoden regleras genom förordning nr 655/2004 om arvoden och ersättningar till advokater för juridiska tjänster. Kostnaden utgörs av ett fast arvode (ett fast belopp för varje utförd juridisk tjänst, beroende på tvistebeloppet eller tvisteföremålet) eller ett avtalat arvode.

Arvoden för sakkunniga regleras genom förordning nr 491/2004 om arvoden, kostnadsersättningar och kompensation för förlorad arbetstid för sakkunniga, tolkar och översättare. Kostnaden utgörs av ett fast arvode (ett fast belopp för varje tjänst, en timpenning eller procentuell avgift, beroende på ämnesområde) eller ett avtalat arvode.

Ersättning till vittnen regleras genom lag nr 99/1963 (civilprocessordningen) och även genom förordning 543/2005 om förvaltnings- och verksordning för distrikts-, läns-, special- och militärdomstolar (förordningen om förvaltnings- och verksordning), lag nr 311/2001 (arbetslagen), lag nr 595/2003 om inkomstskatt och lag nr 663/2007 om minimilön. Domstolen beslutar om ersättning för nödvändiga utlägg och förlorad arbetsinkomst (enligt reglerna i förordningen om förvaltnings- och verksordning).

Arvoden för översättning/tolkning regleras genom förordning nr 491/2004 om arvoden, kostnadsersättningar och kompensation för förlorad arbetstid för sakkunniga, tolkar och översättare. Kostnaden utgörs av ett fast arvode (ett fast belopp per timme/sida beroende på språk eller den tjänst som tillhandahålls av översättaren/tolken) eller ett avtalat arvode.

I de allra flesta tvistemål är det därför praktiskt taget omöjligt för någon som inte är yrkesjurist att utan professionell rådgivning beräkna den totala kostnaden.

En yrkesman (särskilt en advokat) kan emellertid ge sin klient mycket mer exakt information om vilka enskilda kostnader som kan förväntas under förfarandet beroende på omständigheterna i ärendet. Om det är svårt att förutse resultatet kan juristen även upplysa klienter om vilka kostnader som kan antas bli följden av olika möjliga utfall, vilket i slutändan beror på domstolens bedömning och beslut.

De olika typer av kostnader som kan uppstå i tvistemål regleras genom separata förordningar/författningar. I dessa beskrivs olika metoder att beräkna kostnader som kan delas in i två huvudkategorier: fasta respektive avtalade arvoden.

När ska de fasta kostnaderna för parterna betalas?

Enligt lag nr 71/1992 om domstolsavgifter och avgifter för utdrag ur straffregistret, i gällande lydelse, behöver bara domstolsavgiften betalas innan rättegången inleds.

Enligt lag nr 99/1963 (civilprocessordningen) består rättegångskostnaderna, förutom domstolsavgiften, främst av parternas och deras företrädares utlägg, vilket bland annat omfattar följande:

 • Förlorad inkomst för parterna och deras juridiska ombud.
 • Kostnader för bevisframtagning (inbegripet arvoden till sakkunniga).
 • Ersättning till notarier för deras roll i domstolen och för deras utlägg.
 • Ersättning till boutredningsmän för deras utlägg.
 • Arvoden för översättning/tolkning.
 • Ersättning till ombud – om en part företräds av en advokat som är medlem i det slovakiska advokatsamfundet.

Dessa kostnader ersätts normalt efter det att domen har avkunnats.

Kostnader i tvistemål beror dessutom i hög grad på det berörda målet och domstolens bedömning (i första hand när det gäller valet av bevisning och vilka kostnader som domstolen eller motparten ska ha ersättning för). Det är därför svårt att på förhand förutse kostnaderna.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

Domstolen har rätt att fastställa kostnader i brottmål så snart en slutlig och verkställbar dom har avkunnats.

När ska de fasta kostnaderna i brottmål betalas?

Alla kostnader som uppstår i samband med brottmål ska betalas efter det att domen är slutlig och verkställbar, eftersom beslutet om ersättning för rättegångskostnader är en del av domen (lag nr 301/2005 (straffprocessordningen).

Fasta kostnader i författningsmål

Fasta kostnader för parter i författningsmål

Kostnaderna för juridisk representation inför den slovakiska författningsdomstolen kan inte anges i konkreta belopp. Den fasta grundavgiften för varje juridisk tjänst ska vara en sjättedel av beräkningsunderlaget (§ 11 i förordning nr 655/2004 om arvoden och ersättningar till advokater för juridiska tjänster).

Skede i författningsmål då de fasta kostnaderna måste betalas

I författningsrättsliga förfaranden gäller ungefär samma sak som i tviste- och brottmål. Lag nr 99/1963 (civilprocessordningen) tillämpas.

Förhandsinformation som ska lämnas av juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

I § 18 i lag nr 586/2003 om advokatyrket och ändringslag nr 455/1991 om näringsverksamhet, i gällande lydelse, fastställs följande:

 1. I sin tjänsteutövning är advokater skyldiga att skydda och hävda sina klienters rättigheter och intressen samt följa deras anvisningar. Om en klients anvisningar skulle strida mot allmänt bindande rättsregler, behöver advokaten inte följa dem och ska informera klienten om detta.
 2. I sin tjänsteutövning är advokaten skyldig att agera hederligt och ansvarsfullt. Denne ska konsekvent utnyttja alla tillgängliga rättsmedel och på bästa tänkbara sätt tjäna sin klients intressen. Advokaten måste se till att dennes juridiska tjänster tjänar det avsedda syftet och tillhandahålls mot rimlig kostnad.
 3. I sin tjänsteutövning måste advokaten alltid beakta advokatyrkets värdighet och får inte dra vanheder över yrket. Advokaten måste därför följa uppförandekoden och advokatsamfundets interna regler och föreskrifter.

Bestämmelser om kostnader

På vilka språk kan jag få information om kostnaderna i Slovakien?

Lagarna om kostnader som nämns ovan har offentliggjorts på slovakiska (i enlighet med § 8 i Nationalrådets lag nr 1/1993).

Var hittar jag information om medling?

Medling regleras genom lag nr 420/2004 (medlingslagen).

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Information om kostnaderna finns på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterIGNUM, som innehåller alla juridiskt bindande lagar och gällande/upphävda lagar i Slovakien. Webbplatsen ägs av Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Denna information hittar du i Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriets statistiska årsbok.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Information om genomsnittliga kostnader och avgifter är svåra att fastställa på grund av följande:

1.   Det finns ingen offentlig statistik.

2.   Den relevanta slovakiska lagstiftningen är relativt flexibel och rymmer nästan alltid en möjlighet att avtala ett arvode, vilket beror på regionen, advokatbyråns anseende och av om andra personer anlitas i samband med rättegångsförfarandet. Dessutom har ärendet i sig, dvs. dess komplexitet, mängden bevismaterial som behövs och hur länge förfarandet kommer att pågå, stor betydelse.

3.   Till och med fasta arvoden (som bara får ersättas efter avslutad rättegång i egenskap av rättegångskostnader, beroende på utfallet i målet och domstolens bedömning) är beroende av rättegångsförfarandet, antalet tillhandahållna tjänster och flera andra faktorer. Eftersom det inte går att fastställa en rättegångs genomsnittliga omfattning, är det omöjligt att fastställa förfarandets genomsnittliga kostnader.

Moms

Hur lämnas denna information?

Om exekutorn är momsskyldig, ska moms påföras dennes beräknade inkomster och kostnader (enligt § 196 i lag nr 233/1995 om exekutorer och verkställighet).

Om advokaten är momsskyldig, ska dennes inkomster och kostnader beräknade i enlighet med föreskrift inkludera moms (§ 18 tredje stycket i justitieministeriets förordning nr 655/2004 om arvoden och ersättningar till advokater för juridiska tjänster).

Om den sakkunnige, tolken eller översättaren är momsskyldig, ska det beräknade arvodet inkludera moms (§ 16 andra stycket i justitieministeriets förordning nr 491/2004 om arvoden, kostnadsersättningar och kompensation för förlorad arbetstid för sakkunniga, tolkar och översättare).

Vilka momssatser tillämpas?

Moms påförs inte domstolsavgifter (lag nr 71/1992 om domstolsavgifter och avgifter för utdrag ur straffregister, i gällande lydelse). Moms påförs däremot arvoden för medling (eftersom medling är en näringsverksamhet) och arvoden för förlikning med 20 procent, under förutsättning att den person som mottar betalningen är momsskyldig.

Rättshjälp

Inkomstgräns för parter i tvistemål

Detta regleras i § 4i i lag nr 327/2005 om rättshjälp till personer i materiell nöd och om ändring av och tillägg till lag nr 586/2003 om advokatyrket, och om ändring av och tillägg till lag nr 455/1991 om näringsverksamhet, i gällande lydelse, ändrad genom lag nr 8/2005.

I lagen fastställs följande: ”Materiell nöd avser en situation där en fysisk person mottar ersättningar och bidrag, 1e) eller där personens inkomst inte överstiger 1,6 gånger existensminimum, 2) och personen inte har medel att bekosta juridiska tjänster” (311,30 euro).

Inkomstgräns för tilltalade i brottmål

Det finns ingen fastställd inkomstgräns för tilltalade som vill bistås av ett juridiskt ombud ex officio i brottmål. I brottmålsordningen (§§ 37–38) föreskrivs under vilka omständigheter det är obligatoriskt att ha ett ombud:

 1. Den tilltalade måste ha ett ombud under förundersökningen om denne
 • har häktats, avtjänar ett fängelsestraff eller genomgår en rättsmedicinsk undersökning,
 • inte har rättskapacitet eller har en begränsad rättskapacitet,
 • åtalas för ett särskilt allvarligt brott,
 • är underårig,
 • är en förrymd fånge.
 1. Det är också obligatoriskt att ha ett ombud om domstolen och under förundersökningen åklagaren eller polisen anser att detta är nödvändigt, för att de tvivlar på att den tilltalade förmår föra sin egen talan.
 2. Det är vidare obligatoriskt att ha ett ombud i utlämningsförfaranden och vid beslut om tvångsvård, med undantag för vård för alkoholmissbruk.

I § 38 i brottmålsordningen föreskrivs följande:

 1. Det är obligatoriskt att ha ett ombud i förfaranden för verkställighet av domar. Domstolen fattar beslut i en öppen domstolsförhandling
 • när den tilltalade har fråntagits sin rättskapacitet eller har en begränsad rättskapacitet,
 • vid beslut om villkorlig frigivning av person som vid tidpunkten för den öppna domstolsförhandlingen är yngre än 18 år,
 • när den tilltalade har häktats,
 • om det råder tvivel om den tilltalade s förmåga att föra sin egen talan.
 1. I förfaranden som rör extraordinära rättsmedel är det obligatoriskt med ett ombud
 • om någon av punkterna a, b eller c i § 37 första stycket är tillämpliga,
 • om en person är yngre än 18 år vid tidpunkten den öppna domstolsförhandlingen,
 • om det råder några tvivel om den tilltalades förmåga att föra sin egen talan,
 • om förfarandet gäller en dömd person som har avlidit.

Inkomstgräns för brottsoffer i brottmål

Enligt § 558 första stycket i brottmålsordningen ska domstolen besluta om ersättning av målsägandens kostnader när domen har trätt i kraft.

Andra villkor för att brottsoffer ska få rättshjälp

Alla villkor regleras genom lag nr 301/2005 (brottmålsordningen).

Kostnadsfria domstolsförhandlingar

Det finns två typer av befrielse från domstolsavgifter (§ 4 i nationalrådets lag nr 71/1992 om domstolsavgifter och avgifter för utdrag ur straffregistret, i gällande lydelse). Sådana domstolsavgifter avser

 • särskilda typer av förfaranden (vårdnad om underåriga, myndigheters underlåtenhet att agera eller felaktiga ingripanden, ömsesidig underhållsplikt mellan föräldrar och barn),
 • särskilda typer av personer (målsäganden i mål som rör skadestånd för arbetsolycka eller arbetssjukdom, i mål om grundlös uppsägning etc.). Om domstolen dömer till förmån för käranden, måste svaranden betala respektive domstolsavgift eller en andel som fastställs av domstolen, såvida inte svaranden också är befriad från avgiften.

Enligt § 138 i civilprocessordningen kan domstolen bevilja en part fullständig eller delvis befrielse från domstolsavgiften om detta är berättigat med hänsyn till partens förutsättningar och förutsatt att talan inte utgör rättegångsmissbruk eller är uppenbart grundlös. Domstolen kan emellertid när som helst under förfarandet upphäva avgiftsbefrielsen.

Enligt lag nr 327/2005 om rättshjälp till personer i materiell nöd (eller lagen om rättshjälp) ska med rättshjälp avses juridiska tjänster som tillhandahålls en person som enligt denna lag har rätt till bistånd för att hävda sina rättigheter – huvudsakligen i form av

 • juridisk rådgivning,
 • bistånd i förfaranden utanför domstol,
 • upprättande av inlagor till domstolar,
 • ombud i rättegång,
 • utförande av relaterade tjänster,
 • hel eller delvis betalning av därmed förbundna kostnader.

Om den berörda personen uppfyller kraven för att få rättshjälp, är denne emellertid sannolikt också befriad från att betala rättegångskostnaderna (inklusive domstolsavgifterna). Det finns ingen uttrycklig bestämmelse om att en person som har rätt till rättshjälp också är befriad från domstolsavgifterna, men det är mycket sannolikt att domstolen beviljar en sådan avgiftsbefrielse.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Civilprocesser: enligt § 142 i civilprocessordningen

En person kan ansöka om hel eller delvis befrielse från domstolsavgifterna hos respektive domstol. Domstolen kan på eget initiativ tillerkänna den vinnande parten (vid full framgång) ersättning för rättegångskostnaderna (inklusive domstolsavgifter). Vid delvis framgång tillerkänner domstolen vardera parten ersättning för en del av rättegångskostnaderna och kan eventuellt besluta att ingen av parterna har rätt till ersättning för rättegångskostnaderna. Domstolen kan emellertid också tillerkänna en part som har vunnit delvis framgång full ersättning för rättegångskostnaderna om beslutet var avhängigt en sakkunnigs utlåtande eller domstolens bedömning, eller om bristen på framgång avser en relativt obetydlig del av förfarandet.

Brottmål: enligt § 557 i brottmålsordningen

Om brottsoffret har åtminstone delvis rätt till ersättning för rättegångskostnaderna, är den tilltalade skyldig att ersätta brottsoffret för nödvändiga rättegångskostnader, inklusive ombudskostnaderna i de fall där det är obligatoriskt att ha ett ombud.

Även i fall där brottsoffret inte har någon sådan rättighet, kan domstolen på brottsoffrets yrkande besluta att brottsoffrets rättegångskostnader helt eller delvis ska ersättas efter att ha beaktat omständigheterna i målet.

Arvoden till sakkunniga

I justitieministeriets förordning nr 491/2004 om arvoden, kostnadsersättningar och kompensation för förlorad arbetstid för sakkunniga, tolkar och översättare fastställs nivån på sakkunnigarvoden. Listan över sakkunniga handhas av Länken öppnas i ett nytt fönsterdet slovakiska justitieministeriet och är tillgänglig för allmänheten på ministeriets webbplats. Sakkunniga förs in i registret när de uppfyller alla krav (enligt förordning om arvoden för sakkunniga, tolkar och översättare).

Sakkunnigarvodena ska fastställas genom en överenskommelse mellan den sakkunnige och klienten (avtalat arvode). Om parterna inte kan komma överens, ska relevanta föreskrifter om fasta arvoden användas för att fastställa nivån på arvodet.

Observera att moms bara påförs avtalade arvoden om översättaren/tolken är momsskyldig.

De fasta arvodena fastställs på grundval av

 • antal timmar,
 • en procentuell andel av det ursprungliga tvistebeloppet,
 • en schablonavgift baserad på tvisteföremålet och antalet tjänster som tillhandahålls.

Slovakiens fallstudier

Närmare information om förfarandekostnader i Slovakien hittar du i avsnitten med konkreta fallstudier.

Bilagor:

Den slovakiska rapporten om undersökningen av kostnadsinsynPDF(872 Kb)en

Senaste uppdatering: 26/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Finland

På den här sidan finns information om rättskostnader i Finland.

Regler om advokatarvoden och liknande

Jurister (inklusive rättsbiträden och rättstillämpare)

I Finland regleras juristers arvoden av reglerna om god advokatsed och anvisning om advokatarvoden, vilka har godkänts av Finlands Advokatförbund.

Utsökningsmän

I Finland regleras utsökningsmäns arvoden av statsrådets förordning 925/2008, lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och statsrådets förordning 35/1995.

Advokater

I Finland regleras advokatarvoden av handelsbalken 18:5, rättshjälpslagen (257/2002) och statsrådets förordning 290/2008.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemålsförhandlingar

Fasta kostnader för parterna i tvistemålsförhandlingar

I Finland inkluderar de fasta kostnaderna handläggningsavgift och expeditionslösen. Handläggningsavgiften (rättegångsavgifter, ansökningsavgifter och förrättningsavgifter) tas ut hos parten som ersättning för behandlingen av ärendet och vidtagna åtgärder. I handläggningsavgiften ingår även ersättning för expedition som ges i ett mål eller ärende och som innehåller ett avgörande eller uppskovsbeslut. Rättegångsavgiften varierar från 79 euro i tvistemål i tingsrätten till 223 euro för mål i marknadsdomstolen.

Expeditionslösen (utdragsavgifter, kopieringsavgifter och intygsavgifter) tas ut för handlingar som beställs separat, om inte avgiftsfrihet har förordnats särskilt. För expeditioner till målsäganden i brottmål där allmänna åklagaren har väckt åtal tas till exempel ingen avgift ut.

Närmare uppgifter om kostnaderna finns på justitieministeriets webbplats och i lagen om avgifter för domstolars och för vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) och motsvarande statsrådsförordningar.

I skilsmässomål består den totala rättegångskostnaden av en initial avgift på 79 euro och en avgift på 44 euro vid fortsatt behandling efter betänketiden. Advokathjälp kan kosta omkring 1000 euro. I ärenden som rör ansökningar är avgiften 79 euro. I tvistemål är rättegångskostnaden 79 euro till 179 euro i tingsrätten och ytterligare 179 euro vid överklagande till hovrätten. Advokatkostnaderna kan vara upp till och över 6000 euro.

Faser i tvistemål när parterna måste betala fasta kostnader

Fasta kostnader för parterna i tvistemål ska betalas när förhandlingarna avslutas.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

I Finland tas ingen expeditionsavgift ut i brottmål där allmänna åklagaren har väckt åtal.

Faser i brottmål när fasta kostnader måste betalas

Fasta kostnader för parterna i brottmål ska betalas när förhandlingarna avslutas.

Fasta kostnader i konstitutionella mål

Fasta kostnader för parter i konstitutionella mål

Det finns inga konstitutionsdomstolar i Finland. Relevanta fall prövas i brottmål. I Finland betalar parterna ingen avgift i brottmål där allmänna åklagaren har väckt åtal.

Faser i konstitutionella mål när fasta kostnader måste betalas

Kostnaderna ska betalas när förhandlingarna är slutförda.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Juridiska ombud måste tillhandahålla förhandsinformation till parterna i en potentiell tvist så att dessa förstår sina rättigheter och skyldigheter, vilka chanser de har att vinna och vilka kostnader som kan bli aktuella – även de som sannolikt kommer att bäras av den förlorande parten. Detta regleras genom Finlands Advokatförbunds Länken öppnas i ett nytt fönsterregler om god advokatsed. En jurist är också enligt lag skyldig att iaktta sekretessplikt och tystnadsplikt gentemot klienten.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Finland?

Information om bestämmelser om kostnader finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet.

På vilka språk kan jag få information om bestämmelser om kostnader i Finland?

Information finns på finska, svenska och engelska.

Var hittar jag information om medling?

Information om medling finns på webbplatserna för justitieministeriet och för Institutet för hälsa och välfärd.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Närmare uppgifter om kostnader och avgifter som tas ut i samband med rättegångar finns kostnadsfritt tillgängliga på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Information om genomsnittliga behandlingstider finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet under ”Översikt”.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Information om genomsnittliga sammanlagda kostnader för förfaranden finns på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterDomstolarna under information om det finska rättsväsendet.

Moms

Hur tillhandahålls denna information?

Informationen finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterjustitieministeriet. Enligt Finlands Advokatförbunds anvisning om advokatarvoden ska uppskattningen av arvodet för att utföra ett uppdrag anges inklusive mervärdesskatt.

Vilka är de tillämpliga momssatserna?

För juridiska tjänster är momssatsen 22 procent. Rättshjälpsavgifter är dock inte momspliktiga.

Rättshjälp

Inkomstgränser inom det civilrättsliga området

Inkomstgränsen beräknas enligt en fast formel. Generellt beviljas kostnadsfri rättshjälp om den sökandes disponibla medel per månad understiger 700 euro för ensamstående. Rättshjälp kan också beviljas med en progressiv självrisk om den sökandes disponibla medel per månad är mellan 700 euro och 1500 euro. Rättshjälp beviljas inte om den sökandes disponibla medel överstiger 1500 euro per månad. Motsvarande summor för makar är 600 euro respektive 1300 euro per person.

En rättshjälpsavgift på 70 euro tas ut av sökande som beviljas rättshjälp med självrisk. Om sökanden har bankdepositioner eller annan lätt realiserbar förmögenhet på över 5000 euro inräknas dessa inte i den disponibla inkomsten, utan utgående från dem bestäms en tilläggssjälvrisk.

Inkomstgränser inom det straffrättsliga området

Inkomstgränsen beräknas med en särskild formel. Generellt beviljas kostnadsfri rättshjälp om den sökandes disponibla medel understiger 700 euro per månad för ensamstående. Rättshjälp kan också beviljas med en progressiv självrisk om den sökandes disponibla medel per månad är mellan 700 euro och 1500 euro. Rättshjälp beviljas inte om den sökandes disponibla medel överstiger 1500 euro per månad. Motsvarande summor för makar är 600 euro och 1300 euro per person. Mer information finns på justitieministeriets webbplats. En rättshjälpsavgift på 70 euro tas ut av sökande som beviljas rättshjälp med självrisk. Om sökanden har bankdepositioner eller annan lätt realiserbar förmögenhet på över 5000 euro inräknas dessa inte i den disponibla inkomsten, utan utgående från dem bestäms en tilläggssjälvrisk.

Vid rättegång i brottmål och förundersökning har svaranden i vissa fall rätt att oberoende av sin ekonomiska ställning få en försvarare. Domstolen kan också på eget initiativ utse en försvarare för personer som inte har fyllt 18 år eller som inte kan sköta sitt eget försvar. En svarande som döms måste ersätta staten för försvararens arvode, om svaranden inte skulle ha rätt till allmän rättshjälp. I så fall bestäms hans eller hennes skyldighet att ersätta staten för arvodet enligt dessa system.

Inkomstgränser inom det straffrättsliga området för brottsoffer

Offer för vissa svåra brott, t.ex. familjevåld eller sexualbrott, har oberoende av sin ekonomiska ställning rätt till ett biträde och en stödperson.

Dessutom kan brottsoffer få rättshjälp enligt de vanliga kriterierna: generellt beviljas kostnadsfri rättshjälp om den sökandes disponibla medel understiger 700 euro per månad för ensamstående. Rättshjälp kan också beviljas med en progressiv självrisk om den sökandes disponibla medel per månad är mellan 700 euro och 1500 euro. Rättshjälp beviljas inte om den sökandes disponibla medel överstiger 1500 euro per månad. Motsvarande summor för makar är 600 euro och 1300 euro per person. En rättshjälpsavgift på 70 euro tas ut från sökande som beviljas rättshjälp med självrisk. Om sökanden har bankdepositioner eller annan lätt realiserbar förmögenhet på över 5000 euro inräknas dessa inte i den disponibla inkomsten, utan utgående från dem bestäms en tilläggssjälvrisk.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Ansökan om rättshjälp görs alltid till den statliga rättshjälpsbyrån. Ansökan kan göras till vilken rättshjälpsbyrå som helst, oberoende av var sökanden bor. Mest praktiskt är att besöka närmaste byrå.

Sökanden ska lämna in en utredning om sina ekonomiska förhållanden, en eventuell rättsskyddsförsäkring och den angelägenhet som ansökan gäller.

Ansökan till rättshjälpsbyrån görs antingen muntligt eller skriftligt. Till ansökan ska fogas alla behövliga verifikat. Ansökningsblanketten med bilagor kan också skickas till rättshjälpsbyrån per post, per fax eller per e-post.

Ansökningsblanketten finns på rättsväsendets sida med blanketter och kan också avhämtas från de statliga rättshjälpsbyråerna, domstolarna och advokatbyråerna.

Om sökanden i ett ärende som gäller en rättegång vill anlita ett privat biträde kan denne göra ansökan om rättshjälp.

Om en person faller offer för familjevåld eller sexualbrott kan domstolen utse ett biträde eller en stödperson för offret – för förundersökning och rättegång. Om offret framställer anspråk under rättegången förordnar domstolen ett biträde. Om offret inte har några anspråk kan en stödperson förordnas.

Så som anges ovan förordnas en försvarare på begäran för en person som är misstänkt för ett allvarligt brott och för en person som har blivit gripen eller häktad. Domstolen kan på eget initiativ utse en försvarare för personer som inte har fyllt 18 år eller inte kan sköta sitt eget försvar.

Kostnadsfri rättegång

Mottagare av rättshjälp har ingen betalningsskyldighet.

Dessutom är vissa ärenden enligt lag (Lagen 701/1993 om domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer, 6 och 7 §) avgiftsfria. Till sådana ärenden hör till exempel ärenden enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner och brottmål då allmänna åklagaren har väckt åtal. Inte heller myndigheter och medborgare i en främmande stat har någon betalningsskyldighet i ärenden som behandlas med tillämpning av avtal om internationell rättshjälp eller verkställighet.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

I tvistemål betalar motparten vanligen den vinnande partens rättegångskostnader (förutom i ärenden som rör ansökningar och i ärenden som involverar tvingande bestämmelser i lagstiftningen, som exempelvis många familjerättsliga frågor). I förvaltningsdomstolarna måste varje part bära sina egna kostnader. Domstolen avgör om den förlorande parten måste betala den vinnande partens kostnader.

Arvoden för sakkunniga

Arvoden för sakkunniga fastställs av domstolen. Det finns inga fasta gränser för sådana arvoden, även om de måste anses rimliga.

Arvoden för översättare och tolkar

Arvoden för översättare och tolkar fastställs av domstolen. Det finns inga fasta gränser för sådana arvoden, förutsatt att de är rimliga. En översättares arvode är normalt 80 euro per sida. En part undantas från dessa arvoden om rättshjälp har beviljats.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterJustitieministeriets webbplats

Länken öppnas i ett nytt fönsterWebbplatsen för rättsväsendet

Länken öppnas i ett nytt fönsterFinlands Advokatförbunds webbplats

Bakgrundsmaterial

Finlands rapport om undersökningen om insyn i kostnaderna för civilrättsliga förfarandenPDF(504 Kb)en

Senaste uppdatering: 09/02/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Sverige

På den här sidan hittar du information om rättegångskostnader i Sverige.

Regelverk för juristernas arvoden

Jurister

Om rättshjälp beviljas eller offentligt försvarare eller målsägandebiträde förordnas tillämpas en statligt fastställd ersättning per timme. 2019 är ersättningen i de flesta fall 1 380 kr per timme exklusive moms (dvs. 1 725 kr per timme inklusive moms).

Sveriges advokatsamfunds vägledande regler för god advokatsed anger att det arvode som en advokat debiterar ska vara skäligt.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemålsförhandlingar

Fasta kostnader för parterna i tvistemålsförhandlingar

För ansökan i tvistemål ska sökanden betala en ansökningsavgift till domstolen. Ansökningsavgiften är för närvarande 2 800 kr (ungefär 300 euro).

I mål där förlikning om saken är tillåten och tvistens värde uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet är ansökningsavgiften 900 kr (ungefär 100 euro). Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.

Faser i tvistemål när fasta kostnader måste betalas

Ansökningsavgiften ska betalas till domstolen när ansökningen görs.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

I de allra flesta brottmål är det åklagaren som väcker åtal och då utgår ingen ansökningsavgift. Om en enskild person vill väcka enskilt åtal är ansökningsavgiften 2 800 kr.

Faser i brottmål när fasta kostnader måste betalas

Ansökningsavgift ska betalas till domstolen när ansökningen görs.

Fasta kostnader i konstitutionella mål

Fasta kostnader för parter i konstitutionella mål

Det finns inga särskilda konstitutionella mål i Sverige.

Faser i konstitutionella mål när fasta kostnader måste betalas

Det finns inga särskilda konstitutionella mål i Sverige.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

En advokat ska i sin verksamhet redbart och nitiskt ska utföra de uppdrag som anförtrotts honom eller henne och iaktta god advokatsed.

En medlem i Sveriges advokatsamfund ska enligt samfundets vägledande regler om god advokatsed i anslutning till att uppdraget antas ange principerna för sin debitering samt upplysa klienten om vilka faktureringsrutiner som han eller hon avser att tillämpa. Enligt de vägledande reglerna får arvode debiteras genom delfaktura, a conto-faktura eller fakturering efter avslutande av uppdraget. När det gäller övriga ombud som inte är medlemmar av Sveriges advokatsamfund finns inga lagstadgade skyldigheter av detta slag.

 

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelser om kostnader i Sverige?

När det gäller rättshjälp finns information (även på engelska) på Länken öppnas i ett nytt fönsterRättshjälpsmyndighetens webbplats. Information om domstolsavgifter (även på engelska) finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterSveriges Domstolars webbplats.

På vilka språk kan jag få information om bestämmelser om kostnader i Sverige?

Information om tillgängliga språk finns på varje webbplats.

Var hittar jag information om medling?

Information om medling finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterSveriges Domstolars webbplats.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

När det gäller rättshjälp finns information på Länken öppnas i ett nytt fönsterRättshjälpsmyndighetens webbplats. Information om domstolsavgifter finns på Sveriges Domstolars webbplats.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

De svenska domstolarna har som mål att avgöra flertalet tvistemål inom i genomsnitt högst 7 månader i tingsrätt respektive 5 månader i hovrätt. 2018 tog de flesta tvistemål i genomsnitt 6,2 månader i tingsrätterna och 6,3 månader i hovrätterna. Denna information finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterSveriges Domstolars webbplats, där domstolarnas årsredovisning finns tillgänglig.

Flertalet brottmål ska enligt målsättningen avgöras av tingsrätt respektive hovrätt inom högst 5 månader. 2018 avgjordes merparten av brottmålen i tingsrätt inom 4 månader.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Ingen officiell information finns tillgänglig om detta.

Moms

Vilka är de tillämpliga momssatserna?

Ansökningsavgifterna i svenska domstolar är momsbefriade. För rättsliga tjänster som tillhandahålls av privata aktörer är momssatsen 25 %.

Rättshjälp

Inkomstgränser inom det civilrättsliga området

För att beviljas rättshjälp får den sökande inte ha en inkomst som överstiger 260 000 kronor (ca 25 000 euro). När sökandens inkomst beräknas beaktas hela den ekonomiska situationen. Exempelvis tas hänsyn till underhållskostnader för barn, förmögenhet och skulder.

I gränsöverskridande ärenden kan rättshjälp beviljas även om sökandens inkomst överstiger 260 000 kronor, förutsatt att han eller hon inte själv kan betala kostnaderna. Beviljandet bygger i dessa fall på skillnaden i levnadsomkostnader mellan Sverige och den medlemsstat där sökanden är bosatt.

 

Inkomstgränser inom det straffrättsliga området

I vissa fall har den tilltalade rätt till en offentlig försvarare. Den som är anhållen eller häktad eller om som är misstänkt för ett brott som kan leda till minst sex månaders fängelse har alltid rätt till en offentlig försvarare. I alla andra fall måste rätten pröva om det finns behov av en offentlig försvarare. Vid bedömningen av om den tilltalade har behov av offentlig försvarare ska rätten beakta om utredningen är komplicerad, om påföljdsvalet är svårt och om den misstänktes personliga förhållanden är sådana att det finns ett behov av offentlig försvarare. Någon inkomstprövning görs aldrig, utan behovsprövning sker endast utifrån ovan nämnda parametrar. Den offentliga försvararen får ersättning från staten. Om den åtalade döms för brottet ska han eller hon ersätta staten för kostnaden för försvararen. För den som tjänar över 260 000 kr om året gäller normalt full ersättningsskyldighet. Den som tjänar mindre ska normalt bara betala en del av kostnaden.

Inkomstgränser inom det straffrättsliga området för brottsoffer

I vissa fall har brottsoffer rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet får ersättning från staten och är alltid kostnadsfritt för brottsoffret. Brottsoffrets ekonomiska förhållanden har ingen betydelse för bedömningen av om ett målsägandebiträde ska förordnas.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

I vissa fall kan domstolen förordna ett målsägandebiträde som stöd för offret. Ett målsägandebiträde kan förordnas för den som har utsatts för sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som har begått brottet. Det är rätten som utser ett målsägandebiträde, men detta kan ske först när förundersökning har inletts.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till den tilltalade

Se ovan under rubriken ” Inkomstgränser inom det straffrättsliga området”.

Kostnadsfri rättegång i tvistemål

Om rättshjälp beviljas behöver käranden inte betala någon ansökningsavgift till domstolen. Parterna kan dock bli skyldiga att betala den andra partens rättegångskostnader, inklusive ansökningsavgifter. Inga ansökningsavgifter tas ut för överklaganden till hovrätt eller till Högsta domstolen. En särskild avgift tas ut om Kronofogdemyndigheten överlämnar ett mål till en tingsrätt för fortsatt handläggning. Samma sak gäller ärenden om hävning av företagsnamn eller varumärken som vissa myndigheter kan överlämna till tingsrätten.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

I tvistemål betalar den förlorande parten som regel den vinnande partens rättegångskostnader. Ersättning för rättegångskostnad ska motsvara kostnaden för att förbereda rättegången och utföra talan samt kostnad för bevisning (inklusive vittnen och sakkunniga), i den mån kostnaderna har varit nödvändiga för att tillvara partens rätt. Den vinnande parten ska också få ersättning för det arbete och den tidsförlust som har orsakats av rättegången.

I mål där tvisteföremålets värde inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr) är kostnadsansvaret begränsat och omfattar endast en timmes rättslig rådgivning (1 725 kr), ansökningsavgiften, resa med anledning av domstolsförhandling, vittneskostnader och kostnader för översättning.

Arvoden för sakkunniga

Ovanstående svar om ersättning för kostnader gäller.

Arvoden för översättare och tolkar

Om en part, ett vittne eller annan person som ska höras av domstolen inte förstår eller talar svenska anlitas en tolk för att biträda domstolen. Vid behov kan domstolen ordna översättning av handlingar som lämnas till domstolen eller skickas från domstolen. Domstolen betalar översättnings- och tolkarvoden och parterna är inte skyldiga att stå för någon del av denna kostnad.

Bakgrundsmaterial

Sveriges rapport om undersökningen om insyn i kostnaderna för civilrättsliga förfarandenPDF(457 Kb)en

Senaste uppdatering: 06/12/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - England och Wales

Här hittar du vägledande information om kostnaderna för rättsliga förfaranden i England och Wales. Bland annat behandlas ämnen som advokatarvoden, rättshjälp, medling och fasta kostnader, som domstolsavgifter.

Var hittar jag information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Information om processen och kostnaderna för domstolsförfaranden i England och Wales håller på att tas fram för Länken öppnas i ett nytt fönsterDirectgov, som är den brittiska regeringens webbplats. Directgov ger dig enkel tillgång till myndighetsinformation.

På webbplatsen för domstolsverket, Länken öppnas i ett nytt fönsterHer Majesty’s Courts Service (HMCS), finns närmare information om domstolsavgifterna i England och Wales (i stället för alla de olika kostnaderna för förfaranden). På den webbplatsen finns information om de olika avgifter som domstolarna i England och Wales tar ut och om du måste betala dem. Dessutom finns det information om vilka lagar och regler som gäller för domstolsavgifterna.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Det går inte att ange någon genomsnittlig tid eftersom varje enskilt fall är unikt. Den berörda domstolen kan ge en fingervisning om ungefär hur lång tid olika typer av ärenden kan ta.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Det går inte att ange något genomsnitt eftersom varje enskilt fall är unikt. En solicitor med erfarenhet av en viss typ av förfarande kan ge dig en kostnadsuppskattning.

Moms

Advokatkostnader: Normalt betalas moms på arvoden för solicitors och barristers och på vissa utlägg (momsen är 15 procent, men kommer sannolikt att återställas till 17,5 procent 2010). Det är obligatoriskt med momsregistrering i Storbritannien om vissa inkomstgränser överskrids. Mer information hittar du på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterHM Revenue & Customs.

Domstolsavgifter: Det är ingen moms på domstolsavgifter.

Advokatarvoden

Regler om advokatarvoden och liknande

Solicitors

Enligt Länken öppnas i ett nytt fönsterSolicitors’ Code of Conduct ska solicitors ge sina klienter så god information som möjligt om kostnaderna (regel 2.03). Framför allt är solicitors enligt regel 2.03 skyldiga att informera klienterna om sina arvoden och betalningsvillkor tillsammans med rådgivning om finansieringsmöjligheter och rätt till offentligt stöd. Solicitors ska också informera sina klienter om att de kan åläggas att betala en tredje parts kostnader. Dessa bestämmelser gäller också för registrerade europeiska advokater som bedriver praktik i England och Wales, och för advokatbyråer med solicitors och andra advokater och icke-jurister som regleras av myndigheten Solicitors Regulation Authority. I den inledande korrespondensen med klienterna måste man också ta upp klientens mål, alternativ och föremål för ärendet (enligt regel 2.02 i koden).

Så snart en faktura är utställd kan solicitors arvoden bedömas av både Legal Complaints Service och av beskattningstjänstemän i domstolarna. Enligt Solicitors’ (Non-Contentious Business) Remuneration Order 2009 måste solicitors arvoden vara rättvisa och rimliga och ta hänsyn till alla omständigheter i ärendet där arbetet inte omfattar domstolsförfaranden. Om en bestridd faktura avser arbete som inte omfattar domstolsförfaranden kan Legal Complaints Service bedöma om fakturan är rättvis och rimlig. Vid en sådan bedömning ska det också fastställas vad som skulle vara ett rättvist och rimligt belopp om det fakturerade beloppet anses vara alltför högt. Alla överenskommelser om arvoden i samband med arbete, inklusive domstolsförfaranden (contentious business), omfattas av lagstadgade krav enligt Solicitors Act 1974 och kan bedömas av domstolen.

Barristers

Arvoden för barristers brukar i allmänhet förhandlas och godkännas i förväg, innan arbetet inleds, och det krävs därför inte lika stark reglering. I Code of Conduct of the Bar of England and Wales, som är uppförandekoden för advokatsamfundet i England och Wales, fastställs de principer som barristers ska följa i fråga om arvoden och ersättning för privatpraktiserande barristers. Enligt uppförandekoden får privatpraktiserande barristers begära arvode för allt arbete som utförs på alla grunder som är tillåtna enligt lag och som inte omfattar utbetalning av lön. Det finns också regler för vad som gäller om en privatpraktiserande barrister utför arbete på någon annans vägnar. Eventuella oegentligheter i fråga om kostnader kan utredas av Bar Standards Board och kan leda till disciplinära åtgärder.

Bailiffs (exekutionsbiträden)

Arvoden för exekutionsbiträden vid County Court utgör domstolsavgifter och ingår i de kostnader för domstolsprövning som nämns ovan.

Enligt Courts Act 2003 ska Lord Chancellor genom en skriftlig rättsakt fastställa de arvoden som tjänstemän i High Court får ta ut. Information om dessa arvoden finns på webbplatsen för Her Majesty's Courts Service.

Det nuvarande arvodessystemet för auktoriserade exekutionsbiträden är invecklat: varje exekutionsbefogenhet medför en annan arvodesstruktur. Vissa strukturer, t.ex. i fråga om kommunalskatt, fastställs i skriftliga rättsakter, andra är utformade som avtal mellan ett företag för exekutionsbiträden och dess klienter.

Her Majesty's Court Service (det brittiska domstolsverket) arbetar just nu med att förändra arvodena för auktoriserade exekutionsbiträden och arvodesstrukturen. Ändringarna kommer sannolikt inte att träda i kraft förrän i april 2012, och denna webbplats kommer att behöva uppdateras för att avspegla dessa.

Administration av eder

Ett område där alla juristyrken har fasta kostnader är administrationen av eder. Enligt Courts and Legal Services Act 1990 ska Lord Chancellor genom en skriftlig rättsakt fastställa de avgifter som jurister får ta ut för att administrera eder. Avgiften är för närvarande 5 pund per edsvuren utsaga och 2 pund per bilaga.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag mer information om rättsliga kostnader i England och Wales?

Information om domstolsavgifter hittar du på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterHer Majesty's Court Service, men du behöver också information om andra kostnader, t.ex. för juridiska ombud. Advokatsamfunden Länken öppnas i ett nytt fönsterLaw Society och Länken öppnas i ett nytt fönsterBar Council kan hjälpa dig att hitta ett juridiskt ombud, men de har ingen information om kostnaderna för detta eftersom dessa beror på så många individuella faktorer i det enskilda fallet. Om det handlar om en gränsöverskridande rättsprocess är det vanligtvis fråga om två uppsättningar av advokatarvoden, dels från den plats där den part som inleder processen befinner sig, dels från den plats där processen drivs.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parter i tvistemål

Information om domstolsavgifter hittar du på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterHer Majesty's Court Service. Dessa avgifter tillkommer utöver kostnader för juridiska ombud.

När ska de fasta kostnaderna betalas?

Domstolsavgifter ska betalas när man inleder en avgiftsbelagd process. De fasta kostnaderna betalas vanligtvis så snart rättegångsförfarandet har avslutats.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

En tilltalad kan ha rätt till rättshjälp. Mer uppgifter om vem som har rätt till rättshjälp finns nedan. Om den tilltalade inte får rättshjälp fastställs arvodet mellan den enskilda personen och dennes juridiska ombud.

När ska de fasta kostnaderna betalas?

Ersättning till vittnen eller sakkunniga ska som regel betalas när målet är avslutat.

Fasta kostnader i konstitutionella ärenden

Fasta kostnader för parter i konstitutionella ärenden

Domstolsavgifterna beror på vilken typ av förfarande det gäller och vilken domstolsnivå som ärendet inleddes i. Dessutom tillkommer andra kostnader, t.ex. för juridiska ombud.

När ska de fasta kostnaderna betalas?

Domstolsavgifter ska betalas när man inleder en avgiftsbelagd process. De fasta kostnaderna betalas vanligtvis så snart rättegångsförfarandet har avslutats.

Arvoden för sakkunniga

I tvistemål om belopp på mindre än 5 000 pund finns ett tak på 200 pund för arvoden till sakkunniga, men i alla övriga fall får domaren själv avgöra vad som är lämpligt. Domstolarna måste överväga att använda en enda gemensam sakkunnig i stället för en per part i målet. Ytterligare information hittar du på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterUK Ministry of Justice.

Arvoden för översättare och tolkar

Tolkar brukar bokas och betalas centralt i de flesta fall i de civilrättsliga domstolarna. Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att en tolk ska finansieras centralt. Det ska antingen gälla en inledande förhandling (för att avgöra om fallet ska tas upp i en högre instans), ett familjeärende som berör barn eller handla om våld i hemmet (inklusive tvångsäktenskap). Om fallet inte uppfyller något av dessa kriterier kan en tolk ändå finansieras om det är enda möjligheten för en part att förstå förhandlingarna och om hon eller han inte kan få offentligt stöd, inte har råd att betala en tolk privat och inte har någon bekant eller familjemedlem som kan hjälpa till med tolkningen. Arvodena fastställs i bokningsvillkoren. De kan variera kraftigt från fall till fall, beroende på förhandlingens längd, avstånd och restid till och från domstolen och tolkens färdsätt. Villkoren tillämpas strikt på samtliga fordringar för att garantera att betalningarna inte blir alltför höga.

Det finns ingen reglering för översättararvoden. Översättaren eller översättningsbyrån sätter själva sina arvoden.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Den allmänna principen är att den förlorande parten betalar, men det är helt upp till domaren att avgöra hur kostnaderna ska fördelas. Vid beslutet om kostnaderna tar domaren hänsyn till parternas uppförande och eventuella ansträngningar före och under förhandlingarna för att lösa tvisten (inklusive alternativa metoder för tvistlösning). Dessa kan omfatta föreskrivna fasta kostnader, kostnader som bedöms av rättegångsdomaren med begränsningar av beloppet (beroende på skadeståndets typ och storlek). Kostnaderna kan också behandlas som en särskild fråga i en detaljerad kostnadsbedömning, vilket normalt sett endast används i mer invecklade fall där kostnaderna behöver granskas närmare. Ytterligare information hittar du på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterUK Ministry of Justice.

Var hittar jag information om medling?

Du kan hitta information om medling och även viss information om kostnader på en rad olika webbplatser och länkar:

Du kan hitta information om alternativa tvistlösningsmetoder för familjeärenden på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterFamily Mediation Helpline (som uteslutande arbetar med familjemedling) eller genom att ringa 0845 60 26 627 (inom Storbritannien) eller +44 1823 62 36 50 (utanför Storbritannien). Dessutom kan du hitta information om familjemedling på följande webbplatser:

Använd sökfunktionen för att söka efter familjemedling (family mediation).

Rättshjälp

Inkomstgräns för parter i tvistemål

Personer som får vissa inkomstrelaterade förmåner (inkomsttillägg, inkomstbaserat arbetslöshetsunderstöd, inkomstrelaterat sysselsättnings- och familjebidrag samt kreditgaranti [för pensionärer]) har automatiskt rätt till rättshjälp. Detta betyder att de automatiskt är finansiellt berättigade till rättshjälp. Dessa fyra inkomstbaserade förmåner kallas också existensförmåner eftersom de höjer klientens inkomst till det lagstadgade existensminimumet.

I övrigt kan personer som behöver rättshjälp få ”gratis” eller icke avgiftsfinansierat bistånd om de har en månadslön brutto på mindre än 2 657 pund, en månatlig disponibel inkomst på mindre än 315 pund och ett disponibelt kapital på högst 3 000 pund. Om den månatliga disponibla inkomsten är 316–733 pund eller det disponibla kapitalet är 3 000–8 000 pund kan man få finansieringshjälp under förutsättning att man betalar en del av sina juridiska kostnader själv. Dessa belopp gäller från april 2009, men de ändras då och då, så du bör alltid kontrollera de aktuella beloppen hos Länken öppnas i ett nytt fönsterLegal Services Commission (som ansvarar för rättshjälpssystemet i England och Wales).

Utöver de ekonomiska villkoren måste man också visa att man har rimliga skäl för att inleda, försvara eller vara en part i rättsprocessen och att det under de särskilda omständigheterna för ärendet är rimligt att bevilja rättshjälp. Legal Services Commission måste till exempel ta hänsyn till om personen i fråga har en rimlig möjlighet att vinna målet, om fördelarna med en rättsprocess uppväger kostnaderna för de allmänna medlen och om den sökande skulle få några stora personliga fördelar av målet, med hänsyn till eventuella skadestånd som kan användas för att betala tillbaka kostnaderna. Detta är ungefär samma faktorer som en klient med begränsade medel som betalar ur egen ficka skulle överväga när han eller hon beslutar sig för att delta i ett rättegångsförfarande.

Inkomstgräns för tilltalade i brottmål

Sedan oktober 2006 har tilltalade inför Magistrate’s Court (lägre brottmålsinstans) i England och Wales fått genomgå en inkomstprövning, där de sökandes inkomster viktas för att avspegla deras familjeomständigheter, t.ex. antalet barn. Om den sökandes viktade bruttoårsinkomst är mindre än 12 475 pund, eller om den sökande får en viss socialförmån eller är under 18 är han eller hon finansiellt berättigad till rättshjälp. Om den sökandes viktade årsinkomst är högre än 22 325 pund är han eller hon inte finansiellt berättigad till rättshjälp. Om den sökandes viktade inkomst ligger mellan dessa båda gränser görs en mer ingående bedömning av den disponibla inkomsten. Den beräkningen tar hänsyn till faktiska boende- och barnomsorgskostnader och omfattar också ett tillägg för levnadskostnader. Om den framräknade disponibla årsinkomsten är högst 3 398 pund är han eller hon finansiellt berättigad till rättshjälp.

I november 2008 höll regeringen ett samråd om förslag till att utöka inkomstprövningen till Crown Court (högre brottmålsinstans) i England och Wales och offentliggjorde sitt svar på de inkomna synpunkterna i juni 2009. Regeringen har för avsikt att prova denna modell i fem Crown Courts i januari 2010 och sedan gå vidare med resten av landet mellan april och juni 2010.

Inkomstgräns för brottsoffer

Brottsoffer kan inte få rättshjälp. Däremot erbjuds emotionellt och praktiskt stöd av personalen och vittnesstödet: brottsoffer erbjuds till exempel separata väntrum. Utsatta och hotade vittnen erbjuds särskilda åtgärder enligt Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 och kan t.ex. få möjlighet att avge sitt vittnesmål via videolänk från en annan plats.

Åklagarmyndigheten har nyligen utarbetat ett paket med titeln Information for the bereaved (information till efterlevande) som tjänstemän vid polisens familjeenhet kan ge till familjer som förlorat en anhörig på grund av mord eller dråp. Paketet innehåller information och råd om den rad olika frågor som familjen kan behöva hantera och var de kan få mer hjälp om de t.ex. behöver juridisk rådgivning om var barnen bör bo eller vem ett barn bör ha kontakt med.

Arbetet med att erbjuda juridisk rådgivning för familjer som förlorat en anhörig på grund av mord eller dråp inleddes som ett led i projektet för att stödja brottsoffer. Efterlevande familjer fick upp till 15 timmars gratis juridisk rådgivning om sociala och personliga frågor som uppstår efter ett dödsfall, men som inte har direkt samband med en rättegång. Pilotprojektet avslutades i april 2008, och nu arbetar vi med förslag för att inrätta en tjänst som erbjuder juridisk rådgivning i hela England och Wales med utgångspunkt i de gjorda erfarenheterna.

Dessutom har åklagarmyndigheten ett projekt för att fokusera på brottsoffer för att se till att familjer får möjlighet att träffa åklagarsidan innan rättegången inleds, få en förklaring av programmet för personliga redogörelser från brottsoffer och få ett erbjudande om att en åklagare ska läsa upp familjernas redogörelser innan domen avkunnas. Efter rättegången kan brottsoffer hänvisas till övervakningstjänstens program för brottsofferkontakt. Projektet ska utse en sambandsperson som ska hålla familjen underrättad vid behov (t.ex. om gärningsmannens straff) och hjälpa familjen att uppdatera sin personliga brottsofferredogörelse inför förhandlingar om villkorlig frigivning, om de vill det.

Andra villkor för att tilltalade ska få rättshjälp

Den som ansöker om rättshjälp i Magistrate’s Court eller Crown Court i England och Wales måste också uppfylla kravet på rättvisans intresse. Denna prövning tar hänsyn till faktorer som huruvida en fällande dom sannolikt skulle leda till att den tilltalade döms till fängelse eller förlorar sitt arbete och om det är sannolikt att den tilltalade kan förstå förhandlingarna och föra sin egen talan. Om en eller flera av dessa faktorer gäller för den tilltalade brukar man anse att kravet på ”rättvisans intresse” har uppfyllts.

Gratis domstolsförhandlingar

Under vissa omständigheter kan en person slippa betala domstolsavgifter. Det kan handla om en fullständig avgiftsbefrielse, då inga avgifter alls behöver betalas, eller en delvis befrielse, då personen i fråga får betala en del av avgifterna. Mer information om avgiftsbefrielse för domstolsavgifter hittar du på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterHer Majesty's Court Service.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterLegal Services CommissionLänken öppnas i ett nytt fönsterAlternative Dispute Resolution (ADR), Länken öppnas i ett nytt fönsterCommunity Legal Advice, Länken öppnas i ett nytt fönsterNational Mediation helpline, Länken öppnas i ett nytt fönsterAlternative Dispute Resolution page at the UK Ministry of Justice, Länken öppnas i ett nytt fönsterMediation page at the website of Her Majesty’s Court Service, Länken öppnas i ett nytt fönsterFamily Mediation Helpline, Länken öppnas i ett nytt fönsterDirect.gov.uk, Länken öppnas i ett nytt fönsterAdvice Now, Länken öppnas i ett nytt fönsterCommunity Legal Advice, Länken öppnas i ett nytt fönsterAdvice Guide – online help from Citizens Advice, Länken öppnas i ett nytt fönsterADR Now, Länken öppnas i ett nytt fönsterHer Majesty’s Courts Service, Länken öppnas i ett nytt fönsterSolicitors' Code of Conduct, Länken öppnas i ett nytt fönsterHM Revenue & Customs, Länken öppnas i ett nytt fönsterHer Majesty’s Court Service, Länken öppnas i ett nytt fönsterUK Ministry of Justice, Länken öppnas i ett nytt fönsterHer Majesty’s Courts Service (bailiffs), Länken öppnas i ett nytt fönsterMinistry of Justice

Bakgrundsmaterial

United Kingdom report of the Study on Transparency of costsPDF(448 Kb)en

Senaste uppdatering: 26/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Kostnader för förfaranden - Nordirland

På denna sida ges vägledande information om domstolskostnaderna i Nordirland.

Regler om advokatarvoden och liknande

Det finns taxor för både County Court och Court of Judicature – varav vissa omfattar arvoden.

En kopia av den lagstiftning som reglerar de gällande avgiftstaxorna för grevskapsdomstolarna kan fås från Länken öppnas i ett nytt fönsterUK Office of Public Sector Information. Avgiftstaxorna för High court är inte tillgängliga via webblänk. Dessa taxor gäller endast i vissa fall och under vissa omständigheter och är inte tillämpliga för alla förfaranden.

Taxing Master (person utnämnd av High court som fastställer de rättsliga kostnaderna för parter i rättsliga förfaranden) kan också fastställa de rättsliga kostnaderna för vissa förfaranden, som exempelvis skilsmässo- och underhållsförfaranden. Dessa kostnader omfattar vanligtvis de arvoden som tas ut av rättstillämpare.

Northern Ireland Legal Services Commission fastställer fasta avgifter för vårdnadsprocesser med beviljad rättshjälp vilka regleras genom Children (Northern Ireland) Order 1995.

 • För förfaranden i Family Proceedings Court som finansieras i enlighet med ABWOR-systemet (assistance by way of representation, stöd genom ombud) fastställs antingen ett timbelopp eller en fast (sammansatt) avgift.
 • Kostnaden för förfaranden vid Family Care Centre för vilka ett intyg enligt artikel 3 utfärdats i enlighet med Legal Aid (Remuneration of Solicitors and Counsel in County Court Proceedings) Order (Northern Ireland) 1981 fastställs och betalas på basis av en standardavgift. Om inget intyg enligt artikel 3 har utfärdats fastställs och betalas kostnaden för förfarandena på grundval av timbelopp upp till fasta gränser i enlighet med artikel 2 i Legal Aid Order.
 • Kostnaden för skilsmässo- och underhållsförfaranden i Magistrates’ Court som finansieras i enlighet med ABWOR‑systemet fastställs och betalas också på basis av en fast avgift.
 1. Advokater (solicitor)
  Webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterLaw Society of Northern Ireland kan vara användbar för att hitta en advokat, men Law Society kan inte lämna någon information om kostnaderna för juridiska ombud eftersom dessa beror på många faktorer som är specifika för det enskilda förfarandet.
 2. Advokater (barrister)
  Webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Bar Library kan vara användbar för att hitta en advokat, men Bar Library kan inte lämna någon information om kostnaderna för juridiska ombud eftersom dessa beror på många faktorer som är specifika för det enskilda förfarandet.

Fasta kostnader

Fasta kostnader i tvistemål

Fasta kostnader för parter i tvistemål

De fasta kostnaderna i konstitutionella mål beror på var förfarandet inleddes, och grundar sig på de tariffer som den berörda domstolsnivån har fastställt. De gällande domstolsavgifterna anges på Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Court and Tribunals Service.

Detta omfattar inte kostnader för juridiska ombud.

Konstitutionella mål som hänskjuts till Förenade kungarikets Supreme Court är också föremål för domstolsavgifter. Dessa anges här Länken öppnas i ett nytt fönsterUK Supreme Court Länken öppnas i ett nytt fönsterfees.

Under vilket skede av tvistemålet ska de fasta kostnaderna betalas?

Domstolsavgifterna betalas vanligtvis när ett förfarande inleds, men det kan tillkomma avgifter för biprocesser under ett förfarande, t.ex. avgifter för ansökningar om interimistiska åtgärder, bedömningsförhandlingar och så vidare.

De rättsliga kostnaderna för en person utan rättshjälp ska fastställas gemensamt av den enskilda personen och hans eller hennes juridiska ombud.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för parter i brottmål

I brottmål betalar en tilltalad person med rättshjälp inga kostnader. De rättsliga kostnaderna för en person som inte beviljats rättshjälp ska fastställas gemensamt av den enskilda personen och hans eller hennes juridiska ombud.

Under vilket skede av brottmålsförfarandet ska de fasta kostnaderna betalas?

Kostnaderna för parter i civilmål, t.ex. utgifter för vittnen och arvoden för sakkunniga, betalas vanligtvis när ett mål avslutats. Dessa kostnader är dock inte fasta utan kan variera beroende på förfarandets art.

Fasta kostnader i konstitutionella förfaranden

Fasta kostnader för parter i konstitutionella förfaranden

De fasta kostnaderna vid konstitutionella förfaranden beror på var förfarandena inleddes och avgörs på basis av de taxor som fastställts av den enskilda domstolen. Information om de gällande domstolskostnaderna kan fås från Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Court and Tribunals Service.

Detta innefattar inte kostnaderna för juridiska ombud.

Domstolsavgifter tas även ut för konstitutionella förfaranden som hänskjuts till House of Lords, och den nya UK Supreme Court som kommer att ersätta House of Lords. Arbetet med att fastställa dessa avgifter pågår fortfarande.

Under vilket skede av det konstitutionella förfarandet ska de fasta kostnaderna betalas?

Domstolsavgifterna betalas vanligtvis när ett förfarande inleds, men det kan tillkomma avgifter för biprocesser under ett förfarande, som exempelvis avgifter för ansökningar om interimistiska åtgärder, bedömningsförhandlingar och så vidare.

De rättsliga kostnaderna för en person som inte beviljats rättshjälp ska fastställas gemensamt av den enskilda personen och hans eller hennes juridiska ombud.

Förhandsinformation som ska lämnas av advokater/juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Advokater (solicitor) ska informera parterna om de potentiella kostnaderna. Eftersom kostnaderna beror på hur ett förfarande framskrider eller utvecklas kan det dock hända att man inte kan göra en korrekt bedömning i början av ett förfarande.

Bestämmelser om kostnader

Var hittar jag information om bestämmelserna om kostnader i Nordirland?

Information om domstolsavgifterna kan fås från Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Court and Tribunals Service.

Webbplatserna för Länken öppnas i ett nytt fönsterLaw Society of Northern Ireland och Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Bar Library kan vara användbara för att hitta ett juridiskt ombud, men de innehåller ingen information om kostnaderna för juridiska ombud eftersom dessa beror på förfarandet och på om parterna är berättigade till rättshjälp.

På vilka språk kan jag få information om bestämmelserna om kostnader i Nordirland?

Information på engelska om domstolsavgifterna kan fås från Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Court and Tribunals Service. Denna information kan på begäran översättas till ett flertal andra språk.

Var hittar jag information om medling?

Information finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Court and Tribunals Service.

Mer information finns även på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterLaw Society of Northern Ireland.

Var hittar jag mer information om kostnaderna?

Webbplats med information om kostnader

Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Court and Tribunals Service har sammanställt en förteckning över alla domstolsavgifter.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Statistik om domstolarnas verksamhet finns hos Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Court and Tribunals Service.

Var hittar jag information om den genomsnittliga sammanlagda kostnaden för ett visst förfarande?

Det finns ingen känd källa för denna information.

Det finns en avgiftstaxa för förfaranden i såväl grevskapsdomstolarna som High Court. Denna avgiftstaxa utgör dock endast en vägledning och ska inte betraktas som exakt, eftersom den inte omfattar alla förfaranden. Dessutom avser taxan endast förfaranden i en specifik domstol.

De gällande taxorna för grevskapsdomstolarna finns på webbplatsen för Länken öppnas i ett nytt fönsterOffice of Public Sector Information.

Avgiftstaxorna för High court är inte tillgängliga via webblänk.

Moms

Var hittar jag information om moms?

Moms enligt den gällande skattesatsen kan vara avdragsgill för kostnader, avgifter och utgifter enligt Value Added Tax Act 1983. Närmare uppgifter om domstolsavgifter kan fås från Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Court nd Tribunals Service, där domstolsavgifterna anges exklusive moms.

Rättshjälp

Gällande inkomsttröskel på det civilrättsliga området

Rättshjälp ges vanligen till personer vars disponibla årsinkomst inte överstiger 9 937 brittiska pund, förutom vid personskada, där inkomstgränsen är 10 955 brittiska pund. I ett begränsat antal familjerättsliga mål om vårdnad av barn (som kallas ”Children Order”-mål) ges rättshjälp oberoende av personens inkomst.  Ytterligare upplysningar finns på Länken öppnas i ett nytt fönsterNorthern Ireland Courts and Tribunals Service.

Gällande inkomsttröskel för svarande på det straffrättsliga området

Det finns ingen fast inkomsttröskel för rättshjälp för svarande i Nordirland. Domaren beviljar en svarande rättshjälp om han eller hon har fastställt att s